İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/45)

28.10.2016-29871 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/45)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Soruşturma
MADDE 1 – (1) 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/28) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli, 4412.10, 4412.31, 4412.32 ve 4412.39 Gümrük Tarife Pozisyonlarında (GTP) yer alan “kontrplaklar” madde tanımlı eşya için 240 ABD Doları/m3 tutarında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/16) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) kapsamında anılan önlemin aynı şekilde devamına karar verilmiştir.
(2) Mevcut dampinge karşı önlemin etkinliği 31/12/2010 tarihli ve 27802 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu Eşyanın İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/20) ile takip edilmekte olup, Kontrplak Üreticileri Derneği (KONÜDER) ÇHC menşeli kontrplakların ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin Bulgaristan ve Vietnam üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.
(3) Bu çerçevede, mevcut damping önleminin etkisiz kılındığına yönelik yeterli delillerin bulunması üzerine 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/20) ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma tamamlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ile 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.
Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 3 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine, soruşturma konusu ürünün bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Ekonomi Bakanlığına vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre verilmiştir.
(2) Soruşturma kapsamında Bulgaristan’da mukim 2 üretici/ihracatçı firma (Welde Bulgaria AD ve MaxPly Ltd.) ile, Vietnam’da mukim 2 üretici/ihracatçı firma (Vinaturk Production Trading One Member Co., Ltd. ve Tekcom Corporation) soru formunu makul süreler içinde doldurarak Bakanlığımıza iletmiştir.
(3) Ancak, Bulgaristan’da mukim MaxPly Ltd. firmasının tarafımıza gönderdiği bilgilerde esasa müteallik uyuşmazlıkların ve eksikliklerin bulunduğu tespit edilmiş ve bu durumun verilerin doğrulanmasını doğrudan ve önemli biçimde etkilediği değerlendirilmiştir. Bu itibarla, anılan firmanın GATT 1994’ün VI’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşmanın 6.8’inci maddesinin birinci cümlesinde ifade edilen “gerekli bilgileri” öngörülen sürelerde sunmadığı ve anılan anlaşmanın ikinci ekinin yedinci paragrafının son cümlesi çerçevesinde, öngörülen sürelerde sunmadığı bu gerekli bilgilerle doğrulamanın sağlıklı bir şekilde yapılamayacağının anlaşıldığı ve son tahlilde firmanın soruşturma makamı ile tam işbirliğinde bulunmadığı değerlendirilmiş olup, firma nezdinde daha önce planlanan yerinde doğrulama soruşturmasının iptal edilmesine karar verilmiş ve anılan hususlar firmaya iletilmiştir.
(4) Vietnam’da mukim Vinaturk Production Trading One Member Co., Ltd. ve Tekcom Corporation firmalarına ait üretim tesislerinde 4-8/4/2016; Bulgaristan’da mukim Welde Bulgaria AD firmasına ait üretim tesislerinde 21-22/7/2016 tarihlerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturmanın açılmasını müteakiben, Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen ithalatçılara, ürünün ilgili ülkelerdeki yerleşik bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için Bulgaristan ve Vietnam’ın Ankara’daki Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyonuna ilgili soru formlarına, inceleme raporunun gizli olmayan özetine ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/20)’e ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu ve değerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim Bulgaristan ve Vietnam’ın Ankara’daki Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyonuna ve ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bulundurularak işbirliğinde bulunan taraflara iletilmiş olup, taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır. Tarafların görüşlerini sunmalarını müteakip bu görüşler de dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.
Soruşturma dönemi
MADDE 5 – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2011-31/12/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler
Genel
MADDE 6 – (1) ÇHC menşeli kontrplak ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Bulgaristan ve Vietnam üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.
(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu çerçevede, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.
Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürünün ÇHC menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı önlem ilk olarak Ekim 2006’da yürürlüğe girmiş ve 240 ABD Doları/m3 olarak uygulanmıştır. 2011 yılında açılan NGGS sonrasında önlemin aynı tutarda devam etmesine karar verilmiştir. Türkiye’nin soruşturma konusu GTP’lerde yer alan toplam kontrplak ithalatı 2012 yılında 265.006 m3 iken, ithalat 2013 yılında bir önceki yıla göre %8,5 oranında artarak 287.695 m3, 2014 yılında ise 2013 yılına göre %9,4 oranında artarak 314.652 m3 olarak gerçekleşmiştir. ÇHC menşeli kontrplak ithalatı 2012 yılında 444 m3 iken, 2013’de %74 oranında azalarak 115 m3’e gerilemiştir. Buna karşın başvuru konusu iki ülkeden yapılan toplam ithalatın aynı dönemde %19 oranında artarak 19.831 m3’den 23.682 m3’e yükseldiği belirlenmiştir. 2014 yılında ÇHC menşeli ithalat 267 m3, başvuru konusu iki ülkeden yapılan toplam ithalat ise 43.656 m3 olarak kaydedilmiştir. Önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın açılması sonrasında, 2015 yılında Bulgaristan ve Vietnam’dan yapılan kontrplak ithalatı 39.431 m3’e gerilemiştir.
(2) Vietnam’dan önlem (NGGS) öncesinde gerçekleştirilen ithalat 2010 yılında 3.250 m3 iken, ithalat 2013 yılında 10.052 m3’e, 2014 yılında ise 24.065 m3’e yükselmiştir. Toplam ithalat içinde Vietnam’ın payı 2010 yılında %2 iken 2014 yılında %8’e ulaşmıştır. 2015 yılında Vietnam’dan yapılan kontrplak ithalatı 18.684 m3’tür.
(3) Bulgaristan’dan yapılan ithalat 2010 yılında 13.243 m3 iken 2014 yılında 19.591 m3’e yükselmiştir. Toplam ithalat içinde Bulgaristan’ın payı 2010-2014 yılları itibariyle yaklaşık %6 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2015 yılında Bulgaristan’dan yapılan kontrplak ithalatı 20.747 m3’tür.
Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler
MADDE 8 – (1) Bulgaristan’da mukim Welde Bulgaria AD ile Vietnam’da mukim Vinaturk Production Trading One Member Co., Ltd. ve Tekcom Corporation firmalarının kurulu üretim kapasiteleri bulunduğu ve faal olarak üretim yaptıkları görülmüş ve soru formu kapsamında sunmuş oldukları bilgiler yerinde doğrulama soruşturması esnasında teyit edilmiştir.
(2) 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Bulgaristan’da mukim MaxPly Ltd. firması işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.
ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sonuç
MADDE 9 – (1) Bulgaristan ve Vietnam’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu kontrplağı Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/16) ile ÇHC menşeli kontrplak ithalatında yürürlükte bulunan 240 ABD Doları/m3 tutarındaki dampinge karşı kesin önlemi etkisiz kıldığı kanaat ve sonucuna ulaşılmıştır.
(2) Bulgaristan’da mukim Welde Bulgaria AD ile Vietnam’da mukim Vinaturk Production Trading One Member Co., Ltd. ve Tekcom Corporation firmalarının bahse konu önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyetleri bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede, Bulgaristan’da mukim Welde Bulgaria AD ile Vietnam’da mukim Vinaturk Production Trading One Member Co., Ltd. ve Tekcom Corporation firmalarında üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin uygulanmaması gerektiği değerlendirilmiştir.
Karar
MADDE 10 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Bulgaristan ve Vietnam menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/16) ile ÇHC menşeli ürün için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

GTP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Firma Dampinge Karşı Önlem
4412.10
4412.31
4412.32
4412.39
Kontrplaklar
 
Bulgaristan Welde Bulgaria AD 0
Diğerleri 240 ABD Doları/m³
 
Vietnam
Vinaturk Production Trading One Member Co., Ltd. 0
Tekcom Corporation 0
Diğerleri 240 ABD Doları/m³

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/16) ile ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.
Uygulama
MADDE 11 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede yer alan tabloda gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen ürünün, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu