İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/37)

28.08.2015-29549 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/37)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Kapsam ve dayanak
MADDE 1- (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek geçici bilgi ve bulguları içermektedir.
Soruşturma
MADDE 2- (1) Yerli üreticiler Ereğli Demir Çelik T.A.Ş., Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. ve Çolakoğlu Metalurji A.Ş. tarafından yapılan ve İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ile HABAŞ tarafından desteklenen başvuruda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Fransa Cumhuriyeti (Fransa), Japonya, Romanya, Rusya Federasyonu (Rusya), Slovak Cumhuriyeti (Slovakya) ve Ukrayna menşeli “sıcak haddelenmiş yassı çelik”in Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında (YÜD) zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülkeler menşeli söz konusu ürün ithalatına karşı önlem alınması talep edilmiştir.
(2) Bu kapsamda, 7208.37.00.90.11, 7208.37.00.90.19, 7208.38.00.90.11, 7208.38.00.90.19, 7208.39.00.90.11, 7208.39.00.90.19 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında yer alan “kalınlıkları 10 mm.’yi geçmeyen ve ağırlık itibariyle %0,6’dan az karbon içeren sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünler” ile 7225.30.90.00.00 GTİP altında yer alan “takım ve yüksek hız çeliğinden olmayan diğer alaşımlı sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünler” için 28/1/2015 tarih ve 29250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/1) ile başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülen damping soruşturmasında geçici karar aşamasına gelinmiştir
(3) Öte yandan, TANAP Doğalgaz Üretim A.Ş. tarafından iletilen 24/3/2015 tarihli yazıda Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP Projesi) kapsamında 7225.30.90.00.00 GTİP’ten ithal edilen damping soruşturmasına konu sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerin kullanılmakta olduğu, TANAP Projesi kapsamında kullanılan hat borularının büyük bir kısmının yerli boru üreticilerinden temin edildiği, ancak, hat borusu üretimine esas olan hammadde niteliğindeki ve hâlihazırda TANAP Projesi kapsamında kullanılacak olan yüksek mukavemetli sıcak haddelenmiş yassı çeliğin yurtiçi üretim imkanlarının kısıtlı oluşu nedeniyle yurtdışından ithal edildiği belirtilmektedir. Bu kapsamda, TANAP Projesi aleyhine yük oluşmaması için anılan proje kapsamında 7225.30.90.00.00 GTİP’ten ithal edilen ürünler için gerekli muafiyetin sağlanması talep edilmektedir. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) tarafından Bakanlığımıza iletilen 5/2/2015 tarihli yazıda ise istisnai olarak 7225.30.90.00.00 GTİP’ten TANAP Projesi için yurtiçinden tedarik edilemeyen kısımla ilgili olabilecek ithalatın, proje ile ilgisi tespit edilmek kaydıyla, soruşturma kapsamı dışında tutulması talep edilmiştir.
(4) 19/3/2013 tarihli ve 28592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/2/2013 tarihli ve 2013/4400 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma” ile eki “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline Company B.V. Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşması” kapsamında stratejik bakımdan büyük önem taşıyan TANAP Projesinin belirlenen sürede ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeksizin gerçekleştirilmesi için Anlaşmaya taraf ülkeler karşılıklı bir takım taahhütlerde bulunmuşlardır.
(5) Ayrıca, 14/1/2014 tarihli ve 28882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde stratejik bakımdan büyük önem taşıyan TANAP Projesi’nin, belirlenen sürede ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeksizin gerçekleştirilebilmesi için, kurumlar arası ortak çalışmaların; süratli, kararlı ve duyarlı bir biçimde, kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin bir işbirliği ve eşgüdüm sağlanarak yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, mezkur Genelge ile BOTAŞ’a ve TANAP Proje Şirketine, konuyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli katkı ve desteğin verilmesi talimatlandırılmıştır.
Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 3- (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun, Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde YÜD’ü temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 4- (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen soruşturma konusu ülkelerdeki bilinen üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceğine dair bilgiler verilmiştir.
(3) Taraflara görüş bildirme ve soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(4) Japonya’da yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan JFE Steel Corporation (JFE), Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (Nippon), ve Kobe Steel, Ltd. (Kobe Steel) ile tacir firmalardan Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation soru formuna cevap vermiştir. Kobe Steel firması verdiği yanıtta soruşturma döneminde Türkiye’ye ihracatı olmadığını beyan ederek soru formunu doldurmamıştır. JFE ile Nippon firmalarının yanıtları incelendiğinde ise firmaların kendileri için bireysel damping marjı tespiti yapılması için gerekli olan esaslı bilgileri ve gerekli dokümanları sunmadığı; buna ilaveten soru formlarına verilen yanıtların kendilerinden talep edilen formata uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, adı geçen firmalar için damping marjı tespiti yapılırken Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmüne uygun olarak eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.
(5) Slovakya’da yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan U.S. Steel Košice, s.r.o. (US Steel); Fransa’da yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan ArcelorMittal Méditerranée SAS ve ArcelorMittal Atlantique-Lorraine; Romanya’da yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan ArcelorMittal Galati S.A.; Rusya’da yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan Magnitogorsk Iron and Steel Works Open Joint Stock Company, OJSC Novolipetsk Steel ve PAO Severstal; Ukrayna’da yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan Ilyich Iron and Steel Works of Mariupol ve Zaporizhsky Integrated Iron and Steel firmaları soru formuna cevaplarını göndermişlerdir.
(6) ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan Tangshan Iron and Steel Group Co., Ltd., Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Rizhao Steel Wire Co., Ltd., Hebei Iron & Steel Co., Ltd. Chengde Branch (Hebei), Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd., Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd. (Hongchang) ve Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd. (GTA) firmaları soru formuna cevaplarını göndermişlerdir. Ancak, ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmaların sayısının fazla olması nedeniyle Yönetmeliğin 27 nci maddesi hükümleri uyarınca ÇHC için örnekleme yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’ye en fazla ihracatı olan Hebei, Hongchang ve GTA firmaları örneklemeye dahil edilmiştir. Örneklemeye dahil edilecek firmalar belirlendikten sonra ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formuna cevap verenlere görüşlerini sunmaları için bildirimde bulunulmuştur.
(7) Rusya’da yerleşik tacir firmalardan MMK Steel Trade AG, MMK Trade House LLC ve NOVEX Trading (Swiss) SA; ÇHC’de yerleşik tacir firmalardan Handan Iron and Steel Group Import and Export CI., Ltd., Chengde Steel Logistics Co., Ltd., China Shougang Int. Trade & Engineering Corp., Jiangsu Shagang International Trade Co., Ltd., Duferco Sa, Oriental United Resources ve Xinsha International Pte Ltd. ile Ukrayna’da yerleşik tacir firmalardan Metinvest–Ukraine, Metinvest–SMC ve Metinvest International SA firmalarından tacir soru formuna yanıt alınmıştır.
(8) Soruşturma konusu ürünün ithalatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru formu gönderilmiş olan firmaların kırk altı tanesinden cevap alınmıştır. İlaveten, soruşturma konusu ürünün kullanıcısı konumunda bulunan sektörleri temsil eden derneklerden İstanbul Sanayi Odası, Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Deniz Ticaret Odası, Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği, TAYSAD Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği, Çelik Boru İmalatçıları Derneği, Maksder Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği ve İSİB İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği soruşturmaya ilişkin olarak Bakanlığımıza görüşlerini iletmişlerdir. Öte yandan, başvuruda bulunan üretici firmaları temsilen TÇÜD de soruşturmaya ilişkin görüşlerini Bakanlığımıza iletmiştir.
(9) İlgili taraflardan alınan yanıtlar içerisinde yer alan nesnel görüşlerin değerlendirilmesine devam edilmektedir.
Soruşturma dönemi
MADDE 5- (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve değerlendirme için 1/1/2012-31/12/2014 arasındaki dönem zarar inceleme dönemi olarak belirlenmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 6- (1) Soruşturma konusu sıcak haddelenmiş yassı çelik; 7208.37.00.90.11, 7208.37.00.90.19, 7208.38.00.90.11, 7208.38.00.90.19, 7208.39.00.90.11, 7208.39.00.90.19 GTİP’leri altında yer alan “kalınlıkları 10 mm.’yi geçmeyen ve ağırlık itibariyle %0,6’dan az karbon içeren sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünler” ile 7225.30.90.00.00 GTİP’i altında yer alan “takım ve yüksek hız çeliğinden olmayan diğer alaşımlı sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünler”dir.
(2) Sıcak haddelenmiş ve rulo halinde bobinlere sarılmış yassı çelik mamuller için genel olarak “sıcak sac” ifadesi kullanılmaktadır. Sıcak sac üretimi için gerekli olan temel girdi “slab” adı verilen yarı-mamuldür. Sürekli döküm yöntemiyle üretilen dikdörtgen kesitli “slab”ın, belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılarak haddelenmesi ile elde edilen ürüne sıcak sac adı verilir. Haddeleme işlemi, metal malzemenin merdaneler arasından geçirilmesi suretiyle ezilmesi, bu suretle biçim verilmesi ve mekanik özelliklerinin geliştirilmesi suretiyle yapılmaktadır. “Slab”dan sıcak haddelenmiş yassı çelik üretilirken, doğalgaz veya kök gazı ile elektrik enerjisine ihtiyaç vardır. Üreticiler, dışarıdan temin ettikleri “slab”ı kullanabildikleri gibi, kendi “slab”larını da üretebilirler.
(3) Bahse konu GTİP’ler ve madde tanımları bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir. Uygulamada esas olan Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonları ve karşılığı eşya tanımıdır.
(4) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampinge İlişkin Ön Belirlemeler
Genel
MADDE 7- (1) Soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formuna yanıt vermiş olanların soru formuna verdikleri cevapların ön incelemesi tamamlanmıştır.
ÇHC için normal değerin belirlenmesi
MADDE 8- (1) Yönetmelik Ek Madde 1 hükmü uyarınca, piyasa ekonomisi uygulamayan ülkelerden yapılan ithalata yönelik damping soruşturmalarında, ilgili ülkedeki soruşturmaya tabi üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında bahse konu maddede belirtilen ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu yeterli delillerle göstermesi halinde bu üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi; aksi durumda ise Yönetmeliğin 7 nci maddesi uygulanmaktadır.
(2) ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçılardan soru formuna cevap gönderenlerin tamamı kendileri için Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanmasını talep etmişlerdir. Bu çerçevede, örnekleme içine dahil edilen ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalar için normal değer, Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde, Türkiye’de benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesi suretiyle oluşturulmuştur.
Japonya için normal değerin belirlenmesi
MADDE 9- (1) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasında ifade edildiği üzere, Japonya’da yerleşik üretici-ihracatçı firmalardan soru formuna cevap verenler için damping marjı tespiti yapılırken Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmüne uygun olarak eldeki mevcut veriler kullanılmıştır. Buna göre, Japonya için normal değer, Türkiye’de benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesi suretiyle oluşturulmuştur.
Soruşturmaya konu diğer ülkeler için normal değerin belirlenmesi
MADDE 10- (1) Soruşturmaya konu diğer ülkelerde yerleşik üretici/ihracatçı firmaların piyasa ekonomisi koşullarında üretim yaptıkları kabul edildiğinden, normal değer belirlemesi Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılmıştır.
Temsil testi
MADDE 11- (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, üretici/ihracatçı firmaların menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için genel ve ürün tipleri bazında temsil testi uygulanmıştır. Buna göre, benzer mal satışlarının miktar bazında Türkiye’ye satışların %5’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde normal değer, normal ticari işlem çerçevesinde kabul edilen iç piyasa satışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.
Normal ticari işlem testi
MADDE 12- (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, üretici/ihracatçı firmaların menşe ülkelerdeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi uygulanmıştır. Buna göre normal değer;
a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda;
1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,
2) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’inden daha azını oluşturması halinde ise soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen yalnızca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.
b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde normal değer, soruşturma dönemi boyunca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.
c) Benzer ürününün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde normal değer, oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.
İç piyasa satışlarına dayanan normal değer
MADDE 13- (1) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmalar için Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmiştir.
Oluşturulmuş normal değer
MADDE 14- (1) Oluşturulmuş normal değer, firmalardan temin edilen maddenin imalat maliyeti ve satış, genel ve idari giderler ile finansman gideri rakamlarına, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükmüne göre, normal ticari işlemler çerçevesinde benzer ürün satışlarından elde edilen ağırlıklı ortalama kâr oranının eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.
Japonya için ihraç fiyatının belirlenmesi
MADDE 15- (1) Japonya’da yerleşik Kobe Steel firması verdiği yanıtta soruşturma döneminde Türkiye’ye ihracatı olmadığını beyan ettiğinden bahse konu firma için ihraç fiyatı ve damping marjı tespiti yapılmamıştır. JFE ile Nippon firmaları için ihraç fiyatı tespiti yapılırken Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmüne uygun olarak eldeki mevcut veriler kullanılmıştır. Bu bağlamda, Nippon firması için ihraç fiyatının belirlenmesinde firmanın sunmuş olduğu veriler ile TÜİK’ten temin edilen veriler karşılaştırılmış, FOB birim fiyatlar firma verilerinden CIF birim fiyatlar ise TÜİK verilerinden tespit edilmiştir. JFE firması için FOB birim fiyatlar firma verilerinden temin edilmiş, buna karşılık firma verilerinden birim navlun ve sigorta bedeli tespiti yapılamadığından Nippon firması verileri kullanılarak ortalama navlun ve sigorta bedelleri tespit edilmiştir. Japonya’da yerleşik diğer üretici/ihracatçılar için damping marjı hesabında kullanılmak üzere birim ihraç fiyatı TÜİK verileri kullanılarak belirlenmiştir.
Soruşturmaya konu diğer ülkeler için ihraç fiyatının belirlenmesi
MADDE 16- (1) ÇHC ve Japonya harici soruşturmaya konu diğer ülkeler için ihraç fiyatı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca ihracatçı firmaların Türkiye’ye satışlarında ilk bağımsız alıcıya fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.
Fiyat karşılaştırması ve damping marjı
MADDE 17- (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada karşılaştırılmıştır.
(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştırmasını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve taşıma, sigorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, indirim, geri ödeme, banka masrafları gibi uygulanabilir nitelikteki tüm ayarlamalar bu aşamada dikkate alınmıştır.
(3) Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde damping marjları, normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. İşbirliğine gelmeyen firmalar için ise Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü uyarınca damping marjı tespiti yapılmıştır.
(4) Buna göre, soru formuna cevap veren üretici/ihracatçı firmalar ile diğer firmalar için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları aşağıda yer almaktadır.

ÜLKE FİRMA DAMPİNG MARJI (CIF%)
ROMANYA ArcelorMittal Galati S.A. -5,89
RUSYA FEDERASYONU Magnitogorsk Iron and Steel Works Open Joint Stock Company 2,22
OJSC Novolipetsk Steel -15,48
PAO Severstal -20,72
Rusya’da yerleşik diğer firmalar 3,76
UKRAYNA Ilyich Iron and Steel Works of Mariupol -4,07
Zaporizhsky Integrated Iron and Steel 0,22
JAPONYA JFE Steel Corporation 6,95
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 7,92
Japonya’da yerleşik diğer firmalar 8,9
ÇİN HALK CUMHURİYETİ Hebei Iron & Steel Co., Ltd. Chengde Branch 18,01
Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd. 15,47
Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd. 15,47
Tangshan Iron and Steel Group Co., Ltd. 16,49
Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. 16,49
Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd. 16,49
Rizhao Steel Wire Co., Ltd. 16,49
Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. 16,49
Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. 16,49
ÇHC’de yerleşik diğer firmalar 35,15
FRANSA CUMHURİYETİ ArcelorMittal Méditerranée SAS 0,42
ArcelorMittal Atlantique-Lorraine 0,42
SLOVAK CUMHURİYETİ U.S. Steel Košice, s.r.o. 7,02
Slovakya’da yerleşik diğer firmalar 9,8

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zarara İlişkin Ön Belirlemeler
Genel açıklamalar
MADDE 18- (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülkeler menşeli dampingli ithalatın hacminde önemli ölçüde bir artış olup olmadığı ile bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları ile YÜD üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu çerçevede, dampingli ithalatın miktarı ve gelişimi, dampingli ithalatın fiyatlarının gelişimi, yurtiçi tüketim ve pazar payları, fiyat baskısı ve fiyat kırılması ile YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelenmiştir. Söz konusu inceleme, 5 inci maddede belirtilen zarar inceleme dönemi için yapılmıştır.
(2) Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre damping marjları için ihmal edilebilir oran %2’dir. Tebliğin 17 nci maddesinde damping marjları ihmal edilebilir oranın altında tespit edilen firmalar kaynaklı ithalat zarar incelemesinden hariç tutulmuştur. Ancak, Tebliğin 19 uncu maddesinde yer alan genel ithalata ilişkin analizde dampingli ya da dampingsiz tüm ithalat verileri dikkate alınmıştır.
Ürünün genel ithalatı
MADDE 19- (1) Soruşturmaya konu ürünün 2012 yılında 2.940.094 Ton olan ithalatı, 2013 yılında 3.171.901 Ton, 2014 yılında ise 3.046.068 Ton olarak gerçekleşmiştir. Değer olarak ise, 2012 yılında 1.867.569.263 ABD Doları olan toplam ithalat, 2013 yılında 1.861.793.091 ABD Doları, 2014 yılında ise 1.776.251.245 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.
(2) Genel ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında ise, 2012 yılında 635 ABD Doları/Ton olan fiyatlar, 2013 yılında 587 ABD Doları/Ton’a, 2014 yılında ise 583 ABD Doları/Ton’a düşmüştür.
Soruşturma konusu ülkelerden ithalat
MADDE 20- (1) Sıcak haddelenmiş yassı çeliğin Fransa menşeli ithalatının gelişimi incelendiğinde, 2012 yılında 2.836 Ton olan ön belirlemelere göre dampingli olduğu tespit edilen ithalat miktarının, 2013 yılında 4.472 Tona yükseldiği görülmüş; 2014 yılında ise bu ithalat 6.175 Tona çıkmıştır. Değer bazında bakıldığında ise, 2012 yılında 1.514.018 ABD Doları olarak gerçekleşen ithalat, 2013 yılında 2.182.958 ABD Doları’na, 2014 yılında ise 3.073.140 ABD Doları’na yükselmiştir. Fransa menşeli ithalatın ortalama birim fiyatları ise 2012-2014 döneminde, sırasıyla, 534 ABD Doları/Ton, 488 ABD Doları/Ton, 498 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir. Fransa menşeli ithalatın soruşturma konusu ürünün genel ithalatı içerisindeki payına bakıldığında ise, 2012 yılında %0,10 seviyesinde olan payın, 2013 yılında %0,14’e; 2014 yılında ise %0,20’ye yükseldiği görülmüştür. Yapılan ön belirlemelere göre, soruşturma dönemi olan 2014 yılında, Fransa’dan gerçekleştirilen dampinge konu olan ithalat miktarının benzer mal ithalatına oranı Yönetmeliğin 28 inci maddesi uyarınca ihmal edilebilir oran olarak kabul edilen %3’ün altında tespit edilmiştir.
(2) Soruşturma konusu ürünün Ukrayna menşeli ithalatının gelişimi incelendiğinde, 2012 yılında 399.064 Ton olan ön belirlemelere göre dampingli olduğu tespit edilen ithalat miktarının, 2013 yılında 67.036 Tona; 2014 yılında ise 20.450 Tona gerilediği gözlenmiştir. Değer bazında bakıldığında ise, 2012 yılında 237.254.813 ABD Doları olarak gerçekleşen ithalat, 2013 yılında 36.359.283 ABD Doları’na, 2014 yılında ise 10.862.688 ABD Doları’na düşmüştür. Ukrayna menşeli ithalatın ortalama birim fiyatları ise 2012-2014 döneminde, gittikçe azalarak sırasıyla, 595 ABD Doları/Ton, 542 ABD Doları/Ton, 531 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir. Ukrayna menşeli ithalatın soruşturma konusu ürünün genel ithalatı içerisindeki payına bakıldığında ise, 2012 yılında %13,6 seviyesinde olan payın, 2013 yılında %2,1’e; 2014 yılında ise %0,7’ye gerilediği görülmüştür. Yapılan ön belirlemelere göre, soruşturma dönemi olan 2014 yılında, Ukrayna’dan gerçekleştirilen dampinge konu olan ithalat miktarının benzer mal ithalatına oranı Yönetmeliğin 28 inci maddesi uyarınca ihmal edilebilir oran olarak kabul edilen %3’ün altında tespit edilmiştir.
(3) Sıcak haddelenmiş yassı çeliğin Rusya menşeli ithalatının gelişimi incelendiğinde, 2012 yılında 150.581 Ton olan ön belirlemelere göre dampingli olduğu tespit edilen ithalat miktarının, 2013 yılında 348.995 Tona yükseldiği; 2014 yılında ise 277.176 Ton olarak gerçekleştiği gözlenmiştir. Değer bazında bakıldığında ise, 2012 yılında 91.316.877 ABD Doları olarak gerçekleşen ithalat, 2013 yılında 207.427.370 ABD Doları’na çıkmış, 2014 yılında ise 166.293.266 ABD Doları’na gerilemiştir. Rusya menşeli ithalatın ortalama birim fiyatları ise 2012-2014 döneminde, sırasıyla 606 ABD Doları/Ton, 594 ABD Doları/Ton, 600 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir. Rusya menşeli ithalatın soruşturma konusu ürünün genel ithalatı içerisindeki payına bakıldığında ise, 2012 yılında %5,1 seviyesinde olan payın, 2013 yılında %11’e yükseldiği; 2014 yılında ise %9,1’e gerilediği görülmüştür.
(4) Soruşturma konusu ürünün Japonya menşeli ithalatının gelişimi incelendiğinde ise, 2012 yılında 419.328 Ton olan ön belirlemelere göre dampingli olduğu tespit edilen ithalat miktarının, 2013 yılında 223.819 Tona; 2014 yılında ise 179.469 Tona gerilediği gözlenmiştir. Değer bazında bakıldığında ise, 2012 yılında 270.651.492 ABD Doları olarak gerçekleşen ithalat, 2013 yılında 130.266.970 ABD Doları’na, 2014 yılında ise 105.492.557 ABD Doları’na düşmüştür. Japonya menşeli ithalatın ortalama birim fiyatları ise 2012-2014 döneminde, sırasıyla, 645 ABD Doları/Ton, 582 ABD Doları/Ton, 588 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir. Japonya menşeli ithalatın soruşturma konusu ürünün genel ithalatı içerisindeki payına bakıldığında ise, 2012 yılında %14,3 seviyesinde olan payın, 2013 yılında %7,1’e; 2014 yılında ise %5,9’a gerilediği görülmüştür.
(5) Sıcak haddelenmiş yassı çeliğin Slovakya menşeli ithalatının gelişimi incelendiğinde, 2012 yılında 145.205 Ton olan ön belirlemelere göre dampingli olduğu tespit edilen ithalat miktarının, 2013 yılında 270.169 Tona yükseldiği; 2014 yılında ise 167.571 Ton olarak gerçekleştiği görülmüştür. Değer bazında bakıldığında ise, 2012 yılında 88.382.301 ABD Doları olarak gerçekleşen ithalat, 2013 yılında 155.557.000 ABD Doları’na çıkmış, 2014 yılında ise 96.272.150 ABD Doları’na gerilemiştir. Slovakya menşeli ithalatın ortalama birim fiyatları ise 2012-2014 döneminde, gittikçe azalarak sırasıyla, 609 ABD Doları/Ton, 576 ABD Doları/Ton, 575 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir. Slovakya menşeli ithalatın soruşturma konusu ürünün genel ithalatı içerisindeki payına bakıldığında ise, 2012 yılında %4,9 seviyesinde olan payın, 2013 yılında %8,5’a yükseldiği; 2014 yılında ise %5,5’e gerilediği görülmüştür.
(6) Soruşturma konusu ürünün Romanya menşeli ithalatının gelişimi incelendiğinde ise, 2012 yılında 3.123 Ton olan ön belirlemelere göre dampingli olduğu tespit edilen ithalat miktarının, 2013 yılında 2.830 Tona gerilediği görülmüştür. 2014 yılında ise, ön belirlemelere göre, Romanya menşeli dampingli ithalat gerçekleşmemiştir. Değer bazında bakıldığında ise, 2012 yılında 1.993.373 ABD Doları olarak gerçekleşen ithalat, 2013 yılında 1.628.050 ABD Doları’na gerilemiştir. Romanya menşeli ithalatın ortalama birim fiyatları ise, 2012 yılında 638 ABD Doları/Ton iken, 2013 yılında 575 ABD Doları/Tona gerilemiştir. Romanya menşeli ithalatın soruşturma konusu ürünün genel ithalatı içerisindeki payına bakıldığında ise, 2012 yılında %0,11 seviyesinde olan payın, 2013 yılında %0,09’a gerilediği; 2014 yılında ise %0 olarak gerçekleştiği görülmüştür.
(7) Son olarak, sıcak haddelenmiş yassı çeliğin ÇHC menşeli ithalatının gelişimi incelendiğinde, 2012 yılında 162 Ton olan ön belirlemelere göre dampingli olduğu tespit edilen ithalat miktarının, 2013 yılında 2.127 Tona; 2014 yılında ise 131.751 Tona yükseldiği gözlenmiştir. Değer bazında bakıldığında ise, 2012 yılında 305.193 ABD Doları olarak gerçekleşen ithalatın, 2013 yılında 969.812 ABD Doları’na, 2014 yılında ise 74.838.768 ABD Doları’na yükseldiği görülmüştür. ÇHC menşeli ithalatın ortalama birim fiyatları ise 2012-2014 döneminde, sırasıyla, 1.886 ABD Doları/Ton, 456 ABD Doları/Ton, 568 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir. ÇHC menşeli ithalatın soruşturma konusu ürünün genel ithalatı içerisindeki payına bakıldığında ise, 2012 yılında %0,01 seviyesinde olan payın, 2013 yılında %0,07’ye, 2014 yılında ise %4,33’e yükseldiği görülmüştür.
Diğer ülkelerden ithalat
MADDE 21- (1) Sıcak haddelenmiş yassı çeliğin üçüncü ülkelerden 2012 yılında 529.703 Ton olarak gerçekleşen ithalat miktarı, 2013 yılında 376.977 Tona, 2014 yılında ise 359.345 Tona gerilemiştir. Değer olarak ise, aynı ürünün üçüncü ülkelerden 2012-2014 yılları arasındaki ithalatı gittikçe azalarak sırasıyla 347.122.305 ABD Doları, 236.854.447 ABD Doları ve 220.048.933 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.
(2) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın, genel ithalat içerisindeki payı ise, 2012 yılında %18, 2013 yılında %11,9, 2014 yılında ise %11,8 olarak gerçekleşmiştir.
(3) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında ise, 2012 yılında 655 ABD Doları/Ton olan birim fiyatın, 2013 yılında 628 ABD Doları/Tona, 2014 yılında ise 612 ABD Doları/Tona gerilediği görülmüştür.
Yurt içi tüketim ve pazar payı
MADDE 22- (1) Soruşturma konusu üründe ön belirlemelere göre dampingli olduğu tespit edilen ithalatın nispi olarak gelişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle şikâyetçi, destekçi ve bilinen diğer yerli üretici firmaların yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir.
(2) Buna göre, 2012 yılında 100 birim olan yurt içi tüketim endeksi, 2013 yılında 112’ye, 2014 yılında ise 122’ye yükselmiştir.
(3) Öte yandan, YÜD’ün pazar payı 2012 yılında 100 birim kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 105 ve 92 olarak gerçekleşmiştir.
(4) Soruşturma konusu ülkelerden Fransa’nın 2012 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, artarak, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 141 ve 179 olarak gerçekleşmiştir.
(5) Romanya’nın 2012 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, azalarak, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 81 ve 0 olarak gerçekleşmiştir.
(6) Slovakya’nın 2012 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi ise, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 167 ve 95 olarak gerçekleşmiştir.
(7) Soruşturma konusu ülkelerden Japonya’nın 2012 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, azalarak, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 48 ve 35 olarak gerçekleşmiştir.
(8) Rusya’nın 2012 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi ise, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 208 ve 151 olarak gerçekleşmiştir.
(9) Ukrayna’nın 2012 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi ise, azalarak, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 15 ve 4 olmuştur.
(10) Son olarak, soruşturma konusu ülkelerden ÇHC’nin 2012 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, önemli düzeyde bir artış eğilimi göstererek, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 1.178 ve 66.917 olarak gerçekleşmiştir.
(11) Diğer ülkelerin 2012 yılı için 100 birim olan toplam pazar payı endeksi ise, 2013 ve 2014 yıllarında genel bir azalma eğilimi göstererek sırasıyla 64 ve 56 olmuştur.
Fiyat kırılması ve baskısı
MADDE 23- (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarının ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Bu kapsamda, soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın YÜD’ün fiyatlarını kırıp kırmadığı incelenmiştir. Fiyat kırılması hesaplanırken, CIF ithal fiyatların üzerine gümrük vergisi (Slovakya için %0, Rusya için %6,7, Japonya için %4,6 ve ÇHC için %6,4) ve diğer ithalat masrafları (ithalatçı soru formlarından edinilen bilgilere göre CIF kıymetin %1’i) eklenerek ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatları bulunmuş; bulunan bu değerler ile YÜD’ün yurt içi satış fiyatları karşılaştırılmıştır. Fiyat kırılması, soruşturma dönemi olan 2014 yılı için hesaplanmıştır.
(2) Fiyat kırılması hesaplanırken kullanılan gümrük vergileri AB üye ülkesi olan Slovakya menşeli soruşturmaya konu tüm GTİP’ler altında yapılan ithalat için 2014 yılında %0’dır. Aynı yıl için Rusya, Japonya ve ÇHC’nin yukarda bahsi geçen gümrük vergileri ise, ülke bazlı olarak, soruşturma konusu GTİP’lerden gerçekleştirilen ithalat tutarına göre ağırlıklı ortalama gümrük vergileri hesaplanmak suretiyle oluşturulmuştur. Bu hesaplar yapılırken, 7208.37.00.90.11, 7208.38.00.90.11, 7208.39.00.90.11 ve 7225.30.90.00.00 GTİP’leri için ithalat rejiminde yer alan ve sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac üreten tesislerin doğrudan ithalatı için “Diğer Ülkeler” gümrük vergisini sırasıyla %9 ve %6 yerine %5 ve %4 uygulayan dipnotlar da dikkate alınmıştır. Bahsi geçen üç ülke için ağırlıklı ortalama gümrük vergileri hesaplanırken, bu dört GTİP firma bazlı olarak çalışılmış, soğuk haddelenmiş sac üreten ve boru üreten firmalar ayırt edilmiş, bu suretle mezkûr dipnotlar gereği üreticiler arasında farklılık gösteren gümrük vergileri ağırlıklı ortalama gümrük vergisi hesabına katılmıştır.
(3) Buna göre, 2014 yılında ÇHC, Rusya ve Japonya menşeli ithalatın YÜD’ün iç piyasa fiyatları üzerinde fiyat kırılmasına neden olmadığı, Slovakya menşeli ithalatın ise CIF bedelin % 0,62’si oranında fiyat kırılması yarattığı tespit edilmiştir.
(4) Fiyat baskısı ise ithal ürünün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını olması gereken seviyeye göre yüzde olarak ne kadar baskı altında tuttuğunu gösterir. Fiyat baskısı hesaplanırken, CIF ithal fiyatın üzerine bu maddenin ikinci fıkrasında açıklanan yöntem çerçevesinde hesaplanan gümrük vergisi ve diğer ithalat masrafları eklenerek ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Bulunan değerler ile YÜD’ün ticari maliyetlerine eklenen makul kâr oranı ile elde edilen olması gereken yurtiçi satış fiyatı karşılaştırılmıştır. Fiyat baskısı soruşturma dönemi olan 2014 yılı için hesaplanmıştır.
(5) Buna göre, soruşturmaya konu ülkeler için hesaplanan fiyat baskısı 2014 yılında ÇHC menşeli ithalat için %10,07; Slovakya menşeli ithalat için %15,14; Rusya menşeli ithalat için %3,52 ve Japonya menşeli ithalat için ise %7,92 olarak hesaplanmıştır.
(6) Geçici tespitler çerçevesinde, bu aşamada, Romanya menşeli ithalatın soruşturma döneminde dampingli olarak gerçekleştiğine dair bir bulguya ulaşılamaması nedeniyle bu döneme ilişkin Romanya için fiyat kırılması ve baskısı hesabı yapılmamıştır. İlaveten, yine geçici nitelikteki ön tespitlere göre, Yönetmeliğin 28 inci maddesi çerçevesinde, Fransa ve Ukrayna’dan gerçekleştirilen dampinge konu olan ithalat miktarının benzer mal ithalatının %3’ünden düşük olduğu görüldüğünden, bu ülkeler için fiyat kırılması ve baskısı hesaplanmamıştır.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 24- (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri, zarar inceleme dönemi olan 2012-2014 yıllarını içerecek ve dönemsel gelişmeleri yansıtacak şekilde incelenmiştir. Ekonomik göstergeler arasında yer alan tüm parasal değerler dönemsel karşılaştırmanın daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için TÜİK’ten temin edilen Üretici Fiyatları Endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış ve böylelikle reel değerlere ulaşılmıştır. Reel değerler endekslenerek zarar inceleme dönemindeki eğilim analiz edilmiştir.
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün sıcak haddelenmiş yassı çelik için 2012 yılında 100 olan Ton bazlı üretim miktar endeksi, 2013 yılında 133’e çıkmış, 2014 yılındaysa 124 olarak gerçekleşmiştir. YÜD’ün 2012 yılında 100 olan üretim kapasitesi de 2013 ve 2014 yıllarında sabit kalmıştır. Söz konusu üründe kapasite kullanım oranı endeksi ise, 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 133’e çıkmış, 2014 yılında 124 olarak gerçekleşmiştir.
b) Yurt içi satışlar
1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi 2013’te 117’ye çıkmış, 2014 yılındaysa 112 olarak gerçekleşmiştir.
c) Yurt içi fiyatlar
1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt içi fiyatları endeksi, 2013 yılında 96’ya düşmüş, 2014 yılındaysa 99 olarak gerçekleşmiştir.
ç) Yurt dışı satışlar
1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi 2013’te 305’e çıkmış, 2014 yılındaysa 289 olarak gerçekleşmiştir.
d) Pazar payı
1) YÜD’ün pazar payı endeksi de 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 100, 105 ve 92 şeklinde gerçekleşmiştir.
e) Maliyetler
1) YÜD’ün birim ticari maliyet endeksi 2012, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 100, 89 ve 96 şeklinde gerçekleşmiştir.
f) Kârlılık
1) YÜD’ün soruşturma konusu ürünün yurt içi satışlarından elde ettiği birim kârlılık 2012 yılında -100 olarak kabul edildiğinde, 2013 yılında -60 ve 2014 yılında -55 olarak gerçekleşmiştir.
g) Stoklar
1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan stok miktar endeksi 2013’te 98’e düşmüş, 2014 yılındaysa 64’e gerilemiştir.
ğ) İstihdam
1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan direkt işçi sayısı endeksi 2013 yılında 98’e, 2014 yılındaysa 97’ye düşmüştür. Yine 2012 yılında 100 olarak alınan idari personel endeksi, 2013 yılında 96’ya düşmüş, 2014 yılındaysa 99 olmuştur.
h) Verimlilik
1) YÜD’ün 2012 yılında 100 olan verimlilik endeksi, 2013’te 136’ya yükselmiş, 2014’te ise 128 olmuştur.
ı) Nakit akışı
1) YÜD’ün 2012 yılında -100 olan nakit akış endeksi, 2013 yılında -52, 2014’te -27 olarak gerçekleşmiştir.
i) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 114’e çıkmış, 2014 yılında ise 112 olmuştur.
j) Sermaye ve yatırımları arttırma yeteneği
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin özsermaye endeksi 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 107’ye çıkmış, 2014 yılında ise 106 olarak gerçekleşmiştir. YÜD’ün tevsi yatırımları endeksi 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 125’e çıkmış, 2014 yılında 51’e düşmüştür. YÜD’ün 2012 yılında 100 olan yenileme yatırımları endeksi, 2013 yılında 107’ye yükselmiş, 2014 yılında ise 69’a gerilemiştir.
k) Yatırımların geri dönüş oranı
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin Kâr/Özkaynak oranı 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 48’e düşmüş ve 2014’te 339’a yükselmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 25- (1) YÜD’ün zarar inceleme dönemindeki ekonomik göstergeleri incelendiğinde üretim, yurt içi satışlar ve kapasite kullanım oranı göstergelerinin 2013 yılında arttığı ancak 2014 yılında bir önceki yıla göre düşüş gösterdiği görülmektedir. 2014 yılında görülen bu düşüş YÜD’ün büyüyen pazardan yeterli pay alamamasıyla sonuçlanmış ve 2014 yılında YÜD 2012 yılına göre %8 dolayında, 2013 yılına göre ise %12 civarı bir pazar payı kaybı yaşamıştır.
(2) YÜD’ün yurtiçi fiyatları zarar inceleme döneminde, 2013 yılında 2012 yılına göre %4, 2014 yılında ise 2012 yılına göre %1 oranında düşüş göstermiştir. Aynı dönemde YÜD’ün maliyetlerinde bir düşüş görülmesine rağmen, yurtiçi birim kârlılığı negatif bir seyir göstermiştir. Soruşturma konusu üründen kâr elde edemeyen YÜD, zarar inceleme döneminde nakit akışı da sağlayamamıştır. Aynı dönemde YÜD’ün beyaz ve mavi yaka istihdamında da düşüş görülmüştür.
(3) YÜD geneli göstergelere bakıldığında ise, 2014 yılında 2012 yılına göre yatırımların ciddi ölçüde azaldığı; büyüme, özsermaye ve yatırımların geri dönüş oranının iyileştiği görülmektedir. Öte yandan, YÜD’ün stokları zarar inceleme döneminde önemli oranda azalmış ve kişi başına üretimi gösteren verimlilik endeksi de 2014 yılında 2012 yılına göre %28 oranında artış göstermiştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Nedenselliğe İlişkin Değerlendirmeler
Dampingli ithalatın etkisi
MADDE 26- (1) Soruşturma konusu ülkelerden Rusya, Slovakya ve ÇHC’den gerçekleştirilen ve ön belirlemelere göre dampingli olduğu tespit edilen ithalatın hacmi zarar inceleme döneminde artış göstermiştir. Japonya’dan gerçekleştirilen ve ön belirlemelere göre dampingli olduğu tespit edilen ithalat ise zarar inceleme döneminde azalış göstermiştir.
(2) Dampingli ithalatın, nispi olarak gelişimini gösteren, toplam Türkiye tüketimine oranla pazar paylarına bakıldığında ise zarar inceleme döneminde Slovakya’nın pazar payının 2013 yılında %67 arttığı, 2014 yılında ise 2012 yılına göre %5 azaldığı; Rusya’nın pazar payının 2014 yılında 2012 yılına göre %51 arttığı ve ÇHC’nin pazar payının 2014 yılında 2012 yılına göre yaklaşık 670 kat arttığı görülmektedir. Japonya’nın pazar payı ise zarar inceleme döneminde önemli ölçüde azalmıştır.
(3) Dampingli ithalatın YÜD’ün iç piyasa satış fiyatları üzerindeki etkisi incelendiğinde, Slovakya menşeli ithalat hariç fiyat kırılması hesabı yapılan tüm diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın YÜD’ün iç piyasa satış fiyatlarını kırmadığı tespit edilmiştir. Fiyat baskısı hesabında ise, soruşturma döneminde, ön belirlemelere göre fiyat baskısı hesabı yapılan tüm soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın YÜD’ün iç piyasa satış fiyatlarını belirli oranlarda baskı altında tuttuğu belirlenmiştir.
(4) 25 inci maddede yer alan tespitlere göre, YÜD büyüyen iç pazardan pay alamamış, soruşturma konusu üründen kâr elde edememiş, nakit akışı oluşturamamış ve istihdamı aşağı yönlü seyretmiştir. Zarara ilişkin veriler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, YÜD’ün ekonomik göstergelerinde bozulma meydana geldiği ve dampingli ithalatın YÜD’ün fiyatlarını baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.
(5) Bu çerçevede, ön belirlemelere göre, Rusya ve ÇHC menşeli dampingli ithalatın hem mutlak hem nispi olarak artışı ile Slovakya menşeli dampingli ithalatın mutlak olarak artışı ve bu ithalatın YÜD’ün fiyatları üzerindeki etkisinin YÜD’ün ekonomik göstergelerinde meydana gelen bozulmayla eş zamanlı olarak ortaya çıkması; Japonya menşeli süregelen dampingli ithalatın YÜD’ün fiyatları üzerindeki etkisi ile YÜD’ün ekonomik göstergelerinde meydana gelen bozulmanın eş zamanlı olarak ortaya çıkması dikkate alınarak bu ülkeler menşeli dampingli ithalat ile YÜD üzerinde oluşan maddi zarar durumu arasında illiyet bağının olduğu sonucuna varılmıştır.
(6) Ön belirlemelere göre, soruşturma döneminde Romanya’dan gerçekleştirilen tüm ithalat ArcelorMittal Galati S.A. firması tarafından yapılmıştır. Bahse konu firma kaynaklı ithalatın dampingli olmadığı 17 nci maddede tespit edilmiştir. Dolayısıyla, soruşturma döneminde Romanya menşeli ithalatın tamamının dampingli olmadığı belirlendiğinden, soruşturmanın bu aşamasında Romanya menşeli ithalat ile YÜD üzerinde oluşan maddi zarar durumu arasında ön belirlemelere göre illiyet bağının mevcut olmadığı sonucuna varılmıştır. Yine ön belirlemelere göre, Yönetmeliğin 28 inci maddesi çerçevesinde, Fransa ve Ukrayna’dan gerçekleştirilen dampinge konu olan ithalat miktarının benzer mal ithalatının %3’ünden düşük olması sebebiyle, bu ülkeler menşeli ithalat ile YÜD üzerinde oluşan maddi zarar durumu arasında soruşturmanın bu aşamasında illiyet bağının mevcut olmadığı sonucuna varılmıştır.
Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 27- (1) Zarar inceleme döneminde, üçüncü ülkelerden yapılan ithalat gerek değer gerekse de miktar olarak azalmıştır. Azalma eğiliminde olan üçüncü ülkeler menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatları da soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatlarının oldukça üzerinde seyretmektedir.
(2) Sonuç olarak, diğer ülkeler kaynaklı soruşturma konusu ürün ithalatının, ön belirlemelere göre, YÜD’de görülen maddi zarar durumuna etkisinin olmadığı değerlendirilmektedir.
Yerli üretim dalının ihracat performansı
MADDE 28- (1) YÜD’ün zarar inceleme döneminde ihracatı gerek miktar gerekse de değer olarak önemli ölçüde artış göstermiştir. 2014 yılı ihracatı 2012 yılına göre yaklaşık üç katına çıkmıştır.
(2) Ön belirlemelere göre, YÜD’ün ihracat performansının YÜD’de görülen maddi zarar durumuna etkisinin olmadığı değerlendirilmektedir.
Diğer unsurların etkisi
MADDE 29- (1) Ön belirlemelere göre, soruşturmaya konu ürünün kullanım alanı ve tüketici algılanmasının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim eğiliminde bir değişiklik olmadığı; soruşturmaya konu ülkelerde üretilen benzer ürün ile YÜD tarafından üretilen benzer ürünün üretim teknolojisinde bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Öte yandan, soruşturmaya konu ülkeler menşeli ve ön belirlemelere göre dampingli olduğu tespit edilen ithalat ile YÜD üzerinde oluşan maddi zarar arasındaki illiyet bağını ortadan kaldıracak nitelik ve güçte olmasa dahi, YÜD aleyhine gelişen yurtiçi rekabet koşulları ile artan YÜD finansman giderlerinin de YÜD üzerinde oluşan maddi zarar durumuna etki ettiği mütalaa edilmiştir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sonuç
MADDE 30- (1) Soruşturma sırasında dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcudiyetine ilişkin ön belirlemeler yapıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun Kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile aşağıda tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında belirtilen oranda teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.
(2) Öte yandan, TANAP Projesi kapsamında kullanılacak olan 7225.30.90.00.00 GTİP’ten ithal edilen damping soruşturmasına konu sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerin damping önleminden muaf tutulmasına ilişkin gerek TANAP Doğalgaz Üretim A.Ş.’nin gerekse yerli üretim dalını temsilen TÇÜD’ün talepleri de dikkate alınarak, kamu yararının gözetilmesi ilkesi ile 2014/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde, TANAP Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin olumsuz etkilenmesine ve proje kapsamındaki ülkemiz yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde karşılaşılabilecek güçlüklere meydan verilmemesi amacıyla, TANAP Projesi kapsamında kullanılmak kaydıyla ithal edilecek olan 7225.30.90.00.00 GTİP’li sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerin ithalatının geçici önlemden muaf tutulması uygun görülmüştür.

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Üretici /İhracatçı Firma Teminat Oranı
(CIF %)
7208.37.00.90.11 7208.37.00.90.19 7208.38.00.90.11 7208.38.00.90.19 7208.39.00.90.11
7208.39.00.90.19
7225.30.90.00.00(1)
Yeniden haddelemeye mahsus olanlar
Diğerleri
Yeniden haddelemeye mahsus olanlar
Diğerleri
Yeniden haddelemeye mahsus olanlar
Diğerleri
Diğerleri
Slovak Cumhuriyeti U.S. Steel Kosice, s.r.o. 7,02
Diğerleri 9,8
Rusya Federasyonu Magnitogorsk Iron and Steel Works Open Joint Stock Company 2,22
OJSC Novolipetsk Steel Muaf
PAO Severstal Muaf
Diğerleri 3,76
Japonya JFE Steel Corporation 6,95
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 7,92
Diğerleri 8,9
Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Iron & Steel Co., Ltd. Chengde Branch 18,01
Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd. 15,47
Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd. 15,47
Tangshan Iron and Steel Group Co., Ltd. 16,49
Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. 16,49
Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd. 16,49
Rizhao Steel Wire Co., Ltd. 16,49
Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. 16,49
Shougang Jingtang United Iron & SteelCo., Ltd. 16,49
Diğerleri 35,15

(1) 7225.30.90.00.00 GTİP’li sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerin, 19/3/2013 Tarihli ve 28592 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 22/2/2013 tarihli ve 2013/4400 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma” ile eki “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline Company B.V. Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşması” hükümleri uyarınca, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında kullanılması kaydıyla ithal edilmesi halinde geçici önlem uygulanmaz.
Süre
MADDE 31- (1) 30 uncu maddede belirtilen geçici önlemler, Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde, zararın önlenmesi için damping marjından daha düşük oranda kesin önlemlerin yeterli olup olmadığının incelenecek olması nedeniyle, soruşturma ile ilgili kesin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına kadar, azami 6 ay süreyle yürürlükte kalır.
Uygulama
MADDE 32– (1) Gümrük idareleri, 30 uncu maddede gümrük tarife istatistik pozisyonu, tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda teminat alırlar.
Yürürlük
MADDE 33- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 34- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu