Tebliğler

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2019/44)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/33)

Tarım ve Orman Bakanlığından: 06.05.2024-32538 Resmi Gazete

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/44)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/33)

MADDE 1- 25/12/2019 tarihli ve 30989 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2019/44)’nin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İzin verilen asitler, fenoller veya alkoller için Ek-2’de yer alan Tablo 1’deki 2 nci sütunda “evet” olarak gösterilen ve aynı tablonun 3 üncü ve 4 üncü sütunlarında belirtilen kısıtlamalara tabi olan maddelerin tüm tuzlarına,”

MADDE 2- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Uyum süreci

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten, ithal eden ve satan iş yerleri, bu maddeyi ihdas eden Tebliğin  yayımı ile yapılan değişikliklere 1/1/2026 tarihine kadar  uymak zorundadır.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile yapılan değişikliklere uyum sağlamayan ancak, 1/1/2026 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ürünler 1/1/2028 tarihine kadar piyasada bulunabilir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Başa dön tuşu