Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:114) (Ozon tabakasını incelten maddelerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:  09.08.2014-29083 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:114 )

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, ozon tabakasını incelten maddelerin “ve florlu sera gazlarının” serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ozon tabakasını incelten maddeler ve florlu sera gazları ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3-  (Değişik:05.05.2023-32181 R.G.) (1) 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/14)’in Ek-1 ve Ek-2 listelerinde GTİP ve tanımı yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
2 Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
3 Dilovası Gümrük Müdürlüğü
4 Derince Gümrük Müdürlüğü
5 İzmir Gümrük Müdürlüğü
6 Mersin Gümrük Müdürlüğü

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 4 (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı “Ticaret Bakanlığı” (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı “Ticaret Bakanı” yürütür.

Başa dön tuşu