İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/38)

22.08.2015-29453 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/38)

Dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan damping soruşturması başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.
(2) Yerli üretici Posco Assan TST Çelik San. A.Ş. (PoscoAssan), tarafından yapılan başvuruda Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli “paslanmaz çelikten yassı hadde mamülleri”nin dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülkeler menşeli başvuru konusu ürün ithalatına yönelik önlem alınması talep edilmektedir.
Başvuru konusu ürün
MADDE 2 – (1) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde (TGTC) yer alan gümrük tarife istatistik pozisyonları ve eşya tanımları Ek-1’de yer almaktadır.
(2) Ek-1’de yer alan GTİP’ler bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Başvuru konusu ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya tanımlarında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde, yerli üretim dalını (YÜD) temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
Damping iddiası
MADDE 4 – (1) ÇHC’nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendirilmesi nedeniyle, normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanarak şikâyetçi yerli üreticinin maliyetlerinden yola çıkılarak oluşturulmuş normal değer belirlenmiştir.
(2) Diğer şikayete konu ülke olan Tayvan’ın iç piyasa satışlarına ilişkin veri bulunamadığından YÜD tarafından 2015 Ocak-Haziran dönemi için şikayete konu ürünün üretiminde kullanılan hammaddelerin birim maliyetlerine direkt işçilik, yardımcı madde, dolaylı işçilik, yakıt, enerji, paketleme, amortisman gibi genel üretim giderlerine satış genel ve idari giderler ile finansman giderleri eklenmiş ve elde edilen bu fiyata makul bir kar oranı ilave edilerek oluşturulmuş normal değer hesaplanmıştır. Söz konusu değer fabrika çıkış aşamasında kabul edilmiştir.
(3) Şikâyet konusu ülkelerden, Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belirlenmesinde, şikâyet konusu ürünün normal değerinin hesaplanmasında kullanılan döneme ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinden elde edilen ağırlıklı ortalama ihraç fiyatı esas alınmıştır. Söz konusu fiyattan harici navlun ve sigorta ile dâhili navlun bedelleri düşürülerek fiyat fabrika çıkış aşamasına getirilmiştir.
(4) Yukarıda açıklandığı şekilde tespit edilen normal değerler ile Türkiye’ye ihraç fiyatları mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılmış olup şikayete konu ülkeler menşeli paslanmaz çelikten yassı hadde mamülleri için hesaplanan damping marjlarının ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu görülmüştür.
Zarar ve nedensellik iddiası
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince yapılan inceleme neticesinde; şikayete konu ülkeler için damping marjlarının ve bu ülkeler menşeli ithalatın miktar bazında ithalat içi paylarının ihmal edilebilir seviyenin üzerinde olduğu; söz konusu ülkelerden ithal edilen şikayet konusu ürünlerin ortalama birim ithal fiyatlarının YÜD tarafından üretilen benzer ürünün ortalama birim satış fiyatları üzerinde fiyat baskısı oluşturduğu ve fiyatların bastırıldığı anlaşılmıştır.
(2) YÜD üretime başladığı 2013 yılının ikinci yarısından itibaren üretimini arttırmış ve kapasite kullanım oranını yükseltmiştir. Bununla birlikte, kurulu kapasitenin kullanım oranı her ne kadar yıllar itibariyle yükseliyor olsa da henüz beklenen seviyeye ulaşamamıştır. YÜD’ün kuruluş aşamasındaki üretim ve yatırım planlamasına göre 2015 yılında yeni yatırımlarla kapasitesini arttırması beklenirken şikâyete konu ülkeler menşeli dampingli ithalat nedeniyle bu yatırımlarını gerçekleştiremediği belirtilmiştir.
(3) Öte yandan, YÜD’ün ağırlıklı ortalama birim sınai ve ticari maliyetleri firmanın kuruluşunu takip eden 2013 yılı ve sonrası olan zarar inceleme döneminde üretim artışına paralel olarak düşüş yaşamıştır. YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatları da reel olarak yükselmiştir; ancak bu yükseliş, birim satış fiyatlarını henüz birim ticari maliyetlerin üzerine çıkaramamıştır. Bu durumda, toplam karlılık negatif değerlerde kalmış ve firma başvuru konusu üründe fiili olarak zararına satış yapmaya devam etmiştir.
(4) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın YÜD’ün ekonomik göstergelerinde zarara yol açtığı değerlendirilmiştir.
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, ÇHC ve Tayvan menşeli söz konusu ürün için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkelerin seçimi
MADDE 7 – (1) ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 9 uncu maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturmaların açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına şikâyete konu ülkelerin Ankara Büyükelçiliklerine soruşturmaların açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.
(2) Bildirimde, soruşturmaların açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.
(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.
(4) Soruşturmalara ilişkin yazılı ve sözlü iletişimler Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.
(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmalarla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
(6) Soruşturmaların sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü fıkralar kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
(7) Sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları yazılı olarak belirtilir.
(8) Soruşturmalar süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.
Süreler
MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilirler.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde, söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.
(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde, bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.
Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması
MADDE 11 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA
Faks: +90-312-204 86 33
E-posta: dms246@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
EK-1

Sadece soğuk haddelenmiş tavlanmış olanlar:
7219.31.00.00.00 (Kalınlığı 4,75 mm’den fazla olanlar)
7219.32.10.00.00 (Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler)
7219.32.90.00.00 (Ağırlık itibariyle % 2,5’den az nikel içerenler)
7219.33.10.00.00 (Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler)
7219.33.90.00.00 (Ağırlık itibariyle % 2,5’den az nikel içerenler)
7219.34.10.00.00 (Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler)
7219.34.90.00.00 (Ağırlık itibariyle % 2,5’den az nikel içerenler)
7219.35.10.00.00 (Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler)
7219.35.90.00.00 (Ağırlık itibariyle % 2,5’den az nikel içerenler)
7220.20.21.00.11 (Genişliği 500 mm.yi geçenler)
7220.20.21.00.12 (Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler)
7220.20.29.00.11 (Genişliği 500 mm.yi geçenler)
7220.20.29.00.12 (Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler)
7220.20.41.00.11 (Genişliği 500 mm.yi geçenler)
7220.20.41.00.12 (Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler)
7220.20.49.00.11 (Genişliği 500 mm.yi geçenler)
7220.20.49.00.12 (Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler)
7220.20.81.00.11 (Genişliği 500 mm.yi geçenler)
7220.20.81.00.12 (Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler)
7220.20.89.00.11 (Genişliği 500 mm.yi geçenler)
7220.20.89.00.12 (Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler)
Başa dön tuşu