İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/ 8)

15.04.2016-29685 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/8)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/10/2014 tarihli ve 29146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/32) ile başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: T.C. Ekonomi Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
d) Hindistan: Hindistan Cumhuriyetini,
e) Kanun: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
f) Mısır: Mısır Arap Cumhuriyetini,
g) Polibak: Polibak Plastik Film Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
ğ) Polinas: Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
h) Suudi Arabistan: Suudi Arabistan Krallığını,
ı) Süper Film: Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
i) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
j) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Soruşturma
MADDE 4 – (1) Yerli üreticiler Süper Film ve Polinas firmalarınca yapılan ve Polibak firması tarafından desteklenen başvuru üzerine, ÇHC, Mısır, Hindistan ve Suudi Arabistan menşeli 3920.20.21.00.19 GTİP’i ve “Diğerleri” madde tanımı altında sınıflandırılan “BOPP filmler” için 15/10/2014 tarihli ve 29146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/32) ile başlatılan ve Genel Müdürlük tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.
Yerli üretim dalı
MADDE 5 – (1) İncelenen bilgi ve belgeler temelinde, başvuru sahibi Süper Film ve Polinas firmalarının Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz oldukları tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmalar Tebliğin ilgili yerlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.
Soruşturma ve zarar inceleme dönemleri
MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014-30/9/2014 tarihleri arası “soruşturma dönemi” olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz için 1/1/2012 – 31/12/2014 tarihleri arasındaki dönem esas alınmıştır.
(2) Diğer taraftan, yerli üretim dalının 23/2/2016 tarihinde yayımlanan Nihai Bildirim Raporuna ilişkin olarak Bakanlığa iletilen yazılı görüşlerinde, soruşturmanın yerli üretim dalının 2011-2013 yıllarına ait ekonomik göstergeleri temel alınarak başlatıldığı, bu sebeple 2011 yılının zarar incelemesi için referans yıl olarak kabul edilmesi ve zararın tespiti için 2011-2014 yılları arasındaki eğilimin ortaya konulması gerektiği ifade edilmiş; soruşturma kapsamında 2011 yılı verileri hariç tutulurken, damping belirleme dönemi olan 2014 yılı 9 aylık dönemin de ötesine geçilerek 2012-2014 tam yıl verilerinin zarar incelemesi için temel alınmasının uygun olmayacağı belirtilmiştir.
(3) Yerli üretim dalının konuya ilişkin itirazları değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmede, 2011 yılı zarar inceleme dönemine dahil edilmiş olsaydı dahi, söz konusu durumun yerli üretim dalına ilişkin işbu Tebliğin 31 inci maddesinde yer alan tespitleri değiştirecek bir sonuç ortaya koymayacağı tespit edilmiştir. Bu çerçevede yerli üretim dalının itiraz ve görüşleri geçerli görülmemiştir.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC, Mısır, Hindistan ve Suudi Arabistan’da yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına, ayrıca soru formlarının anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla anılan ülkelerin Ankara Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına erişim hakkında bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara soru formlarını yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış olup, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(4) Yerli üretim dalı soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.
(5) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen 20 ithalatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur. Soruşturma kapsamında, toplam 11 ithalatçı firma tarafından soru formları yanıtlanarak Bakanlığa iletilmiştir.
(6) ÇHC’de yerleşik, tespit edilen 11 üretici/ihracatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilerek işbirliğinde bulunmaları çağrısında bulunulmuştur. Buna karşılık ÇHC’de yerleşik firmalardan Guangdong Decro Package Films Co. Ltd. (Guangdong Decro), Kinwin Plastic Industrial Co. Ltd. (Kinwin), Zheijang Kinlead Innovative Material Co. Ltd. (Zheijang Kinlead) ve Squian Gettel Ind.Co.Ltd. (Squian Gettel) olmak üzere 4 firmadan yanıt alınmıştır.
(7) ÇHC’de yerleşik firmaların soru formlarına verdikleri yanıtlar incelendiğinde, Kinwin ve Zheijang Kinlead firmalarının ilişkili firmalar olduğu tespit edilmiştir.
(8) Hindistan’da yerleşik, tespit edilebilen 9 üretici/ihracatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilerek işbirliğinde bulunmaları çağrısında bulunulmuştur. Buna karşılık Hindistan’da yerleşik firmalardan Jindal Poly Films Ltd. (Jindal), Cosmo Films Ltd. (Cosmo) ve Vacmet India Ltd. (Vacmet India) firmaları olmak üzere toplam 3 firmadan yanıt alınmıştır. Bu kapsamda, Vacmet India firması tarafından gönderilen soru formu yanıtlarında, kendilerinin soruşturma konusu ürünün üreticisi oldukları; soruşturma döneminde Türkiye’ye soruşturma konusu ürünü ihraç etmedikleri beyan edilmiştir. Bu kapsamda anılan firmaya yönelik bir işlem tesis edilmemiştir.
(9) Mısır’da yerleşik, tespit edilen 4 üretici/ihracatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilerek işbirliğinde bulunmaları çağrısında bulunulmuştur. Buna karşılık Mısır’da yerleşik firmalardan Taghleef Industries S.A.E. (Taghleef), Flex P. Films (Egypt) S.A.E. (Flex), Cairo for Carton Manufacturing – S.A.E (COPACK), ICOPACK for Packaging Materials & Printing (ICOPACK) ve Misr Company for Packing Materials S.A.E. (EGYWRAP) firmaları olmak üzere toplam 5 firmadan yanıt alınmıştır.
(10) Mısır’da yerleşik firmaların soru formlarına verdikleri yanıtlar incelendiğinde, COPACK, ICOPACK ve EGYWRAP firmalarının ilişkili firmalar olduğu tespit edilmiştir.
(11) Suudi Arabistan’da yerleşik, tespit edilen 2 üretici/ihracatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilerek işbirliğinde bulunmaları çağrısında bulunulmuş; sadece Gulf Packaging Industries Ltd. (Gulf Packaging) firmasından yanıt alınmıştır.
(12) Soruşturma kapsamında, üretici/ihracatçı ve ithalatçı soru formlarını doldurarak Bakanlığa ileten firmaların yanıtları incelenmiştir.
(13) Yukarıda sıralanan ithalatçı ve ihracatçı firmalar haricinde Mısır Sanayi, Ticaret ve Küçük ve Orta Ölçekli Girişimler Bakanlığı ve Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı soruşturmanın açılışı sonrasında soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilme taleplerini Bakanlığa iletmiş ve bu talepler kabul edilmiştir.
(14) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek nitelikteki bilgi ve bulguları içeren “Nihai Bildirim Raporu” ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur. Buna ek olarak, soruşturma kapsamında işbirliğine gelen ve kendileri için damping marjı hesaplanan ihracatçı firmalara firma özel bildirimleri iletilmiştir. Nihai Bildirim Raporuna ilişkin olarak başvuru sahibi yerli üretici firmalar, başvuruyu destekleyen yerli üretici firma ile ihracatçı firmalardan yazılı görüşler gelmiştir. Nihai bildirime ilişkin görüşlerini, tespit edilen süre içerisinde sunamayan ve ek süre talep eden firmaların konuya ilişkin talepleri karşılanmıştır.
(15) Soruşturma sırasında ilgili taraflardan gelen dinleme toplantısı talepleri karşılanmıştır. Bu çerçevede, Nihai Bildirim Raporunun yayımlanması ve tarafların anılan rapora ilişkin görüşlerini bildirme süresinin bitimi sonrasında ilgili tüm tarafların katılımı ile kamu dinleme toplantısı ve talep eden ihracatçı firmalar için firma özel dinleme toplantıları düzenlenmiştir. Bu şekilde, tüm ilgili taraflara soruşturma ile ilgili konularda görüş ve iddialarını sözlü olarak da sunma fırsatı tanınmıştır. Kamu dinleme toplantısı sonrasında, ilgili tüm tarafların soruşturmaya ilişkin ilave görüşlerini yazılı olarak iletebilmeleri için süre verilmiştir.
(16) Tarafların soruşturma süresince ortaya koydukları tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanları bu Tebliğin ilgili bölümlerinde ele alınmıştır.
Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üreticiler Süper Film firmasının Gaziantep’te, Polinas firmasının ise Manisa’da yerleşik idari ofisleri ile üretim tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.
(2) Soruşturma konusu ürünün Hindistan’da yerleşik üreticisi Jindal ve Cosmo firmaları ile Suudi Arabistan’da yerleşik Gulf Packaging firmasının idari ofisleri ile üretim tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün 3920.20.21.00.19 GTİP’i ve “Diğerleri” madde tanımı altında sınıflandırılan, hammaddesi polipropilen (PP) olan BOPP filmlerdir.
(2) BOPP filmin kısaltması “çift yönlü gerdirilmiş polipropilen”in İngilizce karşılığı olan “biaxially oriented poly propylene”in ilk harflerinden oluşmaktadır. Söz konusu ürün, polietilen, polyester, poliamid (naylon), PVC, eva gibi ambalaj sektöründe kullanılan polimer film çeşitlerindendir.
(3) BOPP filmler, kağıt ve kağıt gibi selülozdan üretilen bir film olan selofanın ve polietilenin yerini almıştır. BOPP filmi bu malzemelerden üstün kılan özellikler suya, neme, yağa, sıcaklığa direnç göstermesidir. Oksijen ve su buharı geçirgenliği düşük olduğundan, cips, bisküvi, kek gibi ürünlere uzun raf ömrü sağlar. Ürünün görülmesi istenen uygulamalarda, transparan özelliği ile içindeki ürünü çok net gösterir. BOPP film, üzerine mürekkep tatbikinin ve paketleme makinelerinde işlenebilmesinin kolay olması; geri kazanılarak yeniden değerlendirilebilir oluşu gibi sebeplerle hem ekonomik üretim hem de ambalajlama yapılmasını sağlar.
(4) BOPP filmin ana hammaddesi polipropilen polimeridir. Anılan hammadde, C3H6 şeklinde gösterilen propilen (propen) molekülleri bir araya getirilerek üretilmektedir. Başlıca üreticileri, Petkim, Total, Exxon Mobil, Basel, Borealis, Sabic (Shell), Reliance, Sumitomo gibi petrokimya firmalarıdır. Üretim aşamasında BOPP filmin ana hammaddesi olan PP’ye ek olarak, %2 – %3 oranında BOPP filme ısıl yapışma özelliği veren, polipropilen zincirine %5 – %7 oranında ilave edilmiş polietilen, polibutilen polimeri içeren kopolimer ve terpolimer olarak isimlendirilen maddeler de kullanılmaktadır.
(5) BOPP film üretiminde kullanılan diğer malzemeler, filme beyaz ve sedef rengi veren renk malzemeleri, ambalajı kullananlara fiyat avantajı sağlayan yoğunluk düşürücüler, filme kayma özelliği veren kaydırıcı maddeler ve statik elektriklenmeyi gideren katkı malzemeleridir.
(6) BOPP filmlerin şeffaf, metalize edilmiş ve beyaz veya pearlize olmak üzere üç alt grubu bulunmaktadır. Bu alt gruplar, BOPP filmin metalize edilmesi, akrilik, polivinildiklorür (pvdc), polivinilalkol (pvoh), tutkal ya da silikon kaplanması ve hologram yapılması ile elde edilir.
(7) Gerek soruşturma esnasında ilgili taraflarca sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesinden gerekse üreticiler nezdinde gerçekleştirilen yerinde doğrulama çalışmalarındaki tespitler çerçevesinde, soruşturma konusu ürün ile yerli üretim tarafından imal edilen ürün arasında kimyasal kompozisyon, üretim teknolojisi, teknik özellikleri, kullanım alanları ve tüketici algılaması gibi temel unsurlar bakımından farklılık olmadığı görülmüştür. Soruşturmaya konu ülkelerden ithal edilen ürünler ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünlerin doğrudan rekabet içinde bulunduğu da tespit edildiğinden yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünün Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.
(8) Diğer taraftan, soruşturma kapsamında işbirliğine gelen ÇHC’de yerleşik Decro firması tarafından, firmalarınca üretimini yaptıkları ve patentine sahip oldukları 3 tip ürünün soruşturma kapsamı dışında tutulması talep edilmiştir. Firmanın bahse konu talebi, tüm ürün tiplerinin benzer ürün kapsamına girdiği gerekçesi ile kabul edilmemiştir.
(9) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan bilgi, yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan ilgili GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampinge İlişkin Belirlemeler
Genel
MADDE 10 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014–30/9/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.
(2) ÇHC, Mısır, Hindistan ve Suudi Arabistan’dan işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmalar için normal değer ile ihraç fiyatının nasıl belirlendiği ve damping marj hesabına ilişkin ayrıntılı bilgiler firma özel bildirimlerinde yer almaktadır.
(3) İşbirliğine gelen ve piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiği kabul edilen Mısır, Hindistan ve Suudi Arabistan’da yerleşik üretici-ihracatçı firmalar için firma özel nihai bildirimlerinde aksi belirtilmediği sürece normal değer, ihraç fiyatı ve damping marjı 11 ila 14 üncü maddelerde açıklandığı biçimde tespit edilmiştir.
(4) İşbirliğine gelen ancak piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet göstermediği bu Tebliğin 15 inci maddesinde açıklandığı şekilde kabul edilen ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalar için ise normal değer, Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde belirlenmiştir.
(5) İhracatçı firmaların nihai bildirim raporu ve firma özel bildirimleri kapsamında, kendileri için hesaplanmış olan damping marjlarına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Diğer taraftan; işbu Tebliğin Beşinci Bölümünde ulaşılan tespitler neticesinde damping marjı hesaplamasına ilişkin nihai bir değerlendirme yapılmamıştır.
Piyasa ekonomisi şartlarının mevcut olduğu ülkeler için temsil testi
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmaların menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için genel ve ürün tipleri bazında temsil testi uygulanmaktadır. Buna göre, benzer mal satışlarının miktar bazında Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların %5’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde normal değer, normal ticari işlem çerçevesinde kabul edilen iç piyasa satışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmektedir.
Piyasa ekonomisi şartlarının mevcut olduğu ülkeler için normal ticari işlem testi
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmaların menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi uygulanmaktadır. Buna göre;
a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının (indirimler, vergiler ve iadeler düşülerek hesaplanmış) ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda normal değer;
1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,
2) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’inden daha azını oluşturması halinde ise soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen yalnızca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında,
belirlenmektedir.
b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde normal değer, soruşturma dönemi boyunca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmektedir.
c) Benzer ürününün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde normal değer, oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmektedir.
Piyasa ekonomisi şartlarının mevcut olduğu ülkelerde iç piyasa satışlarına dayanan normal değer
MADDE 13 – (1) Piyasa ekonomisi içinde faaliyet gösteren işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmalar için Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmektedir.
Piyasa ekonomisi şartlarının mevcut olduğu ülkeler için oluşturulmuş normal değer
MADDE 14 – (1) Oluşturulmuş normal değer, piyasa ekonomisi içinde faaliyet gösteren işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmalardan temin edilen benzer ürünün tip bazındaki imalat maliyeti ile satış, genel ve idari giderlerine makul oranda bir kârın eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.
Piyasa ekonomisi uygulamayan ülkelere ilişkin değerlendirmeler
MADDE 15 – (1) Yönetmelik Ek Madde 1 hükmü uyarınca, piyasa ekonomisi uygulamayan ülkelerden yapılan ithalata yönelik damping soruşturmalarında, ilgili ülkedeki soruşturmaya tabi üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında bahse konu maddede belirtilen ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu yeterli delillerle göstermesi halinde bu üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi durumda ise Yönetmeliğin 7 nci maddesi uygulanmaktadır.
(2) ÇHC’de yerleşik işbirliğinde bulunan firmalar piyasa ekonomisi şartlarında faaliyet göstermediklerini ifade ederek, soruşturma döneminde Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ihracatın miktar ve değerleri dikkate alınarak kendileri için bireysel damping marjı hesaplanmasını talep etmişlerdir.
Piyasa ekonomisi şartlarının mevcut olmadığı ülkeler için oluşturulmuş normal değer
MADDE 16 – (1) Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde ve yukarıdaki açıklamalar ışığında, ÇHC’de yerleşik işbirliğinde bulunan firmalar için normal değer, Türkiye’de benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kâr oranının eklenmesiyle oluşturulmuştur. Diğer taraftan, ÇHC’de yerleşik firmalar için yerli üreticinin imalat maliyetlerinde yer alan işçilik ve enerji giderlerinde gerekli ayarlamalar yapılmıştır.
İhraç fiyatı
MADDE 17 – (1) İşbirliği yapan üretici-ihracatçı firmalar için ihraç fiyatı kural olarak Türkiye’ye satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.
Fiyat karşılaştırması
MADDE 18 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı aşamada karşılaştırılmıştır.
(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştırmasını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve taşıma, sigorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, indirim, banka masrafları gibi belgelendirilen, uygulanabilir ve haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.
Damping marjları
MADDE 19 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları, normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. Damping marjının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar, firma özel bildirimlerinde ayrıntılı olarak gösterilmektedir. İşbirliğine gelmeyen veya işbirliğine gelmemiş kabul edilen firmalar için damping marjı tespiti, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmüne göre yapılmıştır.
(2) Buna göre, soru formuna cevap veren ve işbirliğinde bulunan üretici/ihracatçı firmalar için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları aşağıda sunulmaktadır:

Ülke/Firma Damping Marjı
(% CIF)
ÇHC
Kinwin Plastic Industrial Co., Ltd. %25,40
Squian Gettel Ind.Co.Ltd. %18,47
Guangdong Decro Package Films Co. Ltd. %15,28
MISIR
Misr Company for Packing Materials SAE (EGYWRAP) %9,38
Cairo for Carton Manufacturing – S.A.E (COPACK), %12,62
Icopack for Packaging Materials & Printing %5,11
Taghleef Industries SAE %6,26
Flex P. Films (Egypt) S.A.E. %2,21
HİNDİSTAN
Jindal Poly Films Ltd. %6,47
Cosmo Films Ltd. %11,07
SUUDİ ARABİSTAN
Gulf Packaging Industries Ltd. %41,13

BEŞİNCİ BÖLÜM
Zarara İlişkin Belirlemeler
Genel açıklamalar
MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı; soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının yerli üretim dalı iç satış fiyatları üzerinde etkisi ve zarar inceleme dönemindeki yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir. Zarar incelemesine esas dönem 2012-2014 yılları olarak belirlenmiştir.
(2) Soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve bahse konu ülkeden yapılan ithalatın incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.
Genel ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu ürünün 2012 yılı genel ithalatı 36.333 ton (105,3 milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiş olup, bu miktar 2013 yılında bir önceki yıla oranla %24 oranında artış göstererek 44.924 tona (122,2 milyon ABD doları), 2014 yılında ise %19 oranında artış ile 53.428 tona (145,3 milyon ABD dolarına) yükselmiştir.
(2) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatları 2012 yılında 2,90, 2013 ve 2014 yıllarında ise 2,72 ABD doları/kg olarak gerçekleşmiştir.
Soruşturma konusu toplam ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 22 – (1) Soruşturma konusu ülkelerden toplam ithalat 2012 yılında 15.046 ton (34,6 milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiş olup, anılan ithalat 2013 yılında bir önceki yıla oranla %55 oranında bir artış ile 23.303 tona (51,6 milyon ABD doları), 2014 yılında ise %9’luk bir artış ile 25.313 tona (58,2 milyon ABD doları) yükselmiştir. Soruşturma konusu ülkelerin, soruşturma konusu ürünün genel ithalatı içerisinde miktar bazında payı ise 2012-2014 yılları arasında sırasıyla %41, %52 ve %47 olarak gerçekleşmiştir.
(2) Soruşturmaya konu ülkelerden gerçekleşen ithalatın birim fiyatları toplu biçimde incelendiğinde, 2012 yılı birim fiyatının 2,30 ABD doları/kg, 2013 yılı birim fiyatının 2,21 ABD doları/kg, 2014 yılı birim fiyatının ise 2,30 ABD doları/kg olarak gerçekleştiği görülmektedir.
ÇHC menşeli ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 23 – (1) ÇHC menşeli söz konusu ürünün 2012 yılında 6.994 ton (15,8 milyon ABD doları) olan ithalatı 2013 yılında %44’lük bir artış ile 10.050 ton (22,2 milyon ABD doları), 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %11 oranında bir düşüş ile 8.938 ton (20,9 milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiştir. ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün, ürünün genel ithalatı içerisinde miktar temelindeki payı 2012-2014 yıllarında sırasıyla %19, %22 ve %17 olarak gerçekleşmiştir.
(2) Çin menşeli ithalatın 2012-2014 yılları arasındaki birim fiyatları sırasıyla 2,25 ABD doları/kg, 2,21 ABD doları/kg ve 2,33 ABD doları/kg’dır.
Hindistan menşeli ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 24 – (1) Hindistan menşeli söz konusu ürünün 2012 yılında 2.830 ton (7,7 milyon ABD doları) olan ithalatı, 2013 yılında %53 oranında bir artış ile 4.334 ton (10,6 milyon ABD doları), 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %72 oranında bir artış ile 7.443 ton (17,5 milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiştir. Hindistan menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının, ürünün genel ithalatı içerisindeki miktar temelindeki payı ise 2012-2014 yılları içerisinde sırasıyla %8, %10 ve %14’tür.
(2) Hindistan menşeli ithalatın 2012-2014 yılları arasındaki birim fiyatları ise sırasıyla 2,71 ABD doları/kg, 2,44 ABD doları/kg ve 2,36 ABD doları/kg’dır.
Mısır menşeli ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 25 – (1) Mısır menşeli söz konusu ürünün 2012 yılında 3.398 ton (7,5 milyon ABD doları) olan ithalatı, 2013 yılında % 33 oranında bir artış ile 4.529 ton (10,4 milyon ABD doları), 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla % 38 oranında bir artış ile 6.253 ton (14,1 milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiştir. Mısır menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının, ürünün genel ithalatı içerisinde miktar temelinde payı ise 2012-2014 yılları içerisinde sırasıyla %9, %10 ve %12’dir.
(2) Mısır menşeli ithalatın 2012-2014 yılları arasındaki birim fiyatları sırasıyla 2,21, 2,29 ve 2,26 ABD doları/kg’dır.
Suudi Arabistan menşeli ithalatın gelişimi ve fiyatları
MADDE 26 – (1) Suudi Arabistan menşeli söz konusu ürünün 2012 yılında 1.824 ton (3,6 milyon ABD doları) olan ithalatı, 2013 yılında %141 oranında bir artış ile 4.389 ton (8,5 milyon ABD doları), 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %39 oranında azalarak 2.679 ton (5,7 milyon ABD doları) olarak gerçekleşmiştir. Suudi Arabistan menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının, ürünün genel ithalatı içerisinde miktar bazında payı ise 2012-2014 yıllarında sırasıyla %5, %10 ve %5’tir.
(2) Suudi Arabistan menşeli ithalatın 2012-2014 yılları arasındaki birim fiyatları sırasıyla 1,99 ABD doları/kg, 1,94 ABD doları/kg ve 2,12 ABD doları/kg’dır.
Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat ve fiyatları
MADDE 27 – (1) Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalat incelendiğinde, 2012 yılında 21.286 ton (70,7 milyon ABD doları) olan ithalat miktarının, 2013 yılında %2 oranında bir artış ile 21.621 tona (70,6 milyon ABD doları), 2014 yılında ise bir önceki yıla oranla %30 oranında bir artış ile 28.115 tona (87,1 milyon ABD doları) yükseldiği görülmektedir. Anılan ithalatın toplam ithalat içerisinde miktar bakımından payı ise 2012-2014 yılları arasında sırasıyla %59, %48 ve %53’tür.
(2) Diğer ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında ise 2012-2014 yılları arasında birim fiyatların sırasıyla, 3,32 ABD doları/kg, 3,26 ABD doları/kg ve 3,10 ABD doları/kg olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 28 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında, yerli üretim dalının benzer üründe 2012-2014 yıllarına ilişkin yurt içi satışlara ilişkin miktar verileri ile soruşturma konusu ürünün 2012-2014 yılları arasında gerçekleşen ithalat miktarı dikkate alınmıştır. Yerli sanayinin yurt içi satışlarının ve şikâyet konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla pazar payları hesaplanmıştır.
(2) Diğer taraftan, başvuru sahibi yerli üreticilerin nihai bildirim raporuna ilişkin yazılı görüşlerinde, bir damping soruşturması açılmasının piyasada “soğutma etkisi” yaratarak ithalatta caydırıcılığa sebep olduğu ve ithalatı azalttığı, bu nedenle zarar inceleme döneminin soruşturmanın açılış döneminin de ötesine taşınmasının (2012-2014 yılları) uygun olmadığı, 2014 yıllık verilerinin kullanılarak yapılacak bir değerlendirmenin sağlıklı olmayacağı ifade edilmiştir.
(3) Anılan firmaların konuya ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. Zarar inceleme dönemi olan 2012-2014 yıllarında, damping soruşturması açılmasına bağlı olarak ithalatta bir azalma yaşanmadığı görülmüştür.
(4) Diğer taraftan, 2012-2014 yılları arasında soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketiminin arttığı görülmektedir. 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen benzer mal tüketimi, 2013 yılında 107, 2014 yılında ise 117 birime yükselmiştir.
(5) Yerli üretim dalının 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen pazar payı, 2013 yılında 92, 2014 yılında ise 87 birime gerilemiştir.
(6) Soruşturma konusu ülkelerin, 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen pazar payı, 2013 ve 2014 yıllarında 144 birim olarak gerçekleşmiştir.
(7) ÇHC menşeli ithalatın 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen pazar payı, 2013 yılında 134 birim, 2014 yılında ise 110 birim olarak gerçekleşmiştir.
(8) Mısır menşeli ithalatın 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen pazar payı, 2013 yılında 124, 2014 yılında ise 158 birim olarak gerçekleşmiştir.
(9) Hindistan menşeli ithalatın 2012 yılında 100 birim olarak kabul edilen pazar payı, 2013 yılında 143, 2014 yılında ise 225 birime yükselmiştir.
(10) Suudi Arabistan menşeli ithalatın toplam Türkiye pazarından aldığı pay 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, bu payın 2013 yılında 224, 2014 yılında ise 126 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
(11) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen pazar payının, 2013 yılında 95, 2014 yılında ise 113 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Fiyat kırılması
MADDE 29 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde dampingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken işbirliğine gelen üretici/ihracatçıların sunduğu fiyatlar ve soruşturma konusu ülkelerden gerçekleşen ithalatın ortalama fiyatları kullanılarak fiyat kırılması hesaplanmıştır. Fiyat kırılması, soruşturma konusu ürünün fiyatlarının, Türkiye piyasasında yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir.
(2) Fiyat kırılması analizinde soruşturma konusu ülkelerin toplam ithalat verileri kullanılarak tespit edilen CIF ithal fiyatlarının üzerine gümrük vergisi ve diğer ithalat masrafları ilave edilerek bulunan soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatları, yerli üretim dalının ortalama yurt içi satış fiyatları ile karşılaştırılmıştır.
(3) Soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan firmalar için ise soruşturma döneminde Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ihracatta oluşan kendi ihraç verileri kullanılarak fiyat kırılması tespiti yapılmıştır.
(4) Soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın yurt içi pazara giriş fiyatı bulunurken, gümrük vergisi oranları hâlihazırda yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında Mısır için %0, Suudi Arabistan ve ÇHC için %6,5, Gelişme Yolunda Ülkeler (GYÜ) statüsünde olduğu kabul edilen Hindistan için ise %3 olarak alınmıştır. CIF ithal fiyatlarına gümrüklerde gerçekleşen diğer masraflar için %2 oranında ilave yapılmıştır.
(5) Buna göre, Hindistan menşeli ithalatın yerli üretim dalının yurt içi fiyatlarını ağırlıklı ortalama CIF ihraç fiyatına göre 2012 yılında kırmadığı; 2013 ve 2014 yıllarında ise sırasıyla %1-5 ve %2-7 değer aralığında kırdığı tespit edilmiştir. Hindistan’da yerleşik firmaların soruşturma dönemi olan 2014 yılı 9 aylık dönemde fiyat kırılması oranları ise Jindal firması için % 1X’tir. Cosmo firması için ise kırılma bulunamamıştır.
(6) ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının yurt içi fiyatlarını ağırlıklı ortalama CIF ihraç fiyatına göre 2012-2014 yılları arasında %1-4 değer aralığında değişen oranlarda kırdığı tespit edilmiştir. ÇHC’de yerleşik firmalar için soruşturma dönemi olan 2014 yılı 9 ay için hesaplanan kırılma oranlarına bakıldığında ise Kinwin firması için bu oranın % 2X, Squian Gettel firması için %1X olduğu, Decro firmasının ise yerli üretim dalının fiyatlarını kırmadığı tespit edilmiştir.
(7) Mısır menşeli ithalatın yerli üretim dalının yurt içi fiyatlarını ağırlıklı ortalama CIF ihraç fiyatına göre 2012 yılında % 1x, 2013 yılında % 1x ve 2014 yılında %1X oranında kırdığı tespit edilmiştir. Mısır’da yerleşik, işbirliğine gelen firmalar için kırılmaya bakıldığında ise soruşturma dönemi olan 2014 yılı 9 ayda kırılma oranının EGYWRAP firması için %1X, ICOPACK firması için %1X, COPACK firması için %1X, Flex firması için %1X, Taghleef firması için ise %5-%10 değer aralığında olduğu görülmektedir.
(8) Suudi Arabistan menşeli ithalatın yerli üretim dalının yurt içi fiyatlarını ağırlıklı ortalama CIF ihraç fiyatına göre 2012 yılında %1X, 2013 yılında %2X, 2014 yılında ise %1X oranında kırdığı tespit edilmiştir. Suudi Arabistan’da yerleşik, işbirliğine gelen firmalar için kırılmaya bakıldığında ise soruşturma dönemi olan 2014 yılı 9 ayda Gulf Packaging firması için tespit edilen kırılma oranının %1X olduğu görülmektedir.
(9) Diğer taraftan, yerli üretim dalı tarafından nihai bildirim raporuna ilişkin olarak sunulan yazılı görüşlerde, nihai bildirim raporunda fiyat kırılması analizine ek olarak fiyat baskısına yönelik bir değerlendirme de yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Konuya ilişkin talep değerlendirilmiş olup, soruşturma kapsamında soruşturma konusu ülkeler temelinde tespit edilen kırılma oranları da dikkate alınarak, Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde fiyat baskısına ilişkin ayrıca bir değerlendirme yapılmasına gerek olmadığı kanaatine varılmıştır.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 30 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde yerli üretim dalının soruşturma konusu ürüne ait 2012-2014 yıllarına ilişkin verileri esas alınmıştır. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, zarar dönemi içerisinde yerli üretim dalının üretim, satış, pazar payı, yurt içi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanımı, maliyetler, stoklar, istihdam, ücretler, verimlilik, nakit akışı, yatırımlardaki artış, kârlılık, büyüme, sermaye artışı, net dönem kârı/zararı göstergeleri analiz edilmiştir.
(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2012 yılı esas alınarak endekslenmiştir.
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO):
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen üretim miktar endeksi 2013 yılında 97 birime gerilemiş, 2014 yılında ise tekrar 100 birime yükselmiştir.
2) Yerli üretim dalının kapasitesi 2012-2014 yılları için 100 birim olarak gerçekleşmiştir. Kapasiteyi kullanma oranı ise 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 97 ve 100 birim olarak gerçekleşmiştir.
3) Yerli üretim dalı tarafından, nihai bildirim raporuna ilişkin olarak sunulan yazılı görüşlerde, yerli üretim dalının üretim miktarı ve kapasite kullanım oranının 2012-2014 yılları arasında sabit kaldığı, dolayısıyla nihai bildirim raporunun 29 uncu maddesinde belirtildiği üzere, kapasite kullanım oranında üretim artışı ile eş yönlü biçimde iyileşme gerçekleştiği ifadesinin gerçeği yansıtmadığı ifade edilmiştir. Diğer taraftan, yerli üretim dalının üretim ve kapasite kullanım oranına ilişkin ekonomik göstergelerine bakıldığında 2013 yılında 2012 yılına oranla azalan üretim miktarı ve kapasite kullanım oranının, 2014 yılında tekrar yükseldiği ve cari rakamlarla 2012 yılına ilişkin verilerin üzerine çıktığı, bu nedenle üretim ve kapasite kullanım oranının eş yönlü bir iyileşme seyri izlediğine ilişkin değerlendirmenin hatalı olmadığı tespit edilmiştir.
b) Yurt içi satışlar
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen yurt içi satış miktar endeksi, 2013 yılında 99 birim, 2014 yılında ise tekrar 101 birim olarak gerçekleşmiştir.
2) Aynı döneme ilişkin yurt içi satış hâsılatı ise 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, anılan miktarın 2013 yılında 104, 2014 yılında ise 112 birime yükseldiği görülmektedir.
c) İhracat
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen ihracat miktar endeksi, 2013 yılında 96 birime gerilemiş, 2014 yılında ise tekrar yükselerek 103 birim olarak gerçekleşmiştir.
ç) Pazar payı
1) Soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketiminin 2012-2014 yıllarında arttığı görülmektedir. Yurt içi tüketim 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013 yılında bu değerin 107 birime, 2014 yılında ise 117 birime yükseldiği görülmektedir.
2) Yerli üretim dalının pazar payı 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, bu payın 2013 yılında 92 birime, 2014 yılında ise 87 birime gerilediği görülmektedir.
d) Yurt içi fiyatlar
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyatı endeksi, 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 yılında 104, 2014 yılında ise 110 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
e) Maliyetler
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında birim ticari maliyetin yükseldiği ve endeksin sırasıyla 106 ve 111 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
f) Stoklar
1) Yerli üretim dalının ilgili üründeki stok verileri incelendiğinde, 2012 yılında miktar bazında 100 birim olarak kabul edilen stok düzeyinin, 2013 yılında 101 birime yükseldiği, 2014 yılında ise 90 birime gerilediği görülmektedir.
2) 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen stok çevrim hızı ise 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 97 ve 113 birim olarak gerçekleşmiştir.
g) İstihdam
1) Yerli üretim dalının ilgili üründeki çalışan toplam işçi sayısı endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 yılında 120, 2014 yılında ise 139 birime yükseldiği görülmektedir.
ğ) Verimlilik
1) Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, bu endeksin 2013 yılında 81, 2014 yılında ise 72 birime gerilediği görülmektedir.
h) Kârlılık
1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2012 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 yılında 74, 2014 yılında ise 110 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
ı) Nakit akışı
1) Yerli üretim dalının ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edildiğinde, endeksin 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 83 ve 102 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.
i) Yatırımların Geri Dönüş Oranı
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2012 yılı itibariyle 100 birim olan yatırımların geri dönüş oranı (Kâr/Özkaynak), 2013 yılında -1137 birime düşmüş, 2014 yılında ise 552 birime yükselmiştir.
j) Büyüme
1) Yerli üreticinin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel olarak 2012 yılında 100 iken, takip eden iki yılda sırasıyla 103 ve 94 birim olarak gerçekleşmiştir.
k) Sermaye artışı
1) Yerli üretim dalının sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla bütün faaliyetlerinde kullanılan öz sermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, 2012 yılında 100 birim olan öz sermaye endeksi, 2013 yılında 79, 2014 yılında ise 78 birim olarak gerçekleşmiştir.
l) Yatırımlardaki artış
1) Yerli üretim dalının 2012 yılı için 100 birim kabul edilen tevsi yatırımları 2013 yılında 13 birime gerilemiş, 2014 yılında ise 97 birime yükselmiştir. Anılan döneme ilişkin yenileme yatırımlarına bakıldığında ise 2012 yılı için 100 birim olarak kabul edilen yatırımların 2013 yılında 990 birime yükseldiği, 2014 yılında ise 458 birime gerilediği görülmektedir.
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 31 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde, soruşturma dönemi olan 2014 yılında yerli üretim dalının üretim miktarının, yurt içi ve yurtdışı satış miktarının ve birim ürün kârlılıklarının artış kaydettiği; stok miktarının azaldığı; stok çevrim hızının arttığı, kapasite kullanım oranında üretimdeki artışla eş yönlü biçimde iyileşme kaydedildiği; kârlılıkta gözlemlenen iyileşme ve amortisman giderlerindeki gerilemeyle beraber ürün nakit akışının arttığı; yerli üretim dalının firma geneli göstergeleri arasında yer alan net satış toplamı ve net dönem kârının artış kaydettiği görülmektedir. Yerli üretim dalının verimlilik, büyüme, sermaye artışı ve yenileme yatırımlarında 2013 yılından 2014 yılına geçişte kısmi olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığı izlenmekle beraber özellikle soruşturma dönemi dikkate alındığında temel göstergelerin yerli üretim dalının zarar halini işaret etmediği değerlendirilmiştir.
(2) Diğer taraftan yerli üretim dalının soruşturmaya ilişkin nihai bildirim raporuna yönelik yazılı görüşlerinde, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilebilmesi için, soruşturma açılışında olduğu gibi 2011 yılının referans alınması gerektiği ifade edilmiştir. 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında da belirtildiği üzere, yerli üretim dalının konuya ilişkin talebi değerlendirilmiş; ancak, 2011 yılı zarar inceleme dönemine dahil edilmiş olsaydı dahi, söz konusu durumun, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerine ilişkin olarak yapılan tespitleri değiştirecek bir sonuç ortaya koymayacağı tespit edilmiştir. Bu çerçevede yerli üretim dalının itiraz ve görüşleri geçerli görülmemiştir.
(3) Zira, yerli üretim dalının 2011-2014 yıllarına ilişkin ekonomik göstergeleri incelendiğinde, 2012-2014 yılları arasında olduğu gibi yerli üretim dalının olumlu yönde bir gelişme kaydettiği görülmektedir. 2011 yılından 2012 yılına geçişte, yerli üretim dalının kârlılık oranında ciddi bir düşüş yaşadığı görülmekle birlikte, 2011-2014 arası dönemde üretim miktarı ve değeri, yurt içi satış miktarı ve değeri, yurt içi ve yurtdışı satışlardan elde edilen ürün kârı ile toplam kârlılığı, kapasite kullanım oranı artış göstermiştir. Buna ek olarak, anılan dönemde, birim maliyetlerdeki artışa rağmen yerli üretim dalının satış fiyatlarını artırabildiği gözlemlenmiştir.
(4) Bunlara ek olarak, soruşturmanın açılış tarihi (30/10/2014) ve soruşturma dönemi (1/1/2014-30/9/2014) dikkate alındığında, yerli üretim dalının 2011 yılından 2012 yılına geçişte karşılaşmış olduğunu iddia ettiği zarar ile 2014 yılı 9 aylık dönemde dampingli olarak gerçekleştiği tespit edilen ithalatın ilişkilendirilmesi, yerli üretim dalının 2012-2014 yılları arasındaki ekonomik göstergelerinde görülen olumlu seyir de dikkate alındığında, mümkün bulunmamaktadır. Bu kapsamda, söz konusu iddia geçerli görülmemiştir.
ALTINCI BÖLÜM
Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler
Dampingli ithalatın etkisi
MADDE 32 – (1) Soruşturma konusu ülkeler menşeli ürünün ithalatının miktar temelinde 2013 yılında bir önceki yıla kıyasla %55; 2014 yılında ise 2013 yılına nazaran %9 oranında artış gösterdiği görülmüştür.
(2) Soruşturma konusu ürünün toplam Türkiye üretimi zarar inceleme dönemi olan 2012-2014 yılları arasında artış göstermiştir. Aynı dönemde, soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın da arttığı görülmektedir. Diğer taraftan, anılan dönemde, yerli üretim dalının yurt içi satış toplamı artış kaydetmekle birlikte, yurt içi toplam tüketimde izlenen artışa bağlı olarak pazar payının düşüş gösterdiği tespit edilmiştir.
(3) 2014 yılında, dampingli olduğu tespit edilen ithalatın fiyatlarının, yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatlarını soruşturmaya konu ülkeler temelinde CIF ithal %X ila %1X arasında değişen oranlarda; işbirliğine gelen firmalar temelinde ise CIF ithal değerinin %X ila %2X arasında değişen oranlarda kırdığı tespit edilmiştir.
(4) Soruşturma kapsamında işbirliğine gelen 12 ihracatçı firmanın, soruşturma konusu ürünü damping belirleme dönemi olan 2014 yılı ilk 9 ayında dampingli olarak ihraç ettikleri tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmalar için CIF bedelin yüzdesi olarak tespit edilen damping marjı oranları, 19 uncu maddede belirtildiği üzere %2,21 ile %41,13 arasında değişiklik göstermektedir.
(5) Öte yandan, Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde ulaşılan tespitler değerlendirilmekle beraber, aynı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları dairesinde zarar inceleme döneminde yerli üretim dalının temel ekonomik göstergelerinin yukarı yönlü bir eğilim izlemesi ve soruşturma döneminde yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin zarar halini işaret etmemesi dampingli ithalatın miktar ve fiyat temelindeki etkisinin yerli üretim dalı üzerinde Yönetmeliğin 17 nci maddesinde öngörülen çerçevede zarara yol açmadığını göstermektedir. Bu saptamalar ışığında, zarar inceleme döneminde yerli üretim dalının zarar haliyle karşı karşıya bulunmadığı tespit edildiğinden Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrası dikkate alındığında nedensellik bağı incelemesinin gerekliliğine ilişkin hukuksal temelin ortadan kalkmış olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Karar
MADDE 33 – (1) Soruşturma neticesinde, Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası temelinde yerli üretim dalının zarar inceleme döneminde ve bilhassa soruşturma döneminde zarar haliyle karşı karşıya bulunmadığı ve bu nedenle aynı maddenin beşinci fıkrası temelinde dampingli ithalat ile yerli üretim dalının durumu arasında nedensellik bağı incelemesinin hukuki temelinin ortadan kalkmış olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
(2) Bu tespitler temelinde, Kanunun Ek Madde 1 hükmü ve Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturmanın dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmaksızın sonlandırılmasına karar verilmiştir.
(3) Bu çerçevede İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturmanın dampinge karşı kesin önlem alınmaksızın sonlandırılması uygun görülmüştür.
Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu