İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/21)

Ticaret Bakanlığından:  06.07.2019-30823 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/21)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Endonezya Cumhuriyeti’nde yerleşik PT Elegant Textile Industries ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarından gerçekleştirilen 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 55.11 Gümrük Tarife Pozisyonları altında kayıtlı “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” e yönelik olarak resen bir dampingsoruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Anlaşma: Dünya Ticaret Örgütü Anti-Damping Anlaşmasını,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Endonezya: Endonezya Cumhuriyetini,

ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

e) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

f) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

g) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ğ) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu ürün

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu ürün, 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 55.11 GTP’leri altında kayıtlı “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)”dir.

(2) Bahse konu GTP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Söz konusu ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Endonezya’ya yönelik mevcut önlem

MADDE 5 – (1) Soruşturma konusu ürünün Endonezya menşeli olanlarına yönelik olarak ilk defa 12/1/2009tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1) vasıtasıyla kilogram başına 0,23 ABD Doları ila 0,40 ABD Doları arasında değişen maktu değerlerde dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. PT Elegant Textile Industries ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarına yönelik olarak Yönetmeliğin 28 inci maddesi çerçevesinde ihmal edilebilir seviyenin üzerinde damping marjı tespit edilemediğinden, mezkur firmalara yönelik damping önlemi yürürlüğe konulmamıştır.

(2) Önleme yönelik yürütülen NGGS neticesinde 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) vasıtasıyla önlemin mevcut haliyle uygulanmasına devam edilmiştir.

(3) Bu Tebliğde kullanılan “2019/2 sayılı Tebliğe konu NGGS” ifadesiyle Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç) ve 55.11 GTP’leri altında kayıtlı “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)” e yönelik 31/12/2018 tarihli ve 30642 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/2) ile başlatılan NGGS kastedilmektedir.

Damping incelemesi

MADDE 6 – (1) Normal değer için Endonezya iç piyasasına ilişkin eldeki üretim maliyetine satış, genel, idari giderleri ile finansman giderleri eklemek suretiyle hesaplanan ticari maliyete, makul kar oranı ilave edilerek ağırlıklı ortalama değer esas alınmıştır.

(2) İhraç fiyatı olarak, soruşturma konusu firmalar tarafından Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ağırlıklı ortalaması esas alınmıştır.

(3) Normal değer ile ihraç fiyatları mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada karşılaştırılmış olup hesaplanan damping marjlarının ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Zarar ve nedensellik incelemesi

MADDE 7 – (1) PT Elegant Textile Industries ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarından gerçekleşen soruşturma konusu ürünün ithalatının 2016-2018 döneminde mutlak olarak dalgalı bir seyir izlemekle birlikte 2016 baz yılına göre arttığı; PT Elegant Textile Industries firmasının pazar payının Türkiye pazarındaki değişikliklere paralel seyrettiği, PT Sunrise Bumi Textiles firmasının ise, Türkiye pazarının daraldığı 2017 yılında dahi pazar payını arttırarak yukarı eğimli bir seyir halinde olduğu belirlenmiştir.

(2) Yerli üretim dalı tarafından 2019/2 sayılı Tebliğe konu NGGS kapsamında zarara ilişkin olarak sunulan bilgi, belge ve deliller kullanılmıştır. Buna göre, yerli üretim dalının üretimi, yurt içi satışları, ürün nakit akışı, yurt içi pazar payı, stokları ve yatırımlarının geri dönüş oranında (kar/aktifler) olumsuzlukların bulunduğu görülmüştür.

(3) 2018 yılı için soruşturma konusu firmalardan gerçekleşen ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı belirlenmiştir. Öte yandan, 2018 yılında yurt içi satış fiyatlarının dampingli ithalat nedeniyle baskı altında kaldığı tespit edilmiştir.

(4) İnceleme aşamasında elde edilen deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu belirlenen ithalatın, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde zarara yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile Endonezya’da mukim PT Elegant Textile Industries ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarından gerçekleştirilen ithalatın 2019/2 sayılı Tebliğe konu NGGS kapsamında değerlendirilmemesine, anılan firmalardan ithalatı gerçekleştirilen kesik elyaf ipliği ürününe yönelik olarak Kararın 3 üncü maddesi çerçevesinde resen bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Soru formlarının iletilmesi

MADDE 9 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu firmalara ve soruşturmaya konu firmaların yerleşik bulunduğu Endonezya’nın Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığın internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkündür.

Yetkili merci, görüş ve cevapların sunulması

MADDE 10 – (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili bilgi, belge, görüş ve sorular için yetkili merci ile iletişime geçilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

www.ticaret.gov.tr

(2) Soruşturma ile ilgili bilgilere, Bakanlığımızın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Soruşturmalar” sekmeleri takip edilerek, soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişilebilir.

(3) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

(4) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın posta adresine ve aşağıda yer alan EBYS e-posta adresine gönderir.

EBYS E-posta Adresi: ithebys@ticaret.gov.tr

(5) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili taraflar, soru formuna ilişkin yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunarlar. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak 9 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer ilgili taraflar görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(8) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon, faks numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(9) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 11 – (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve bütün ilgili taraflar 10 uncu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin yedinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu