Tebliğler

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 114)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 191)

Ticaret Bakanlığından: 05.05.2023-32181 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 114)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 191)

MADDE 1- 9/8/2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 114)’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrasına “ozon tabakasını incelten maddelerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve florlu sera gazlarının” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ozon tabakasını incelten maddeler ve florlu sera gazları ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3- (1) 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/14)’in Ek-1 ve Ek-2 listelerinde GTİP ve tanımı yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra NoYetkili Gümrük Müdürlüğü
1Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
2Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
3Dilovası Gümrük Müdürlüğü
4Derince Gümrük Müdürlüğü
5İzmir Gümrük Müdürlüğü
6Mersin Gümrük Müdürlüğü

MADDE 3- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu