İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/34)

25.07.2015-29425 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/34)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Kapsam ve yasal dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat (mevzuat) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonuçlarını içermektedir.
Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 2 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Tayland menşeli 4011.40, 4013.90.00.00.11 Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) altında kayıtlı “motosiklet iç ve dış lastikleri”ne yönelik açılan damping soruşturması neticesinde, 30/4/2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/7) uyarınca, %37 ila %100 arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
(2) Endonezya ve Malezya menşeli 4011.40, 4013.90.00.00.11 GTP’leri altında kayıtlı “motosiklet iç ve dış lastikleri”ne yönelik açılan damping soruşturması neticesinde, 1/8/2009 tarihli ve 27306 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/28) uyarınca, %0 ila %29 arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
(3) Yerli üretim dalı tarafından ÇHC ve Tayland menşeli söz konusu ürüne yönelik bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunulması üzerine, 26/4/2008 tarihli ve 26858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/15) ile başlatılan NGGS soruşturması neticesinde 5/8/2009 tarihli ve 27310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/30) ile ÇHC ve Tayland’a yönelik uygulanan dampinge karşı önlemlerin devamına karar verilmiştir.
(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmünce, 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5) vasıtasıyla mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.
(5) Yerli üretici Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5)’de öngörülen sürede ÇHC, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli önleme tâbi ürüne yönelik NGGS açılması için başvuruda bulunmuştur. Yapılan başvuru üzerine, 25/7/2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/22) ile başlatılan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.
(6) Söz konusu dampinge karşı önlemler NGGS süresince yürürlükte kalmaya devam etmiştir.
Yerli üretim dalı ve başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında yapılan incelemede, Yönetmeliğin 20 nci ve 18 inci maddeleri çerçevesinde başvuru sahibi Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve destekçi Billas Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. dışında bilinen başka yerli üretici bulunmadığından söz konusu firmaların yerli üretim dalını (YÜD) temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiş olup, soruşturma sırasında bu bulguyu değiştirecek bir bilgiye ulaşılmamıştır.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen ÇHC, Endonezya, Malezya ve Tayland’daki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen, anılan ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış olup tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(4) YÜD soruşturma süresince Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.
(5) Kendilerine soru formu gönderilen 35 ithalatçı firmanın 16’sından cevap alınmıştır.
(6) Türkiye’ye ÇHC, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli motosiklet iç ve dış lastiği ihracatı gerçekleştirdiği tespit edilen 31 firmaya soru formu gönderilmiş olup hiçbir firmadan cevap alınmamıştır.
(7) Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.
(8) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren Nihai Bildirim soruşturma konusu ülkelerin resmi temsilciliklerine, yerli üretim dalına ve soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan ithalatçılara iletilmiş ve yapılan tespit ve değerlendirmelere ilişkin görüşlerini Bakanlık ile paylaşmaları istenmiştir.
(9) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde cevap verilmiştir.
Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi yerli üretici Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.
Gözden geçirme dönemi
MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere 1/1/2011–31/12/2013 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak belirlenmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Önlem Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Önlem konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ürün, 4011.40 ve 4013.90.00.00.11 GTP’lerinde yer alan “motosiklet iç ve dış lastikleri”dir. Motosiklet dış lastiği, sentetik kauçuk, doğal kauçuk, dolgu, yağ ve kimyasal karışımdan oluşan hamura sırt lastiği çekimi (extrusion), topuk teli imali, beze kauçuk kaplama ve eğik kesme ile yanak bezi hazırlama işlemleri ve müteakiben iç ve dış boyama ile pişirme uygulanarak; motosiklet iç lastiği ise, butil kauçuk, doğal kauçuk, dolgu, yağ ve kimyasal karışımdan oluşan hamura sırasıyla süzme, lastik çekim, boya, kesme, sübap çakma, ekleme uçların ek yersiz birleştirilmesi, pişim, şişirme, aksesuar takımı ve vakum işlemleri uygulanarak imal edilmektedir.
(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/28) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/30) ile sonuçlanan soruşturmalarda yerli üretici tarafından üretilen ürünler ile şikayet konusu ülkeler menşeli ürünler arasında fiziksel özellikler, ürün çeşitliliği ve kullanım alanları olarak “benzer ürün” tanımı açısından ayrım yaratan herhangi bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu defa da ilgili başvuru kapsamında yapılan değerlendirmede, Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürüne yönelik tespiti değiştirecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.
(3) İlgili taraflarca YÜD’ün bazı ürün tiplerini üretmediği ifade edilmiştir. Yapılan incelemelerde şikayete konu ürünün üretilmediği iddia edilen ürün tiplerinin büyük çoğunluğunu ürettiği veya üretme kapasitesinin olduğu görülmüştür. Ayrıca YÜD’ün önleme konu ürünün tüm tiplerini üretmesi gibi bir zorunluluk da bulunmamaktadır.
(4) Motosiklet iç ve dış lastiklerinin jant üzerinde takılı olarak ithal edilmesi suretiyle önlemlerin etkisinin azaltıldığına ilişkin görüşler alınmış olup, mevcut soruşturma kapsamında bu görüşler incelenmiş ve soruşturma konusu ürün kapsamına jant üzerine takılan motosiklet iç ve dış lastiklerinin de alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Jant üzerinde takılı halde gelen motosiklet iç ve dış lastiğinin 8714.10.30.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırıldığı tespit edilmiştir. Konuya ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ile yazışmalar yapılarak, uygulamaya ilişkin Gümrük İdarelerinden resmi görüş alınmıştır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimali incelenmiştir. Yönetmeliğin 41 inci maddesi çerçevesinde, soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.
Esas soruşturmada tespit edilen damping marjlarının büyüklüğü
MADDE 9 – (1) Mevcut dampinge karşı önlemlerin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden esas soruşturmalar neticesinde şikayet konusu ürün için damping marjları ÇHC menşeli motosiklet dış lastikleri için CIF bedelin %37,42’si, motosiklet iç lastikleri için CIF bedelin %127,45’i oranında; Endonezya menşeli motosiklet dış lastikleri için CIF bedelin %0’ı ila %29’u arasında, motosiklet iç lastikleri için CIF bedelin %19,88’i ila %29’u arasında firma bazında değişen oranlarda; Malezya menşeli motosiklet dış lastikleri için CIF bedelin %19,63’ü ila %29’u arasında, motosiklet iç lastikleri için CIF bedelin %29’u ila %39,64’ü arasında firma bazında değişen oranlarda; Tayland menşeli motosiklet dış lastikleri için CIF bedelin %68,17’si, motosiklet iç lastikleri için CIF bedelin %165,12’si oranında tespit edilmiştir. Mezkur soruşturmalar esnasında tespit edilen damping marjları bahse konu ülkelerin önlemin kalkması halinde muhtemel davranışını yansıtması bakımından önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, YÜD’ün ekonomik göstergeleri ile önlem konusu ürünün genel ithalatı ve fiyatlarının gelişimi, soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalat, pazar payı, fiyat baskısı ve kırılması gözden geçirme dönemi için incelenmiştir.
(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu ülkelerden yapılan ithalatının incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. İthalat verileri incelenirken 2011-2013 dönemi dikkate alınmıştır.
Genel ithalat
MADDE 11 – (1) Motosiklet iç lastiği ürününün 2011-2013 döneminde tüm ülkelerden gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde 2011’de 1.661.757 adet olan ithalatın, 2012 yılında 939.167 adete gerilediği, 2013 yılında ise 1.277.214 adete yükseldiği görülmektedir. 2011 yılında 1,42 ABD Doları/adet olan birim fiyatın, 2012 yılında artarak 1,59 ABD Doları/adete yükseldiği, 2013 yılında ise 1,53 ABD Doları/adete gerilediği görülmektedir.
(2) Motosiklet dış lastiği ürününün 2011-2013 döneminde tüm ülkelerden gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde 2011’de 888.441 adet olan ithalatın, 2012 yılında 557.300 adete gerilediği, 2013 yılında ise 607.018 adete yükseldiği görülmektedir. 2011 yılında 9,87 ABD Doları/adet olan birim fiyatın, 2012 yılında artarak 12,13 ABD Doları/adete yükseldiği, 2013 yılında ise 11,65 ABD Doları/adete gerilediği görülmektedir.
ÇHC’den ithalat
MADDE 12 – (1) Önleme konu motosiklet iç lastiğinin ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatı incelendiğinde, ithalatın 2011 yılında 236.110 adetten, 2012 yılında 152.638 adete gerilediği, 2013 yılında ise 160.938 adete yükseldiği görülmektedir. ÇHC menşeli ithalatın toplam motosiklet iç lastiği ithalatı içindeki payının ise 2011 yılında %14,2 iken 2013 yılında %12,6’ya gerilediği görülmüştür.
(2) Birim fiyata bakıldığında, 2011 yılında 1,79 ABD Doları/adet olan motosiklet iç lastiği birim fiyatının 2012 yılında artarak 2,20 ABD Doları/adet, 2013 yılında ise düşerek 1,86 ABD Doları/adet olduğu görülmektedir.
(3) Önleme konu motosiklet dış lastiğinin ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatı incelendiğinde, ithalatın 2011 yılında 401.597 adetten, 2012 yılında 219.844 adete gerilediği, 2013 yılında ise az bir miktar artarak 220.183 adete ulaştığı görülmektedir. ÇHC menşeli ithalatın toplam motosiklet iç lastiği ithalatı içindeki payının ise 2011 yılında %45,2 iken 2013 yılında %36,3’e gerilediği görülmüştür.
(4) Birim fiyata bakıldığında, 2011 yılında 5,89 ABD Doları/adet olan motosiklet dış lastiği birim fiyatının 2012 yılında artarak 7,28 ABD Doları/adet, 2013 yılında ise düşerek 7,00 ABD Doları/adet olduğu görülmektedir.
Endonezya’dan ithalat
MADDE 13 – (1) Önleme konu motosiklet iç lastiğinin Endonezya’dan gerçekleştirilen ithalatı incelendiğinde, ithalatın 2011 yılında 153.580 adetten, 2012 yılında 56.280 adete gerilediği, 2013 yılında ise 220.090 adete yükseldiği görülmektedir. Endonezya menşeli ithalatın toplam motosiklet iç lastiği ithalatı içindeki payının ise 2011 yılında %9,2 iken 2013 yılında %17,2’ye yükseldiği görülmüştür.
(2) Birim fiyata bakıldığında, 2011 yılında 1,11 ABD Doları/adet olan motosiklet iç lastiği birim fiyatının 2012 yılında artarak 1,22 ABD Doları/adet, 2013 yılında ise yine artarak 1,34 ABD Doları/adete ulaştığı görülmektedir.
(3) Önleme konu motosiklet dış lastiğinin Endonezya’dan gerçekleştirilen ithalatı incelendiğinde, ithalatın 2011 yılında 140.763 adetten, 2012 yılında 48.030 adete gerilediği, 2013 yılında ise bir miktar artarak 56.133 adete ulaştığı görülmektedir. Endonezya menşeli ithalatın toplam motosiklet iç lastiği ithalatı içindeki payının ise 2011 yılında %15,8 iken 2013 yılında %9,2’ye gerilediği görülmüştür.
(4) Birim fiyata bakıldığında, 2011 yılında 8,38 ABD Doları/adet olan motosiklet dış lastiği birim fiyatının 2012 yılında artarak 10,84 ABD Doları/adet, 2013 yılında ise düşerek 9,97 ABD Doları/adet olduğu görülmektedir.
Malezya’dan ithalat
MADDE 14 – (1) Önleme konu motosiklet iç lastiğinin 2011-2013 döneminde Malezya’dan gerçekleştirilen ithalatı bulunmamaktadır.
(2) Önleme konu motosiklet dış lastiğinin 2011-2013 döneminde Malezya’dan gerçekleştirilen ithalatı 2012 yılında sadece üç adettir.
Tayland’dan ithalat
MADDE 15 – (1) Önleme konu motosiklet iç lastiğinin 2011-2013 döneminde Tayland’dan gerçekleştirilen ithalatının sırasıyla 120, 240 ve 612 adet düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Toplam ithalat içindeki payı ise önemsenmeyecek düzeydedir.
(2) Önleme konu motosiklet dış lastiğinin Tayland’dan gerçekleştirilen ithalatı incelendiğinde, ithalatın 2011 yılında 4.909 adet, 2012 yılında 5.973 adet ve 2013 yılında 3.024 adet düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Tayland menşeli ithalatın toplam motosiklet iç lastiği ithalatı içindeki payının ise 2011 yılında %0,6 iken 2013 yılında %0,5’e gerilediği görülmüştür.
(3) Birim fiyata bakıldığında, 2011 yılında 21,48 ABD Doları/adet olan motosiklet dış lastiği birim fiyatının 2012 yılında azalarak 19,29 ABD Doları/adet, 2013 yılında ise artarak 42,00 ABD Doları/adet olduğu görülmektedir. İthalatın azlığı ve birim fiyatların dünya ortalamasının çok üstünde olması, söz konusu ithalatın kompozisyonunun genel eğilimi yansıtmadığı izlenimini doğurmaktadır.
(4) İlgili taraflarca Tayland menşeli ithalatın çok düşük düzeyde gerçekleştiği ve zarara neden olmadığı ve bu nedenle Tayland menşeli ithalata yönelik önlemin yürürlükten kaldırılması gerektiği ifade edilmiştir. Ancak bu durum önlemin etkinliğini göstermektedir. Esas soruşturmada belirlenen damping marjları da dikkate alındığında Tayland menşeli ithalata yönelik damping önleminin kalkması halinde Tayland menşeli dampingli ithalatın tekrar artabileceği öngörülmektedir.
Diğer ülkelerden yapılan ithalat
MADDE 16 – (1) 2011-2013 döneminde üçüncü ülkelerden yapılan motosiklet iç lastiği ithalat incelendiğinde, 2011 yılında 1.271.947 adet olan ithalat, 2012 yılında 730.009 adete düşmekte, 2013 yılında ise 895.574 adet düzeyine çıkmaktadır.
(2) 2011-2013 döneminde üçüncü ülkelerden yapılan motosiklet dış lastiği ithalat incelendiğinde, 2011 yılında 341.172 adet olan ithalat, 2012 yılında 283.450 adete düşmekte, 2013 yılında ise 327.678 adet düzeyine çıkmaktadır.
(3) Diğer ülkeler menşeli motosiklet iç lastiği ithalatının toplam motosiklet ithalatı içindeki payının ise 2011 yılında %76,5 iken, 2013 yılında %70,1’e gerilediği görülmüştür.
(4) Diğer ülkeler menşeli motosiklet iç lastiği ithalatının toplam motosiklet ithalatı içindeki payının ise 2011 yılında %76,5 iken, 2013 yılında %70,1’e gerilediği görülmüştür.
(5) Motosiklet iç lastiği ithal birim fiyatına bakıldığında, 2011 yılında 1,39 ABD Doları/adet olan birim fiyatın 2012 yılında artarak 1,49 ABD Doları/adet, 2013 yılında ise bir miktar daha artarak 1,51 ABD Doları/adet olduğu görülmektedir.
(6) Motosiklet dış lastiği ithal birim fiyatına bakıldığında, 2011 yılında 15,00 ABD Doları/adet olan birim fiyatın 2012 yılında artarak 15,96 ABD Doları/adet, 2013 yılında ise bir miktar düşerek 14,78 ABD Doları/adet olduğu görülmektedir.
Yurt içi tüketim ve pazar payları
MADDE 17 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında yerli üretici Anlaş’tan ve destekçi yerli üretici Billas’tan temin edilen yurt içi satış miktarları ile genel ithalat miktarları adet bazında toplanarak ilgili yılda benzer mala ilişkin tüketim elde edilmiştir.
(2) Bu veriler çerçevesinde, motosiklet iç lastiği Türkiye benzer mal tüketimi endeks değeri 2011 yılı için 100 olarak alındığında 2012 yılında 78’e gerilemiş, 2013 yılında ise 86’ya yükselmiştir. Yerli üretimin pazar payı endeksi ise 2011 yılında 100, 2012 yılında 152 ve 2013 yılında 120 olarak gerçekleşmiştir.
(3) ÇHC’nin motosiklet iç lastiği pazar payı endeksi 2011-2013 yıllarında sırasıyla 100, 83 ve 79; Endonezya’nın pazar payı endeksi sırasıyla 100, 37, 143 ve Tayland’ın pazar payı endeksi sırasıyla 100, 200 ve 510 olarak gerçekleşmiştir. Malezya’nın ilgili dönemde pazar payı bulunmamaktadır.
(4) Bu veriler çerçevesinde, motosiklet dış lastiği Türkiye benzer mal tüketimi endeks değeri 2011 yılı için 100 olarak alındığında 2012 yılında 77’ye gerilemiş, 2013 yılında ise 83’e yükselmiştir. Yerli üretimin pazar payı endeksi ise 2011 yılında 100, 2012 yılında 130 ve 2013 yılında 129 olarak gerçekleşmiştir.
(5) ÇHC’nin motosiklet dış lastiği pazar payı endeksi 2011-2013 yıllarında sırasıyla 100, 71 ve 66; Endonezya’nın pazar payı endeksi sırasıyla 100, 44, 48 ve Tayland’ın pazar payı endeksi sırasıyla 100, 157 ve 74 olarak gerçekleşmiştir. Malezya’nın ilgili dönemde pazar payı bulunmamaktadır.
Fiyat kırılması
MADDE 18 – (1) Fiyat kırılması, dampingli ithal ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının YÜD’ün fiyatlarının ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat kırılması hesabında, şikayet konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline gümrük vergisi ve %2 oranında gümrükleme masrafı eklenerek inceleme konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda şikayet konusu ülkeler menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat YÜD’ün ağırlıklı ortalama yıllık yurt içi satış fiyatları ile mukayese edilerek şikayet konusu ülkelerin ihraç fiyatının YÜD’ün ağırlıklı iç satış fiyatlarını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir.
(2) ÇHC menşeli motosiklet iç lastikleri için hesaplanan fiyat kırılması oranı 2011-2013 döneminde sırasıyla %28, %9 ve %23 düzeyinde hesaplanmıştır. Motosiklet dış lastiklerinde ise fiyat kırılması oranı 2011-2013 döneminde sırasıyla %55, %48 ve %52 düzeyinde hesaplanmıştır.
(3) Endonezya menşeli motosiklet iç lastikleri için fiyat kırılması oranı 2011-2013 döneminde sırasıyla %57, %51 ve %46 düzeyinde hesaplanmıştır. Motosiklet dış lastiklerinde ise fiyat kırılması oranı 2011-2013 döneminde sırasıyla %35, %22 ve %31 düzeyinde hesaplanmıştır.
(4) Malezya’dan motosiklet iç ve dış lastik ithalatı bulunmadığından fiyat kırılması hesaplaması yapılamamıştır.
(5) Tayland menşeli motosiklet iç ve dış lastik ithalatının ise çok az miktarda gerçekleşmesi nedeniyle, mevcut ithalat ilgili ülke menşeli ithalatın genel eğilimini yansıtmadığından fiyat kırılması hesaplaması yapılamamıştır.
Fiyat baskısı
MADDE 19 – (1) Fiyat baskısı, dampingli ithalat fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir.
(2) İncelenen dönemde ÇHC menşeli motosiklet iç lastiklerinin YÜD’ün birim fiyatları üzerinde yarattığı baskı düzeyi 2011 yılında %37 iken, 2012 yılında %24 ve 2013 yılında %30 olarak gerçekleşmiştir. Yine, ÇHC menşeli motosiklet dış lastiklerinin YÜD’ün birim fiyatları üzerinde yarattığı baskı düzeyi 2011 yılında %61 iken, 2012 yılında %55 ve 2013 yılında %53 olarak gerçekleşmiştir.
(3) İncelenen dönemde Endonezya menşeli motosiklet iç lastiklerinin YÜD’ün birim fiyatları üzerinde yarattığı baskı düzeyi 2011 yılında %62 iken, 2012 yılında %59 ve 2013 yılında %51 olarak gerçekleşmiştir. Yine, Endonezya menşeli motosiklet dış lastiklerinin YÜD’ün birim fiyatları üzerinde yarattığı baskı düzeyi 2011 yılında %45 iken, 2012 yılında %33 ve 2013 yılında %33 olarak gerçekleşmiştir.
(4) Malezya’dan motosiklet iç ve dış lastik ithalatı bulunmadığından fiyat baskısı hesaplaması yapılamamıştır.
(5) Tayland menşeli motosiklet iç ve dış lastik ithalatının ise çok az miktarda gerçekleşmesi nedeniyle, mevcut ithalat ilgili ülke menşeli ithalatın genel eğilimini yansıtmadığından fiyat baskısı hesaplaması yapılamamıştır.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 20 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde, şikayetçi yerli üretici Anlaş’ın 2011-2013 dönemi verileri incelenmiştir. Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla, Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama ÜFE kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmak suretiyle endeksleme yapılmıştır.
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün motosiklet iç lastiklerinde 2011 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2012 yılında 110, 2013 yılında ise 99 olmuştur. Motosiklet dış lastiklerinde ise 2011 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2012 yılında 99, 2013 yılında ise 115 olmuştur.
2) Zarar inceleme döneminde kapasitede bir değişiklik olmamıştır. KKO ise motosiklet iç lastiklerinde 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında artarak 110’a çıkmış, 2013 yılında ise azalarak 99 olarak gerçekleşmiştir. Motosiklet dış lastiklerinde KKO 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında azalarak 99’a gerilemiş, 2013 yılında ise artarak 115 olarak gerçekleşmiştir.
b) Yurt içi satışlar ve ihracat
1) YÜD’ün motosiklet iç lastiğinde 2011 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2012 yılında 120’ye yükselmiş, 2013 yılında ise 99 düzeyine gerilemiştir. Aynı dönemde, endekslenmiş yurt içi satış değeri 2011 yılında 100 iken 2012 yılında 118’e yükselmiş, 2013 yılında ise 98’e gerilemiştir.
2) YÜD’ün motosiklet dış lastiğinde 2011 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2012 ve 2013 yıllarında 101’e yükselmiştir. Aynı dönemde, endekslenmiş yurt içi satış değeri 2011 yılında 100 iken 2012 yılında 109’a, 2013 yılında ise 116’ya yükselmiştir.
3) Dönem itibariyle YÜD’ün motosiklet iç lastiği yurt dışı satışları miktar bazında 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 94’e gerilemiş, 2013 yılında ise 179’a yükselmiştir. Motosiklet iç lastiği ihracatı değer bazında 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 75’e gerilemiş, 2013 yılında ise 127’ye yükselmiştir.
4) Motosiklet dış lastiği yurt dışı satışları 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 148’e, 2013 yılında ise 436’ya yükselmiştir. Motosiklet iç lastiği ihracatının değer bazında gelişimi 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 155’e, 2013 yılında ise 528’e yükselmiştir.
c) Yurt içi satış fiyatları
1) YÜD’ün motosiklet iç lastikleri yurt içi birim satış fiyat endeksi baz yılda 100 iken 2012 yılında 98’e gerilemiş, 2013 yılında ise 99 değerine ulaşmıştır.
2) YÜD’ün motosiklet dış lastikleri yurt içi birim satış fiyat endeksi baz yılda 100 iken 2012 yılında 108’e, 2013 yılında ise 115’e yükselmiştir.
ç) Pazar payı
1) Motosiklet iç lastiği yurt içi tüketimi 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 78’e gerilemiş, 2013 yılında ise 86 düzeyine ulaşmıştır. Motosiklet dış lastiği yurt içi tüketimi 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 77’ye gerilemiş, 2013 yılında ise 83 düzeyine ulaşmıştır.
2) YÜD’ün motosiklet iç lastiği pazar payı endeks değerleri 2011-2013 döneminde 100, 152 ve 120 düzeyindedir. Motosiklet dış lastiği pazar payı endeks değerleri 2011-2013 döneminde 100, 130 ve 129 düzeyindedir.
d) Stoklar
1) YÜD’ün motosiklet iç lastiği stok verileri incelendiğinde, miktar bazında 2011 yılı 100 alındığında 2012 yılında 95’e gerileyen stok düzeyi endeksi, 2013 yılında 98 seviyesine ulaşmıştır. YÜD’ün motosiklet dış lastiği stok verileri incelendiğinde, miktar bazında 2011 yılı 100 alındığında 2012 ve 2013 yıllarında 107 seviyesine ulaşmıştır.
2) 2011-2013 döneminde stok çevrim hızları motosiklet iç lastiğinde sırasıyla 100, 128 ve 108; motosiklet dış lastiğinde ise 100, 97 ve 114 olarak gerçekleşmiştir.
e) İstihdam
1) YÜD’ün motosiklet iç ve dış lastiğinde çalışan toplam direkt işçi sayısı endeksi 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 97’ ye, 2013 yılında ise 88’e gerilemiştir.
f) Ücretler
1) YÜD’ün motosiklet iç ve dış lastiği üretiminde çalışan işçilerinin aylık brüt ücret endeksi 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 98’e gerilemiş, 2013 yılında ise 126’ya yükselmiştir.
g) Verimlilik
1) YÜD’ün motosiklet iç lastiği üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2011-2013 yıllarında sırasıyla 100, 114 ve 113 olmuştur. Motosiklet dış lastiği üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi ise 2011-2013 yıllarında sırasıyla 100, 102 ve 131 olmuştur.
ğ) Maliyetler ve kârlılık
1) YÜD’ün motosiklet iç lastiğinde ortalama birim ticari maliyet endeksi 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 103, 2013 yılında ise 95 olmuştur. Motosiklet dış lastiğinde ortalama birim ticari maliyet endeksi 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 108, 2013 yılında ise 100 olmuştur.
2) YÜD’ün motosiklet iç lastiğinde ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2011 yılı -100 olmak üzere 2012 ve 2013 yıllarında 15 düzeyine yükselmiştir. Motosiklet dış lastiğinde yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2011 yılı -100 olmak üzere 2012 yılında -94’e yükselmiş, 2013 yılında ise 117 düzeyine çıkmıştır.
h) Nakit akışı
1) YÜD’ün motosiklet iç lastiği satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2011 yılında -100 iken 2012 yılında -373’e gerilemiş, 2013 yılında ise -83’e yükselmiştir. Motosiklet dış lastiği satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2011 yılında -100 iken 2012 yılında -112’ye gerilemiş, 2013 yılında ise 58’e yükselmiştir.
ı) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel olarak 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 100 iken, takip eden 2013 yılında 123 olarak gerçekleşmiştir.
i) Sermaye ve yatırımları artırma yeteneği
1) YÜD’ün sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla YÜD’ün bütün faaliyetlerinde kullanılan özsermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, 2011 yılında 100 olan özsermaye endeksi, 2012 yılında 94, 2013 yılında ise 91’e gerilemiştir.
j) Yatırımların seyri
1) YÜD’ün yapmış olduğu tevsi yatırımları 2011 yılı 100 olmak üzere 2012 yılında 175’e, 2013 yılında ise 425’e yükselmiştir.
k) Özsermaye kârlılığı oranı
1) Motosiklet iç lastiğinde YÜD’ün özsermaye kârlılığının 2011 yılı -100 olarak alındığında, 2012 yılında -382, 2013 yılında ise -98 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Motosiklet dış lastiğinde ise söz konusu oranın 2011 yılı -100 olarak alındığında, 2012 yılında -120, 2013 yılında ise 56 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.
l) Yatırım hasılatı oranı
1) Motosiklet iç lastiğinde YÜD’ün yatırım hasılatı oranının 2011 yılı -100 olarak alındığında, 2012 yılında -358, 2013 yılında ise -72 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Motosiklet dış lastiğinde ise söz konusu oranın 2011 yılı -100 olarak alındığında, 2012 yılında -112, 2013 yılında ise 41 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Motosiklet iç lastiği ekonomik göstergelerinden üretim, yurt içi satış ve KKO göstergelerinde bozulma yaşanmıştır. Ancak aynı dönemde YÜD’ün pazar payında artış gözlemlenmiştir. Yani YÜD’ün üretim, yurt içi satış ve KKO göstergelerindeki bozulma pazarın daralmasından kaynaklanmaktadır. Aynı dönemde stoklarda azalma görülmüştür. İlgili dönemde YÜD’ün karlılığındaki yaşanan bozulma büyük oranda bu dönemde yapılan yatırımlar ve katlanılan finansman giderlerinden kaynaklanmaktadır. Ancak karlılıktaki bozulma, YÜD’ün ürün nakit akışı, kar/özsermaye oranı ve yatırım hasılatı oranı göstergelerini bozmuştur.
(2) Motosiklet dış lastiği ekonomik göstergelerinden üretim, satışlar ve KKO göstergeleri söz konusu ürünün pazarında bir miktar daralma olmasına rağmen artış göstermiştir. YÜD ilgili dönemde pazar payını da önemli oranda artırmıştır. YÜD 2011 ve 2012 yıllarındaki zarardan 2013 yılında kâra geçmiştir. Karlılıkta yaşanan bu olumlu gelişme firmanın ürün nakit akışı, kar/özsermaye oranı ve yatırım hasılatı oranı göstergelerini iyileştirmiştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi
İhtimalinin Değerlendirilmesi
Genel açıklamalar
MADDE 22 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin sona ermesi halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkelerdeki üretim, kapasite ve ihracat potansiyeli ile Türkiye pazarının önemi ve talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.
Soruşturma konusu ülkelerdeki üretim, kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 23 – (1) ÇHC, Endonezya, Malezya ve Tayland’ın şikayet konusu üründeki üretim kapasitesi ve ihracat kabiliyeti, Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Center) verileri kapsamında incelenmiştir.
(2) Motosiklet iç lastiklerinde ÇHC dünyanın en büyük ihracatçısı konumundadır. ÇHC’nin 2011 yılında 70.957 ton, 2012 yılında 87.977 ton ve 2013 yılında ise 86.938 ton ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir. 2011-2013 yıllarında gerçekleştirilen ihracata değer bazında bakıldığında söz konusu ülkenin sırasıyla 189.220.000 ABD Doları, 226.339.000 ABD Doları ve 227.537.000 ABD Doları ihracat yaptığı görülmektedir. Söz konusu ihracatın birim fiyatları ise 2011 yılında 2.667 ABD Doları/ton, 2012 yılında 2.573 ABD Doları/ton ve 2013 yılında 2.617 ABD Doları/ton düzeyindedir.
(3) Motosiklet dış lastiklerinde de ÇHC dünyanın en büyük ihracatçısı konumundadır. ÇHC’nin 2011 yılında 69.365 ton, 2012 yılında 83.106 ton ve 2013 yılında ise 92.485 ton ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir. 2011-2013 yıllarında gerçekleştirilen ihracata değer bazında bakıldığında söz konusu ülkenin sırasıyla 212.262.000 ABD Doları, 263.218.000 ABD Doları ve 288.464.000 ABD Doları ihracat yaptığı görülmektedir. Söz konusu ihracatın birim fiyatları ise 2011 yılında 3.089 ABD Doları/ton, 2012 yılında 3.167 ABD Doları/ton ve 2013 yılında 3.119 ABD Doları/ton düzeyindedir.
(4) Motosiklet iç lastiklerinde Endonezya dünyanın en büyük 17. ihracatçısı konumundadır. Endonezya’nın 2011 yılında 663 ton, 2012 yılında 597 ton ve 2013 yılında ise 578 ton ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir. 2011-2013 yıllarında gerçekleştirilen ihracata değer bazında bakıldığında söz konusu ülkenin sırasıyla 2.517.000 ABD Doları, 2.468.000 ABD Doları ve 2.311.000 ABD Doları ihracat yaptığı görülmektedir. Söz konusu ihracatın birim fiyatları ise 2011 yılında 3.796 ABD Doları/ton, 2012 yılında 4.134 ABD Doları/ton ve 2013 yılında 3.998 ABD Doları/ton düzeyindedir.
(5) Motosiklet dış lastiklerinde Endonezya dünyanın en büyük 11. ihracatçısı konumundadır. Endonezya’nın 2011 yılında 7.627 ton, 2012 yılında 8.861 ton ve 2013 yılında ise 8.494 ton ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir. 2011-2013 yıllarında gerçekleştirilen ihracata değer bazında bakıldığında söz konusu ülkenin sırasıyla 26.755.000 ABD Doları, 30.874.000 ABD Doları ve 28.623.000 ABD Doları ihracat yaptığı görülmektedir. Söz konusu ihracatın birim fiyatları ise 2011 yılında 3.508 ABD Doları/ton, 2012 yılında 3.484 ABD Doları/ton ve 2013 yılında 3.370 ABD Doları/ton düzeyindedir.
(6) Motosiklet iç lastiklerinde Malezya dünyanın en büyük 20. ihracatçısı konumundadır. Malezya’nın 2011 yılında 1.119 ton, 2012 yılında 534 ton ve 2013 yılında ise 387 ton ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir. 2011-2013 yıllarında gerçekleştirilen ihracata değer bazında bakıldığında söz konusu ülkenin sırasıyla 5.069.000 ABD Doları, 2.534.000 ABD Doları ve 1.782.000 ABD Doları ihracat yaptığı görülmektedir. Söz konusu ihracatın birim fiyatları ise 2011 yılında 4.530 ABD Doları/ton, 2012 yılında 4.745 ABD Doları/ton ve 2013 yılında 4.605 ABD Doları/ton düzeyindedir.
(7) Motosiklet dış lastiklerinde Malezya dünyanın en büyük 21. ihracatçısı konumundadır. Malezya’nın 2011 yılında 683 ton, 2012 yılında 753 ton ve 2013 yılında ise 863 ton ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir. 2011-2013 yıllarında gerçekleştirilen ihracata değer bazında bakıldığında söz konusu ülkenin sırasıyla 3.349.000 ABD Doları, 4.451.000 ABD Doları ve 5.827.000 ABD Doları ihracat yaptığı görülmektedir. Söz konusu ihracatın birim fiyatları ise 2011 yılında 4.903 ABD Doları/ton, 2012 yılında 5.911 ABD Doları/ton ve 2013 yılında 6.752 ABD Doları/ton düzeyindedir.
(8) Motosiklet iç lastiklerinde Tayland dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı konumundadır. Tayland’ın 2011 yılında 10.556 ton ve 2013 yılında ise 12.916 ton ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir. Tayland için 2012 yılın miktar kısmında adet rakamı bulunmaktadır. 2011-2013 yıllarında gerçekleştirilen ihracata değer bazında bakıldığında söz konusu ülkenin sırasıyla 47.829.000 ABD Doları, 53.446.000 ABD Doları ve 59.506.000 ABD Doları ihracat yaptığı görülmektedir. Söz konusu ihracatın birim fiyatları ise 2011 yılında 4.531 ABD Doları/ton ve 2013 yılında 4.607 ABD Doları/ton düzeyindedir. 2012 miktarı adet olduğundan kg birim fiyatı hesaplanamamıştır.
(9) Motosiklet dış lastiklerinde Tayland dünyanın en büyük 4. ihracatçısı konumundadır. Tayland’ın 2011 yılında 33.926 ton ve 2013 yılında ise 26.759 ton ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir. Tayland için 2012 yılın miktar kısmında adet rakamı bulunmaktadır. 2011-2013 yıllarında gerçekleştirilen ihracata değer bazında bakıldığında söz konusu ülkenin sırasıyla 166.244.000 ABD Doları, 172.771.000 ABD Doları ve 180.731.000 ABD Doları ihracat yaptığı görülmektedir. Söz konusu ihracatın birim fiyatları ise 2011 yılında 4.900 ABD Doları/ton, ve 2013 yılında 6.754 ABD Doları/ton düzeyindedir. 2012 miktarı adet olduğundan kg birim fiyatı hesaplanamamıştır.
(10) Verilerden de görüleceği üzere şikayete konu ülkelerden ÇHC ve Tayland şikayete konu üründe önemli ihracatçı ülkeler arasında yer almaktadırlar.
(11) Kauçuk lastiğin üretiminde kullanılan en önemli hammaddedir. FPT Securities JSC firması tarafından yayımlanan bir raporda dünyanın en büyük ilk 3 kauçuk üreticisi sırasıyla Tayland, Endonezya ve Malezya’dır. Ayrıca, ÇHC dünya kauçuk tüketiminin %33,5’ini gerçekleştirerek en büyük kauçuk tüketicisi konumunu elinde bulundurmaktadır.
Şikayet konusu ülkelerin üçüncü ülkelere ihraç fiyatları
MADDE 24 – (1) Avrupa Birliği Pazara Giriş Veri Tabanı’ndan (EU Market Access Database) şikayet konusu ülkelerin motosiklet iç ve dış lastiğinde AB-28’e ihracatına ilişkin veriler incelenmiştir. Avro bazındaki veriler ABD Dolarına dönüştürülürken TCMB Dolar/Avro çapraz kurları kullanılmıştır.
(2) ÇHC’nin AB-28’e motosiklet iç lastiği ihracatı değer bazında 2011 yılında 9.568.000 ABD Doları, 2012 yılında 13.656.000 ABD Doları ve 2013 yılında 20.669.000 ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ihracatın birim fiyatı ise 2011 yılında 4,59 ABD Doları/kg, 2012 yılında 6,00 ABD Doları/kg ve 2013 yılında 8,20 ABD Doları/kg olmuştur.
(3) ÇHC’nin AB-28’e motosiklet dış lastiği ihracatı değer bazında 2011 yılında 18.096.000 ABD Doları, 2012 yılında 19.731.000 ABD Doları ve 2013 yılında 20.333.000 ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ihracatın birim fiyatı ise 2011 yılında 3,09 ABD Doları/kg, 2012 yılında 3,15 ABD Doları/kg ve 2013 yılında 3,38 ABD Doları/kg olmuştur.
(4) Endonezya’nın AB-28’e motosiklet iç lastiği ihracatı değer bazında 2011 yılında 4.435.000 ABD Doları, 2012 yılında 6.219.000 ABD Doları ve 2013 yılında 6.341.000 ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ihracatın birim fiyatı ise 2011 yılında 4,85 ABD Doları/kg, 2012 yılında 4,64 ABD Doları/kg ve 2013 yılında 4,67 ABD Doları/kg olmuştur.
(5) Endonezya’nın AB-28’e motosiklet dış lastiği ihracatı değer bazında 2011 yılında 696.000 ABD Doları, 2012 yılında 678.000 ABD Doları ve 2013 yılında 664.000 ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ihracatın birim fiyatı ise 2011 yılında 4,61 ABD Doları/kg, 2012 yılında 4,67 ABD Doları/kg ve 2013 yılında 4,49 ABD Doları/kg olmuştur.
(6) Malezya’nın AB-28’e motosiklet iç lastiği ihracatı değer bazında 2011 yılında 330.000 ABD Doları, 2012 yılında 927.000 ABD Doları ve 2013 yılında 836.000 ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ihracatın birim fiyatı ise 2011 yılında 7,67 ABD Doları/kg, 2012 yılında 10,07 ABD Doları/kg ve 2013 yılında 9,83 ABD Doları/kg olmuştur.
(7) Malezya’nın AB-28’e motosiklet dış lastiği ihracatı değer bazında 2011 yılında 64.000 ABD Doları, 2012 yılında 168.000 ABD Doları ve 2013 yılında 66.000 ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ihracatın birim fiyatı ise 2011 yılında 3,36 ABD Doları/kg, 2012 yılında 3,35 ABD Doları/kg ve 2013 yılında 3,87 ABD Doları/kg olmuştur.
(8) Tayland’ın AB-28’e motosiklet iç lastiği ihracatı değer bazında 2011 yılında 38.073.000 ABD Doları, 2012 yılında 36.079.000 ABD Doları ve 2013 yılında 43.760.000 ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ihracatın birim fiyatı ise 2011 yılında 7,38 ABD Doları/kg, 2012 yılında 7,28 ABD Doları/kg ve 2013 yılında 8,25 ABD Doları/kg olmuştur.
(9) Tayland’ın AB-28’e motosiklet dış lastiği ihracatı değer bazında 2011 yılında 4.875.000 ABD Doları, 2012 yılında 3.894.000 ABD Doları ve 2013 yılında 3.670.000 ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ihracatın birim fiyatı ise 2011 yılında 4,95 ABD Doları/kg, 2012 yılında 4,70 ABD Doları/kg ve 2013 yılında 4,74 ABD Doları/kg olmuştur.
Üçüncü ülkelerce uygulanan ticaret politikası önlemleri
MADDE 25 – (1) Brezilya; ÇHC ve Tayland menşeli motosiklet lastiklerine 18/12/2013 tarihinde sırasıyla 2,21-7,40 ABD Doları/kg arasında değişen oranlar ile 5,72-6,18 ABD Doları/kg arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem uygulamaya koymuştur.
Değerlendirme
MADDE 26 – (1) ÇHC, Endonezya, Malezya ve Tayland gerek üretim gerekse de ihracat kabiliyeti bakımından şikâyet konusu ürün bağlamında küresel pazarda önemli ülkelerdir. Bahse konu ülkeler menşeli ihracatçıların Türkiye pazarını iyi tanıdıkları ve pazara erişim konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmadıkları görülmektedir.
(2) TÜİK istatistiklerine göre 2002 yılında 1.046.907 adet olan trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı genel olarak motorlu kara taşıtlarındaki artışın (%119) çok üzerinde artış göstererek (%170) Ocak 2015 tarihi itibariyle 2.831.281 adete ulaşmıştır. Görüldüğü üzere motosiklet kullanımı Türkiye’de giderek artmakta ve buna bağlı olarak motosiklet iç ve dış lastiğine olan talep artmaktadır. Bu durum Türkiye pazarının önleme konu ülkeler için önemli bir pazar olduğunu göstermektedir.
(3) YÜD’ün motosiklet iç lastiğinde üretim, yurt içi satış, KKO gibi göstergelerinde bir miktar gerileme yaşansa da bu gerileme şikayet konusu ürün pazarındaki daralmadan daha azdır. Bu nedenle motosiklet iç lastiğinde YÜD pazar payını artırabilmiştir. Motosiklet iç lastiğinde zarar inceleme döneminin son yılında firma yurt içi satışlarında zarardan kar durumuna geçmiştir. Anılan dönemde YÜD’ün stoklarında da bir miktar azalma görülmektedir.
(4) YÜD’ün motosiklet dış lastiğinde üretim, satışlar, KKO, yurt içi satışlardan ürün kârlılığı, ürün nakit akışı, özsermaye kârlılığı, yatırım hasılatı oranı ve verimlilik gibi ekonomik göstergelerinde iyileşme gösterdiği görülmektedir.
(5) Zarar inceleme döneminde, YÜD’ün motosiklet iç ve dış lastiğine ilişkin ekonomik göstergelerinde genel olarak iyileşme yaşandığı, önlemin ortadan kalkması halinde dampingli ithalata yönelik bir talep kayması yaşanabileceği ve bu durumun YÜD’ün ekonomik göstergelerinde meydana gelen iyileşmeyi de ortadan kaldırabileceği değerlendirilmektedir.
(6) Bunun yanı sıra önlemlerin kalkması halinde önlem konusu ülkelerin muhtemel davranışlarını yansıtması bakımından esas soruşturmada hesaplanan damping marjlarının önemli düzeyde olduğu, önleme konu üründe fiyatın ürün tercihinde en önemli unsurlardan olduğu, önlemlerin yürürlükte olduğu dönem boyunca fiyat odaklı pazara giriş stratejisinin önlem konusu ülkeler tarafından halen devam ettirildiği, söz konusu ülkelerin önleme konu üründe dünyanın sayılı ihracatçıları arasında yer aldığı ve Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi kapasitelerinin bulunduğu, önlemin kalkması halinde fiyata duyarlı söz konusu ürün ithalatının büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceği değerlendirilmektedir.
(7) Bu bağlamda yürürlükteki önlemlerin kalkması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hususlar
Zararın devamı veya yeniden meydana gelmesini etkileyebilecek diğer unsurlar
MADDE 27 – (1) Yerli üretim dalında zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesine yol açabileceği düşünülen diğer bilinen unsurlar incelenmiştir.
Diğer unsurların etkisi
MADDE 28 – (1) Yapılan inceleme neticesinde, önlem yürürlüğe girdikten sonra önleme konu ürünün kullanım alanı ve tüketici algılanmasının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim eğiliminde bir değişiklik olmadığı; önleme konu ürün ile YÜD tarafından üretilen benzer ürünün üretim teknolojisinde bir değişim olmadığı, ayrıca, gözden geçirme döneminde önleme konu ürünün ithalatında ve ihracatında Türkiye’de ve önleme konu ülkelerde ticareti kısıtlayıcı bir gelişmenin gerçekleşmediği tespit edildiğinden, dampingli ithalatın devamı veya yeniden meydana gelmesi dışında diğer bilinen unsurlardan herhangi birinin YÜD’de zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesi üzerinde önemli olumsuz etkiye neden olamayacağı belirlenmiştir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Sonuç
Karar
MADDE 29 – (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, ÇHC, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli “motosiklet iç ve dış lastikleri” için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/28) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/30) ile yürürlüğe konulan önlemlerin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda gösterilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama
MADDE 30 – (1) Gümrük idareleri, 29 uncu maddede gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı, menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu