İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/43)

02.11.2016-29876 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/43)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 28/10/2015 tarihli ve 29516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/46) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında alınan kesin önlem kararının yürürlüğe konulması ve bu karara temel teşkil edecek bilgi ve bulguların ortaya konulmasıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Afa: Afa Fermuar ve Düğme Sanayi Ticaret Limited Şirketini,
b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
ç) Ece: Ece Fermuar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
d) Emr: Emr Fermuar Sanayi Ticaret Limited Şirketini,
e) Esmaş: Esmaş Kalıp Metal Sanayi Ticaret Anonim Şirketini,
f) Fermaş: Fermaş Fermuar Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketini,
g) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ğ) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
h) İnci: İnci Fermuar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
ı) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
i) Mt: Metreyi,
j) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
k) ÖEK: Önlemin etkisiz kılınmasını,
l) Roza: Roza Tekstil Fermuar Sanayi Ticaret Anonim Şirketini,
m) Sude: Sude Fermuar İmalat Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini,
n) Titbaş: Tit Fermuar Titbaş Tekstil ve Konfeksiyon ve Ticaret Anonim Şirketini,
o) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
ö) UTM: Uluslararası Ticaret Merkezini,
p) ÜFE: Üretici Fiyat Endeksini,
r) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
s) YÜD: Yerli üretim dalını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 4 – (1) 12/3/2005 tarihli ve 25753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2005/7) ile ÇHC menşeli 9607.11 ve 9607.19 GTP’li “fermuarlar”ın ithalatında 3 ABD Doları/kg seviyesinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
(2) Söz konusu önlem yürütülen NGGS sonucunda 30/10/2010 tarihli ve 27744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/29) ile uzatılmıştır.
(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 21/3/2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/4) ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.
(4) Bu kapsamda, bahse konu önlemin yürürlükten kalkması halinde önleme konu üründe dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddiasıyla yerli üreticileri temsilen Ece ve Fermaş tarafından yapılan ve Afa, Emr, Esmaş, İnci, Roza, Sude ve Titbaş tarafından desteklenen başvuru üzerine, 28/10/2015 tarihli ve 29516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/46) ile başlatılan NGGS tamamlanmıştır. Söz konusu soruşturma süresince önlem yürürlükte kalmaya devam etmiştir.
Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası ve 20 nci maddesi çerçevesinde, başvuru sahibi Ece ve Fermaş ile başvuruyu destekleyen Afa, Emr, Esmaş, İnci, Roza, Sude ve Titbaş firmalarının, YÜD’ü temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiş olup, bu firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde YÜD olarak anılacaktır. Diğer taraftan, bunların dışında da yerli üreticilerin bulunduğu bilinmektedir.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Genel Müdürlük tarafından bilinen ÇHC’deki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC’nin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.
(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Genel Müdürlük ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.
(5) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen 11 ithalatçı firmaya soru formu gönderilmiş ve bu firmaların 5’inden cevap alınmıştır.
(6) Soruşturma döneminde ihracat gerçekleştirdiği tespit edilen ÇHC’de yerleşik 13 üretici/ihracatçı firmaya soru formu gönderilmiş ancak ÇHC’de yerleşik üretici firmalardan soru formunu yanıtlayarak Bakanlığa ileten herhangi bir firma olmamıştır. Yalnızca 1 tacir firma tarafından soru formuna cevap verilmiştir.
(7) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim 9/9/2016 tarihinde yayımlanmıştır. Söz konusu bildirim, soruşturma konusu ülkenin Ankara Büyükelçiliği ile YÜD’e iletilmiştir.
(8) Nihai bildirim sonrasında, taraflardan nihai bildirime ilişkin görüş alınamamıştır.
(9) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu bildirimin ilgili bölümlerinde değinilmiştir.
Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde, 1-3 Ağustos 2016 tarihlerinde başvuru sahibi yerli üreticilerden Ece ve Fermaş firmalarının İstanbul’da bulunan üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.
Gözden geçirme dönemi
MADDE 8 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2013-31/12/2015 dönemi gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün, ÇHC menşeli 9607.11 ve 9607.19 GTP altında sınıflandırılan “kayarak işleyen fermuarlar”dır.
(2) Fermuar, karşılıklı iki şerit üzerinde dizili dişler vasıtasıyla birbirine tutunan ve tekstil ürünlerinde açma kapama ihtiyacı duyulan kısımlarda kullanılan bir tekstil yan sanayi ürünüdür. Fermuarlar temel olarak diş kısmında kullanılan malzemenin türüne göre metal, kemik ve polyester olmak üzere üç gruba ayrılır. Kemik fermuarın diş kısmı poliasetal olarak bilinen bir termoplastik kullanılarak enjeksiyon sistemi ile yapılır. Metal fermuarda dişler, çeşitli büyüklüklerde yassı pirinç ve nikel tellerden yapılır. Renklendirme bu malzemeler üzerine yapılır ve rengine göre kalay, gümüş, oksit gibi isimlendirilir. Polyester fermuarlarda ise misinadan mamul spiral dişler kullanılır. Fermuarların yapı olarak dipli, separe, kombi, X tipi, O tipi gibi çeşitleri vardır.
(3) Soruşturma konusu fermuarlar konfeksiyon, ev tekstili ve saraciye ürünlerinde açma kapama aparatı ve/veya aksesuar olarak kullanılmaktadır.
(4) Orijinal soruşturmada YÜD tarafından üretilen ürün ile soruşturma konusu ürün arasında ürünlerin fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, müşteriler ve hitap ettikleri pazarlar açısından bir fark olmadığı ve bu çerçevede bahse konu ürünün ithal ürünle benzer ürün olduğu belirlenmiştir. Mevcut soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmede, Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürüne yönelik tespiti değiştirecek herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünlerin benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.
(5) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan GTP ve bu Tebliğin 24 üncü maddesinde yer alan tabloda belirtilen eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler uygulamaya halel getirmemektedir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.
(2) Soruşturma sırasında yeni bir damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjı gösterge olarak dikkate alınmıştır.
Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları
MADDE 11 – (1) Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden esas soruşturma esnasında tespit edilen damping marjları, firmaların önlemin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir göstergedir. Buna göre, esas soruşturma sırasında ÇHC’de yerleşik üretici-ihracatçı firmalar için 13,73 ABD Doları/kg seviyesinde damping miktarı tespit edilmiştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, 8 inci maddede belirtilen gözden geçirme döneminde YÜD’deki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve gelişimi, ithalat fiyatlarının gelişimi, fiyat kırılması ve baskısı ile YÜD’ün ekonomik göstergelerinin gelişimi incelenmiştir.
(2) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve soruşturmaya konu ülkeden yapılan ithalatın incelemesinde TÜİK verileri kullanılmıştır.
Ürünün genel ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 13 – (1) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı 2013-2015 döneminde miktar bazında artarak yıllar itibariyle sırasıyla 43,6 milyon mt, 58,3 milyon mt ve 63,3 milyon mt seviyelerinde gerçekleşmiştir. Genel ithalat değer bazında ise aynı dönemde yıllara göre 13,3 milyon ABD Doları, 14,3 milyon ABD Doları ve 10,4 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.
(2) Genel ithalatın birim fiyatı soruşturma döneminde düşmüş; yıllara göre sırasıyla 0,30 ABD Doları/mt, 0,25 ABD Doları/mt ve 0,16 ABD Doları/mt seviyelerinde gerçekleşmiştir.
Ürünün önlem konusu ülkeden ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 14 – (1) 2013-2015 döneminde ÇHC’den ithalat miktar bazında yıllara göre sırasıyla 4,7 milyon mt, 2 milyon mt ve 1,3 milyon mt olarak gerçekleşmiştir. Anılan ithalat değer olarak ise 1,7 milyon ABD Doları, 2,1 milyon ABD Doları ve 2 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, ÇHC’nin incelenen dönemde toplam ithalat içindeki payı yürürlükteki önlemin de etkisiyle sırasıyla % 11, % 3 ve % 2 şeklinde gerilemiştir.
(2) İthal birim fiyatlar 2013 yılında 0,35 ABD Doları/mt iken 2014 yılında 1,03 ABD Doları/mt, 2015 yılında ise 1,45 ABD Doları/mt seviyesine yükselmiştir. Söz konusu fiyat artışının sebebi, 2013 yılında ÇHC menşeli ithalatın büyük kısmının plastik dişli fermuarlardan oluşurken, 2014 ve 2015 yıllarında, birim fiyat olarak daha yüksek olan metal dişli fermuarlardan oluşmasıdır.
Ürünün üçüncü ülkelerden ithalatı ve ithalatın fiyatları
MADDE 15 – (1) 2013-2015 döneminde diğer ülkelerden ithalat miktar olarak yıllar itibariyle sırasıyla 38,9 milyon mt, 56,3 milyon mt ve 61,9 milyon mt; değer olarak ise 11,6 milyon ABD Doları, 12,2 milyon ABD Doları ve 8,4 milyon ABD Doları seviyelerinde gerçekleşmiştir. Buna göre incelenen dönemde diğer ülkelerin toplam ithalat içi payı artmış; yıllar itibariyle % 89, % 97 ve % 98 oranında gerçekleşmiştir.
(2) Diğer ülkelerden ithalatın birim fiyatları ise incelenen dönemde sırasıyla 0,30 ABD Doları/mt, 0,22 ABD Doları/mt ve 0,14 ABD Doları/mt olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 16 – (1) Önlem konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu çerçevede, gözden geçirme döneminde yerli üreticilerin yurt içi satış miktarları ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiş olup, veriler 2013 yılı 100 kabul edilerek endekslenmiştir.
(2) Soruşturma döneminde yurt içi fermuar pazarının büyüdüğü görülmektedir. Buna göre, Türkiye benzer mal tüketim endeksi 2013 yılı 100 olarak alındığında, 2014 yılında 126’ya yükselmiş, 2015 yılında da 124’e inmiştir.
(3) Aynı dönemde ÇHC’nin pazar payı endeksi 2013 yılında 100 olarak kabul edildiğinde, 2014 yılında 33, 2015 yılında ise 22 seviyesine gerilemiştir.
(4) 2013 yılında 100 olarak kabul edilen üçüncü ülkelerin pazar payı endeksi 2014 yılında 115’e, 2015 yılında da 129’a yükselmiştir.
(5) YÜD’ün pazar payı endeksi 2013 yılında 100 olarak alındığında, 2014 yılında 97, 2015 yılında da 98 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üreticilerin toplam pazar payı endeksi ise 2013 yılında 100 olarak alındığında, 2014 yılında 97, 2015 yılında da 92’ye gerilemiştir.
Fiyat kırılması ve fiyat baskısı
MADDE 17 – (1) Fiyat kırılması ve baskısı hesabında 2013-2015 dönemine ilişkin TÜİK verileri esas alınmıştır. Önlem konusu ithal ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının YÜD’ün fiyatlarının ne kadar altında kaldığını gösteren fiyat kırılması hesabında, önlem konusu ülke olan ÇHC’den gerçekleşen ithalatın CIF bedeline en fazla ithalatın yapıldığı 9607.11 GTP’li metal dişli fermuarlar için uygulanan % 6,7 oranında gümrük vergisi ve % 3 oranında gümrükleme masrafı eklenmiş ve önlem konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda önlem konusu ülkeler menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatları ile mukayese edilerek önlem konusu ülkenin ihraç fiyatının YÜD’ün ağırlıklı ortalama iç piyasa satış fiyatlarını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir.
(2) Ağırlıklı ortalama ithal ve yurt içi satış fiyatlarına göre yapılan hesaplama sonucunda, ÇHC menşeli önlem konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını 2013 döneminde % 1XX oranında kırdığı, 2014-2015 yıllarında ise fiyat kırılması oluşmadığı tespit edilmiştir.
(3) Önlem konusu ürüne ilişkin fiyat kırılması hesabına ek olarak, YÜD’ün olması gereken iç piyasa satış fiyatı ile soruşturma konusu ithal ürünlerin Türkiye pazarına giriş fiyatlarını karşılaştıran fiyat baskısı hesabı da yapılmıştır. Fiyat baskısı hesabında yer alan YÜD’ün olması gereken satış fiyatı, YÜD’ün gözden geçirme döneminde gerçekleşmiş ağırlıklı ortalama birim ticari maliyetine makul bir kâr oranı eklenerek bulunmuştur. Bulunan bu fiyat ÇHC menşeli ithalatın Türkiye piyasasına giriş fiyatlarıyla karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda, ÇHC menşeli önlem konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatlarını 2013 yılında % 1XX baskı altında tuttuğu, 2014-2015 yıllarında ise fiyat baskısı oluşmadığı tespit edilmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 18 – (1) Önleme konu ülke menşeli ithalatın YÜD üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, YÜD’ü oluşturan firmaların 2013-2015 dönemine ait verileri konsolide edilerek incelenmiştir. Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla, Türk Lirası bazındaki değerler TÜİK istatistiklerinden alınan yıllık ortalama ÜFE kullanılarak enflasyondan arındırılmıştır. Ayrıca YÜD’ün ekonomik göstergeleri, 2013 yılı 100 kabul edilerek endekslenmiştir.
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün ilgili üründe 2013 yılında 100 kabul edilen üretim miktar endeksi, 2014 yılında 104, 2015 yılında ise 109 olmuştur.
2) YÜD’ün önlem konusu üründe 2013 yılı için 100 kabul edilen kurulu kapasitesi 2014-2015 döneminde sırasıyla 101 ve 106 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı için 100 kabul edilen KKO endeksi ise aynı dönemde 103 seviyesine gelmiştir.
b) Yurt içi satışlar ve ihracat
1) YÜD’ün önlem konusu üründe 2013 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2014 yılında 122, 2015 yılında ise 121 olarak gerçekleşmiştir.
2) Aynı dönemde önlem konusu ürünün yurt içi satışlarının değeri reel olarak incelendiğinde, 2013 yılında 100 olan endeksin 2014 yılında 125 ve 2015 yılında 129 olarak gerçekleştiği görülmüştür.
3) YÜD’ün önlem konusu üründe yurt dışı satış miktar endeksi 2013 yılı için 100 kabul edildiğinde 2014 yılında 121, 2015 yılında ise 135 olarak gerçekleşmiştir.
4) Önlem konusu üründe ihracatın değer bazında gelişimi incelendiğinde ise 2013 yılında 100 olan endeksin 2014 yılında 156’ya, 2015 yılında ise 184’e yükseldiği tespit edilmiştir.
c) Yurt içi satış fiyatları
1) YÜD’ün yurt içi satış birim fiyat endeksi 2013 yılında 100 iken 2014 yılında 103, 2015 yılında ise 107 olmuştur.
ç) Pazar payı
1) 2013 yılında 100 kabul edilen önlem konusu üründe YÜD’ün pazar payı endeksi 2014-2015 döneminde sırasıyla 97 ve 98 düzeyinde olmuştur.
d) Stoklar
1) YÜD’ün ilgili üründeki stok verileri incelendiğinde, 2013 yılı için 100 kabul edilen dönem sonu stok miktar endeksinin 2014 yılında 107, 2015 yılında da 68 seviyesinde olduğu görülmektedir.
2) 2013-2015 döneminde stok çevrim hız endeksi ise 100, 114 ve 180 olarak gerçekleşmiştir.
e) İstihdam
1) YÜD’ün önlem konusu ürün üretiminde çalışan toplam direkt işçi sayısı endeksi 2013 yılında 100 iken 2014 yılında 102, 2015 yılında ise 97 olarak gerçekleşmiştir.
f) Ücretler
1) YÜD’ün aylık brüt işçi ücret endeksi 2013 yılı için 100 kabul edildiğinde, 2014 yılında 102, 2015 yılında ise 119 düzeyinde olmuştur.
g) Verimlilik
1) YÜD’ün ilgili ürün üretiminde işçi başına düşen üretim rakamını yansıtan verimlilik endeksi 2013-2015 döneminde sırasıyla 100, 102 ve 112 olmuştur.
ğ) Maliyetler ve kârlılık
1) YÜD’ün ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2013 yılı 100 olmak üzere 2014 yılında 102, 2015 yılında ise 107 olmuştur.
2) YÜD’ün önlem konusu üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2013 yılı 100 olmak üzere 2014 yılında 117, 2015 yılında ise 108 düzeyindedir.
h) Nakit akışı
1) YÜD’ün önlem konusu ürün satışlarından elde ettiği nakit akışı endeksi 2013 yılı 100 olarak alındığında 2014 yılında 149, 2015 yılında ise 154 olarak gerçekleşmiştir.
ı) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak bilançosunda yer alan aktif büyüklüğü endeksi reel olarak 2013-2015 döneminde sırasıyla 100, 110 ve 133 seviyelerinde gerçekleşmiştir.
i) Net kârlılık, özsermaye kârlılığı ve yatırım hasılatı
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2013 yılında 100 olan net kâr endeksi 2014-2015 yıllarında sırasıyla 317 ve 230 olarak gerçekleşmiştir.
2) Özsermaye kârlılığının göstergesi olarak kabul edilen kâr/özsermaye endeksi 2013 yılında 100 iken 2014-2015 yıllarında sırasıyla 302 ve 182 olarak gerçekleşmiştir.
3) Yatırımların geri dönüş oranının göstergesi olarak kabul edilen kâr/aktif toplamı endeksi 2013 yılında 100 iken 2014-2015 yıllarında sırasıyla 263 ve 149 olarak gerçekleşmiştir.
j) Özsermaye artışı
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2013 yılında 100 kabul edilen öz sermaye büyüklük endeksi 2014-2015 yıllarında sırasıyla 95 ve 109 olarak gerçekleşmiştir.
k) Yatırımların seyri
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2013 yılında 100 olan tevsi yatırım endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 162 ve 796 olarak gerçekleşmiştir. Yenileme yatırım endeksi ise 2013 yılında 100 kabul edildiğinde 2014-2015 yıllarında sırasıyla 116 ve 133 olmuştur.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) YÜD’den temin edilen veriler ışığında 2013-2015 dönemi için yapılan incelemede, YÜD’ün ilgili üründe üretim, satışlar, ücretler, verimlilik ve nakit akışı gibi ekonomik göstergelerinde yürürlükteki önlemin etkisiyle iyileşmeler olduğu tespit edilmiştir.
(2) Diğer taraftan, YÜD’ün yurt içi satışlardan birim kârlılığı, istihdam ve stoklarının incelenen dönemde dalgalı seyir izlediği görülmektedir. Ayrıca, stok miktarının üretim miktarına oranla oldukça yüksek olduğu gözlenmiştir. Bunlara ilaveten YÜD’ün pazar payının, büyüyen pazara ve yürürlükteki önleme rağmen artmadığı anlaşılmıştır.
(3) Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, önlemin kalkması halinde YÜD üzerindeki zararın devamının veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
ALTINCI BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana
Gelmesi İhtimalinin Değerlendirilmesi
Genel açıklamalar
MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkedeki kapasite ve ihracat potansiyeli ile talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.
Önleme tabi ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu ülkenin ihracat kabiliyeti, UTM verileri kullanılarak incelenmiştir.
(2) Buna göre ÇHC’nin fermuar ihracatı miktar bazında 2011 yılında 91 bin ton (523 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşmiş, ilerleyen yıllarda dalgalı bir seyir izleyerek 2015 yılında yine 91 bin ton (717 milyon ABD Doları) seviyesine gelmiştir. Bu dönemde, yukarıda da belirtildiği gibi, ÇHC’nin toplam dünya ihracatı içindeki payı yıllar itibariyle artış göstermiştir. ÇHC’nin, 2011 yılında miktar bazında % 62 olan ihracat payını 2015 yılında % 66’ya kadar yükselttiği görülmektedir.
(3) ÇHC’den yapılan ihracatın ortalama birim fiyatlarının ise 2011 yılında 5,7 ABD Doları/kg seviyesinden 2015 yılında 7,9 ABD Doları/kg seviyesine yükseldiği fakat buna rağmen dünya ortalama ihraç fiyatlarının önemli ölçüde altında kaldığı tespit edilmiştir.
(4) ÇHC’nin fermuar pazarında miktar bazında 2015 yılında % 66’lık payı ile en büyük ihracatçı olduğu ve ihraç birim fiyatlarının dünya fiyatlarının oldukça altında kaldığı göz önüne alındığında, önlem konusu üründe ciddi ihracat kapasitesine sahip olduğu ve önlemin sona ermesi durumunda söz konusu kapasitenin bir kısmını yeniden Türkiye’ye yönlendirebileceği değerlendirilmektedir.
(5) Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde, ÇHC’nin önlem konusu üründe toplam ihracat kapasitesinin yüksek olduğu ve Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi ihracat kapasitesinin bulunduğu, öte yandan, önlemin yürürlükten kalkması durumunda üretici/ihracatçı firmaların önlemin yokluğundaki davranışlarını yansıtacak olan esas soruşturmada tespit edilen damping marjının önemli oranlarda olduğu dikkate alındığında, önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
Talebi etkileyen unsurlar
MADDE 22 – (1) Önleme konu fermuarlar, Türkiye’nin en önemli üretim ve ihracat kalemlerinden olan konfeksiyon, ayakkabı, saraciye ve ev tekstili sektörleri için girdi niteliğindedir. Anılan sektörlere olan talep fermuar talebi üzerinde belirleyici olmaktadır.
(2) Dolayısıyla, söz konusu sektörlerde meydana gelen talep artışları ve değişimleri, önleme konu fermuarların talebini etkileyen en önemli unsurlardan biri olarak göze çarpmaktadır. Talebi etkileyen diğer önemli unsur ise fiyattır.
(3) Öte yandan mevcut duruma etki edebilecek “diğer etkenler” incelendiğinde, benzer üründe şikâyet sahibi firmaların soruşturma konusu ürüne ilişkin ekonomik göstergelerindeki bozulmanın yurt içinde diğer üreticilerle olabilecek rekabet şartlarından kaynaklanmadığı, benzer ürünün imalat ve/veya tüketim biçiminde farklılık yaşanmadığı ve diğer tüm etkenler dikkate alındığında, YÜD’ün içinde bulunduğu durum ile dampinge konu ithalat arasındaki nedensellik bağını bütünüyle ortadan kaldıracak veya önemsiz hale getirecek bir unsurun mevcut olmadığı değerlendirilmiştir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Değerlendirme
MADDE 23 – (1) Yapılan değerlendirmeler neticesinde, önlem konusu ürünün ÇHC’den ithalatının önlemin etkisiyle azaldığı, tüketiminin ise artmaya devam ettiği görülmektedir. Bu dönemde diğer ülkelerden ithalatın pazar payının oldukça arttığı, YÜD’ün pazar payını büyüyen pazara ve önleme rağmen arttıramadığı, yerli üretimin toplam pazar payının ise düşmekte olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, yurt içi piyasada yürürlükteki önlemin kalkması halinde ÇHC’den dampingli ithalatın tekrar artacağı düşünülmektedir.
(2) YÜD’ün ilgili ürün için ekonomik verilerinin incelenmesinden, soruşturma döneminde üretim, satışlar, ücretler, verimlilik ve nakit akışı gibi ekonomik göstergelerinde yürürlükteki önlemin etkisiyle iyileşmeler olduğu; yurt içi satışlardan birim karlılığı, istihdam ve stoklarının dalgalı seyir izlediği, pazar payının ise yürürlükteki önleme rağmen artmadığı görülmektedir. Bu kapsamda, YÜD’ün ekonomik göstergelerinin bir kısmında soruşturma döneminde iyileşmeler görülmekle birlikte, zararın tam olarak ortadan kalkmadığı ve önlemin ortadan kalkması durumunda devamının ya da tekrarının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
(3) ÇHC’nin ilgili üründe yerleşik kapasitesi ve ihracat potansiyeline ilişkin veriler incelendiğinde, ülkenin dünya ihracatında birinci sırayı aldığı, ihracatının soruşturma döneminde önemli oranda arttığı ve ihraç birim fiyatlarının diğer ülkelerin oldukça altında kaldığı görülmektedir. Bu çerçevede, ÇHC’nin önlem konusu üründe önemli ihracat kapasitesine sahip olduğu ve bu kapasitesini rahatlıkla yeniden Türkiye’ye yönlendirebileceği, ayrıca önlemin yürürlükten kalkması durumunda üretici/ihracatçı firmaların önlemin yokluğundaki davranışlarını yansıtacak olan esas soruşturma tespit edilen damping marjının önemli seviyelerde olduğu anlaşılmaktadır.
(4) Tüm bu hususlar ışığında, önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingli ithalatın ve YÜD üzerinde bu ithalattan kaynaklanan zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
Karar
MADDE 24 – (1) Soruşturma sonucunda, elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, yürürlükteki önlemin ortadan kaldırılması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.
(2) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile, 30/10/2010 tarihli ve 27744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/29) çerçevesinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aşağıdaki tabloda yer alan şekilde değiştirilmeden uygulanmaya devam etmesine karar verilmiştir.

Pozisyon No Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Dampinge Karşı Önlem Miktarı
9607.11 Dişleri Adi Metallerden Olanlar Çin Halk Cumhuriyeti 3 ABD Doları/kg
9607.19 Diğerleri

Uygulama
MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, bu Tebliğin 24 üncü maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu