İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/10)

17.04.2016-29687 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/10)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/5/2015 tarihli ve 29362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/17) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
c) Endonezya: Endonezya Cumhuriyetini,
ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
e) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
f) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
g) Uğurlu: Uğurlu Oto Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
ğ) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 4 – (1) 20/12/2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/22) ile ÇHC menşeli “yalnızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları” için 0,91 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlemin yürürlük süresi, yürütülen NGGS neticesinde 23/5/2010 tarihli ve 27589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/12) ile uzatılmıştır. Aynı Tebliğ kapsamında ayrıca, bahse konu ürünün Endonezya ve Hong Kong menşeli olanlarında, Endonezya için 0,14 ABD Doları/Kg ile 0,50 ABD Doları/Kg arasında değişen tutarlarda; Hong Kong için ise 0,91 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur.
(2) 19/7/2014 tarihli ve 29065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/21) ile söz konusu ürüne ilişkin önlemlerin 23/5/2015 tarihinde sona ereceği, yerli üretim dalının mevzuatta öngörülen sürede yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabileceği duyurulmuştur.
(3) Dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin dampingin ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla yerli üretici Uğurlu firması tarafından yapılan ve Ada Cam Babaeski Cam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Cammar Metal Cam Bakalit Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Ufuk Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından desteklenen başvurunun değerlendirilmesi neticesinde, 21/5/2015 tarihli ve 29362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/17) ile başlatılan NGGS, Genel Müdürlük tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.
Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında ve soruşturma müddetince delillerin incelenmesi neticesinde, şikayetçi yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu yerli üretici bu Tebliğin geri kalan kısımlarında “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, önlem konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen önlem konusu ülkelerdeki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca ÇHC, Hong Kong ve Endonezya’da yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC ve Endonezya’nın Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.
(4) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.
(5) Kendilerine ithalatçı soru formu iletilen firmaların üç tanesinden cevap alınmıştır.
(6) Üretici/ihracatçı soru formuna ilişkin olarak ise iki firmadan cevap alınmıştır.
(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim, 15-16/2/2016 tarihlerinde ÇHC ve Endonezya’nın Ankara’daki Büyükelçilikleri ile soruşturma sırasında görüş bildiren ilgili taraflara iletilmiştir.
(8) İlgili tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir.
Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının Denizli’de bulunan üretim tesisi ile idari merkezinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.
Gözden geçirme dönemi
MADDE 8 – (1) Önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2012–31/12/2014 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak saptanmıştır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Önlem Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Önlem konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 9 – (1) Önlem konusu ürün, 7010.20.00.00.00 GTİP altında yer alan “yalnızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları”dır.
(2) Önlem konusu ürün, temperlenmiş (ısıya dayanıklı) camdan tencere kapaklarıdır. Söz konusu ürün, jumbo camların ebata göre önce kare şeklinde kesilmesi ve sonra yuvarlak kesim yapılarak kenarlarının rodajla düzeltilmesi ve daire şeklindeki camın belirli bir sıcaklıktaki fırında belirli bir süre tutulduktan sonra bombeli hale getirilip çıkışta belirli bir basınçta hava ile şoke edilmesiyle elde edilir. Daha sonra, rulo halinde gelen çelik ebata göre kesilir ve iki uç daire şeklinde akımla punto kaynağı yapılır. Çelik çerçeve açıldıktan sonra cam kapağın kenarları kapatılır ve daha önce açılmış olan buhar deliği perçin işlemine tabi tutularak nihai ürün elde edilir.
(3) Önlem konusu ürün, tencere, tava ve çaydanlık kapakları olarak kullanılır. Kullanılan hammaddeye göre cam kapaklar şeffaf veya renkli olabilmektedir.
(4) Yerli üretim dalı tarafından üretilen cam kapaklar ile önlem konusu ülkeler menşeli cam kapakların benzer ürün olduğu tespiti önlemlere esas soruşturmada yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, yerli üretim dalı tarafından üretilen cam kapaklar ile önlem konusu ülkelerden ithal edilen önleme konu cam kapakların işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri açısından değerlendirildiğinde yerli üretim dalının imal ettiği ürünün “benzer ürün” olma özelliğini ortadan kaldıracak bir değişiklik saptanamamıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünlerin benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.
(5) Önlem konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan bilgi, yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan ilgili GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.
(2) Yönetmeliğin 41 inci maddesi çerçevesinde soruşturma sırasında yeniden damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturma ve son NGGS’de hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.
Esas soruşturma ve son NGGS’de tespit edilen damping marjları
MADDE 11 – (1) Esas soruşturmada ve sonrasında tamamlanan NGGS’de tespit edilen damping marjları, önlemlerin uygulanmadığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını göstermesi açısından önem taşımaktadır.
(2) Buna göre, önlem konusu ürünün ÇHC menşeli olanlarına yönelik olarak İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/22) ile tamamlanan damping soruşturması kapsamında hesaplanan damping marjı mutlak olarak 0,91 ABD Doları/Kg, nispi olarak CIF ithalat bedelinin %150,55’i olarak belirlenmiştir. Söz konusu ülke menşeli cam kapaklara yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/12) ile tamamlanan son NGGS kapsamında ise TÜİK’ten alınan ihraç fiyatı temelinde hesaplanan damping marjı mutlak olarak 1,363 ABD Doları/Kg, nispi olarak CIF ithalat bedelinin %131’i; ÇHC menşeli önlem konusu ürünün Türkiye piyasasında en çok satılan ürün tipi olan 24 cm’lik cam kapak ithalatına ait ithalatçılardan temin edilebilen faturalar temelinde hesaplanan damping marjı mutlak olarak 1,37 ABD Doları/Kg, nispi olarak CIF ithalat bedelinin %109’u düzeyinde belirlenmiştir.
(3) Öte yandan, önlem konusu ürünün Endonezya ve Hong Kong menşeli olanlarına yönelik olarak İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/12) ile tamamlanan damping soruşturması kapsamında, Endonezya için mutlak olarak 0,143 ABD Doları/Kg ile 0,991 ABD Doları/Kg arasında değişen tutarlarda, nispi olarak ise CIF ithalat bedelinin %10,04’ü ile %70’i arasında değişen oranlarda damping marjları hesaplanmıştır. Hong Kong için hesaplanan damping marjı ise mutlak olarak 1,172 ABD Doları/Kg, nispi olarak CIF ithalat bedelinin %95’i düzeyindedir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükte olduğu dönemde, Yerli üretim dalındaki zarar durumu ve önlemlerin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve muhtemel gelişimi, fiyatlarının gelişimi, fiyat baskısı ve kırılması ile yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, 2012-2014 dönemi verileri dikkate alınmıştır.
(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu ülkelerden yapılan ithalatının incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır.
Önlem konusu ürünün genel ithalatı
MADDE 13 – (1) Türkiye’nin önlem konusu ürün ithalatı, miktar bazında 2012 yılında 976.020 Kg, 2013 ve 2014’te ise sırasıyla, 966.939 Kg ve 1.092.843 Kg olarak gerçekleşmiştir. Değer bazında bakıldığında ise, 2012 yılında 1.546.221 ABD Doları olan genel ithalatın değeri, 2013 yılında 1.680.913 ABD Doları ve 2014 yılında ise 1.875.547 ABD Doları olmuştur. Genel ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında ise, söz konusu fiyatların 2012’de 1,58 ABD Doları/Kg, 2013’te 1,74 ABD Doları/Kg, 2014’te ise 1,72 ABD Doları/Kg olduğu görülmüştür.
Önlem konusu ülkelerden ithalat
MADDE 14 – (1) ÇHC’den yapılan önlem konusu ürün ithalatı, 2012 yılında 562.067 Kg, 2013 yılında 583.763 Kg, 2014 yılında ise 378.643 Kg seviyesinde gerçekleşmiştir. Değer olarak bakıldığında ise söz konusu ülkeden 2012 yılında 864.795 ABD Doları, 2013 yılında 897.495 ABD Doları, 2014 yılında ise 520.451 ABD Doları değerinde ithalat gerçekleşmiştir. ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatları 2012 ve 2013 yıllarında 1,54 ABD Doları/Kg, 2014 yılında ise 1,37 olarak gerçekleşmiştir. ÇHC’den yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı miktar bazında 2012 yılında %57,6, 2013 yılında %60,4, 2014 yılında ise %34,6 olarak gerçekleşmiştir.
(2) Endonezya’dan yapılan önlem konusu ürün ithalatı, 2012 yılında 118.915 Kg, 2013 yılında 238.595 Kg, 2014 yılında ise 384.599 Kg seviyesinde gerçekleşmiştir. Değer olarak bakıldığında ise söz konusu ülkeden 2012 yılında 194.985 ABD Doları, 2013 yılında 456.200 ABD Doları, 2014 yılında ise 704.108 ABD Doları değerinde ithalat gerçekleşmiştir. Endonezya’dan yapılan ithalatın birim fiyatları 2012 yılında 1,64 ABD Doları/Kg, 2013 yılında 1,91 ABD Doları/Kg, 2014 yılında ise 1,83 ABD Doları/Kg olarak izlenmiştir. Endonezya’dan yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı miktar bazında 2012 yılında %12,2, 2013 yılında %24,7 ve 2014 yılında ise %35,2 seviyesindedir.
(3) Hong Kong’dan 2012 ve 2013 yıllarında önlem konusu ürün ithalatı gerçekleştirilmezken 2014 yılında miktar bazında 2.227 Kg, değer bazında ise 19.386 ABD Doları seviyesinde ithalat gerçekleştirilmiştir. Hong Kong’dan 2014 yılında yapılan ithalatın birim fiyatı ise 8,70 ABD Doları/Kg düzeyindedir. Hong Kong’dan 2014 yılında yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise miktar bazında %0,2 seviyesindedir.
Diğer ülkelerden ithalat
MADDE 15 – (1) Önlem konusu ülkeler dışındaki ülkelerden gerçekleştirilen ithalat 2012 yılında 295.038 Kg, 2013 yılında 144.581 Kg ve 2014 yılında 327.374 Kg’dır. Değer bazında ise söz konusu ithalat 2012, 2013 ve 2014 yılları için sırasıyla 486.441, 327.218 ve 631.602 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında ise 2012 yılında 1,65 ABD Doları/Kg olan fiyatların, 2013 yılında 2,26 ABD Doları/Kg ve 2014 yılında 1,93 ABD Doları/Kg olduğu görülmüştür. Önlem konusu ülkeler dışındaki ülkelerden yapılan ithalatın genel ithalat içindeki payı incelendiğinde ise, 2012 yılında miktar bazında %30,2 olan söz konusu pay, 2013 yılında %15’e düşmüş, 2014 yılında ise %30’a yükselmiştir.
Yurt içi tüketim ve pazar payları
MADDE 16 – (1) Önlem konusu ithalatın nispi olarak gelişimini görebilmek için, önlem konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payları incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle şikâyetçi ve destekçi firmaların yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir.
(2) Önlem konusu ürünün Türkiye benzer mal tüketimi 2012 yılı 100 iken, 2013 yılında 105’e, 2014 yılında ise 107’ye yükselmiştir. Pazar paylarına bakıldığında ise ÇHC’nin toplam pazar payı 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 99’a, 2014 yılında ise 63’e düşmüştür. Endonezya’nın pazar payı endeksi 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 190’a, 2014 yılında 304’e çıkmıştır. Hong Kong’un 2012 ve 2013 ithalatı olmadığı için, pazar payına ilişkin eğilim analizi yapılamamıştır. Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan pazar payı endeksi 2013 yılında sabit kalmış, 2014 yılında ise 103 olarak gerçekleşmiştir. Önlem konusu ülkeler dışındaki ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı ise 2012 yılında 100 kabul edildiğinde 2013 yılında 46 ve 2014 yılında 104 olarak gerçekleşmiştir.
Fiyat kırılması ve baskısı
MADDE 17 – (1) Fiyat kırılması hesabında, ÇHC’den ve Hong Kong’dan gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline %5; Endonezya’dan gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline ise %1,5 oranında gümrük vergisi ile her üç ülke için %4 oranında gümrükleme masrafı eklenerek önlem konusu ürünün Türk piyasasına giriş fiyatları bulunmuştur. Dampinge karşı önlemlerin söz konusu olmadığı bir ortamda önlem konusu ülkeler menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan ürünün fiyatlarına dampinge karşı önlemler eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyatlar yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurt içi piyasa satış fiyatları ile mukayese edilerek önlem konusu ülkelerin ihraç fiyatlarının yerli üretim dalının ağırlıklı iç satış fiyatlarını hangi oranda kırdıkları tespit edilmiştir. Buna göre 2012, 2013 ve 2014 yılları için yapılan hesaplamalar sonucunda, ÇHC menşeli cam kapak ithalatının yerli üretim dalınınn fiyatlarını anılan yıllar için sırasıyla %x %x, %2x oranlarında kırdığı; Endonezya menşeli cam kapak ithalatının ise, yerli üretim dalının fiyatlarını 2012-2014 döneminde kırmadığı tespit edilmiştir. Hong Kong’dan 2012 ve 2013 yıllarında ithalat olmadığı için bu yıllarda fiyat kırılması hesabı yapılamamış; 2014 yılında ise bu ülke menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırmadığı tespit edilmiştir.
(2) Fiyat baskısı ise yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatlarının dampingli ithalat sebebiyle baskı altında bulunması ve fiyatlarını makul kâr elde edecek şekilde belirleyememesi durumunda, önleme konu ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatı ile yerli üretim dalının maliyetlerine makul bir kâr oranı ekleyerek bulunan olması gereken iç piyasa satış fiyatının karşılaştırılmasıdır. Buna göre, 2012, 2013 ve 2014 yılları için yapılan hesaplamalar sonucunda ÇHC menşeli cam kapak ithalatının yerli üretim dalının fiyatlarını anılan yıllar için sırasıyla %x, %1x ve %2x oranlarında baskı altında tuttuğu belirlenmiştir. Endonezya menşeli cam kapak ithalatının ise yerli üretim dalının fiyatlarını 2012 yılında %x oranında baskı altında tuttuğu, 2013 ve 2014 yıllarında ise fiyat baskısının söz konusu olmadığı görülmüştür. Hong Kong’dan 2012 ve 2013 yıllarında ithalat olmadığı için bu yıllarda fiyat baskısı hesaplanamamış, 2014 yılına ilişkin yapılan hesaplamalar neticesinde ise fiyat baskısının bulunmadığı tespit edilmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 18 – (1) Önlem konusu ülkeler menşeli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, başvuru sahibi yerli üretici Uğurlu firmasından elde edilen veriler esas alınmıştır. Miktar kilogram bazlı değerlendirilmiştir.
(2) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmış ve veriler 2012 yılı 100 birim olacak şekilde endekslenmiştir.
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) Yerli üretim dalının önlem konusu cam kapaklar için 2012 yılında 100 olan kilogram bazlı üretim miktar endeksi, 2013 yılında 106’ya, 2014 yılındaysa 110’a çıkmıştır.
2) Yerli üretim dalının üretim kapasitesi gözden geçirme dönemi boyunca sabit kalmıştır.
3) Yerli üretim dalının söz konusu üründe kapasite kullanım oranı endeksi, 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 106’ya, 2014 yılındaysa 110’a yükselmiştir.
b) Yurt içi satışlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi 2013’de 106’ya, 2014 yılında ise 110’a yükselmiştir.
c) Yurt içi fiyatlar
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt içi fiyatları, 2013 yılında 107’ye, 2014 yılında ise 111’e yükselmiştir.
ç) Yurt dışı satışlar
1) Yerli üretim dalının gözden geçirme döneminde önlem konusu üründe yurt dışı satışı bulunmamaktadır.
d) Pazar payı
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan pazar payı endeksi, 2013 yılında sabit kalmış, 2014 yılında ise 103’e yükselmiştir.
e) Maliyetler
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan toplam ticari maliyet değer endeksi, 2013 yılında 110, 2014 yılında ise 118 olarak gerçekleşmiştir.
f) Kârlılık
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan yurt içi satışlardan ürün kârı endeksi, 2013 yılında 239’a, 2014 yılında ise 300’e yükselmiştir.
g) Stoklar
1) Yerli üretim dalı gözden geçirme döneminde önlem konusu üründe stok bulundurmamıştır.
ğ) İstihdam
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan önlem konusu ürünün üretimine ilişkin doğrudan işçi sayısı endeksi, 2013 yılında 128’e, 2014 yılında ise 130’a yükselmiştir. 2012 yılında 100 olan idari personel sayısı endeksi ise 2013 yılında 80’e düşmüş ve 2014 yılında 80 olarak sabit kalmıştır.
h) Verimlilik
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan verimlilik endeksi, 2013’de 83’e düşmüş, 2014’te ise 84’e yükselmiştir.
ı) Nakit akışı
1) Yerli üretim dalının 2012 yılında 100 olan önlem konusu ürün için nakit akış endeksi, 2013’de 166’ya, 2014’te ise 181’e yükselmiştir.
i) Büyüme
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2012 yılında 100 iken, 2013 yılında 106’ya, 2014 yılında ise 156’ya yükselmiştir.
j) Sermaye ve yatırımları arttırma yeteneği
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermayesi 2012 yılında -100 iken, 2013 yılında -156’ya gerilemiş, 2014 yılında ise 1.019’a yükselmiştir. Yerli üretim dalının 2012 ve 2013 yıllarında tevsi yatırımı bulunmazken, 2014 yılında yerli üretim dalı belirli bir değerde tevsi yatırım gerçekleştirmiştir. Firmanın gözden geçirme dönemine ait yenileme yatırımı bulunmamaktadır.
k) Yatırımların geri dönüş oranı
1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin yatırımların geri dönüş oranı (kâr/aktif toplamı) 2012 yılında -100 iken, 2013 yılında 33’e yükselmiş, 2014 yılında ise -48’e gerilemiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde, genel olarak ekonomik göstergelerinin önlemin de etkisiyle olumlu bir seyir izlediği görülmektedir. Bununla birlikte, verimlilik ve yatırımların geri dönüş oranı gibi bazı göstergelerinde bozulmalar görülmektedir. Ayrıca, yerli üretim dalının ticari maliyetlerinde ortaya çıkan artışı eş düzeyde yurtiçi satış fiyatlarına yansıtamaması, yerli üretim dalının ekonomik bakımdan kırılgan bir yapı arz etmesine neden olmaktadır.
ALTINCI BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana
Gelmesi İhtimalinin Değerlendirilmesi
Genel açıklamalar
MADDE 20 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkelerdeki kapasite ve ihracat potansiyeli ile talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.
Önlem konusu ülkelerdeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 21 – (1) Önlem konusu ürünün küresel piyasasındaki gelişmeler ve önlem konusu ülkelerdeki yerleşik kapasiteye ilişkin inceleme, Uluslararası Ticaret Merkezi-UTM (International Trade Center) verileri kullanılarak yapılmıştır. Analizde, UTM verileri 2012-2014 yılları arasında kilogram bazında değerlendirilmiştir. Söz konusu istatistik verileri, önlem konusu ülkelerin önlem konusu üründeki üretim ve ihracat kapasitelerine ilişkin önemli bir gösterge teşkil etmektedir.
(2) UTM’nin verilerine göre, ÇHC’nin önlem konusu cam kapaklarda dünyada ana tedarikçi ülke konumunda olduğu görülmektedir. Buna göre, ÇHC’nin tüm dünyaya yapmış olduğu cam kapak ihracatı miktar bazında 2012 yılında 37.204.000 Kg, 2013 yılında 43.540.000 Kg ve 2014 yılında 41.860.000 Kg olarak gerçekleşmiştir. Değer bazında ise, ÇHC 2012 yılında 66.669.000 ABD Doları, 2013 yılında 83.366.000 ABD Doları ve 2014 yılında 88.429.000 ABD Doları değerinde ihracat gerçekleştirmiştir. ÇHC’nin tüm dünyaya yapmış olduğu cam kapak ihracatının birim fiyatlarına bakıldığında ise fiyatların 2012 yılında 1,80 ABD Doları/Kg, 2013 yılında 1,92 ABD Doları/Kg, 2014 yılında ise 2,11 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir. ÇHC’nin 2012 yılında değer bazında dünya cam kapak ihracatından aldığı pay %53,3, 2013 yılında %57,6 ve 2014 yılında ise %59,9’dur.
(3) UTM verilerine göre, Endonezya’nın 2014 yılında dünya cam kapak ihracatçısı ülkeler içerisinde miktar bazında onuncu sırada yer aldığı görülmektedir. Endonezya 2012 yılında 193.000 Kg, 2013 yılında 301.000 Kg ve 2014 yılında ise 461.000 Kg cam kapak ihracatı gerçekleştirmiştir. Değer bazında incelendiğinde ise, Endonezya tüm dünyaya 2012 yılında 319.000 ABD Doları, 2013 yılında 561.000 ABD Doları ve 2014 yılında ise 776.000 ABD Doları değerinde cam kapak ihracatı gerçekleştirmiştir. Endonezya’nın tüm dünyaya yapmış olduğu cam kapak ihracatının birim fiyatları dikkate alındığında ise fiyatların 2012 yılında 1,65 ABD Doları/Kg, 2013 yılında 1,87 ABD Doları/Kg, 2014 yılında ise 1,69 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir. Endonezya’nın 2012 yılında değer bazında dünya cam kapak ihracatından aldığı pay %0,3, 2013 yılında %0,4, 2014 yılında ise %0,5’dir. Türkiye, 2012, 2013 ve 2014 yılarında Endonezya’nın cam kapak ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında miktar ve değer bazında ilk sırada yer almaktadır.
(4) UTM verilerine göre, Hong Kong’un 2014 yılında dünya cam kapak ihracatçısı ülkeler içerisinde miktar bazında on üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. Hong Kong’un tüm dünyaya yapmış olduğu cam kapak ihracatı değerlendirildiğinde ise, söz konusu ihracatın 2012 yılında 902.000 Kg, 2013 yılında 470.000 Kg ve 2014 yılında ise 386.000 Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir. Değer bazında bakıldığında Hong Kong, tüm dünyaya 2012 yılında 4.005.000 ABD Doları, 2013 yılında 2.375.000 ABD Doları ve 2014 yılında 1.589.000 ABD Doları değerinde cam kapak ihracatı gerçekleştirmiştir. Hong Kong’un tüm dünyaya yapmış olduğu cam kapak ihracatının birim fiyatlarının 2012 yılında 4,44 ABD Doları/Kg, 2013 yılında 5,05 ABD Doları/Kg, 2014 yılında ise 4,11 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir. Hong Kong’un 2012 yılında değer bazında dünya cam kapak ihracatından aldığı pay %3,2, 2013 yılında %1,6, 2014 yılında ise %1,1’dir.
Talebi etkileyen unsurlar
MADDE 22 – (1) Talebi etkileyen başlıca unsurun fiyat olduğu, yerli üretim dalı ve ithalatçılardan edinilen bilgilerden anlaşılmaktadır. Özellikle ÇHC ve Endonezya’nın da bu konuda avantajlı olduğu genel ithalat istatistikleri incelendiğinde görülmektedir. Öte yandan, önlem konusu cam kapakların ağırlıklı olarak metal tencere, tava ve çaydanlıklarda kullanıldığı hususu göz önüne alındığında, söz konusu metal eşyaların ihracatında yaşanan artışlar önlem konusu ürüne olan talebi arttırmaktadır. Nitekim, sektörde faaliyet gösteren önemli bir kuruluş olan Zücaciyeciler Derneği’nin “Zücaciye Sektörü Dış Ticaret Raporu (Mayıs 2015)”nda yer alan verilere göre, gözden geçirme döneminde Türkiye’nin demir-çelik, bakır, alüminyum sofra ve mutfak eşyaları ihracatı artış trendi içerisindedir. Söz konusu ihracat 2012 yılında 329.030.646 ABD Doları seviyesinde iken, 2014 yılında 443.535.945 ABD Doları’na yükselmiştir. Buna ilaveten, gözden geçirme döneminde Türkiye’nin bahse konu ürün pazarının genişlemekte olduğu da dikkate alındığında önlem konusu ülkeler menşeli cam kapaklara yönelik önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda bu ülkeler menşeli ürünlere önemli ölçüde bir talep kayması yaşanabileceği değerlendirilmektedir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme ve Sonuç
Değerlendirme
MADDE 23 – (1) Yapılan değerlendirmeler sonucunda, önleme tabi ülkelerin Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi kapasiteleri ve ihracat kabiliyetlerinin bulunduğu, Endonezya ve ÇHC menşeli ithalata olan talebin temel nedeninin fiyatların uygunluğu olduğu, Hong Kong menşeli ithalatın 2012 ve 2013 yıllarında durmasına rağmen 2014 yılında tekrar başladığı, önlemin yürürlükten kalkması durumunda üretici/ihracatçı firmaların önlemin yokluğundaki davranışlarını yansıtacak olan esas soruşturmalarda tespit edilen damping marjlarının önemli seviyelerde olduğu da dikkate alındığında, önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
(2) ÇHC’den gerçekleştirilen ithalat her ne kadar azalsa da, 2013 ve 2014 yıllarında bu ithalatın birim fiyatının genel ithalatın ortalama birim fiyatından düşük olduğu ve ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını yıllar itibariyle artan oranlarda kırdığı ve baskı altında tuttuğu görülmektedir. Endonezya menşeli ithalat için hesaplanan kırılma oranları dönem boyunca, baskı oranları ise 2013 yılından itibaren her ne kadar negatif değerler almış olsa da, söz konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın miktar bakımından artış kaydetmesinin, mer’i önlemin yürürlükten kalkması halinde, kırılma ve baskı oranlarının pozitif değerlere kayma ihtimalini işaret etmektedir. Hong Kong’dan 2012 ve 2013 yıllarında ithalat gerçekleşmezken, inceleme döneminin sonunda, 2014 yılında yeniden başlamıştır. Hong Kong için hesaplanan kırılma ve baskı oranları her ne kadar negatif değerlere sahip olsa da bu durum, söz konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın düşük seviyelerde olması nedeniyle ithalat fiyatlarının gerçek fiyatları tam olarak yansıtmayabileceği gerekçesiyle gösterge olarak kabul edilmemiştir. Yürürlükte bulunan önlemin etkisiyle yerli üretim dalının temel göstergelerinde ve pazar payı oranlarında iyileşmeler yaşanmıştır. Bununla birlikte, yerli üretim dalının verimlilik ve yatırımların geri dönüş oranı gibi diğer bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar yaşandığı ve yerli üretim dalının ticari maliyetlerinde ortaya çıkan artışı eş düzeyde yurt içi satış fiyatlarına yansıtamadığı hususu da dikkate alındığında önlemlerin yürürlükten kalkması halinde zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
Karar
MADDE 24 – (1) Soruşturma sonucunda, mer’i önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/12) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin tabloda belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 
GTİP
Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Üreticiler Dampinge Karşı Önlem (ABD Doları/Kg)
7010.20.00.00.00 Yalnızca camdan tencere, tava, çaydanlık kapakları Endonezya PT Sinar Baru Abadi 0,14
Diğerleri 0,50
Hong Kong Bütün üretici/ihracatçılar 0,91
Çin Halk Cumhuriyeti Bütün üretici/ihracatçılar 0,91

Uygulama
MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, 24 üncü maddede gümrük tarife pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkeleri ve üreticileri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşısında gösterilen tutarlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu