Karar Sayısı:2009/15481Posta / Kargo / Yolcu

Gümrük Vergilerinden Muafiyet veİstisna Tanınacak Haller-Önemli Değeri Olmayan EşyaPosta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya (Madde 45)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481)

BEŞİNCİ KISIM
Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller
BİRİNCİ BÖLÜM
Önemli Değeri Olmayan Eşya Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya
MADDE 45 – (1) (Değişik:15.05.2019-30775 R.G. Karar No:1111) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo  taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır
(2) (Ek:8/4/2011-27899 sayılıR.G.) Muafiyetin aynı kişi tarafından kullanılmasının süreklilik arz ettiğinin tespiti halinde muafiyetin kullanımına sınırlama getirilebilir.
(3) (Ek:25.07.2019-30842 R.G.) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir tüzel kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avro’yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın değeri üzerinden, 62 nci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde tek ve maktu bir vergi tahsil edilir. (1.5.2022 tarihinde yürürlükten kalkar)
(4) (Ek:20/8/2011-28031 R.G.) (Değişik:25.07.2019-30842 R.G.) Birinci ve üçüncü fıkra kapsamındaki eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.” (1.5.2022 tarihinde yürürlükten kalkar)
Başa dön tuşu