Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 30)

24.01.2004-25355 Resmi Gazete
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 30 )

Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 204 üncü ve Gümrük Yönetmeliği’nin 651 inci maddesi gereğince BİLGE sistemi çerçevesinde gümrük işlemleri yürütülen gümrük idarelerinde teminat alınması gereken birden fazla işlem için götürü teminat uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Götürü Teminat
Madde 2- Bu Tebliğdeki şartları taşıyanların talebi üzerine, gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımlardan her biri için ayrı ayrı teminat verilmesi yerine, gümrük rejimleri gereğince teminata bağlanması gereken tüm kamu alacaklarını kapsayacak şekilde tek bir götürü teminat verilebilir.
Götürü teminat, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listede yer alan eşyanın ithaliyle ilgili Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, gümrük işlemlerine ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir.
Götürü teminat sisteminin uygulandığı durumda, teminat tutarından düşüm yapılmak suretiyle takibat yapılmaz.
Götürü teminat sisteminden, yalnızca A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip olan yükümlüler yararlanabilir.
Götürü teminat; tedavülde olan nakit Türk Lirası, bankaların verecekleri teminat mektupları, nominal değerleri üzerinden kabul edilen hazine tahvil ve bonoları, T.C. Merkez Bankası tarafından kabul edilen ve bu Bankanın belirlediği efektif alış kuru üzerinden hesaplanan dövizler olarak verilir. Ancak, iskontolu tahvil ve bonoların işlem tarihindeki T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilecek değerler üzerinden kabulü gerekir.
Aranacak Belgeler
Madde 3- Götürü teminat sisteminden yararlanmak isteyen yükümlüler tarafından aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) müracaat edilir.
a) Gümrük yükümlülüğünü gerektiren veya gerektirebilecek birden fazla işlem için götürü teminat sisteminden yararlanılmak istenildiğini, vergi numarasını ve Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin tarih ve numarasını, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların ithalatının yapılıp yapılmadığını gösterir dilekçe.
b) Örneği EK-1’de bulunan ve bir önceki yılda toplam teminat konusu rejim beyannameleri ile teminat konusu toplam değeri gösterir tablo.
c) 2 inci maddede belirtilen ve götürü teminat olarak kabul edilecek değer (Teminatın teminat mektubu olarak verilmesi durumunda örneği EK-2’de bulunan ve Gümrük Yönetmeliğinin 59 numaralı ekine uygun olması gerekmektedir.)
d) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların ithalatı yapılıyor ise vergi borcu olmadığını gösterir belge.
Teminatlarda Süre- Miktar
Madde 4- Götürü teminat sisteminden yararlanmak için örneği EK-2’de bulunan Gümrük Yönetmeliğinin 59 numaralı ekine uygun verilecek banka teminat mektubunun süresi en az üç yıldır. Müsteşarlığa ibraz edildiği tarihte hazine tahvil ve bonolarının vadesi en az üç yıl olmalıdır.
Teminat, süresinin/vadesinin dolmasından en geç 15 gün önce, 3 üncü maddede belirtilen belgelerle müracaat etmek suretiyle, yükümlü tarafından ibraz edilecek yeni bir teminat ile değiştirilir.
Teminat mektupları Gümrük Müsteşarlığı adına düzenlenir ve teminatlar Gümrükler Genel Müdürlüğünce Ankara Gümrük Saymanlık Müdürlüğüne verilir. Teminatlara ilişkin alındı Ankara Gümrük Saymanlık Müdürlüğünce ilgili yükümlülere gönderilir.
Götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilecek teminat tutarı bir önceki yılda gümrük işlemleri nedeniyle teminat konusu olan toplam değerin %10’udur. Ancak;
a) Teminatın dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyayı da içermesi halinde 250.000 EURO, dahilde işleme rejimi dışındaki gümrük işlemlerini kapsaması halinde ise 75.000 EURO’ dan az olamaz.
b) Teminatın ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyayı da kapsaması halinde teminat tutarının 10 milyon EURO’yu; bunun dışında her durumda 2 milyon EURO’yu aşmayan miktarda verilmesi mümkündür.
Teminat, bu miktarlar karşılığı Türk Lirası olarak da verilebilir.
EURO cinsinden verilen teminat mektupları, teminat mektubunun düzenlendiği günkü T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL’ye çevrilmek suretiyle teminat miktarı hesaplanır.
Götürü teminat tutarı, yıllık olarak Müsteşarlıkça belirlenir.
Söz konusu tutarların belirlenmesi için götürü teminattan yararlananlar tarafından her 1 yıllık süre bitiminden 15 gün önce bir önceki yılda toplam teminat konusu rejim beyannameleri ile teminat konusu toplam değeri gösterir 3 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen tablo ile Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) Müsteşarlık genel evrakına girecek şekilde müracaat edilir. İnceleme sonucuna göre eksik kalan teminat tamamlanabileceği gibi yeni bir teminatla da değiştirilebilir.
Bir yıllık sürenin başlangıç tarihinin tespitinde teminat mektubunun düzenlendiği tarih, hazine tahvil ve bonolarının verilmesi durumunda kabul tarihi esas alınır.
Bildirim
Madde 5- Götürü teminat sisteminden yararlanacak kişilerin başvurusunun kabulü halinde, sistemden yararlanacak yükümlüler ve teminatın içeriğine ilişkin bilgiler programa girilmek suretiyle Gümrük Müsteşarlığınca (Gümrükler Genel Müdürlüğü) BİLGE Sistemine tanıtılır.
Ayrıca, götürü teminat sisteminden yararlanacak yükümlüler bir yazı ile Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine bildirilir.
Sistemin İşleyişi
Madde 6- Teminatlı bir gümrük işlemi yapılması sırasında daha önce sisteme tanıtılan teminatı kullanmak isteyen yükümlü, beyannamenin veya özet beyanın tescili aşamasında teminat tutarı ile beraber teminat türünü de “Götürü Teminat” olarak belirler ve sorumlu, taşıyıcı veya alıcıya ilişkin kullanılabilir teminat kaydı bu kişilerin vergi numarasına bağlı olarak otomatik olarak ekrana gelir.
Beyanname veya özet beyan BİLGE Sistemi üzerinde kapatıldığında, götürü teminat tutarında herhangi bir düşüm yapılmaz.
Diğer Hükümler
Madde 7- Götürü teminat sisteminden yararlananların bu tebliğde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya gümrük mevzuatının ihlali durumunda, aşağıdaki şekilde işlem yapılır.
a) Götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilen teminatın herhangi bir nedenle geçerliliğini kaybetmesi halinde, teminat yeni bir teminat ile değiştirilir.
b) Götürü teminat sisteminden yararlanan yükümlünün, bu sistemden yararlanma şartlarından birini kaybetmesi halinde, götürü teminat sisteminden yararlanma hakkı iptal edilir.
c) Götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilen, götürü teminattan yararlanma hakkını etkileyecek nitelikteki bilgilerde eksikliğin sonradan tespiti halinde, ilk tespitte yükümlü 6 ay süre ile bu haktan yararlandırılmaz . Ayrıca yükümlü hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesine göre işlem yapılır. İkinci tespitte ise yükümlünün götürü teminattan yararlanma hakkı iptal edilir.
d) Kamu alacağının tahsil edilememesi halinde, bu alacak teminattan karşılanır. Daha sonra bakiye borcu kaldığı takdirde, zamanaşımı da dikkate alınmak sureti ile geciktirilmeksizin bu meblağın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre tahsili yönünde işlem yapılır. Ayrıca yükümlünün götürü teminat sisteminden yararlanma hakkı iptal edilir.
e) Götürü teminattan yararlananların, bu Tebliğin 4 üncü maddesi uyarınca teminatın süresinin/vadesinin dolmasından en geç 15 gün önce teminatı yeni bir teminat ile değiştirme başvurusunda bulunmaması halinde, ilk tespitte yükümlü hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesine göre işlem yapılır. İkinci tespitte yükümlü bir yıl süre ile bu haktan yararlandırılmaz, ayrıca yükümlü hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesine göre işlem yapılır. Üçüncü tespitte yükümlünün götürü teminat sisteminden yararlanma hakkı iptal edilir.
f) Yükümlünün her yıl bu Tebliğin 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen tablo ile müracaat etmek suretiyle teminatını güncellememesi durumunda 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uygulanır ve teminatını güncelleştirene kadar götürü teminattan yararlanma hakkı askıya alınır.
g) Yükümlünün götürü teminattan faydalanmaktan vazgeçmesi durumunda götürü teminattan faydalanma hakkı iptal edilerek bu husus BİLGE sistemine tanıtılır ve durum Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine bildirilir.
Herhangi bir nedenle, götürü teminat sisteminden yararlanma hakkı tamamen ortadan kalkan yükümlünün, teminatlı gümrük işlemleri teminata bağlandıktan sonra götürü teminatı iade edilir.
Geçici bir süre götürü teminattan yararlanma hakkı iptal edilenlerin, götürü teminatı iade edilmez ve bu süre boyunca teminatlı işlemlerinde ilgili gümrüğe yeniden teminat verilir. Yükümlünün ilgili gümrüğe yeniden teminat verme işlemleri tamamlandıktan sonra götürü teminatı iade edilir.
İkinci fıkranın (c) ve (e) bentlerinde sayılan cezaların uygulanmasında, birinci tespit ile ikinci tespit arasında 5 yıllık bir zaman aralığı göz önünde bulundurulur.”
Yetki
Madde 8- Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 9- 11/07/2002 tarihli, 24812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği ve 06/09/2002 tarihli, 24868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17 Seri Numaralı (Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 10- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Başa dön tuşu