Gümrük Genelgeleri

TRT bandrolleri (Genelge 2015/13)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407/010.06
Konu : TRT bandrolleri

GENELGE (2015/13)

3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 6552 sayılı Kanun ile değişik 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde bandrol ücretlerinin, gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacağı, (g) bendinde de Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünce isteyen imalatçı ya da ithalatçı firmalara bandrollerin teminat mektubu karşılığı verileceği belirtilmektedir.
3093 sayılı Kanunda ithal eşyası için bandrol matrahı, gümrük beyannamesindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV ) hariç, Katma Değer Vergisi (KDV) matrahı olarak ifade olunmaktadır. Bununla birlikte, Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, bandrol matrahının tespitinde ve bandrol bedelinin ÖTV ve KDV matrahına dahil edilmesinde tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır. Söz konusu bandrol bedellerinin, ÖTV ve KDV matrahına dahil edilmesinde aşağıdaki usul izlenecektir.
Bandrole tabi eşyanın beyan edildiği serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil anındaki, bandrol bedelinin dahil olmadığı, ÖTV hariç KDV matrahı üzerinden bandrol ücreti hesaplanacak, bulunan bandrol ücreti önce ÖTV matrahına dahil edilecek sonra ÖTV tutarı ile birlikte KDV matrahına eklenecektir.
Konuya ilişkin örnek hesaplama aşağıda yer almaktadır.
ÖRNEK:
Gümrük kıymeti 100TL olan bandrole tabi bir eşya için ÖTV oranı %10, bandrol ücreti oranı %10, KDV oranı %8 olması halinde, eşya için bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edildiğinde bandrol ücreti için matrah, ÖTV hariç KDV matrahıdır. Fiilen, ÖTV hariç KDV matrahı ÖTV matrahı olacaktır. Eşya için ÖTV matrahına dahil edilecek yurtiçi bir harcama yapılmadığı ve gümrük vergisinin 0 olduğu varsayıldığında ÖTV matrahı 100TL, bandrol ücreti ise 100x%10=10TL olacaktır. 10 TL’lik bandrol ücreti gümrük idaresince ÖTV matrahına ilave edilecek ve matrah 110TL’ye ulaşacaktır. Tahsil edilecek ÖTV ise 110x%10=11 TL, buna göre de KDV matrahı 110+11=121 TL’dir. Tahsil edilecek KDV de 121x%8=9,6 TL olacaktır. Bulunan değerler aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Gümrük kıymeti 100 TL
Bandrol ücreti için ÖTV hariç KDV matrahı 100 TL
Bandrol ücreti (100x%10) 10 TL
Serbest dolaşıma giriş beyannamesindeki ÖTV matrahı
(100+10)
110 TL
Tahsil edilecek ÖTV (110x%10) 11 TL
KDV matrahı (110+11) 121 TL
Tahsil edilecek KDV (121x%8) 9,6 TL

Bilgi ve gereğini rica ederim.
Sezai UÇARMAK
Bakan a. Müsteşar V.

Başa dön tuşu