İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/ 2)

12.02.2016-29622 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/5/2015 tarihli ve 29351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
e) STSSHC: Salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazlarını,
f) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
g) ÜFE: Üretici fiyat endeksini,
ğ) Üntes: Üntes Isıtma Klima Soğutma San. ve Tic. A.Ş.’yi,
h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ı) YÜD: Yerli üretim dalını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 4 – (1) ÇHC menşeli 8415.83.00.90.00 GTİP altında kayıtlı STSSHC’ye yönelik 31/5/2010 tarihli ve 27597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2010/16) ile CIF bedelin %34,27’si oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
(2) Meri önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce 19/7/2014 tarihli ve 29065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/21) ile yerli üretim dalının önleme konu ürün ve ülke kapsamında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabileceği ilan edilmiştir.
(3) Üntes tarafından ÇHC menşeli şikayet konusu ürüne yönelik dampinge karşı önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve yürürlükteki önlemin yetersiz kaldığı ve dampingli ithalatın devam ettiği yönünde başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvuru Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş., Aldağ Isıtma Soğutma Klima San.Tic. A.Ş. ve Systemair Hsk Havalandırma Endüstri San. ve Tic. A.Ş. tarafından da desteklenmiştir.
Yerli üretim dalı
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında yapılan incelemede, Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi Üntes ve başvuruyu destekleyen firmaların 2014 yılı üretim miktarları dikkate alındığında yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma dönemi olan 2014 yılı verilerinde yerli üretim dalını temsil niteliğini değiştirecek bir bilgiye ulaşılmamıştır.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen ÇHC’deki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış olup tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(4) Yerli üretim dalı soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.
(5) Kendilerine soru formu gönderilen 23 ithalatçı firmanın 6’sından cevap alınmıştır.
(6) Türkiye’ye ÇHC’den önleme tabi ürünün ihracatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen 8 firmadan hiç biri soru formlarına cevap vermemiştir. Kendisine soru formu gönderilenler dışında da herhangi bir ihracatçı işbirliğinde bulunmamıştır.
(7) Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.
(8) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.
Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi yerli üretici Üntes’in Kazan/Ankara’da bulunan üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.
Gözden geçirme ve zarar inceleme dönemleri
MADDE 8 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz için 1/1/2012-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönem esas alınmıştır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün
MADDE 9 – (1) 8415.83.00.90.00 GTİP altında kayıtlı STSSHC’ler (Ticari adı: Fancoil) temelde radyatörün gelişmişi olup soğutma da yapabilmekte ve ortamı sıcak veya soğuk hava üfleyerek iklimlendirmektedir. STSSHC bünyesinde iki ana temel ürün batarya ve fan-motor grubudur. Ürünün üretiminde kullanılan diğer önemli girdi ise galvanizli sacdır. Merkezi kazan dairesi veya soğutma merkezinde soğutulan veya ısıtılan su pompa vasıtası ile STSSHC içindeki bataryadan geçer ve fan grubu da mekâna ısıtılan veya soğutulan havayı üfleyerek ortamı iklimlendirir.
(2) STSSHC genellikle soğutma ihtiyacı hissedilen alışveriş merkezi ofis gibi büyük ticari ve endüstriyel binalarda ve büyük konut projelerinde ve benzeri yerlerde kullanılabilmektedir.
(3) STSSHC cihazları temelde yer tipi ve tavan tipi olmak üzere iklimlendirilecek alana ve müşterinin talebine göre çeşitlilik göstermektedir. Bu tipler de kendi içlerinde kabinli ve gizli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ürün seçiminde soğutma kapasitesi esas alınarak cihazın kullanılacağı mekâna uygun tip seçimi yapılmaktadır. Ayrıca, ürünlerin aynı anda yalnızca ısıtma veya soğutma yapması isteniyorsa 2 borulu, cihazların aynı anda hem ısıtma hem soğutma yapması isteniyorsa 4 borulu STSSHC’ler kullanılabilmektedir. Tiplere yönelik ayrımlar ürünlerin maliyet ve fiyat farklılıklarının da temelini oluşturmaktadır.
(4) Bununla birlikte, işbirliğinde bulunan bir ithalatçı, ÇHC’den 12 cm kalınlığında ultra ince STSSHC ithalatı yaptığını ve bunun YÜD tarafından üretilmediğini iddia etmiştir. YÜD nezdinde yürütülen yerinde doğrulama soruşturması sırasında söz konusu iddia YÜD’e sorulmuştur. YÜD ince tasarım STSSHC’lerin piyasada çok tercih edilmediğini küçük miktarlarda özel mimari yapılarda tercih edildiğini fakat talebin olması halinde üretiminin mümkün olduğunu beyan etmiştir. Yine benzer şekilde duvar tipi ve kaset tipi STSSHC’lerin de YÜD tarafından üretilmediği iddia edilmiş olsa da; YÜD, talebin bu ürünlerde belli miktarlara ulaşması halinde üretiminin mümkün olduğunu beyan etmiştir.
(5) İthalatçı soru formuna verilen cevaplarda YÜD tarafından üretilen ürünlerin herhangi bir sertifika ile belgelendirilmediği iddia edilmiş olsa da; YÜD tarafından üretilen STSSHC’lerin CE (TÜV-Austria), TSE hizmet yeterlilik belgesi, TSEK ve TURQUM sertifika belgelerine sahip olduğu beyan edilmiştir.
(6) Benzer şekilde, ÇHC’li firmaların ürün temini ve ödeme koşullarının YÜD’e göre avantajlı olduğu ve daha kaliteli ürünlerin ithal edildiği ithalatçı görüşlerinde yer almış olup yapılan yerinde doğrulama sırasında YÜD’ün vadeli satışlarının ortalama 4 ay olduğu ve ürün temini konusunda herhangi bir zorluk yaşanmadığı tespit edilmiştir. Ürün genel olarak proje bazlı kullanıma konu olduğundan projenin mahiyetine ve süresine göre ürün teslimi yapılmaktadır.
(7) Sonuç olarak, YÜD tarafından üretilen STSSHC’ler ile ÇHC’den ithal edilen STSSHC’ler işlevsel özellikleri, fiziki özellikleri, dağıtım kanalları, kullanım amaçları, tüketicilerin algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından aynı ya da benzer özellikler gösterdiği ve benzer ürün olduğu esas soruşturmada tespit edilmiş olup bu tespitleri değiştirecek herhangi bir bilgi mevcut olmadığından anılan belirlemeler geçerliliğini sürdürmektedir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin sona ermesi halinde dampingin devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkedeki üretim, kapasite ve ihracat potansiyeli ile Türkiye pazarının önemi ve talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.
Soruşturma konusu ülkedeki üretim, kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 11 – (1) Customs-info web adresinden alınan verilere göre, ÇHC’nin dünya STSSHC ihracatı 2011 yılında 806.587 adet olurken, 2012 yılında 812.988 adet olmuştur; 2013 yılında 334.589 adet iken 2014 yılında 404.474 adet olarak gerçekleşmiştir.
(2) Miktar bazındaki dalgalı seyir değer ve birim fiyatlarda da tezahür etmiştir. Buna göre, 2011 yılında 142.276.981 ABD Doları olan ÇHC’nin toplam STSSHC ihracatı 2012 yılında 77.179.890 ABD Doları, 2013 yılında 71.733.290 ABD Doları ve 2014 yılında da 89.440.986 ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu ihracatın birim fiyatları ise 2011 yılında 176 ABD Doları/Adet iken 2012 yılında 95 ABD Doları/Adet, 2013 yılında 215 ABD Doları/Adet ve 2014 yılında da 221 ABD Doları/Adet seviyesindedir.
(3) Bununla birlikte, Uluslararası Ticaret Merkezi (UTM)’nden alınan verilere göre ise ÇHC 2014 yılında gerçekleştirdiği 405.884 adet STSSHC ihracatı ile dünyada ilk sırada yer almaktadır. Buna ilaveten ÇHC 2012 yılındaki 806.587 adet ve 2013 yılında 328.942 adet STSSHC ihracatı ile yine dünyada ilk sırada yer almıştır.
(4) İşbirliğinde bulunan ithalatçıların soru formlarına verdiği cevaplardan ÇHC’de yerleşik bir firmanın yıllık 500 bin adet üretim kapasitesine sahip olduğu belirtilmiştir. Söz konusu kapasite Türkiye’nin toplam STSSHC talebinin çok üzerindedir. ÇHC’de yerleşik sadece bir üretici firmanın iddia edilen kapasiteye sahip olması önlemin yürürlükten kalkması halinde Türkiye pazarına yönlendirilebilecek kapasitenin ciddiyeti konusunda önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.
Şikâyet konusu ülkelerin üçüncü ülkelere ihraç fiyatları
MADDE 12 – (1) AB Pazara Giriş Veri Tabanından (EU Market Access Database) yararlanılarak ÇHC’nin AB-28’e şikâyet konusu ürün ihracatına ilişkin veriler incelenmiştir.
(2) Buna göre, 2012 yılında 5.374.300 Kg olan ithalatın değeri 36.745.691 Avro ve birim fiyatı 6,8 Avro/Kg olurken 2013 yılında 3.723.500 Kg olan ithalatın değeri 24.155.210 Avro ve birim fiyatı 6,4 Avro/Kg düzeyine gerilemiş ve 2014 yılında 6.138.600 Kg olan ithalatın değeri 37.138.986 Avro ve birim fiyatı da 6,05 Avro/Kg olarak gerçekleşmiştir.
Esas soruşturmada tespit edilen damping marjı ve yeni hesaplamalar
MADDE 13 – (1) Esas soruşturmada hesaplanan damping marjı %34,27 düzeyindedir. Ancak, aradan geçen süre zarfında ÇHC’den yapılan ithalatta dampinge karşı önleme rağmen soruşturma döneminin başlangıcı olan 2012 yılına göre 2014 yılında miktar bazında %33’lük bir artış yaşanmıştır. Yine bu dönemde ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarında da 2012 yılına göre düşüş yaşanmıştır.
(2) Öte yandan, her ne kadar önceki soruşturmada kullanılan veriler bu soruşturmada kullanılmasa da ÇHC menşeli ithalatta yaşanan gelişmeleri değerlendirme açısından yol gösterici niteliktedir. Buna göre, ÇHC menşeli STSSHC’lerin 2007 yılında 137 ABD Doları/Adet olan birim fiyatı 2008 yılında 133 ABD Doları/Adet, 2009 yılında 129 ABD Doları/Adet düzeyine gerilediği, önlemin zaman içinde erozyona uğradığı ve birim fiyatların incelenen dönem itibarıyla da düşmeye devam ettiği görülmektedir.
(3) Bu soruşturmada, şikâyetçi yerli üretici ile şikâyeti destekleyen diğer yerli üreticiler tarafından yürürlükteki önlemin ithal birim fiyatlardaki düşüş nedeniyle etkisiz kaldığı, ÇHC menşeli ithalatın arttığı ve düşen birim fiyatların iç piyasada mevcut olan rekabet koşullarını zorlaştırdığı beyan edilmiştir.
(4) Bu bağlamda, değişen koşullar çerçevesinde damping marjı yeniden hesaplanmış olup söz konusu damping marjı hesabında ÇHC’nin iç piyasa satış fiyatlarına ulaşılamadığından Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca Türkiye emsal ülke seçilerek YÜD tarafından farklı tiplerdeki ürünler için sunulan birim maliyetlere makul kar oranları eklenerek oluşturulmuş normal değer hesabı yapılmıştır.
(5) Eldeki mevcut erişilebilir en iyi veriler esas alınmak üzere, soruşturma dönemi olan 2014 yılına ait ÇHC’den yapılan ithalatın ortalama birim fiyatlarından sigorta ve navlun masrafları düşürülerek elde edilen FOB ihraç fiyatı ile YÜD’ün ortalama birim ticari maliyetlerine eklenen makul kar oranı (%10) ile elde edilen fabrika çıkış aşamasındaki ortalama normal değer karşılaştırılmıştır. Yapılan hesaplamalar neticesinde, ÇHC menşeli ithalatın %56,50 düzeyinde dampingli olduğu tespit edilmiştir.
(6) Nihai bildirimde yer alan tespit ve bulgulara yönelik olarak Üntes tarafından sunulan görüş yazısında %10’luk birim karlılığın piyasa karlılık oranlarını yansıtmadığı iddia edilmiştir. Ancak, belirlenen kar marjı YÜD ve ithalatçıların soru formlarına verdiği cevapların ortalaması alınmak suretiyle bulunmuş oran olup Üntes’in itirazı muteber kabul edilmemiştir.
Değerlendirme
MADDE 14 – (1) ÇHC ihracat kabiliyeti bakımından önlem konusu ürün bağlamında küresel pazarda önemli bir ülkedir. Bahse konu ülkede yerleşik ihracatçıların Türkiye pazarını iyi tanıdıkları ve pazara erişim konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmadıkları görülmektedir.
(2) Önleme konu ülkenin muhtemel davranışlarını yansıtması bakımından esas soruşturmada hesaplanan damping marjının önemli düzeyde olduğu; önlemin yürürlükte olduğu dönem boyunca fiyat odaklı pazara giriş stratejisinin şikayet konusu ülke tarafından halen devam ettirildiği; önleme tabi ülkenin halihazırda küresel ihraç fiyatlarının Türkiye’ye ihraç fiyatlarından yüksek olduğu ve önleme konu üründe dünyanın sayılı ihracatçıları arasında yer aldığı; Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi kapasitesinin bulunduğu; fiyata duyarlı söz konusu ürün ithalatının büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceği değerlendirildiğinden yürürlükteki önlemin kalkması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
(3) Bununla birlikte, yapılan ilk hesaplamalarda kullanılan ÇHC menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatları ve oluşturulmuş normal değer hesabında YÜD tarafından sunulan oluşturulmuş normal değerler arasındaki fiyat farklılıklarının incelenen dönem itibarıyla YÜD aleyhine değiştiği göz önüne alınarak bu soruşturmada yeniden damping marjı hesabı yapılmış ve yeni hesaplamalara göre damping marjının %56,50 düzeyinde olduğu görülmüştür. Söz konusu damping marjı ÇHC menşeli dampingli ithalatın varlığını devam ettirdiği önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingli ithalatın fiyat avantajı ile piyasa payını arttıracağı ve yerli üretim dalı üzerinde zararın yeniden meydana geleceği sonucuna ulaşılmıştır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesine İhtimali
Genel
MADDE 15 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, YÜD’ün ekonomik göstergeleri ile önlem konusu ürünün genel ithalatı ve fiyatlarının gelişimi, soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalat, pazar payı, fiyat baskısı ve kırılması gözden geçirme dönemi için incelenmiştir.
(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu ülkeden yapılan ithalatın incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır. İthalat verileri incelenirken 2012-2014 dönemi dikkate alınmıştır.
Ürünün genel ithalatı
MADDE 16 – (1) Soruşturma konusu ürününün 2012-2014 dönemde tüm ülkelerden gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde 2012’de 74.091 adet olan ithalatın, 2013 yılında 82.303 adet ve 2014 yılında 104.101 adet düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Gerçekleşen bu ithalatın değeri ise 2012 yılında 17.911.004 ABD Doları iken 2013 yılında 20.408.776 ABD Doları ve 2014 yılında da 28.231.213 ABD Doları seviyesinde seyretmiştir.
(2) 2012 yılında 242 ABD Doları/Adet olan birim fiyatlar 2013 ve 2014 yıllarında yükselerek sırasıyla 248 ABD Doları/Adet ve 271 ABD Doları/Adet olduğu görülmektedir.
Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı
MADDE 17 – (1) Önleme konu ürünün ÇHC’den yapılan ithalatı incelendiğinde, ithalatın 2012 yılında 40.274 adet, 2013 yılında 43.471 adet ve 2014 yılında ise 53.656 adet olarak gerçekleştiği görülmektedir.
(2) ÇHC menşeli ithalatın değer bazında gelişimine bakıldığında ise 2012 yılında 4.869.768 ABD Doları olan ithalatın değeri 2013 yılında 5.080.221 ABD Doları ve 2014 yılında da 6.380.928 ABD Doları seviyesinde seyretmiştir. İthalatın birim fiyatları ise sırasıyla 2012 yılında 121 ABD Doları/Adet iken 2013 yılında 117 ABD Doları/Adet ve 2014 yılında da 119 ABD Doları/Adet olarak gerçekleşmiştir.
(3) ÇHC’nin toplam ithalat içindeki payı ise sırasıyla 2012 yılında %54, 2013 yılında %53 ve 2014 yılında da %52 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 18 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında yerli üretici Üntes’ten temin edilen yurt içi satış miktarları ile şikâyeti destekleyen firmaların yurt içi satış miktarları ve genel ithalat miktarları adet bazında toplanarak ilgili yılda benzer mala ilişkin tüketim elde edilmiştir.
(2) Bu veriler çerçevesinde, Türkiye benzer mal tüketimi endeks değeri 2012 yılı için 100 olarak alındığında 2013 yılında 108’e ve 2014 yılında da 132’ye yükselmiştir. Yerli üretimin pazar payı endeksi ise 2012 yılında 100 iken 2013 yılında 104’e yükselmiş ve 2014 yılında da 89’a gerilemiştir.
(3) ÇHC’nin benzer mal tüketimi pazar payı endeksi 2012-2014 yıllarında sırasıyla 100, 100 ve 101 olarak gerçekleşmiştir.
Dampingli ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisi
MADDE 19 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dampingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken TÜİK’ten alınan ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatları ile YÜD’ün yurt içi birim satış fiyatları kullanılarak fiyat kırılması hesaplanmış; ayrıca, dampingli ithalatın YÜD fiyatları üzerinde kurduğu fiyat baskısı ve fiyat bastırması hesapları yapılmıştır.
Fiyat kırılması
MADDE 20 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.
(2) Fiyat kırılması analizinde soruşturma konusu ülkenin CIF ithal fiyatlarının üzerine gümrük vergisi ve diğer ithalat masrafları ilave edilerek bulunan soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatları, yerli üretim dalının ortalama yurt içi satış fiyatları ile karşılaştırılmıştır. Soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın yurt içi pazara giriş fiyatı bulunurken CIF ithal fiyatlarına %3 gümrükleme masrafı için ve %2,7 gümrük vergisi oranında ilave yapılmıştır.
(3) Buna göre ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını CIF ihraç fiyatına göre %55 ile %62 düzeyinde kırdığı tespit edilmiştir.
(4) Söz konusu dönemde yürürlükte olan dampinge karşı önlemin etkisi sonrası fiyat kırılmasının ne oranda olduğunu görebilmek maksadıyla ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarına yürürlükteki damping önlemi oranında ekleme yapılmıştır. Buna göre, fiyat kırılması %14 ile %19 aralığında gerçekleşmiştir.
Fiyat baskısı
MADDE 21 – (1) Fiyat baskısı, dampingli ithalat fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Buna göre ÇHC menşeli ithalat YÜD’ün fiyatlarını %51 ile %63 oranında baskılamıştır.
(2) Söz konusu dönemde yürürlükte olan dampinge karşı önlemin etkisi sonrası fiyat baskısının ne oranda olduğunu görebilmek maksadıyla ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarına yürürlükteki damping oranında ekleme yapılmıştır. Buna göre, fiyat baskısı %11 ile %20 aralığında gerçekleşmiştir.
Fiyat bastırması
MADDE 22 – (1) Fiyat bastırması, yerli üretim dalının dampingli ithalat sebebiyle artan maliyetlerini fiyata yansıtamaması veya maliyetlerden daha az oranda yansıtabilmesi veya maliyetler aynı kalırken fiyatının yıpranması sonucunda kâr oranının azalması ya da maliyet-fiyat oranının yükselmesidir.
(2) YÜD’ün birim ticari maliyetlerinin birim yurt içi satış fiyatlarına oranı %94 ile %96 düzeyinde seyretmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 23 – (1) Yerli üretim dalı ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde şikâyetçi Üntes’in verileri kullanılmıştır. Eğilimlerin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama ÜFE kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmış ve veriler 2012 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün ilgili üründe 2012 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2013 yılında 111 ve 2014 yılında da 117 olmuştur.
2) Zarar inceleme döneminde üretim kapasitesi 2014 yılında artış göstererek 100 birimden 197 birime yükselmiştir. KKO ise 2012 yılında 100 iken 2013 yılında 111 ve 2014 yılında da 59 olarak gerçekleşmiştir.
b) Yurt içi satışlar ve ihracat
1) YÜD’ün şikâyet konusu üründe 2012 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2013 yılında 112 ve 2014 yılında da 118 olarak gerçekleşmiştir.
2) Aynı dönemde, endekslenmiş yurt içi satış değeri 2012 yılında 100 alındığında 2013 yılında 115 düzeyinde ve 2014 yılında 121 seviyesine yükselmiştir.
3) Gerçekleşen bu iç satışın birim fiyatları ise 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 102’ye ve 2014 yılında da 103’e yükselmiştir.
4) Dönem itibarıyla YÜD’ün yurt dışı satışları ise miktar bazında 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 94’e gerilemiş ve 2014 yılında da 110 seviyesine yükselmiştir.
5) İhracatın değer bazında gelişimi ise 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 110’a ve 2014 yılında da 128’e yükselmiştir.
6) Gerçekleşen bu ihracatın birim fiyatları ise 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 117 ve 2014 yılında da 116 seviyesinde seyretmiştir.
c) Stoklar
1) Firma sipariş usulü çalıştığından stokta ürün bulundurmamaktadır. Üretim bandından çıkan ürünler kısa süre içinde sevk edilmektedir.
ç) İstihdam
1) YÜD’ün ilgili üründeki çalışan toplam direkt işçi sayısı endeksi 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 111 ve 2014 yılında da 120 olarak gerçekleşmiştir.
d) Ücretler
1) YÜD’ün ilgili ürünün üretiminde çalışan işçilerinin aylık brüt ücret endeksi 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 104’e yükselirken 2014 yılında da 95 seviyesine gerilemiştir.
e) Verimlilik
1) YÜD’ün ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2012-2014 yıllarında sırasıyla 100, 99 ve 98 olarak düşüş eğilimine girmiştir.
f) Maliyetler ve kârlılık
1) Yerli üreticinin ilgili üründe ortalama birim ticari maliyet endeksi 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 103 ve 2014 yılında da 105 seviyesinde gerçekleşmiştir.
2) Yerli üreticinin ilgili üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 90’a ve 2014 yılında da 69 düzeyine gerilemiştir.
g) Nakit akışı
1) Yerli üreticinin ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2012 yılında 100, 2013 yılında 122 ve 2014 yılında da 116 seviyesinde seyretmiştir.
ğ) Büyüme
1) Yerli üreticinin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel olarak 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 115 ve 2014 yılında da 103 olarak gerçekleşmiştir.
h) Sermaye ve yatırımları artırma yeteneği
1) Yerli üreticinin sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla yerli üretim dalının bütün faaliyetlerinde kullanılan öz sermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, 2012 yılı 100 olmak üzere endeks 2013 yılında 104’e ve 2014 yılında ise 118’e yükselmiştir.
ı) Yatırımların seyri
1) Yerli üreticinin yapmış olduğu tevsi yatırımları 2012 yılı 100 olmak üzere 2013 yılında 408 ve 2014 yılında da 206 olarak gerçekleşmiştir.
i) Özsermaye kârlılığı oranı
1) Yerli üreticinin özsermaye kârlılığının 2012 yılı 100 olarak alındığında, 2013 yılında 138 ve 2014 yılında da 130 olduğu görülmektedir.
j) Yatırım hasılatı oranı
1) Yerli üreticinin yatırım hasılatı oranının 2012 yılı 100 olarak alındığında, 2013 yılında 125 ve 2014 yılında da 149 düzeyine yükselmiştir.
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Yerli üretim dalının yürürlükteki önlemin de etkisiyle üretim, yurt içi satış, yatırım hasılatı, ürün istihdamı gibi bazı temel ekonomik göstergelerinin zarar inceleme döneminde iyileşme gösterdiği görülmekle birlikte, firmanın birim kârlılık oranları, piyasa payı, KKO oranlarında düşüş yaşandığı görülmektedir. Önlemin mevcut haliyle yetersiz kaldığı ve kalkması halinde YÜD’ün mevcut durumunun daha da kötüye gideceği değerlendirilmektedir.
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hususlar
Zararın devamı veya yeniden meydana gelmesini etkileyebilecek diğer unsurlar
MADDE 25 – (1) Yerli üretim dalında zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesine yol açabileceği düşünülen diğer bilinen unsurlar incelenmiştir.
(2) Yapılan inceleme neticesinde, önlem yürürlüğe girdikten sonra önleme konu ürünün kullanım alanı ve tüketici algısının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim eğiliminde bir değişiklik olmadığı; önleme konu ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen benzer ürünün üretim teknolojisinde bir değişim olmadığı, ayrıca, gözden geçirme döneminde önleme konu ürünün ithalatında ve ihracatında Türkiye’de ve önleme konu ülkede ticareti kısıtlayıcı bir gelişmenin gerçekleşmediği tespit edildiğinden, dampingli ithalatın devamı veya yeniden meydana gelmesi dışında diğer bilinen unsurlardan herhangi birinin yerli üretim dalında zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesi üzerinde önemli olumsuz etkiye neden olamayacağı belirlenmiştir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Karar
MADDE 26 – (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve mevcut önlemin yetersiz kaldığı tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin arttırılarak aşağıdaki tabloda belirtilen oranda uygulanmasına karar verilmiştir.

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Dampinge Karşı Önlem Miktarı (CIF Bedelin %)
8415.83.00.90.00 Yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil) Çin Halk Cumhuriyeti 56,50

Uygulama
MADDE 27 – (1) Gümrük idareleri, 26 ncı maddede gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, 26 ncı maddede bulunan tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu