İthalatta Haksız Rekabetin ÖnlenmesiTebliğler

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/25)

Ekonomi Bakanlığından: 19.06.2018-30453 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/25)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Soruşturma
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 8/12/2017 tarihli ve 30264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/28) ile İran İslam Cumhuriyeti menşeli 6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “granit” ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) G.T.P.: Gümrük tarife pozisyonunu,
d) İran: İran İslam Cumhuriyetini,
e) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
f) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
g) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
ğ) NGGS: Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasını,
h) TGTC: Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ı) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini,
i) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu eşya
MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya 6802.23 ve 6802.93 G.T.P.’leri altında yer alan granittir.
(2) Granit, en sert doğal taşlardan birisi olup, su, güneş, donma gibi pek çok tabiat olayına karşı dayanıklılığı ve estetik bir yapıya sahip olması nedeniyle, günümüzde yapı sektöründe dış cephe ve zemin kaplamada ve mutfak ve banyo tezgâhları gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Granitin bu dayanıklı yapısı nedeniyle, düzgün şekilde kesilmesi ve parlatılması da diğer taşlara nazaran daha zor ve zahmetli bir işlem gerektirmektedir. Genellikle 2-3 cm kalınlığında kesilen plakalar, kullanılacağı zamana kadar plaka olarak saklanmakta ve ihtiyaca göre de ebatlanmakta olup; plaka olarak veya ebatlanmış halde pazarlanmaktadır.
Soruşturma konusu eşyaya ilişkin yürürlükteki mevzuat
MADDE 5 – (1) 6802.23 ve 6802.93 G.T.P.’leri altında yer alan granitin ÇHC menşeli olanlarının ithalatı, 10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/14) kapsamında 174 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı önleme tabidir. Bunun yanı sıra, 24/5/2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/19) söz konusu eşyaya yönelik olarak başlatılan NGGS tamamlanarak mevcut önlemin aynen devamı karara bağlanmıştır.
(2) 17/2/2016 tarihli ve 29627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/4) ile ÇHC menşeli eşyaya uygulanan önlem, iki firma hariç tutulmak üzere Vietnam menşeli/çıkışlı anılan eşya ithalatına teşmil edilmiştir.
(3) 22/10/2004 tarihli ve 25621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/15 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, 6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan “granit”lerin CIF kıymeti 500 ABD Doları/Ton’un altında olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin gözetim uygulanmaktadır.
Başvuru ve soruşturma
MADDE 6 – (1) Bakanlığa iletilen, önlem konusu ülkeler menşeli granitlerin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin İran üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik iddialar üzerine Bakanlık tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.
(2) Önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulguların Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde İran menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için Kurulca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
(3) 8/12/2017 tarihli ve 30264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/28) ile İran İslam Cumhuriyeti menşeli 6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “granit” ithalatına yönelik olarak bir önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma dönemi
MADDE 7 – (1) Önlemin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2015 ile 1/11/2017 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak belirlenmiştir.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, İran’ın Ankara’daki Büyükelçiliğine, soruşturma kapsamı eşyanın bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Bakanlığa iletilen makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre verilmiştir.
(2) Soruşturma kapsamında İran’da yerleşik “Arsam Granite Gharb Co.” ve “Lal Umran Kasır Sang Granite Co.” firmaları gerekli bilgi ve belgeleri süreleri dâhilinde tam ve eksiksiz olarak sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur.
(3) Bakanlığımıza yazılı olarak ve/veya elektronik posta yoluyla işbirliğinde bulunmak istediklerini beyan eden “Azin Sange Portak Ltd. Şti.”, “Bril Madencilik A.Ş.”, “Izad”, “Kamal Stone”, “Kajoo Stone”, “Kristal Stone”, “Malekno Geranet”, “Niavaran Stone Complex”, “Pegah Stone”, “Shahab Sang Co.” ve “Soraya” firmalarından alınan soru formuna yönelik cevaplara ilişkin tespit edilen eksiklikler anılan firmalara iletilmiştir. Bahis konusu firmalardan, söz konusu eksiklerin tam ve eksiksiz olarak tamamlanmasına ilişkin zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamıştır.
(4) İran’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.
(5) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu ve değerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim İran’ın Ankara’daki Büyükelçiliği ve ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bulundurularak işbirliğinde bulunan firmalara iletilmiş olup, taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır. Tarafların görüşlerini sunmalarını müteakip bu görüşler de dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.
(6) 28/5/2018 tarihinde işbirliğinde sayılmayan ihracatçılar ile işbirliğinde bulunan bazı ithalatçılarının katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu firmalar soru formlarını tam ve eksiksiz şekilde doldurulmamasının nedenlerine ilişkin açıklamalar yaparak formların doldurulması için ilave süre talep etmiştir. Ayrıca, söz konusu taraflar konu hakkında görüş ve değerlendirmelerini yazılı olarak Bakanlığa iletmişlerdir.
(7) Bahis konusu görüş ve talepler Kurulun 1/6/2018 tarihli oturumunda Kurul değerlendirmelerine sunulmuş olup, Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ilgili taraflardan birinin, verilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması ya da bu bilgiye ulaşılmasını reddetmesine yönelik hükümleri dikkate alınarak “Arsam Granite Gharb Co.” ve “Lal Umran Kasır Sang Granite Co.” firmaları dışında kalan firmaların işbirliğine gelmemiş oldukları tespitinde bir değişiklik yapılmamıştır.
Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde gerekli bilgi ve belgeleri süreleri dahilinde tam ve eksiksiz olarak sağlayarak işbirliğinde bulunan “Arsam Granite Gharb Co.” ve “Lal Umran Kasır Sang Granite Co.” firmalarının İran’ın Tahran ve Zencan şehirlerinde bulunan tesislerinde 9-12 Nisan 2018 tarihleri arasında bir yerinde doğrulama ziyareti gerçekleştirilmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler
Genel
MADDE 10 – (1) Soruşturma kapsamında yer alan eşyanın ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin İran üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.
(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu çerçevede, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.
Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi
MADDE 11 – (1) Soruşturma konusu eşyanın ÇHC menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı önlem 2006 yılında uygulanmaya başlanmış olup, 2012 yılında söz konusu önlemin farklı oranlarda devamına karar verilmiştir. Öte yandan, 2012 yılında ÇHC menşeli granit ithalatına yönelik uygulamaya konulan önlem, 2016 yılında söz konusu eşyanın Vietnam menşeli/çıkışlı olanlarının ithalatına teşmil edilmiştir. Bunun yanı sıra, 24/5/2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/19) söz konusu eşyaya yönelik olarak başlatılan NGGS tamamlanarak mevcut önlemin aynen devamı karara bağlanmıştır. Granit ithalatına yönelik istatistiklerin incelenmesi neticesinde, İran’dan yapılan ithalatın 2010 yılından itibaren dikkat çekici ölçüde artış gösterdiği görülmektedir. Bu kapsamda, İran menşeli granitlerin ithalatı miktar bazında 2010 yılı itibariyle 636 Ton seviyesinden soruşturma döneminin bitimi olan 2017 yılının ilk 10 ayında 25.114 Ton seviyesine yükselerek %3.848,7 oranında artış göstermiştir.
(2) 2010 yılında İran menşeli ithalatın toplam granit ithalatımız içindeki payı miktar bazında %0,24 iken 2016 yılı için söz konusu pay %5,99’a, 2017 yılının ilk on ayı itibariyle ise %11,1’e yükselmiştir.
(3) 2010 yılı ile 2017 yılının ilk on ayı arasında İran menşeli ithalatta birim fiyatların önemli ölçüde gerilediği görülmektedir. Bu çerçevede, 2010-2017 yılları (ilk on ay) arasında söz konusu eşyanın ithal birim fiyatları ton başına 520 ABD Dolarından 240 ABD Dolarına gerilemiştir.
Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler
MADDE 12 – (1) Yerinde doğrulama soruşturması sonucunda İran’da mukim “Arsam Granite Gharb Co.” ve “Lal Umran Kasır Sang Granite Co.” firmalarının kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüş ve soru formu kapsamında sunmuş olduğu bilgiler teyit edilmiştir.
(2) Soruşturma sürecinde yapılan tespit ve değerlendirmeler ışığında, İran menşeli/çıkışlı granitlerin ithalatı vasıtasıyla, yürürlükteki dampinge karşı verginin iyileştirici etkisinin azaltıldığına veya bertaraf edildiğine yönelik delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.
ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sonuç
MADDE 13 – (1) İran’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler (Tebliğ No:2018/19 ve 2016/4) ile ÇHC ve Vietnam menşeli “granitlerin” ithalatında yürürlükte bulunan 174 ABD Doları/Ton tutarında uygulanan dampinge karşı kesin önlemi etkisiz kıldığı kanaat ve sonucuna ulaşılmıştır.
(2) Soruşturma çerçevesinde yapılan belirlemeler sonucunda, soruşturma konusu eşyanın İran menşeli/çıkışlı olarak gerçekleştirilen ithalatının artış gösterdiği ve söz konusu ithalat yoluyla mevcut dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı, yürürlükteki önlemin miktar ve değer açısından beklenen iyileştirici etkisinin tam olarak görülmediği değerlendirilmektedir.
(3) İran’da yerleşik “Arsam Granite Gharb Co.” ve “Lal Umran Kasır Sang Granite Co.” firmalarının Bakanlığa iletmiş olduğu belgelerin incelenmesi ve üretim tesislerinde yapılan yerinde doğrulama çalışması neticesinde; söz konusu firmaların soruşturma konusu eşya üretimini İran’daki tesislerinde gerçekleştirdiği ve önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, anılan firmada üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin uygulanmaması gerektiği değerlendirilmiştir.
Karar
MADDE 14 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere İran menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/19) ile ÇHC menşeli ürün için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/19) ile ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

GTİP Eşya Tanımı Menşe Ülke Firma Ünvanı Dampinge karşı önlem (CIF %)
 
 
6802.23
6802.93
 
 
 
 
Granit
 
 
İran
Arsam Granite Gharb Co. 0
Lal Umran Kasır Sang Granite Co. 0
174 ABD Doları/Ton

Uygulama
MADDE 15 – (1) Gümrük idareleri, 14 üncü maddede yer alan tabloda G.T.P.’si, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen ürünün, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu