Karar Sayısı:2009/15481Posta / Kargo / Yolcu

Gümrük Vergilerinden Muafiyet veİstisna Tanınacak Haller-Gerçek Kişiler Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulacak Şahsi Eşya (Madde 46-58)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481)

İKİNCİ BÖLÜM

Gerçek Kişiler Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulacak Şahsi Eşya
BİRİNCİ AYIRIM
Yerleşim Yerini Türkiye Gümrük Bölgesine Nakleden Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış Motorluveya Motorsuz Özel Nakil Vasıtaları Muafiyetin kapsamı
MADDE 46(1) Aşağıda belirtilen kişilerin kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına izin verilir:
a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmidört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler.
b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri.
c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye GümrükBölgesine kesin olarak nakleden kişiler.
(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişiler için, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmidört ay ikamet etme şartı aranmaz.
(3) Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçen kişiler için bu madde hükümleri uygulanmaz.
(4) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken, yine sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanması nedeniyle yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakledemeyen kamu görevlileri için birinci fıkra kapsamı muafiyet uygulanmaz.
Muafiyet koşulları
MADDE 47-(1) Bu kişilerin muafiyetten istifade edebilmeleri için, motorlu veya motorsuz özelnakil vasıtalarının, kişilerin Türkiye’ye son giriş tarihinden en az altı ay öncesinde yurt dışındabulundukları ülkede adlarına kayıtlı olması, adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması şarttır.
(2) Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtası muafiyeti, aile ünitesine tanınır.
(3) Muafiyet sadece, yerleşim yeri naklinde kişinin yerleşim yerini nakletmek amacıylaTürkiye’ye son giriş tarihinden, kamu görevlileri için ise görev sürelerinin bitimini müteakip Türkiye’yegiriş tarihinden itibaren altı ay içerisinde getirip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunduğu eşya için
tanınır.
(4) Motorlu ticari araçlar ve diğer ticari nakil vasıtalarının 46 ncı madde kapsamında muafenserbest dolaşıma girişine izin verilmez.
(5) Bu Ayırım kapsamında belirtilen şartlar sağlanmışve yabancı bir ülkede yeniden ikamet tesisedilmiş olsa dahi, serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe, aynı kişilerin motorluveya motorsuz özel nakil vasıtalarının muafen serbest dolaşıma girişine ilişkin talepleri kabul edilmez.
İKİNCİ AYIRIM
Yerleşim Yerini Türkiye Gümrük Bölgesine Nakleden Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış Ev EşyasıMuafiyetin kapsamı
MADDE 48–(1) Aşağıda belirtilen kişilerin kendilerine ait kullanılmış ev eşyasını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına izin verilir:
a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında devamlı olarak en az yirmidört ay ikamet ettikten sonra,yerleşim yeriniTürkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler.
b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen kamugörevlileri.
c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye GümrükBölgesine kesin olarak nakleden kişiler.
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen kişiler için, Türkiye Gümrük Bölgesinde bir yıl içinde altı aydan az süre ile geçici olarak bulunmak devamlılık halini bozmaz. Ancak, bu süreler Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yerleşim yerinde aranan yirmidört ay kalma süresine dahil edilmez.
(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişiler için, Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaen az yirmidört ay ikamet etme şartı aranmaz.
(4) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken yine sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanan memurların, yeni tayin edildikleri ülkenin özelliği veya uzaklığı sebebiyle eşyasınıberaberlerinde götürmelerinin külfetli ve masraflı bulunması veya Türkiye Gümrük Bölgesine getirmelerinde veya göndermelerinde zorunluluk bulunması hallerinde, durumlarının tevsik edilmesi kaydıyla, yurt dışındaki ev eşyası için muafiyet uygulanır.
Muafiyet koşulları
MADDE 49–(1) Kullanılmış ev eşyası muafiyeti, aile ünitesine tanınır.
(2) İlgilinin bu tür eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesindeki yerleşim yerinde de aynı amaçla kullanması şarttır.
(3) Ev eşyasının kişilerin beraberinde veya gelişlerinden önce veya altı ay sonraki süre içerisindegetirilip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulması gerekir.
(4) Taşınabilir alet ve cihazlar hariç olmak üzere, bir ticaret veya meslek icabı kullanılacak malzemelerin bu Ayırımdaki hükümler kapsamında muaf olarak serbest dolaşıma girişine izin verilmez.
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Evlilik Nedeni ile Serbest Dolaşıma Giren Eşya
Muafiyetin kapsamı
MADDE 50-(1) Yerleşim yeri Türkiye’de olan bir Türk vatandaşı ile evlenerek veya evlenmeküzere yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden kişilere ait çeyiz eşyasınamuafiyet tanınır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen koşulları haiz birkişiye, yerleşim yeri yabancı bir ülkede olan kişilertarafından evlilik nedeniyle ve geleneksel olarak gönderilen, ticari miktar ve mahiyette bulunmayan hediyelere, her bir hediyenin kıymeti 430 Avro ve toplam hediye kıymeti 3.000 Avro’yu aşmamakkaydıylamuafiyet tanınır.
(3) Muafiyet, yerleşim yerinin evlilik nedeniyle naklinden önce, en az oniki ay süre ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan ve evlilik belgesini ibraz eden kişilere tanınır.
Muafiyet uygulanacak kişiler
MADDE 51-(1) Muafiyet;
a) Yerleşim yeri Türkiye’de olan bir Türk vatandaşı ile evlenerek gelmiş olan,
b) Evlenmek üzere yabancı ülkedeki asli yerleşim yerini terk ile Türkiye’ye gelmiş ve burada evlenmiş olan,
c) Herhangi bir sebeple, turizm, ziyaret, tahsil, memuriyet gibi, Türkiye
‘ye gelip en çok bir yıl içinde yine yerleşim yeri Türkiye’de olan bir Türk vatandaşı ile evlenmiş bulunan,kişilere tanınır.
Nakil süresi
MADDE 52-(1) Bu Ayırımda yer alan hükümler çerçevesinde eşya getireceklerin, muafiyetten istifade edebilmeleri içinbu eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine evlilik akdinden iki ay önce veya dört ay sonraki süreler içerisinde serbest dolaşıma sokmaları şarttır. Eşyanın serbest dolaşıma girişi tek seferde olabileceği gibi öngörülen süreler içerisinde ayrı partiler halinde deyapılabilir.
(2) Eşyanın evlilik akdinden önce serbest dolaşıma sokulması halinde, gümrük idaresince serbest dolaşıma girişinde gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat aranır.
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Miras Yoluyla İntikal Eden Eşya
Muafiyetin kapsamı
MADDE 53(1) Yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olan gerçek kişilerin ölümü ile Türkiye’de ikamet eden kişi mirascılarına intikal eden kişisel eşya, ev eşyası kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişinde gümrük vergileri aranmaz.

(2) Bu kişilerin muafiyetten istifade edebilmeleri için, motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının, kişinin ölüm tarihinden itibaren en az altı ay öncesinde yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı olması, adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması şarttır.
(3) Aşağıda sayılan eşya için bu madde kapsamında muafiyet uygulanmaz:
a) Motorlu ticari nakil vasıtaları.
b) Ölen kişinin mesleğini veya sanatını icra etmesi için kullandığı taşınabilir alet ve cihazlar hariçherhangi bir meslek veya sanatın icrası için kullanılan alet ve cihazlar.
c) Hammadde stokları ve mamul veya yarı mamul ürünler.

ç) Normal aile ihtiyaçlarından fazla miktarlarda bulunan canlı hayvanlar ile tarım ürünleri

Nakil süresi
MADDE 54 -(1)Muafiyet, mücbir sebepler ve beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle tevsiki şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren yirmidört ay içinde, tek seferde veya aynı süre içinde birden fazla partide getirilen eşya için tanınır.
BEŞİNCİ AYIRIM
Türkiye’ye Öğrenim Amacıyla Gelen Öğrencilere İlişkin Eğitim Malzemeleri ve Ev Eşyası Muafiyetin kapsamı
MADDE 55-(1) Öğrenim amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilerin eğitim süreleri boyunca şahsi kullanımlarına yönelik olarak serbest dolaşıma giren eğitim malzemeleri, öğrenci odasını döşemeye mahsus ev eşyası ile giyim eşyasına muafiyet tanınır.
(2) Bu maddede geçen;
a) Öğrenci deyimi, bir eğitim kurumunda verilen derslere tam zamanlı olarak devam etmek amacıyla bu eğitim kurumunda kayıtlı olan kişi,
b) Eğitim malzemeleri deyimi, öğrenciler tarafından normal olarak yaptıkları eğitim çalışmalarında yararlanılan ve eğitim konularına uygun yeni veya kullanılmış eşya, anlamına gelir.
(3) Muafiyet, eğitim malzemeleri yönünden her bir öğrenim yılında bir defadan fazla tanınabilir.
Ancak, öğrenim süresi boyunca muafen bir kez ev eşyası serbest dolaşıma sokulabilir.
ALTINCI AYIRIM
Türkiye Gümrük Bölgesinden Geçici Olarak Çıkan Gerçek Kişilerin Geri Getirdiği Kullanılmış Ev Eşyası Muafiyetin kapsamı
MADDE 56(1) Yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan ve herhangi bir amaçla yurt dışına çıkan gerçek kişiler tarafından, geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarıldıktan sonra geri getirilen kullanılmış ev eşyasına muafiyet tanınır.

(2) Muafiyet tanınabilmesi için kişinin ev eşyasını Türkiye Gümrük Bölgesine dönüş tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde ve bir defada getirmesi şarttır.

YEDİNCİ AYIRIM
Yerleşim Yeri Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Bulunan Gerçek Kişilerin Türkiye’de Edindikleri Konutlarda Kullanmak Üzere Getirdikleri Ev Eşyası Muafiyetin kapsamı
MADDE 57-(1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sürekli olarak, en az yirmidört ay süre ileyerleşik bulunan gerçek kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesinde kiralanmak veya satın alınmak suretiyle edindikleri konutlarında kullanılmak üzere, serbest dolaşıma sokulan kendilerine ait ev eşyasına muafiyet tanınır.
(2) Muafiyet;
a) Türkiye’de bulunan konuta sahip olunması veya konutun “en az bir yıl*” için kiralanmış olması, (*01.09.2016-29818 R.G ile “iki yıl” ibaresi bir yıl olarak değiştirilmiştir)
b) Eşyanın kullanılmış olması,halinde uygulanır.
(3) Muafiyetin uygulanmasında aile ünitesi esas alınır.
(4) Muafiyet, bir konut ve aynı kişi için bir defa ile sınırlıdır.
(5) Söz konusu eşyanın,aynı kişi tarafından Türkiye’de kiralanmak veya satın alınmak suretiyle elde edilen başka bir konutta kullanılması durumunda muafiyet uygulaması devam eder.
(6) (Ek:13/7/2010-27640 R.G.) İkinci fıkranın (a) bendinde yer alan koşulun karşılanmadığı durumlarda, ev eşyasının gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle vergileri teminata bağlanarak geçici ithaline izin verilir.
(7)(Ek:13/7/2010-27640 R.G.) Birinci fıkra kapsamında getirilen ev eşyasının kişilerin beraberinde veya gelişlerinden önce veya altı ay sonraki süre içerisinde getirilip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulması gerekir.
SEKİZİNCİ AYIRIM
Kişisel Eşya
Kişisel eşya
MADDE 58-(1)Ek-9’daki listede yer alan kişisel eşyaya muafiyet tanınır.
(2) Ek-9’daki listenin (A) bölümünde belirtilen eşya sadece yolcu beraberinde, (B) bölümündebelirtilen eşya ise, yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonra getirilebilir.
Başa dön tuşu