İthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim UygulamasıTebliğler

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/5)

28.07.2015-29459 Resmi Gazete (3. Mükerrer)

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/5)

Kapsam
MADDE 1 – (1) 21/6/2014 tarihli ve 29037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/8) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.
Soruşturma
MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporuna “http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/ ithalat/ticaretPolitikasiSav/” internet adresinde yer alan Korunma Önlemleri, Yürüyen Soruşturmalar, Kağıt sekmeleri üzerinden ulaşılabilmektedir.
Karar
MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 4802.55.15.10.00, 4802.55.25.10.00, 4802.55.30.10.00, 4802.55.90.10.00, 4802.56.20.20.00, 4802.56.80.10.00, 4802.57.00.10.00, 4802.58.10.10.00 ve 4802.58.90.10.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP)’nda yer alan “baskı ve yazı kağıtları” eşyası ithalatına karşı korunma önlemi uygulanması için İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat kapsamında gerekli şartların oluşmadığına, bu itibarla soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar vermiştir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu