Kambiyo-Mali

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığından: 24.12.2018-30635 Resmi Gazete

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/6/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karara istinaden kurulan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına ilişkin tarife ve talimatları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Alacak sigortası, 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte mikro ve küçük işletmeler olarak tanımlanan işletmelerden aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlara sunulur:

a) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması.

b) Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4/6/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Sorgulama ücreti

MADDE 4 – (1) Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10 TL’dir. Sigorta sözleşmesinin düzenlenmesi durumundaki ek sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için 10 TL’dir.

Prim ve azami teminat tutarı

MADDE 5 – (1) Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle, aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır:

120 güne kadar vadeli satışlar için 180 güne kadar vadeli satışlar için 3600 güne kadar vadeli satışlar için Azami teminat tutarı
VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL) ORAN (%) ORAN (%) ORAN (%) NET PRİMİN KATI
0-3.000.000 0,50 0,80 1,40 10
3.000.001-5.000.000 0,45 0,70 1,23 10
5.000.001-10.000.000 0,42 0,60 1,05 10
10.000.001-15.000.000 0,40 0,50 0,88 15
15.000.001-20.000.000 0,35 0,45 0,79 15
20.00.001-25.000.000 0,32 0,40 0,70 15

(2) Bu tarife ve talimata göre belirlenen prim tutarı sigorta şirketi tarafından tahsil edilir. Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.

(3) Prim tutarının, en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla, kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi mümkündür.

Risk değerlendirme

MADDE 6 – (1) Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler Merkez tarafından belirlenir.

(2) Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınır. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir.

Kredi limitleri
MADDE 7 – (1) 6 ncı maddede belirtilen risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmaz.
(2) Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre aşağıda yer alan tabloda belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanır:

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL) ALICI BAŞINA AZAMİ KREDİ LİMİTİ (TL)
0-5.000.000 100.000
5.000.001-15.000.000 200.000
15.000.001-25.000.000 300.000

(3) Sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosunun en az %50’sini oluşturanlar dışında kalan tüm alıcılarına sağlanan toplam kredi limiti, ikinci fıkra kapsamında bir alıcıya sağlanan en yüksek kredi limiti kadardır.
Teminat oranı ve muafiyet
MADDE 8 – (1) Alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtilir. Teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre, %70 ile %90 arasında belirlenir.
(2) Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararlar; zararın 2.500 TL’nin altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2.500 TL’yi aşması durumunda ise birinci fıkrada belirtilen teminat oranları kapsamında Merkez tarafından ödenir.
Komisyon ve diğer giderler
MADDE 9 – (1) Sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı %12’dir. Söz konusu prim tutarının asgari %9’u ilgili sigorta şirketi tarafından kesinti yapılmaksızın sigorta aracısına ödenir.
(2) Sistemin yönetilmesi çerçevesinde yapılan harcamalar ve diğer giderler, Merkeze devredilen primlerin %10’unu geçmemek kaydıyla, gerçekleşen tutarlar esas alınarak, Merkeze devredilen primler ile bunların yatırım gelirlerinden karşılanır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde düzenlenecek olan poliçeler için 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen oranlar kullanılarak hesaplanan prim tutarından %10 oranında indirim uygulanır. Hazine ve Maliye Bakanı bu maddede belirtilen süreyi bir defaya mahsus olmak üzere altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.
(2) Birleşen indirimler birbiri ile toplanarak uygulanır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu