İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/40)

12.11.2016-29886 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/40)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından iletilen SASA Polyester Sanayi Anonim Şirketi, Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları Anonim Şirketi ve Polyester Tekstil Sanayi Araştırma ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından desteklenen, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli, 5402.33 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan “poliesterlerden tekstüre iplikler”e yönelik dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerinde zarara neden olduğu iddiasını haiz başvuru kapsamında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat çerçevesinde başlatılan damping soruşturması kapsamında alınan kesin kararı ve bu karara temel teşkil eden bilgi ve bulguları ilan etmektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) CIF:Malın navlun ve sigorta dahil değerini,
c) Century Corp: Century Synthetic Fiber Corporation firmasını,
ç) Formosa Corp: Formosa Industries Corporation firmasını,
d) GATT 1994’ün VI’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma: 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Ek 1’de yer alan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 1994’ün VI ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşmayı,
e) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
f) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
g) Hualon Corp: Hualon Corporation Vietnam firmasını,
ğ) Indorama PCL: Indorama Polyester Industries PCL firmasını,
h) Kanun: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
ı) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
i) Korteks A.Ş.: Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
j) PetroVietnam Co: PetroVietnam Petrochemical and Textile Fiber Joint Stock Company firmasını,
k) Polyteks A.Ş.: Polyester Tekstil Sanayi Araştırma ve Sanayi Anonim Şirketini,
l) Tayland: Tayland Krallığını,
m) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
n) SASA A.Ş.: SASA Polyester Sanayi Anonim Şirketini,
o) Sifaş A.Ş.: Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları Anonim Şirketini,
ö) Sunflag Ltd: Sunflag Thailand Ltd firmasını,
p) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini,
r) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Soruşturma
MADDE 4- (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde Korteks A.Ş. tarafından sunulan ve SASA A.Ş, Polyteks A.Ş. ve Sifaş A.Ş tarafından desteklenen başvuru, Kurul tarafından değerlendirilmiş ve 5402.33 GTP’si altında sınıflandırılan Tayland ve Vietnam menşeli “poliester tekstüre iplikler” ürününe yönelik damping soruşturması başlatılmıştır.
(2) 15/5/2015 tarihli ve 29356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/18) vasıtasıyla başlatılan damping soruşturması Bakanlık tarafından tamamlanmıştır.
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 5- (1) Soruşturma konusu ürün, 5402.33 GTP’si altında yer alan “poliesterlerden tekstüre iplikler”dir.
(2) Tekstüre iplikler, mekanik veya fiziksel işlemler sonucu değiştirilmiş ipliklerdir (örneğin; bükülme, döndürülme, yalancı büküm, basınçla sıkıştırma, kıvrımlandırma, ısıyla muamele etme veya bu işlemlerin bir kaçının kombinasyonuyla işlem görülmüş olabilir). Bütün bunların sonucunda lifler halkalı bukleli, kıvrımlı bir görünüm almaktadır. Bu şekil bozulmaları kısmen ya da tamamen kuvvetle uzatarak düzeltilmiş olabilmektedir. Fakat serbest bırakıldıkları takdirde eski şekillerini yeniden kazanmaktadırlar.
(3) Tekstüre ipliklerin, ya yüksek derecede uzatılma kabiliyeti veya büyük hacimli oluşları karakteristik özelliğidir. Her iki tip ipliğin yüksek derecede elastiki oluşu bunların streç giysilerin imalatında kullanılmasını sağlar. Yüksek hacimli yapıya sahip iplikler, kumaşa yumuşaklık ve sıcak tutum özelliği kazandırır.
(4) Tekstürize iplikler, tekstürize edilmemiş (düz) filament ipliklerinden özel bükülme karakteri nedeniyle, küçük kıvrımlı (halkalı) veya filamentlerin iplik içinde paralel olarak az oluşu ile ayırt edilebilmektedir.
(5) Gerçekleştirilen incelemeler ve yerinde doğrulama soruşturmaları esnasında ulaşılan tespitler neticesinde yerli üretim dalı tarafından imal edilen ürünün Kanunun 2 nci maddesi kapsamında benzer ürün niteliğini taşıdığı değerlendirilmiştir.
(6) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan GTP ve bu Tebliğin 32 nci maddesinde yer alan tabloda yer alan eşya tanımıdır.
(7) Soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler uygulamaya halel getirmemektedir.
Soruşturma konusu ürüne yönelik mevcut damping önlemleri
MADDE 6– (1) Soruşturma konusu ürüne yönelik olarak Hindistan Cumhuriyeti’nde yerleşik firmalara CIF değerin %7,1’i ila %20,3’ü; Çin Tayvanı’nda yerleşik firmalara CIF değerin %9,9’u ila %28,6’sı; Çin Halk Cumhuriyet’inde yerleşik firmalara 335 ila 351 ABD Doları/Ton; Endonezya Cumhuriyeti’nde mukim firmalara 48-240 ABD Doları/Ton; Malezya’da yerleşik firmalara ise 276 ABD Doları/Ton dampinge karşı kesin önlem uygulanmaktadır.
Soruşturma ve zarar belirleme dönemleri
MADDE 7- (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemesine yönelik ise veri toplama ve analiz için 1/1/2012-31/12/2014 arasındaki dönem esas alınmıştır.
Başvuru sahibi firmaların yerli üretim dalını temsil yeteneği
MADDE 8- (1) Yönetmeliğin 18 inci maddesi dairesinde gerçekleştirilen inceleme kapsamında soruşturma konusu ürünün 2014 yılı Türkiye toplam üretimi dikkate alındığında şikayetçi ve şikayeti destekleyen firmaların Türkiye toplam üretiminin en az %70’ini gerçekleştirdikleri tespit edildiğinden Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde anılan firmaların yerli üretim dalını oluşturduklarına kanaat getirilebilmesi için sağlanması gereken asgari temsil koşulunu sağladıkları görülmüştür. Bu itibarla, Tayland hükümetinin yetkili makamları tarafından dile getirilen, Türkiye’deki bazı üretici firmaların şikayetçi veya şikayeti destekleyen firma olarak soruşturmaya dahil olmadıklarına ve bu durumun yerli üretim dalı tanımının hatalı tespit edilmesine neden olduğuna ilişkin iddialar, şikayetçi ve şikayeti destekleyen firmaların Yönetmeliğin 18 inci maddesi kapsamında yerli üretim dalını oluşturabilmek için asgari temsil koşulunu sağladıkları saptaması çerçevesinde geçerli görülmemiştir.
(2) Vietnam‘da yerleşik bazı firmalar tarafından dile getirilen görüşlerde Türkiye’de yarı mamul niteliği taşıyan POY ürününün işlenmesi neticesinde de benzer ürünün imalatının gerçekleştirildiği; söz konusu imalatın biçiminin benzer ürünün Türkiye toplam üretiminde önem arz ettiği ve bu kapsamda anılan biçimde üretim gerçekleştiren firmaların Türkiye toplam üretimi ve yerli üretim dalı tanımı içinde değerlendirilmemiş olmasının yerli üretimin hatalı biçimde tanımlanmasına sebep verdiği iddia edilmiştir.
(3) Söz konusu görüşler çerçevesinde POY kullanarak soruşturma konusu ürünün imalatını gerçekleştiren firmaların 2014 yılındaki iddiaya konu üretim miktarları değerlendirilerek şikayetçi ve şikayeti destekleyen yerli üreticilerin yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olup olmadıkları incelenmiştir. POY ürününü kullanarak soruşturma konusu ürünü imal eden firmaların POY ürününün tamamını soruşturma konusu ürünün üretiminde kullanmış oldukları kabul edilse dahi bu durumun şikayetçi ve şikayeti destekleyen firmaların yerli üretim dalının temsil kabiliyetine halel getirmediği tespit edilmiştir. Bu çerçevede firmaların görüşleri geçerli kabul edilmemiştir.
(4) Yönetmeliğin 18 inci maddesi ve işbu maddenin birinci fıkrasındaki açıklamalar çerçevesinde şikayetçi Korteks A.Ş. firması bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.
Yerinde doğrulama
MADDE 9- (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde gerek yerli üretim dalının gerekse ilgili üretici/ihracatçıların idari birimlerinde ve üretim tesislerinde yerinde doğrulama soruşturmaları yürütülmüştür.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 10- (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün Bakanlık tarafından tespit edilebilen ithalatçılarına, Tayland’da ve Vietnam’da tespit edilebilen üretici ve/veya ihracatçılarına ve Tayland ve Vietnam Ankara Büyükelçiliklerine soruşturma açılış tebliği, şikâyetin gizli olmayan özeti ve soru formlarına ilişkin bildirimler gönderilmiştir.
(2) Anılan muhataplara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır. İthalatçıların ve Tayland ve Vietnam’da yerleşik üretici ve/veya ihracatçıların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(3) Yerli üretim dalı soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.
(4) Soruşturma konusu ürünün ithalatını yaptığı tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen firmalar arasında altı ithalatçı firma öngörülen süreler dahilinde yanıtlamıştır.
(5) Tayland ve Vietnam’da tespit edilebilen ve soru formu iletilen üretici/ihracatçı firmalar arasında Tayland’da yerleşik Indorama PCL; Sunflag Ltd. ve Siam Moderntex Co. Ltd. firmaları ile Vietnam’da yerleşik Century Corp.; Hualon Corp.; Formosa Corp. ve PetroVietnam Co. firmaları soru formlarına süre uzatımlarını da içeren süre kısıtları dahilinde cevap vermiştir.
(6) Tayland’da yerleşik Setafil Thailand Co. Ltd. ise süre uzatımı yönünde talebi olmaksızın ve soru formuna cevap süresinin sona ermesinden sonra cevap vermiştir. Firma, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/18)’in 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında ifade edilmesine karşın soru formu yanıtlarını İngilizce olarak iletmiştir. Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/18)’in 7 nci ve 9 uncu maddeleri ile Yönetmeliğin 26 ncı maddesi dikkate alındığında firmanın işbirliği içinde bulunmadığına kanaat getirilmiştir. GATT 1994’ün VI ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşmanın 2 nci ekinin 6 ncı paragrafı uyarınca firmaya bu karara yönelik görüşlerini sunması için olanak tanınmıştır.
(7) Tayland’da yerleşik Siam Moderntex Co. Ltd. firmasının sunmuş olduğu yanıtların doğrulanmasına ilişkin çalışma çerçevesinde firmanın damping hesaplamasına temel teşkil eden bazı verileri sunmadığı yerinde doğrulama kapsamında saptanmıştır. Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/18)’in 9 uncu maddesi ile Yönetmeliğin 26 ncı maddesi dikkate alındığında firmanın işbirliği içinde bulunmadığına kanaat getirilmiştir. GATT 1994’ün VI ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşmanın 2 nci ekinin 6 ncı paragrafı uyarınca firmaya bu karara yönelik görüşlerini sunması için olanak tanınmıştır.
(8) Tayland’da yerleşik Indorama PCL firmasının, damping marjının tespit edilmesine temel teşkil eden hesaplamalarda kullanılacak bazı ürün tiplerine ilişkin maliyetleri sunmadığı tespit edilmiştir. Firmanın, GATT 1994’ün VI’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşmanın 2 nci ekinin 6 ncı paragrafı temelinde sunulmayan maliyet tiplerine ilişkin iletmiş olduğu görüşler geçerli kabul edilmemiştir. Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/18)’in 9 uncu maddesi ile Yönetmeliğin 26 ncı maddesi dikkate alındığında firmanın işbirliği içinde bulunmadığına kanaat getirilmiştir.
(9) Vietnam’da yerleşik Dotihutex Co.Ltd firması soru formunun yanıtlanmasına ilişkin süre uzatımı hakkı almasına karşın soru formu yanıtlarını öngörülen sürenin sona ermesinden sonra iletmiştir. Firma, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/18)’in 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında ifade edilmesine karşın soru formu yanıtlarını İngilizce ve soruşturma kapsamında zorunlu tespitlerin yapılmasına olanak sağlayacak verileri sunmaksızın iletmiştir. Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/18)’in 9 uncu maddesi ile Yönetmeliğin 26 ncı maddesi dikkate alındığında firmanın işbirliği içinde bulunmadığına kanaat getirilmiştir. GATT 1994’ün VI ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşmanın 2 nci ekinin 6 ncı paragrafı uyarınca firmaya bu karara yönelik görüşlerini sunması için olanak tanınmıştır.
(10) Anılan ithalatçı ve üretici/ihracatçılar dışında Tayland Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Departmanı; Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Pamuklu Ürünler Eğirme Birliği soruşturmanın açılmasını müteakip görüşlerini iletmişlerdir.
(11) Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitlere ilişkin olarak ilgili tarafların sundukları görüş ve itirazlardan geçerli, kanıtlanabilir ve nesnel olanlarına bu Tebliğin ilgili kısımlarında yer verilmiştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampinge İlişkin Belirlemeler
Genel
MADDE 11- (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.
Piyasa ekonomisi iddiasına ilişkin değerlendirmeler
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin Ek Madde 1 hükmü uyarınca, piyasa ekonomisi uygulamayan ülkelerden yapılan ithalata yönelik damping soruşturmalarında, ilgili ülkedeki soruşturmaya tabi üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında bahse konu maddede belirtilen ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu yeterli delillerle göstermesi halinde bu üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi; aksi durumda ise Yönetmeliğin 7 nci maddesi uygulanmaktadır.
(2) Üretici/ihracatçı soru formuna cevap veren Vietnam’da yerleşik Century Corp., Hualon Corp., Formosa Corp. firmaları pazar ekonomisi şartlarında faaliyet gösterdiklerini iddia ederek, kendilerine yönelik damping değerlendirmesinde Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dikkate alınmasını talep etmişlerdir.
(3) Gerek bahse konu firmaların iletmiş oldukları veriler gerekse ilgili araştırmalar temelinde yapılan değerlendirme dairesinde şu sonuçlara ulaşılmıştır:
a) 1997 tarihli 01/1997/QH10 sayılı Vietnam Merkez Bankası Kanununun 1 inci maddesi incelendiğinde Bankanın otonom bir yapısının bulunmadığı; merkezi hükümetin bir organı gibi hareket ettiği ve mali politikalarının ulusal meclis tarafından denetlendiği görülmektedir. 1998 tarihli ve 63/1998/ND-CP Döviz Değişim Kontrolüne İlişkin Kararın 2 nci maddesinde ise merkezi hükümetin döviz değişim işlemleri üzerinde yeknesak bir yönlendirme yetkisine sahip olduğu ifade edilmiştir. Bu çerçevede Vietnam Merkez Bankası’nın açık piyasa operasyonlarına ilişkin araçları kullanarak tedavüldeki para miktarını amaçlar çerçevesinde değiştirebileceği Vietnam Merkez Bankası Kanununun 15 inci, 16 ncı ve 19 uncu maddelerinde hüküm altına alınmaktadır. Vietnam her ne kadar 2006 yılında Uluslararası Para Fonu Anlaşmasının VIII maddesi hükümlerini kabul ettiğini ilan etmiş olsa da Vietnam Merkez Bankasının Aralık 2015 tarihinde döviz değişim piyasasına yönelik olarak piyasa koşullarını daha çok gözeten bir yaklaşım benimseyeceğini ve ani/beklenmedik müdahaleler yerine kurları günlük temelde belirleyeceğini ifade etmesi soruşturma dönemi olan 2014 yılında döviz değişim piyasasının bütünüyle piyasa koşulları içinde şekillenmediği sonucunu ortaya koymaktadır.
b) 68/2014/QH13 sayılı ve 2015 yılında yürürlüğe girmiş olan yeni şirketler kanununun ilgili maddeleri incelendiğinde devlet şirketlerinin düzenlendiği 88 inci ve devamı maddelerde (102 nci; 108 inci ve 109 uncu maddeler) Vietnam hükümetinin düzenleyici rolüne ilişkin hükümler tespit edilmiştir. Devlet şirketlerinin Vietnam gayri safi hasılası içinde yaklaşık olarak %30 oranında ağırlığı olduğu vurgulanmaktadır. Öte yandan fiili olarak özelleştirme sonrasında Vietnam hükümetinin söz konusu şirketlerde ortalama %35’lik hisse mülkiyetine sahip olsa dahi Vietnam hükümetinin bu şirketlerde kontrolünü devam ettirdiği hükümet yetkilileri tarafından dile getirilmektedir. Bu itibarla, söz konusu şirketlerde iş akdinin sonlandırılmasına ilişkin konuların dahi hükümet temsilcisi ile müzakere içinde yürütüldüğü vurgulanmaktadır. Öte yandan, soru formuna cevap veren PetroVietnam Co. firmasının bir devlet şirketi olduğu hem firmanın verdiği yanıtlarda hem de Vietnam Petrol ve Gaz Grubunun internet sitesindeki veriler çerçevesinde tespit edilmiştir.
c) Vietnam İflas Kanunu her ne kadar 2014 yılında gözden geçirilmiş ve değiştirilmiş olsa da 2015 yılı Dünya Bankası verileri çerçevesinde Vietnam’da iflas işlemlerinin tamamlanmasının ortalama beş yıllık bir sürede gerçekleştiği ve iflas neticesinde alacakların tahsil oranının %18 düzeyinde kaldığı görülmektedir. Bu oranın birçok Asya-Pasifik ülkesinin yarısı düzeyinde olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede bilhassa iflas kanunlarının fiili olarak mevcudiyeti açık olsa dahi tatbiki bakımından yasal belirlilik ve garanti şartının mevcut olmadığı değerlendirilmiştir. Mülkiyet hakkına yönelik ise 45/2013/QH13 numaralı ve 2014 yılında yürürlüğe giren Toprak Kanunu incelenmiştir. Bu çerçevede başta anılan Kanunun 4 üncü maddesinin; 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının; 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının; 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının; 13 üncü maddede ve ilerleyen maddelerde düzenlenen “devletin dahli olan toprak mülkiyetine” ilişkin yasal düzenlemelerin; 22 nci maddede düzenleme altına alınan “devletin toprak yönetimi” konusundaki yasal sınırlarının; 24 üncü maddede hüküm altına alınan “toprak yönetim ajansının” görev ve yetkilerinin Vietnam’da toprak mülkiyeti ve gayrimenkul üzerinde tesis edilebilecek sair ayni haklar konusunda devletin müdahalesinden bağımsız bir yapının mevcut olmadığını göstermiştir.
(4) Son değerlendirmede soru formu yanıtlayarak kendilerine Pazar ekonomisi statüsü uygulanmasını talep eden firmaların Yönetmeliğin Ek Madde 1’inde öngörülen kanıt mükellefiyetini yerine getiremedikleri saptanmıştır.
(5) Nihai Bildirime ilişkin sunulan görüşler çerçevesinde Vietnam’da yerleşik firmaların bu bölümdeki saptamalara yönelik sundukları bilgi ve belgelerin mevcut tespitleri değiştirecek veya bütünüyle geçersiz kılacak nitelik arz etmediği değerlendirilmiştir.
(6) Bu kapsamda ikinci fıkrada zikredilen firmalar için normal değer Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde belirlenmiştir.
Piyasa ekonomisi niteliği taşımayan ülkede faaliyet gösteren üretici/ihracatçı firmalara yönelik normal değerin belirlenmesi
MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde ve bu Tebliğin 12 nci maddesindeki açıklamalar ışığında, Vietnam’da yerleşik Century Corp., Hualon Corp., Formosa Corp. ve PetroVietnam Co. firmalarının piyasa ekonomisinde faaliyet göstermedikleri kabul edildiğinden normal değer, yerli üretim dalının benzer ürüne yönelik birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesiyle oluşturulmuştur. Bu çerçevede, Century Corp. ve Hualon Corp. firmalarının oluşturulmuş normal değer hesaplamasında kendi ihraç fiyatlarında mevcut olmayan bazı ayarlama unsurlarının oluşturulmuş normal değer içinde mevcut olduğuna ilişkin görüşleri oluşturulmuş normal değer “fabrika çıkış” aşamasında değerlendirilmiş olduğundan geçerli görülmemiştir.
(2) Century Corp. ve Hualon Corp. firmaları tarafından iletilen görüşlerde yerli üretim dalının kullandığı hammadde üzerinde bulunan bazı mali mükellefiyetlerin hammadde maliyetlerini ve dolayısıyla oluşturulmuş normal değeri yapay olarak yükselttiği iddia edilmektedir. Diğer taraftan iddia sahibi firmalar, Vietnam’da mukim üretici/ihracatçı firmaların söz konusu hammaddeleri temin ederken aynı veya benzer mali mükellefiyetlerle karşı karşıya bulunup bulunmadıkları ve bulunuyorlarsa bu mali mükellefiyetin seviyesi konularında üzerlerinde bulunan ispat külfetini yerine getirmiş olduklarından söz konusu görüş geçerli görülmemiştir.
(3) Normal değerin hesaplanmasında soruşturma döneminde benzer ürünün üretim miktarı temelinde sinai maliyetlerinden; benzer ürünün yerli üretim dalının imal ettiği tüm ürünler içindeki ciro payı temelinde ise satış-genel idari giderinin ve finansman giderinin ağırlıklı ortalamasından istifade edilmiştir. Century Corp. ve Hualon Corp. firmaları tarafından sunulan görüşlerde yerli üretim dalının finansman giderinin operasyonel olmayan nedenlerle oluşmuş olduğu bu çerçevede oluşturulmuş normal değer hesaplamasına dahil edilmeyeceği iddia edilmektedir. Yerli üretim dalının finansman giderinin firmanın tevsi yatırımları için doğmuş olduğu yerinde doğrulama soruşturması esnasında tetkik edilmiş olup, anılan görüşte iddia edilen “operasyonel olmayan” faaliyetlere yönelik bilgi ve belge sunulmadığı görüldüğünden bu görüş geçerli olarak kabul edilmemiştir.
(4) Bu saptamalar çerçevesinde, birinci fıkrada ifade edilen üretici/ihracatçı firmaların soruşturma döneminde ihraç ettikleri ürünlerin teknik özellikleri (denye ve filament) dikkate alınarak yerli üretim dalının aynı veya yakın denye ve filamentteki ürünlerine ilişkin maliyetler temelinde oluşturulmuş normal değerler hesaplanmıştır. Söz konusu hesaplamada makul kar %10 oranında tespit edilmiştir.
Piyasa ekonomisi niteliği taşımayan ülkede faaliyet gösteren üretici/ihracatçı firmalara yönelik ihraç fiyatının belirlenmesi
MADDE 14 – (1) İhraç fiyatı kural olarak Türkiye’ye satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.
Piyasa ekonomisi niteliği taşımayan ülkede faaliyet gösteren üretici/ihracatçı firmalara yönelik fiyat karşılaştırması
MADDE 15- (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı aşamada karşılaştırılmıştır.
(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştırmasını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve kalite sınıflandırması, taşıma, sigorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, ticarî aşama farklılığı, indirim, geri ödeme, banka masrafları, vergi iadesi gibi ayarlama kalemleri içerisinde belgelendirilen, uygulanabilir, makul ve haklı görülen ayarlamalar gerçekleştirilmiştir.
(3) Söz konusu ayarlamalar üretici/ihracatçı firmalara münhasıran iletilen firma özel bildirimlerinde dikkatlerine sunulmuştur.
Piyasa ekonomisi niteliği taşıyan ülkede faaliyet gösteren üretici/ihracatçılara yönelik normal değerin belirlenmesi
MADDE 16-(1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmaların menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için genel ve ürün tipleri temelinde temsil testi uygulanmaktadır. Buna göre, benzer mal satışlarının miktar olarak Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların %5’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde normal değer, normal ticari işlem çerçevesinde kabul edilen iç piyasa satışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmektedir.
(2) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmaların menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri temelinde normal ticari işlem testi uygulanmaktadır. Buna göre;
a) Benzer ürünün tip olarak ağırlıklı ortalama net satış fiyatının (indirimler, vergiler ve iadeler düşülerek hesaplanmış) ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda normal değer;
1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,
2) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’inden daha azını oluşturması halinde ise soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen yalnızca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmektedir.
b) Benzer ürünün tip temelinde ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde normal değer, soruşturma dönemi boyunca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmektedir.
c) Benzer ürününün tip temelinde kârlı satış işlemi olmaması halinde normal değer, oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmektedir.
(3) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firma için Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmektedir.
(4) Oluşturulmuş normal değer, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmadan temin edilen benzer ürünün tip bazındaki imalat maliyeti ile satış, genel ve idari giderlerine makul oranda bir kârın eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.
(5) Bu kapsamda, Sunflag Ltd firmasının damping marjı hesaplamasına temel teşkil eden ve firma özel bildirimine konu olan itirazları değerlendirilmiştir. Söz konusu itirazlardan teknik, nesnel ve haklı olan itirazlar tekrar değerlendirilmiş ve GATT 1994’ün VI’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşmanın 6.9 uncu maddesi kapsamında firmanın bilgisine sunulmuştur. Firmanın, hammadde maliyetleri üzerinde oluşmuş vergi yükünün değerlendirme dışında bırakılmasına ilişkin itirazı ve isteği bu vergi yükünün fiilen katlanılmış bir maliyet unsuru olduğu dikkate alındığında varit görülmemiştir. Firmanın, ilave paketleme masrafının dikkat alınmasına ilişkin isteği ise, paketleme masraflarının Yönetmeliğin 10 uncu maddesi dairesinde paketleme masraflarına ilişkin ayarlama unsurları içinde evleviyetle değerlendirildiği için geçerli görülmemiştir. Son olarak, firmanın kalite taleplerinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin masrafların bir ayarlama unsuru olarak dikkate alınması talebi, bu masraf kaleminin işlem temelinde gösterilememesi ve kalite uyuşmazlığı olmayan işlemlerde dahi bu unsurun bir ayarlama isteği olarak sunulmasından ötürü kabul edilmemiştir.
Piyasa ekonomisi niteliği taşıyan ülkede faaliyet gösteren üretici/ihracatçılara yönelik ihraç fiyatının belirlenmesi
MADDE 17-(1) İhraç fiyatı kural olarak Türkiye’ye satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.
Piyasa ekonomisi niteliği taşıyan ülkede faaliyet gösteren üretici/ihracatçılara yönelik fiyat karşılaştırması
MADDE 18-(1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı aşamada karşılaştırılmıştır.
(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştırmasını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve kalite sınıflandırması, taşıma, sigorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, ticarî aşama farklılığı, indirim, geri ödeme, banka masrafları, vergi iadesi gibi ayarlama kalemleri içerisinde belgelendirilen, makul, uygulanabilir ve haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.
(3) Söz konusu ayarlamalar üretici/ihracatçı firmalara münhasıran iletilen firma özel bildirimlerinde dikkatlerine sunulmuştur.
Damping marjları
MADDE 19– (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları, normal değer ile ihraç fiyatlarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. Damping marjının belirlenmesinde yapılan hesaplamalar, firma özel bildirimlerinde gösterilmiştir. Firma özel bildirimlerine konu hesaplamalara ilişkin ilgili üretici/ihracatçı firmanın ilettiği geçerli, kanıtlanabilir ve nesnel itiraz ve görüşler değerlendirilmiştir.
(2) İşbirliği içinde olmayan firmalar için ise Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü uyarınca eldeki en iyi veriler kullanılarak damping marjı tespit edilmiştir. “Diğerleri” damping oranının tespitinde, bireysel damping marjı hesaplanan firmalardan en yüksek damping marjına sahip firmanın, bireysel damping marjı oranını geçen tipler arasında en yüksek damping marjı oranı kullanılmıştır.
(3) Buna göre, soru formuna cevap veren üretici/ihracatçı firmalar ile işbirliğinde bulunmayan diğer firmalar için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları tabloda yer almaktadır.

Ülke Ticaret Unvanı Damping Marjı ( CIF %)
Tayland Sunflag Ltd. %6,88
Diğer Firmalar %37,69
Vietnam Hualon Corp. %35,97
Formosa Corp. %36,22
Century Corp. %34,81
Petrovietnam Co. %68,98
Diğer Firmalar %72,56

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zarara İlişkin Değerlendirme
İthalatın hacmi ve gelişimi
MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi birinci fıkrası uyarınca soruşturma konusu ürünün tüm ülkelerden gerçekleşen ve soruşturma konusu ülkelerden gerçekleşen ithalatına yönelik inceleme gerçekleştirilmiştir.
(2) Zarar incelemesine esas dönem 1/1/2012-31/12/2014 dönemi olarak belirlenmiştir.
Genel ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı miktar temelinde 2012 yılında 253.794.513 KG olarak gerçekleşirken 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 251.121.888 KG ve 314.602.860 KG seviyesinde oluşmuştur.
(2) Genel ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde ise 2012-2014 döneminde sırasıyla 2,44 ABD Doları/KG; 2,37 ABD Doları/KG ve 2,30 ABD Doları/KG olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Tayland menşeli ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 22 – (1) Tayland menşeli tüm ithalatın gelişimi incelendiğinde 2012 yılında 1.613.188 KG olan ithalatın 2013-2014 döneminde sırasıyla 1.928.318 KG ve 25.135.572 KG olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.
(2) Tayland menşeli tüm ithalatın soruşturma konusu ürünün tüm ülkelerden gerçekleşen ithalat içindeki payının ise 2012-2014 döneminde miktar temelinde sırasıyla % 0,64, %0,77 ve %7,99 oranlarında gerçekleştiği görülmektedir.
(3) Tayland’dan gerçekleştirilen tüm ithalatın ortalama birim fiyatları 2012-2014 döneminde sırasıyla 2,55 ABD Doları /KG; 2,50 ABD Doları /KG ve 2,29 ABD Doları/KG olarak gerçekleşmiştir.
Vietnam menşeli ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 23 – (1) Vietnam menşeli tüm ithalatın gelişimi incelendiğinde 2012 yılında 51.638.562 KG olan ithalatın 2013-2014 döneminde sırasıyla 52.745.539 KG ve 49.056.152 KG olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.
(2) Vietnam menşeli tüm ithalatın soruşturma konusu ürünün tüm ülkelerden gerçekleşen ithalat içindeki payının ise 2012-2014 döneminde miktar temelinde sırasıyla % 20,35, %21 ve %15,59 oranlarında gerçekleştiği görülmektedir.
(3) Vietnam’dan gerçekleştirilen tüm ithalatın ortalama birim fiyatları 2012-2014 döneminde sırasıyla 2,46 ABD Doları /KG; 2,37 ABD Doları /KG ve 2,37 ABD Doları/KG olarak gerçekleşmiştir.
Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat
MADDE 24 – (1) Soruşturmaya konu Tayland ve Vietnam dışında zarar inceleme döneminde Türkiye’ye ihracat yapan diğer ülkeler incelendiğinde ithalatın miktar olarak 2012-2014 döneminde sırasıyla 200.542.763 KG; 196.448.031 KG ve 240.411.136 KG seviyesinde gerçekleştiği izlenmiştir.
Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 25 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında başvuru sahibi yerli üretim dalının yurtiçi satış miktarından ve soruşturma konusu ürüne ilişkin toplam ithalat miktarından faydalanılmıştır.
(2) 2012-2014 döneminde Türkiye pazarının genişleyerek sırasıyla 100, 105 ve 123 seviyesinde gerçekleştiği görülmüştür.
(3) Yerli üretim dalının genişleyen pazarda aldığı pay 2014 yılında gerilemiştir. Bu çerçevede 2012 yılında 100 olan endeksin izleyen iki yılda sırasıyla 126 ve 99 seviyelerinde tezahür ettiği görülmüştür. Diğer yerli üreticilerin pazar payı ise 100, 84 ve 97 olarak gerçekleşmiştir.
(4) Soruşturma konusu ülkelerden Tayland’ın pazar payının aynı dönemde sırasıyla 100, 114 ve 1.264 seviyesinde gerçekleştiği görülmüştür.
(5) Vietnam’ın pazar payının söz konusu dönemde 100, 97 ve 77 olduğu izlenmiştir.
(6) Üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalatın Türkiye pazarından aldığı pay 2012-2014 döneminde 100, 93 ve 97 düzeyinde oluşmuştur.
Fiyat kırılması (Tayland)
MADDE 26 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dampingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken ilgili soru formunu dolduran ve işbirliğinde bulunan ihracatçı firmaların verileri dikkate alınarak soruşturma dönemi olan 2014 yılına ilişkin fiyat kırılması hesaplanmıştır.
(2) Fiyat kırılmasının nesnel bir biçimde değerlendirilebilmesi amacıyla soru formlarını yanıtlayan ilgili üretici ihracatçı firmalar ayrı ayrı dikkate alınmıştır. Nihai Bildirime ilgili taraflarca iletilen görüşler de dikkate alınarak, ilgili üretici/ihracatçı firmanın soruşturma döneminde Türkiye’ye gerçekleştirdiği ihracatın ürün tipi temelindeki kompozisyonu içinde yerli üretim dalının Türkiye piyasasında en çok sattığı ürün tespit edilmiş ve bu ürünün soruşturma dönemindeki ağırlıklı ortalama iç satış fiyatı ile ilgili üretici /ihracatçının tespit edilen ürün tipindeki Türkiye piyasasına giriş fiyatı mukayese edilmiştir. Türkiye piyasasına giriş fiyatının tespitinde ürünün CIF ihraç fiyatına Tayland’a yönelik olarak % 4 oranında gümrük vergisi ve %2 oranında gümrükleme masrafı eklenmiştir.
(3) Bu kapsamda 150 denye 48 filament ürününde Sun Flag Ltd firmasının yerli üretim dalı ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatını CIF değerin %15’i ila %30’una karşılık gelen değer aralığında kırdığı tespit edilmiştir.
Fiyat kırılması (Vietnam)
MADDE 27 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dampingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken ilgili soru formunu dolduran ve işbirliğinde bulunan ihracatçı firmaların verileri dikkate alınarak soruşturma dönemi olan 2014 yılına ilişkin fiyat kırılması hesaplanmıştır.
(2) Fiyat kırılmasının nesnel bir biçimde değerlendirilebilmesi amacıyla soru formlarını yanıtlayan ilgili üretici ihracatçı firmalar ayrı ayrı dikkate alınmıştır. Bu Tebliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen yöntem çerçevesinde hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. Türkiye piyasasına giriş fiyatının tespitinde ürünün CIF ihraç fiyatına Vietnam’a yönelik olarak %3,2 oranında gümrük vergisi ve %2 oranında gümrükleme masrafı eklenmiştir.
(3) Century Corp firmasının 150 denye 48 filament ürününde yerli üretim dalı ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatını CIF değerin %5’i ila %15’ine karşılık gelen değer aralığında kırdığı tespit edilmiştir.
(4) Hualon Corp firmasının 150 denye 48 filament ürününde yerli üretim dalı ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatını CIF değerin %10’u ila %25’ine karşılık gelen değer aralığında kırdığı tespit edilmiştir.
(5) Formosa Corp firmasının 75 denye 36 filament ürününde yerli üretim dalı ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatını CIF değerin %15’i ila %20’sine karşılık gelen değer aralığında kırdığı tespit edilmiştir.
(6) Petrovietnam Co. firmasının 150 denye 48 filament ürününde yerli üretim dalı ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatını CIF değerin %40’i ila %50’sine karşılık gelen değer aralığında kırdığı tespit edilmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 28 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde yerli üretim dalının soruşturma konusu ürüne ait 2012-2014 yılları arasındaki verileri esas alınmıştır. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, zarar dönemi içerisinde yerli üretim dalının üretim, satış, pazar payı, yurtiçi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanım oranı, maliyetler, stoklar, istihdam, verimlilik, nakit akışı, yatırımlardaki artış, kârlılık, net dönem kârı/zararı verileri başta olmak üzere muhtelif göstergelerinden istifade edilmiştir.
(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL temelindeki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2012 yılı esas alınarak endekslenmiştir.
a) Üretim
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan toplam benzer ürün üretim miktarının izleyen iki yılda sırasıyla 116 ve 122 seviyesine ulaştığı tespit edilmiştir.
b) Yurt içi satışlar
1) Benzer ürünün yurtiçi satış miktarında 2014 yılında gerileme gözlemlenmiştir. Bu çerçevede 2012 yılında 100 olan endeks 2013 yılında 132; 2014 yılında ise 123 seviyesinde izlenmiştir. Benzer ürünün yurt içi satış birim fiyatları ise zarar inceleme döneminde sırasıyla 100, 86 ve 87 seviyesinde oluşmuştur.
c) Ticari maliyet
1) 2012 yılında 100 olan ticari maliyet birim endeksinin izleyen yıllarında 103 ve 101 seviyesinde oluştuğu tespit edilmiştir.
ç) Şirket içi dikey transfer
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan şirket içi dikey transfer miktarının 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 98 ve 87 olduğu gözlemlenmiştir.
d) Yurtiçi karlılık
1) 2012 yılında 100 olan endeksin izleyen iki yılda sırasıyla -30 ve -6 seviyesinde gerçekleştiği görülmüştür. Yurtdışı karlılığı da içine alan toplam birim karlılık endeksi ise 2012-2014 yılları arasında 100, -10 ve 16 olarak oluşmuştur.
e) Stoklar ve stok çevrim hızı
1) 2012 yılında 100 olan stok miktarının 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 41 ve 62 seviyesinde gerçekleştiği görülmüştür. Stok çevrim hızının ise 2012-2014 döneminde 100, 316 ve 201 olarak oluştuğu tespit edilmiştir.
f) Pazar payı
1) 2012 yılında 100 olan yerli üretim dalına ait pazar payı izleyen 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 126 ve 99 olarak oluşmuştur.
g) Kapasite kullanım oranı (KKO)
1) 2012 yılında 100 olan kapasite kullanım oranı endeksi izleyen dönemde 116 ve 122 seviyelerine izlenmiştir.
ğ) İstihdam
1) Zarar inceleme dönemi içinde benzer ürüne ilişkin doğrudan işçi sayısı sırasıyla 100, 95 ve 100 seviyelerinde gerçekleşmiştir.
h) Ürün nakit akışı
1) Soruşturma konusu ürüne ilişkin nakit akışının 2012’de 100 olan endeksinin izleyen 2013 yılındaki zarar halinin etkisi ile 0 ve 2014 yılında ise 23 olduğu gözlemlenmiştir.
ı) Yerli üretim dalı net satış toplamı
1) Benzer ürünü de kapsayan firmanın tüm ürünlerine ilişkin firma net satış toplamı 2012 yılında 100 iken izleyen iki yılda sırasıyla 111 ve 106 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
i) Yerli üretim dalı faaliyet ve finansman gideri
1) Yerli üretim dalının faaliyet giderleri incelendiğinde 2012-2014 döneminde yatay bir seyir izleyerek sırasıyla 100, 95 ve 105 olarak gerçekleştiği görülmüştür. Öte yandan, finansman giderindeki artış 2013 yılında 491 olarak gerçekleşirken 2014 yılında endeks 452 seviyesinde oluşmuştur.
j) Net dönem kar/zararı
1) Firmanın benzer ürünü de içine alan tüm ürün gruplarındaki kar/zarar halini ortaya koyan endeksin 2012 yılında 100, 2013-2014 döneminde ise sırasıyla 78 ve 234 olduğu tespit edilmiştir.
k) Yatırımlardaki artış
1) 2012 yılında 100 olan tevsi yatırım endeksinin 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 143 ve 29 olarak oluştuğu tespit edilmiştir. Yerli üretim dalı, zarar inceleme döneminde yenileme yatırımı gerçekleştirmemiştir.
l) Özsermaye
1) 2012 yılında 100 olan firma özsermaye endeksinin 2013-2014 döneminde sırasıyla 95 ve 98 seviyesinde oluştuğu tespit edilmiştir.
m) Aktif toplam
1) Yerli üretim dalı aktiflerinin toplamına ilişkin 2012 yılında 100 olan endeksin ilerleyen yıllarda 126 ve 149 olarak oluştuğu saptanmıştır.
n) Verimlilik
1) Yerli üretim dalının benzer ürünün verimliliğine ilişkin 2012 yılında 100 olan endeksin takip eden iki yılda 122 seviyesinde oluştuğu izlenmiştir
o) Ürün amortismanı
1) Benzer ürüne yönelik amortisman miktarının zarar inceleme döneminde 100, 32 ve 28 olduğu tespit edilmiştir.
ö) İşçi ücretleri
1) Benzer ürünü de kapsayan tüm ürünlere yönelik brüt işçi ücretlerinin 2012 yılında 100 olan endeksinin izleyen yıllarda 106 ve 116 olduğu tespit edilmiştir.
p) Tespit edilen damping marjlarının seviyesi
1) Bu Tebliğin 19 uncu maddesinde incelendiği üzere Tayland ve Vietnam’da yerleşik üretici/ihracatçı firmalara yönelik hesaplanan damping marjları CIF değerin %6,88’i ila %72,56’sı arasında değişmektedir.
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 29 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde;
a) 2014 yılında bir önceki yıla kıyasla iç satışların miktarında ve yurtiçi satışların birim fiyatlarında 2012 yılıyla karşılaştırıldığında gerileme saptanmıştır.
b) Yerli üretim dalının stok miktarının 2014 yılında artış kaydettiği ve iç satışlardaki gerileme ile koşut biçimde stok çevrim hızının ise gerilediği saptanmıştır.
c) Yurtiçi karlılığın 2012 yılındaki olumlu seviyesinden 2013 ve 2014 yıllarında eksi seviyeye gerilediği izlenmiştir.
ç) Yerli üretim dalının net satış toplamı ve yatırımlarda bilhassa 2014 yılında gerileme ile karşı karşıya kaldığı tespit edilmiştir.
d) Yerli üretim dalının üretim, kapasite kullanım oranı, verimlilik, ürün nakit akışı, bilanço aktif toplamı, öz-sermaye, net dönem karı/zararı göstergelerinde olumlu bir eğilim görülmektedir.
(2) Nihai Bildirimin ilgili taraflarla paylaşılmasının ardından bazı üretici/ihracatçı firmalar tarafından sunulan zarar incelemesine ilişkin görüşlerde yerli üretim dalının zarar haliyle karşı karşıya bulunmadığı; zarar olduğuna kanaat getirilse dahi bu durumun dampingli ithalattan kaynaklanmadığı iddia edilmiştir.
(3) Yerli üretim dalı tarafından sunulan karşı görüşlerde ise dampinge konu soruşturma konusu ürün ithalatının ve bu ithalatın ürün kompozisyonunun yerli üretim dalı üzerinde zarara neden olduğu ifade edilmiştir.
(4) İlgili tarafların görüşleri ve yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri bütünsel biçimde incelendiğinde birinci fıkrada zikredilen ekonomik göstergelerde izlenen durumun Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasında inceleme kuralları vaaz edilen zarar incelemesi kapsamında maddi zarar halini işaret ettiği değerlendirilmiştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Nedenselliğe İlişkin Değerlendirme
Nedensellik İncelemesi
MADDE 30 – (1) Dampinge konu olduğu tespit edilen ithalata ilişkin olarak Tayland menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının bilhassa soruşturma döneminde miktar temelinde önemli biçimde artış kaydettiği; Vietnam menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının ise miktar temelinde gerilediği gözlemlenmiştir.
(2) Bu Tebliğin 25 inci maddesinde incelendiği üzere yerli üretim dalının zarar inceleme dönemindeki pazar payının 2014 yılında gerilediği görülmüştür.
(3) Yönetmeliğin 17 inci maddesi kapsamında hüküm altına alınan zarar değerlendirmesinde, incelemenin tüm unsurları bütünsel olarak ele alındığından Vietnam menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatındaki gerileme zarar ve nedensellik incelemesinin geri bırakılması sonucunu doğurmamaktadır.
(4) İthalatın fiyat etkisi dikkate alındığında ise Tayland menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının yerli üretim dalı yurtiçi satış fiyatlarını CIF değerin %15’i ila %30’u; Vietnam menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının ise yerli üretim dalı yurtiçi satış fiyatlarını CIF değerin % 5’i ila %50’sine tekabül eden oranlarda kırdığı tespit edilmiştir.
(5) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde dampinge konu olan ithalatın Tayland menşeli soruşturma konusu ürün bakımından miktar etkisinin ve her iki ülke açısından fiyat etkisinin eş zamanlılık unsuru da dikkate alınarak yerli üretim dalı göstergelerine olumsuz yansıması gözlemlenmiştir.
(6) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince yerli üretim dalının maddi zarar halini işaret eden diğer faktörler incelenmiştir. Bu kapsamda, ticari maliyeti ve yurtiçi satışlarındaki karlılığı etkileyen unsurlar arasında finansman giderinde bilhassa 2013 yılında ortaya çıkan artışın önem arz ettiği görülmüştür. Yerli üretim dalına ait evrakın incelenmesi ve yerinde doğrulama esnasında gerçekleştirilen incelemeler çerçevesinde operasyonel nitelikteki tevsi yatırımı amacıyla kullanılan banka kredilerinin bu finansman yüküne neden olduğu izlenmiştir.
(7) Öte yandan bu tespitin dampinge konu olan soruşturma konusu ürünün etkisini ortadan kaldıracak veya zayıflatacak nitelik taşımadığı değerlendirilmiştir. Zira, dampinge konu soruşturma konusu ürünün yaratmış olduğu fiyat kırılmasının yerli üretim dalı yurtiçi satış fiyatlarının artış kaydetmesini engelleyerek, finansman yükünün yarattığı baskının hafifletilmesini engellediği ve karlılığın eksi seviyede kalmasına sebebiyet verdiği değerlendirilmiştir. Diğer taraftan, yurtiçi piyasada oluşan baskının yerli üretim dalının yurtiçi satışların miktarını olumsuz etkilediği ve bu durumun beklenen etkisinin stok miktarında artış; stok çevrim hızında düşüş biçimde tezahür ettiği görülmüştür.
(8) Son değerlendirmede, Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca dampinge konu soruşturma konusu ithalat ile bu Tebliğin 29 uncu maddesinin son fıkrasındaki saptamalar dairesinde yerli üretim dalı üzerinde oluşmuş olan maddi zarar hali arasında nedensellik bağının mevcut olduğu ve zarara etki eden diğer faktörlerin içerik ve etkisinin bu nedensellik bağını önemli olarak zayıflatacak veya bütünüyle ortadan kaldıracak güçte ve nitelikte olmadığı değerlendirilmiştir.
Diğer ülkelerden ithalat
MADDE 31 – (1) Soruşturma konusu ülkeler dışındaki diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın miktar ve birim ithalat fiyatlarının bu Tebliğin 30 uncu maddesinde ifade edildiği üzere Tayland ve Vietnam menşeli dampinge konu ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşmuş olan maddi zarar arasındaki nedensellik bağını zayıflatacak veya bütünüyle ortadan kaldıracak güçte ve nitelikte olmadığı değerlendirilmiştir.
ALTINCI BÖLÜM
Karar ve Uygulama
Sonuç ve Karar
MADDE 32 – (1) Soruşturma neticesinde, soruşturma konusu ürünün Vietnam ve Tayland menşeli olanlarının soruşturma döneminde dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bahse konu ithalatın yerli üretim dalı üzerinde maddi zarara neden olduğu tespit edildiğinden, Kurul kararı ve Ekonomi Bakanının onayıyla Kanunun 3 üncü ve 7 nci maddeleri çerçevesinde tabloda gösterilen kapsamda ve oranda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

 
Madde Tanımı
Gümrük Tarife Pozisyonu Ülke Ticaret Unvanı Dampinge Karşı Kesin Önlem Oranı (% CIF)
Poliesterlerden Tekstüre İplikler 5402.33 Tayland Krallığı Sunflag (Thailand) Ltd. %6,88
Diğer Firmalar %37,69
Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hualon Corporation Vietnam %35,97
Formosa Industries Corporation %36,22
Century Synthetic Fiber Corporation %34,81
 
PetroVietnam Petrochemical and Textile Fiber Joint Stock Company
%68,98
Diğer Firmalar %72,56

Uygulama
MADDE 33 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyonu numarası, eşya tanımı, menşe ülkesi ve firma ticaret unvanı belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu