İthalatta Haksız Rekabetin ÖnlenmesiTebliğler

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/21)

13.06.2015-29385 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Kapsam ve yasal dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.
Soruşturma
MADDE 2 – (1) Almanya menşeli “laminat parkeler” için Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. (Kastamonu Entegre), Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. (Yıldız Entegre) ve Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. (Çamsan) tarafından yapılan, Yıldız Sunta MDF A.Ş. ile Vezirköprü Orman Ürünleri ve Gıda Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuru üzerine 18/12/2013 tarihli ve 28855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/30) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.
Yerli üretim dalı
MADDE 3 – (1) Başvuruda bulunan yerli üreticilerin Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını (YÜD) temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonuna soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, şikâyetin gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişilebileceği hususunda bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara görüş bildirme ve soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.
(5) Soruşturma konusu ürünün ithalatını yaptığı belirlenen 13 ithalatçı firmadan 11 tanesi soru formunu cevaplandırmıştır.
(6) Soruşturma konusu ülkede yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formuna yanıt veren 6 firmadan 5 tanesi işbirliğinde bulunmuştur.
(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim, 9/4/2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, AB Türkiye Delegasyonu ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan ithalatçılara, soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik işbirliğinde bulunan üretici/ihracatçılara, European Producers of Laminate Flooring – Avrupalı Laminat Parke Üreticileri Birliği (EPLF) ve yerli üretim dalına iletilmiştir. Adı geçen tüm taraflara nihai bildirime ilişkin görüş bildirmeleri için uygun süre tanınmış, nihai bildirime cevap verme süresinin uzatılması yönündeki makul talepler de karşılanmıştır.
(8) Nihai bildirim sonrasında soruşturma konusu ürünün ithalatçıları ile yerli üretim dalından gelen dinleme toplantısı talepleri kabul edilmiştir. Bu çerçevede, talep eden üretici/ihracatçı, ithalatçı firmalar ile yerli üretim dalının katılımı ile 21/4/2015 tarihinde kamu dinleme toplantısı ve 20/4/2015-22/4/2015 tarihleri arasında da işbirliğinde bulunan tüm üretici/ihracatçı firmalarla özel dinleme toplantıları düzenlenmiştir.
(9) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrasında ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.
Yerinde doğrulama soruşturmaları
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde, şikâyetçi üretici firmalardan Kastamonu Entegre, Yıldız Entegre ve Çamsan’ın üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama soruşturmaları yapılmıştır.
(2) Almanya’dan işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmalardan Kronotex GmbH & Co. KG (Kronotex), Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH (Egger), Classen Flooring International GmbH (Classen) ve Falquon GmbH (Falquon) firmaları nezdinde yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.
(3) İthalatçılar tarafından sunulan bilgilerin yeterli delillerle desteklenenleri dikkate alınmış olup, ithalatçılar nezdinde yerinde doğrulama soruşturmasına gerek görülmemiştir.
Soruşturma dönemi
MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2013-30/9/2013 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar tehdidi belirlemelerinde ise veri toplama ve değerlendirme için 1/1/2010-30/9/2013 arasındaki dönem zarar inceleme dönemi olarak belirlenmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, Almanya menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11, 4411.93.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında yer alan “laminat parkeler”dir. Soruşturma açılışı esnasında 4411.13.90.00.00, 4411.14.90.00.00, 4411.92.90.00.00 ve 4411.93.90.00.00 GTİP altında yer alan “diğerleri” tanımlı eşyaların tarife pozisyonları, 2014 Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklik sonrasında 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 ve 4411.93.90.00.11 pozisyonları altında “laminat parkeler” olarak değiştirilmiştir.
(2) Laminat parkeler orta yoğunluklu levha (MDF) veya yüksek yoğunluklu levhaların (HDF) iki yüzünün kaplanmasıyla oluşan ve üretiminde dekor kağıdı, üst kaplama kağıdı ve balans kağıdı gibi malzemelerin kullanıldığı, genellikle kapalı alanlarda ofis ve evlerde yer döşemesinde kullanılan ürünlerdir. Masif parke ve lamine parke gibi daha üst ürün grubuna alternatif ürünlerdir. Laminat parkeler aşınma direnci, darbe direnci, lekelenme direnci, sigara yanıklarına karşı direnç ve mobilyaların yarattığı basınca karşı direnç gibi özelliklerine göre çeşitli kategorilere ayrılmaktadır.
(3) Laminat parke overlay, dekoratif kağıt, taşıyıcı levha ve balans olmak üzere dört ana katmandan oluşur. Overlay tabakası, laminat parkenin kullanım yerinde karşılaşacağı mekanik tesirlere karşı zırh görevi yapan şeffaf film tabakasıdır. Dekoratif kağıt tabakası, yüzeyinde değişik ağaç desenleri baskılı, laminat parke ürününe doğal ahşap hissini veren tabakadır. Taşıyıcı levha ise HDF (Yüksek yoğunlukta lif levha) tabakasıdır. Son olarak balans tabakası ise HDF levhasının formunu dengeleyen ve aynı zamanda zeminden gelen nem ve rutubet tesirine karşı ürünü koruyan kağıt tabakasıdır.
(4) Laminat parke üretiminde kullanılan kağıt katmanlara yapılan emprenye işlemi esnasında aşınma, çizilme, UV ışınlarına dayanıklılık, parlaklık, rutubet dayanıklılığı kazandıracak kimyasallar kağıt tabakalarına yüklenirler.
(5) Soruşturma konusu ürünün bazı ithalatçıları tarafından yerli üretim dalının ürün çeşitliliğinin ve üretim kapasitesinin az olduğu, bazı ürün tiplerinin ise üretilmediği yönünde görüş bildirilmiştir. Yapılan incelemeler ve yerinde doğrulama soruşturmalarında da tespit edildiği üzere yerli üretim dalının soruşturma konusu ürünün tüm alt tiplerini imal etme zorunluluğu bulunmamakla birlikte, YÜD’ün ürün kompozisyonunun ürünün temel tiplerini içerdiği, diğer temel tiplerini ise üretme kapasitesini ve yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
(6) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP’ler ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.
Benzer ürün
MADDE 8 – (1) Soruşturma konusu ürün ile YÜD tarafından üretilen ve Türkiye piyasasında satılan laminat parkelerin teknik ve fiziki özellikleri ile temel kullanım alanları, dağıtım kanalları ve tüketici algısı itibariyle benzer özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünler Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilmiştir.
(2) Buna ilaveten, işbirliğinde bulunan Falquon GmbH firması ise hem soru formuna verdiği cevaplarda hem yerinde doğrulama sırasında ve son olarak da nihai bildirim sonrasında verdiği yazılı görüşlerde;
a) Firmanın üretimini gerçekleştirdiği ürünün YÜD tarafından üretilmediğini ve YÜD tarafından üretilen ürünle benzer ürün sayılamayacağını,
b) Firma tarafından üretilen ürünlerin elektron ışın ile sertleştirilmiş yüzeye sahip parlak laminat parke olduğunu ve soruşturma konusu üründe normalde 4 ana katman olmasına rağmen firmanın ürettiği üründe sadece iki ana katman olduğunu,
c) Firma tarafından üretilen ürünün dünyada kendilerinden başka sadece bir üreticisinin daha bulunduğunu ve YÜD’ün bu üretim teknolojisine sahip olmadığını,
ç) Firma tarafından ihraç edilen ürünün münferit teknolojisinden kaynaklı daha yüksek üretim maliyeti ve görece daha yüksek birim fiyatlarla hem iç piyasaya hem de ihraç pazarına sunulduğunu dile getirerek ürünlerinin YÜD tarafından üretilen ürün ile benzer ürün sayılamayacağını ve bu nedenle de soruşturmada kapsam dışı tutulmaları gerektiğini,
iddia ve talep etmiştir.
(3) Firma tarafından sunulan iddia ve talepler soruşturmanın bütün aşamalarında dikkate alınmış olup her ne kadar firmanın ürettiği ürünün farklı bir teknoloji kullanılarak imal edilmekte olduğu tespit edilmiş olsa da YÜD ve diğer Alman üreticiler tarafından üretilen ürünlerle ikamesinin mümkün olduğu, benzer kullanım alanlarına sahip olduğu ve bu nedenlerle de soruşturma konusu ürünle benzer ürün sayılmasının önünde bir engel bulunmadığı değerlendirilmiştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampinge İlişkin Belirlemeler
Genel Bilgiler
MADDE 9 – (1) Almanya’da yerleşik Kronotex, Egger, Classen, Falquon ve MeisterWerke firmalarının soru formunu tam ve eksiksiz cevaplandırarak işbirliğine geldikleri kabul edilmiştir.
(2) Adı geçen firmalar bakımından normal değer ile ihraç fiyatının nasıl belirlendiği ve damping marjı hesabına ilişkin ayrıntılı bilgiler bu firmalar için özel olarak hazırlanan firma özel bildirimlerinde paylaşılmıştır.
(3) Firma özel bildirimlerinde paylaşıldığı kapsamda, işbirliğine geldiği kabul edilen firmalar için normal değer, ihraç fiyatı ve damping marjı, bildirimlerde aksi belirtilmedikçe, Bu Tebliğde belirtildiği şekilde tespit edilmiştir.
(4) Eksiklik yazısı yazılmış olmasına rağmen, alınan cevaplardaki tablolarda esaslı eksikliklerin olması ve soru formuna eksik yanıt vermesi nedeniyle LaminatePark GmbH & Co. KG firmasının işbirliğinde bulunmadığı değerlendirilmiştir. Parador GmbH & Co. KG ve Hamberger Flooring GmbH & Co. KG firmaları ise soru formunu doldurmamış ve damping marjı hesaplamasına esas teşkil edecek temel verileri sağlamamış olduğundan, bu firmaların işbirliğinde bulunmadığı değerlendirilmiştir. Bahsi geçen firmalar ve işbirliğine gelmeyen diğer firmalar için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.
(5) Bu kapsamda nihai bildirim sonrasında, yukarıda bahsi geçen LaminatePark GmbH & Co. KG firmasına eksiklik yazısına cevap verildiği yönünde görüş alınmış olup yapılan incelemede söz konusu firmaya eksiklik yazısı yazıldığı ancak alınan cevaplarda yer alan tablolarda esaslı eksiklikler olduğu ve mevcut verilerin tip bazında damping marjı hesaplamaya elverişli olmadığı anlaşıldığından söz konusu firmanın işbirliğinde bulunmadığı kabul edilmiştir. Yine aynı kapsamda Hamberger Flooring GmbH & Co. KG firması kendilerinin verilerinin de dikkate alınması yönünde bir talepte bulunmuştur. Ancak adı geçen firmanın verilen sürede soru formuna cevap vermemesi ve süre dolumu sonrasında gelen süre uzatımı talebinin reddedilmesi nedenleriyle firmanın işbirliğinde bulunmadığı değerlendirilmiştir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Üretici-İhracatçı Firmalar İçin Normal Değer
Temsil testi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için genel ve ürün tipleri bazında temsil testi uygulanmıştır. Buna göre, benzer mal satışlarının miktar bazında Türkiye’ye satışlarının %5’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde normal değer, normal ticari işlem çerçevesinde kabul edilen iç piyasa satışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.
Normal ticari işlem testi
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi uygulanmıştır.
(2) Buna göre normal değer;
a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda;
1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, SD boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,
2) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’inden daha azını oluşturması halinde ise SD boyunca gerçekleşen yalnızca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında,
belirlenmiştir.
b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde, SD boyunca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.
c) Benzer ürünün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde, oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.
İç piyasa satışlarına dayanan normal değer
MADDE 12 – (1) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmalar için Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmektedir.
Oluşturulmuş normal değer
MADDE 13 – (1) Oluşturulmuş normal değer, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmalardan tip bazında temin edilen benzer ürünün üretim maliyeti ile satış, genel ve idari giderler ile finansman giderine, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükmüne göre, normal ticari işlemler çerçevesinde makul bir kâr oranının eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İhraç Fiyatı
İhraç fiyatının belirlenmesi
MADDE 14 – (1) İşbirliğinde bulunan üretici/ihracatçı firmalar için ihraç fiyatı kural olarak Türkiye’ye satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.
ALTINCI BÖLÜM
Damping Marjları
Fiyat karşılaştırması
MADDE 15 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı aşamada karşılaştırılmıştır.
(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştırmasını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve kalite sınıflandırması, taşıma, sigorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, ticarî aşama farklılığı, indirim, geri ödeme, banka masrafları, vergi iadesi gibi haklı görülen, belgelendirilen ve hesaplamalara uygulanabilen ayarlamalar yapılmıştır.
Damping marjları
MADDE 16 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları, normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. Damping marjının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar, firma özel bildirimlerinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. İşbirliğine gelmeyen firmalar için ise Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü uyarınca damping marjı tespiti yapılmıştır.
(2) Kronotex, Egger, Classen, Falquon ve Meisterwerke firmaları nihai bildirim sonrasında kendileri için yapılan damping marjı hesaplamalarına ilişkin itirazda bulunmuştur. Söz konusu itirazlar değerlendirilerek Egger, Classen, Falquon ve Meisterwerke firmalarının haklı, tevsik edilebilen ve hesaplamalarda tatbiki mümkün olan itirazları tekrar değerlendirilmiştir. Kronotex firmasının itirazları ile damping marjı tespitinin yeniden gözden geçirilmesi talebi ise kabul edilmemiştir.
(3) Yeniden değerlendirmeler neticesinde, soru formuna cevap veren üretici/ihracatçı firmalar için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları Kronotex için % 7,39, Egger firması için % 9,72, Falquon firması için % 0,18, Classen için % 6,23, MeisterWerke firması için ise % 19,17 oranlarında; işbirliğinde bulunmayan diğer firmalar için hesaplanan damping marjı ise CIF bedelin % 20,72’si oranında tespit edilmiştir.
(4) Öte yandan, Kanunun 7 nci maddesi hükmü çerçevesinde dampinge konu ithalat nedeni ile meydana gelen zararın telafisinin, tespit edilen damping marjlarından daha az bir miktarda önlem konulmasıyla mümkün olacağı belirlendiğinden daha az oranda önlem uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.
(5) Bu çerçevede, ülke geneli için hesaplanan fiyat baskısı oranı ile işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmaların soruşturma dönemindeki ihracatının birim fiyatları dikkate alınarak firma temelinde maktu dampinge karşı önlem hesaplanmıştır. Yapılan hesaplama neticesinde Kronotex, Egger, Classen ve MeisterWerke firmaları için 29 uncu maddede belirtilen tutarlarda; işbirliğinde bulunmayan diğer firmalar için ise Yönetmeliğin 26 ncı maddesi kapsamında dampinge karşı maktu önlem belirlenmiştir. Falquon firması için hesaplanan damping marjı, ihmal edilebilir oranda olduğundan firmanın dampinge karşı önleme tabi olmayacağı değerlendirilmiştir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Zarara İlişkin Belirlemeler
Dampingli ithalatın hacmi ve gelişimi
MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı incelenmiştir.
(2) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu ülkeden yapılan ithalatın incelenmesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığından temin edilen 2010-2013 yıllarına ait beyanname bazlı ithalat istatistiklerinden ticari tanımı laminat parke olan ürünler ayrıştırılarak, önlem konusu olmayan diğer ürünler inceleme dışında bırakılmıştır. İlgili ayrıştırma yapıldıktan sonra yalnızca laminat parke ithalat verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’ndan beyanname bazında alınan verilerle işlem bazında eşleştirilmiştir.
(3) Diğer taraftan, 2012 ve 2013 yıllarında beyanname bazında tutulan istatistiklerin kilogram, adet, metre, metre küp biriminden de tutulduğu tespit edilmiş olup söz konusu miktar verileri YÜD’den temin edilen dönüşüm oranına göre revize edilmiştir. Bu çerçevede, Kastamonu Entegre A.Ş.’den alınan bilgiler ışığında 8 mm’lik ürünlerin 1 kg’ı 0,136 metrekare (m2), 1 adedi 0,25 m2, 1m3’ü 125 m2’dir. 2010-2011 verilerinin m2 bazında olması gerekçesiyle söz konusu yılların TÜİK miktar verileri aynen alınmıştır.
Ürünün genel ithalatı
MADDE 18 – (1) Soruşturmaya konu ürünün genel ithalatı 2010 yılında 39.084.269 m2 iken 2011 yılında 28.483.580 m2, 2012 yılında 32.756.091 m2 ve 2013/Ocak-Eylül döneminde de 24.277.073 m2 olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu ithalatın değeri ise 2010 yılında 141.886.843 ABD Doları iken, 2011 yılında 161.003.067 ABD Doları, 2012 yılında 166.460.824 ABD Doları ve 2013/Ocak-Eylül döneminde de 141.179.618 ABD Doları olmuştur.
(2) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatları ise 2010 yılında 3,63 ABD Doları/m2, 2011 yılında 5,65 ABD Doları/m2, 2012 yılında 5,08 ABD Doları/m2 ve 2013/Ocak-Eylül döneminde de 5,82 ABD Doları/m2 düzeyinde gerçekleşmiştir.
Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı
MADDE 19 – (1) Almanya menşeli ithalatın gelişimi incelendiğinde, 2010 yılında 17.713.390 m2 olan ithalatın 2011 yılında 19.755.889 m2, 2012 yılında 25.075.975 m2 ve 2013/Ocak-Eylül döneminde de 18.893.641 m2 seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.
(2) Almanya menşeli ithalat değer bazında 2010 yılında 88.897.748 ABD Doları iken 2011 yılında 113.184.513 ABD Doları, 2012 yılında 126.764.326 ABD Doları ve 2013/Ocak-Eylül döneminde de 110.307.514 ABD Doları düzeyinde seyretmiştir. Yine bu dönemde gerçekleşen ithalatın birim fiyatları ise 2010 yılında 5,02 ABD Doları/m2 iken 2011 yılında 5,73 ABD Doları/m2, 2012 yılında 5,06 ABD Doları/m2 ve 2013/Ocak-Eylül döneminde de 5,84 ABD Doları/m2 olmuştur.
(3) Almanya menşeli ithalatın genel ithalattan aldığı pay ise yıllar itibariyle 2010 yılında % 45 iken 2011 yılında % 69, 2012 yılında % 77 ve 2013/Ocak-Eylül döneminde de % 78 olarak gerçekleşmiştir.
Ürünün üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalatı
MADDE 20 – (1) Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalata bakıldığında 2010 yılında 21.370.879 m2 olan ithalat miktarının 2011 yılında 8.727.691 m2, 2012 yılında 7.680.116 m2 ve 2013/Ocak-Eylül döneminde de 5.804.043 m2 olduğu görülmektedir.
(2) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın yıllara göre toplam değeri de miktardaki azalmaya paralel bir seyirle 2010 yılında 52.989.095 ABD Doları iken 2011 yılında 47.818.554 ABD Doları, 2012 yılında 39.696.497 ABD Doları ve 2013/Ocak-Eylül döneminde de 33.199.764 ABD Doları seviyesine gerilemiştir.
(3) Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatları ise 2010 yılında 2,48 ABD Doları/m2 iken 2011 yılında 5,48 ABD Doları/m2, 2012 yılında 5,17 ABD Doları/m2 ve 2013/Ocak-Eylül döneminde de 5,74 ABD Doları/m2 düzeyinde gerçekleşmiştir.
Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları
MADDE 21 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında başvuru sahibi firmalar ve destekçi üreticilerin yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanmıştır. Yerli üretim dalının yurt içi satışlarının ve şikâyet konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla pazar payları hesaplanmıştır. Soruşturma dönemi 2013 yılının 9 aylık dönemi olduğundan, bu veriler endeks değerleri hesaplamasının daha tutarlı olması için yıllıklandırılmıştır.
(2) Buna göre yurt içi tüketim endeksi 2010’da 100 birim iken, 2011 yılında yine 100 birim, 2012 yılında 98 birim, 2013’te ise 103 birim olarak gerçekleşmiştir.
(3) Almanya’nın 2010 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, 2011 yılında 112 birime, 2012 yılında ise 145 birime yükselmiş, 2013 yılında ise 103 birim olarak gerçekleşmiştir.
(4) Diğer ülkelerin toplam pazar payı 2010 yılında 100 birim kabul edildiğinde 2011 yılında 41 birime, 2012 yılında ise 37 birime, 2013 yılında ise 26 birime gerilemiştir.
(5) Öte yandan yerli üretim dalının pazar payı 2010 yılında 100 birim kabul edildiğinde 2011 yılında 113 birime yükselmiş, 2012 yılında ise 99 birime gerilemiş, 2013 yılında ise 117 birime yükselmiştir.
Soruşturma konusu ülkenin ihracat potansiyeli ve kapasitesi
MADDE 22 – (1) International Trade Center (Uluslararası Ticaret Merkezi-UTM)’den elde edilen istatistikî bilgiler değerlendirildiğinde, 2010-2013 arası dönemde yapılan 4411 dörtlü bazda gümrük tarife pozisyonunda (GTP) yer alan “ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar” ihracatı incelendiğinde Almanya’nın dünyadaki en büyük ihracatçı ülke olduğu görülmektedir. 4411.13, 4411.14, 4411.92 ve 4411.93 altılı bazda GTP incelendiğinde ise yine Almanya’nın önemli ihracatçı ülkeler arasında olduğu görülmektedir.
(2) UTM verilerine göre, 2010 yılında Almanya’nın tüm ülkelere 4411 ürün grubundan toplam ihracatı 2,5 milyon ton iken, 2011 yılında 2,2 milyon ton, 2012 yılında 2,1 milyon ton, 2013 yılında ise 2,2 milyon ton seviyesindedir.
(3) EPLF (European Producers of Laminate Flooring) tarafından hazırlanan rapora göre, 2010 yılında 935 milyon m2 olan küresel laminat parke üretimi 2011 yılında 915 milyon m2 ve 2012 yılında da 890 milyon m2’ye gerilerken 2013 yılında 925 milyon m2’ye yükselmiştir. Küresel üretimin bölgelere göre dağılımına bakıldığında Asya bölgesinde 2010 yılında 285 milyon m2 olan laminat parke üretimi 2011 yılında 290 milyon m2, 2012 yılında 270 milyon m2 ve 2013 yılında da 285 milyon m2 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Amerika bölgesinin üretimi ise 2010 yılında 90 milyon m2 iken 2011 yılında 85 milyon m2, 2012 yılında 90 milyon m2 ve 2013 yılında da 95 milyon m2 olmuştur. Küresel laminat parke üretiminde Avrupa bölgesi 2010 yılında 560 milyon m2, 2011 yılında 540 milyon m2, 2012 yılında 530 milyon m2 ve 2013 yılında da 545 milyon m2 üretimle en büyük üretici bölge olmuştur. Buna göre küresel laminat parke üretimi 2012/2013 döneminde % 3,9 büyürken Avrupa bölgesi % 2,8, Amerika bölgesi %5,6 ve Asya bölgesi de %5,6 oranında büyümüştür.
(4) Küresel laminat parke üretimi ülkeler bazında incelendiğinde ise toplam 935 milyon m2 olan küresel üretimden %28’lik pay alan ÇHC (Çin Halk Cumhuriyeti) ilk sırada yer alırken ÇHC’yi %26 pay ile Almanya, %9 ile ABD/Kanada, %9 ile Türkiye ve %5 ile Rusya takip etmektedir. Aynı raporda seçilmiş ülkeler bazında yer alan laminat parke satışlarına göre 2011/2013 dönemi üç yıllık ortalamaya göre ÇHC yaklaşık 230 milyon m2 ile ilk sırada yer alırken ÇHC’yi 110 milyon m2 ile ABD, 100 milyon m2 ile Türkiye, 80 milyon m2 ile Almanya ve 50 milyon m2 ile Rusya takip etmektedir.
(5) EPLF raporu ve UTM verileri ışığında, Almanya’nın global laminat parke pazarında yüksek üretim ve ihracat kapasitesi ile en önemli ülke durumunda olduğu değerlendirilmektedir. TÜİK verileri incelendiğinde 2013 yılında Türkiye’de inşaat sektörünün % 7,4 oranında büyüdüğü, konut satışlarının ise artış eğiliminde olduğu gözlenmiştir. Bu çerçevede, ülkemiz genel ithalatı içinde Almanya’nın ilk sırada yer alması nedeniyle önümüzdeki dönemde Türkiye’ye yöneltebileceği önemli bir ihracat potansiyeline sahip olduğu değerlendirilmektedir.
(6) Öte yandan, işbirliğinde bulunan firmaların stok miktarları incelenen dönem itibariyle artış göstermiş olup, 2011 yılına göre 2013 yılı stok miktarlarındaki artış oranı % 45 olmuştur.
(7) Soruşturma konusu ülkede yerleşik kapasitenin durumu, söz konusu kapasitenin Türkiye’ye yönlendirilme ihtimali ve işbirliğine gelen firmaların stoklarındaki artış değerlendirildiğinde Yönetmeliğin 17 nci maddesinde düzenlenen zarar tehdidine ilişkin (b) ve (d) etkenlerinin mevcut olduğuna kanaat getirilmiştir.
Dampingli ithalatın yerli üretici fiyatları üzerindeki etkisi
MADDE 23 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dampingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken ithalat istatistikleri bazında fiyat kırılması ve fiyat baskısı miktar ve oranları hesaplanmıştır.
Fiyat kırılması ve baskısı
MADDE 24 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat kırılması analizinde, CIF ithal fiyatlarının üzerine gümrük vergisi ve diğer gümrük masrafları ilave edilerek, soruşturma konusu laminat parkelerin ithalat maliyeti yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalar neticesinde, Almanya menşeli ürünlerin yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları üzerinde 2013 yılının 9 aylık döneminde % 2,40 oranında fiyat kırılmasına neden olduğu tespit edilmiştir.
(2) Diğer taraftan, fiyat baskısı, Almanya menşeli ürünlerin fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Almanya menşeli ithalatın gümrük vergisi ve diğer gümrükleme masrafları dâhil Türkiye piyasasına giriş fiyatları, yerli üretim dalının gerekli ayarlamalar yapılarak bulunan üretim maliyetine makul oranda kâr marjı eklenmek suretiyle tespit edilen olması gereken satış fiyatı ile mukayese edilmiş ve dampingli ithalatın fiyatının yerli üretim dalının olması gereken fiyatını 2013 yılının 9 aylık döneminde % 5,75 oranında baskı altına aldığı tespit edilmiştir.
(3) Soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisi incelendiğinde, Yönetmeliğin 17 nci maddesinde düzenlenen zarar tehdidine ilişkin (c) etkeninin mevcut olduğu değerlendirilmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 25 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde başvuru sahibi firmaların soruşturma konusu ürüne ilişkin 2010-2013/Ocak-Eylül için gerçekleşen verileri esas alınmıştır. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın YÜD’ün ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, zarar dönemi içerisinde yerli üretim dalının üretim, satış, pazar payı, yurt içi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanımı, maliyetler, stoklar, istihdam, ücretler, verimlilik, nakit akışı, yatırımlardaki artış, kârlılık, büyüme, sermaye artışı, net dönem kârı/zararı göstergeleri analiz edilmiştir.
(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla 2013 yılının 9 aylık verileri yıllıklandırılmıştır. TL bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış ve 2010 yılı esas alınarak endekslenmiştir.
a) Üretim
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 birim olan üretim miktar endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 105, 102 ve 117 birim olarak gerçekleşmiştir.
b) Yurt İçi Satışlar
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 birim olan yurt içi satış miktar endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 112, 96 ve 121 birim olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında 100 birim olan yurt içi satış hâsılat endeksi ise takip eden yıllarda sırasıyla 106, 99 ve 118 birim olarak gerçekleşmiştir.
c) İhracat
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 birim olan ihracat miktar endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 119, 144 ve 119 birim olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında 100 birim olan ihracat hâsılat endeksi ise takip eden yıllarda sırasıyla 130, 159 ve 135 birim olarak gerçekleşmiştir.
ç) Pazar Payı
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 birim olan yurt içi pazar payı endeksi, takip eden yıllarda 113, 99 ve 117 birim olarak gerçekleşmiştir.
d) Stoklar
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 birim olan stok miktar endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 36, 124 ve 166 birim olarak gerçekleşerek önemli ölçüde artmıştır.
e) Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe üretim kapasitesi 2010-2013 döneminde sırasıyla 100, 99, 113 ve 97 birim olarak gerçekleşmiştir. KKO ise 2010 yılında % 61, 2011’de % 65, 2012’de % 55 ve 2013’te ise % 56 düzeyindedir.
f) İstihdam
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 birim olan idari personel sayısı endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 109, 130 ve 152 birim olarak gerçekleşirken, 2010 yılında 100 birim olan direkt işçi sayısı endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 109, 119 ve 131 birim olarak gerçekleşmiştir.
g) Ücretler
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2010 yılında 100 birim olan üretiminde çalışan işçilerin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 100, 104 ve 120 birim olarak gerçekleşmiştir.
ğ) Verimlilik
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 birim olan üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 96, 85 ve 90 birim olarak gerçekleşmiştir.
h) Yurt İçi Fiyatlar
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 birim olan ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyatı endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 94, 102 ve 97 birim olarak gerçekleşmiştir.
ı) Maliyetler
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 birim olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 110, 105 ve 110 birim olarak gerçekleşmiştir.
i) Kârlılık
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe yurt içi satışlardan 2010 yılında 100 olan birim kârlılık endeksi 2011 yılında 21, 2012 yılında 89 birim ve 2013 yılında ise 35 birime gerilemiştir.
2) YÜD’ün yurtdışı satışlardan 2010 yılında 100 birim olan birim kârlılık endeksi ise takip eden yıllarda artarak 142, 196 birim olarak gerçekleşmiş, 2013 yılında ise 87 birime gerilemiştir.
3) Soruşturmaya konu ürünün toplam satışlarından elde edilen kârlılık endeksine bakıldığında ise 2010 yılında 100 olan birim kârlılık endeksi 2011 yılında 19 birime, 2012 yılında 92 birime, 2013 yılında ise 34 birime gerilemiştir.
j) Nakit Akışı
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2010 yılında 100 olan ürün nakit akışı endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 39, 103 ve 65 birim olarak gerçekleşmiştir.
k) Net Kârlılık, Özkaynakların Kârlılığı ve Yatırım Hâsılatı
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2010 yılında 100 birim olan net kârlılık (Net Kâr/Net Satış) endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 31, 108 ve -15 birim olarak gerçekleşmiştir.
2) 2010 yılında 100 birim olan özkaynak kârlılığı (Kâr/Özkaynak) endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 100, 35, 123 ve -15 birim gerçekleşmiştir.
3) 2010 yılında -100 olan yatırım hâsılatı (Kâr/Aktif Toplamı) endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 29, 97 ve -9 birim olarak gerçekleşmiştir.
l) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2010 yılında 100 olan aktif büyüklüğü takip eden yıllarda sırasıyla 124, 147 ve 213 birim olarak gerçekleşmiştir.
m) Öz Sermaye Artışı
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2010 yılında 100 birim olan öz sermaye endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 101, 112 ve 134 birim olarak gerçekleşmiştir.
n) Yatırımlardaki Artış
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2010 yılında 100 olan yatırım endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 125, 285 ve 70 birim seviyelerinde gerçekleşmiştir.
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 26 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde üretim, yurt içi satışlar ve ihracat göstergelerinin incelenen dönemde olumlu bir seyir gösterdiği görülmektedir.
(2) Öte yandan, yerli üretim dalının artan sınai ve ticari maliyetleri, stokları, yurt içi satışlardan kârlılığı, verimliliği, stok çevrim hızı gibi ekonomik göstergelerinde düşüş göz önüne alındığında maddi zarar tehdidinin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır.
(3) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin veriler incelendiğinde, satışların maliyeti ve yatırımlarda bozulma trendi gözlenmiştir.
(4) Dampingli ithalatın birim fiyatlarının yerli üretim dalının ortalama yurt içi fiyatlarının altında olduğu da dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde pazardaki mevcut koşullar altında dampingli ithalattaki artışın ve buna bağlı olarak pazardaki büyümeden daha fazla pay alma eğiliminin sürebileceği ve bu nedenle yerli üretim dalının pazar payının daralacağı ve ekonomik göstergelerinin kötüleşeceği beklenmektedir. Bu durumda dampingli ithalatın maddi zarar tehdidinin ötesine geçerek yerli üretim dalı üzerinde maddi zarara neden olabileceği değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında hesaplanan ve önemli oranlarda olduğu tespit edilen damping marjları durumu destekler niteliktedir.
(5) Nihai bildirim sonrasında ilgili taraflardan yerli üretim dalının üretim, yurt içi yurt dışı satış, istihdam, yatırım gibi göstergelerinde iyileşmeler bulunduğuna ve yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin zarar tehdidini işaret etmediğine yönelik görüşler alınmıştır. Bilindiği üzere Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde yapılan dampingin yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin incelenmesinde kullanılan etken ve göstergelerin biri veya birkaçı mutlaka belirleyici bir yargıya temel teşkil etmeyebilir. Bu kapsamda açıklandığı üzere yerli üretim dalı üretimini arttırmakla birlikte stoklarda artışlar yaşanmakta, satışlardaki artışlar ise dampingli ithalat baskısı altında kârlılıktaki bozulmalar pahasına gerçekleşmekte, YÜD maliyet artışlarını satış fiyatlarına yansıtamamaktadır. Bununla birlikte, Almanya menşeli laminat parke ithalatı incelendiğinde 2010 yılında 17,8 milyon m2 olarak gerçekleşen ithalatın 2013 yılının 9 aylık verileri 12 aya tamamlandığında % 42 oranında artarak 25,1 milyon m2’ye ulaşacağı değerlendirilmiştir. 2013 yılının gerçekleşmiş ithalat rakamlarına bakıldığında, 12 aylık dönemde gerçekleşen ithalatın 22,9 milyon m2 seviyesinde gerçekleşerek 2010 yılına oranla % 23’lük bir artış göstermesi de bahse konu değerlendirmeyi doğrular niteliktedir. Türkiye’nin inşaat sektöründeki pazar ve talep yapısı dikkate alındığında, Almanya’nın yüksek ihracat ve üretim kapasitesi ile stoklarındaki artışa paralel olarak maddi zarar tehdidine neden olmasının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Dampingli İthalat ile Zarar Tehdidi Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler
Dampingli ithalatın etkisi
MADDE 27 – (1) Zarar döneminde soruşturmaya konu ülke menşeli dampingli ithalatın fiyatlarının YÜD fiyatlarını kırdığı ve baskı altına aldığı ve bu durumun maddi zarar tehdidini işaret ettiği tespit edilmiştir.
(2) Diğer taraftan, zarar inceleme döneminde yurt içi tüketim artarken, Almanya’nın pazar payı artmış ve zarar inceleme dönemi boyunca genel ithalat içinde en çok pay alan ülke konumunu korumuştur.
(3) Bu tespitler ışığında, dampingli ithalat nedeniyle özellikle soruşturma döneminde YÜD’ün ekonomik göstergelerinde zarar tehdidini işaret eden bozulmalar olduğu değerlendirilmiştir.
(4) Nihai bildirim sonrasında ilgili taraflardan dampingli ithalat ile yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerindeki bozulmalar arasında illiyet bağı olmadığına yönelik görüşler alınmıştır. Bu kapsamda, yerli üretim dalına mensup firmaların iç işleyişlerinden ve yatırım kararlarından kaynaklı nedenler, Türkiye piyasasında benzer ürün ile soruşturma konusu ürün arasındaki kıyaslama unsurları ve zarar tehdidine etki edebilecek piyasa işleyişine ve yerli üretim dalını oluşturan firmaların yapılarına ilişkin sair unsurlar değerlendirilmiştir. Son tahlilde, ilgili taraflarca yöneltilen itirazlar ile ortaya konulan ve/veya idarenin resen incelediği unsurların, soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen dampinge konu ithalat ile yerli üretim dalı üzerindeki zarar tehdidi arasındaki nedensellik bağını ortadan kaldırmaya yetecek güçte ve nitelikte olmadığına kanaat getirilmiştir.
Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 28 – (1) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalat miktar ve değer olarak zarar inceleme dönemi boyunca düşüş göstermiştir.
(2) Bununla birlikte, 30/7/2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/24) ile ÇHC menşeli laminat parkeler için 1,60- 2,48 ABD Doları/m2 tutarlarında dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuş, 3/5/2014 tarihli ve 28989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/14) ile bahse konu önlemlerin yürürlük süresi beş yıl uzatılmıştır.
(3) Yapılan değerlendirme kapsamında, soruşturma konusu ülke dışındaki diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın miktarı ve birim fiyatlarının, yerli üretim üzerindeki zarar tehdidi haliyle dampinge konu ithalat arasındaki nedensellik bağını ortadan kaldıracak nitelikte olmadığı değerlendirilmiştir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Sonuç ve Karar
Karar
MADDE 29 – (1) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ve Ekonomi Bakanının onayıyla gümrük tarife istatistik pozisyonu, eşya tanımı, menşe ülkesi ve ilgili firmalara yönelik olarak tabloda gösterilen dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.
(Değişik tablo:RG-5/11/2015-29523)

 

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Üretici Firma Dampinge Karşı Önlem (ABD Doları/m2)
4411.13.90.00.11 4411.14.90.00.11 4411.92.90.00.11 4411.93.90.00.11 Laminat Parkeler Almanya Falquon GmbH 0,00
Kronotex GmbH & Co. KG 0,30
Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH 0,33
Classen Industries GmbH 0,31
MeisterWerke Schulte GmbH 0,53
Diğerleri 1,05

Uygulama
MADDE 30 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyonu, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, 29 uncu maddede bulunan tabloda gösterilen oranlarda karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
13/6/2015 29385
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 5/11/2015 29523
Başa dön tuşu