İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/46)

30.10.2016-29873 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/46)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan başvuruya istinaden Finlandiya, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar” ürününün ithalatına ilişkin olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Brezilya: Brezilya Federal Cumhuriyetini,
c) Finlandiya: Finlandiya Cumhuriyetini,
ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
e) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
f) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
g) OYKA: OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
ğ) Polonya: Polonya Cumhuriyetini,
h) Rusya: Rusya Federasyonunu,
ı) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
i) UTM: Uluslararası Ticaret Merkezini,
j) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Başvuru konusu ürün
MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve 4804.11.90.10.00 GTİP’ler altında yer alan “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar”dır.
(2) Bahse konu GTİP’ler, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, OYKA firması bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yerli üretim dalı olarak anılacaktır.
Damping iddiası
MADDE 6 – (1) Damping belirlemesinde normal değer hesabı, şikâyete konu ülkeler Finlandiya, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli ithal ürünün gerek iç piyasa satışlarına gerekse de şikayete konu ülkelerdeki üretim maliyetlerine ilişkin veriler bulunamadığından, eldeki mevcut verilerden hareketle, emsal olarak yerli üretim dalının 2016 yılı ilk 6 aylık dönemi üretim maliyetleri esas alınarak yapılmıştır. Bu çerçevede, yerli üretim dalının üretim maliyetine, satış, genel ve idari giderler ve finansman giderleri ile makul bir kâr eklenerek oluşturulmuş normal değer elde edilmiştir.
(2) İhraç fiyatının tespitinde, TÜİK’den elde edilen 2016 yılı ilk 6 aylık dönemine ait şikâyet konusu ürünün şikâyet konusu ülkelerden gerçekleşen ithalatının CIF ağırlıklı ortalama ihraç fiyatları esas alınmıştır. Söz konusu birim ihraç fiyatlarından harici navlun ve sigorta bedelleri düşürülerek fiyatlar fabrika çıkış aşamasına getirilmiştir.
(3) Bu maddede açıklandığı şekilde tespit edilen normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatları mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmış olup şikâyete konu ülkeler menşeli ürün için hesaplanan damping marjlarının Yönetmeliğin 28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranların üzerinde olduğu tespit edilmiştir.
Zarar tehdidi ve nedensellik iddiası
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde zarar tehdidi iddiasının incelenmesi amacıyla şikâyet konusu ülkelerden gerçekleşen ithalatın miktar temelindeki seyri, pazar payı, şikâyet konusu ülkeler menşeli ithalatın yerli üretim dalının iç satış fiyatlarını nasıl etkilediği ve yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin durumu değerlendirilmiştir.
(2) Şikâyet konusu ülkeler menşeli şikâyet konusu ürün ithalatının hem mutlak olarak hem de genel ithalat içerisindeki payının 2014 yılı ilk 6 aylık dönemine kıyasla 2016 yılı ilk 6 aylık döneminde önemli oranda yükseldiği; aynı zamanda söz konusu ülkeler menşeli ithalatın 2014 yılı ilk 6 aylık dönemine kıyasla 2016 yılı ilk 6 aylık dönemi itibarıyla Türkiye iç piyasasındaki pazar paylarının da arttığı tespit edilmiştir.
(3) Şikâyet konusu ülkeler haricindeki diğer ülkeler menşeli ithalatın Türkiye pazarından aldığı pay önemli ölçüde azalırken, başvuru konusu ülkelerin pazar paylarını arttırdıkları gözlenmiştir.
(4) Şikâyet konusu ülkeler menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını 2014-2016 (6 aylık) döneminin bazı alt dönemlerinde kırmadığı ve baskı altında tutmadığı ancak söz konusu ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatlarının sürekli bir biçimde düşüş eğilimi izlediği dikkate alındığında ileride fiyat kırılması ve fiyat baskısının ortaya çıkmasının söz konusu olabileceği değerlendirilmiştir.
(5) Yerli üretim dalının yurt içi satışlar, yurt içi satışlardan ürün karı, verimlilik, ürün nakit artışı gibi bazı göstergelerinde 2015 (6 aylık) döneminde bozulmalar ve yine aynı dönemde stok miktarında artış gözlenmekle birlikte, ekonomik göstergelerinin genel olarak olumlu bir seyir izlediği tespit edilmiştir.
(6) Şikâyet konusu ülkelerin ihracat kapasitelerinin önemli seviyelerde olduğu ve UTM’nin verilerine göre 2015 yılı dünya kraftlayner kağıt ihracatı bakımından Polonya’nın 3 üncü, Rusya Federasyonu’nun 5 inci ve Brezilya’nın 6 ncı sırada yer aldığı tespit edilmiştir.
(7) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın Yönetmeliğin 17 nci maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde, yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir.
Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturmasının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Finlandiya, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve 4804.11.90.10.00 GTİP’leri altında kayıtlı “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar” ürününe yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 9 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üreticilerine/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine bildirimde bulunulur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilir.
(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığa ait internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.
(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.
(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.
(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili taraflar görüşlerini 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe sunabilir.
(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilir.
(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.
Süreler
MADDE 10 – (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
(2) 9 uncu maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 9 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.
(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde, bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.
Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması
MADDE 12 – (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 13 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 63 Çankaya/ANKARA
Faks:+90-312-204 8633
E-posta: dms260@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 14 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu