İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/20)

27.05.2015-29368 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/20)

Başvuru ve mevcut durum
MADDE 1 – (1) 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/28 sayılı Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “kontrplak” ithalatında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 10/07/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/16 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) kapsamında anılan önlemin devamına karar verilmiştir.
(2) Kontrplak Üreticileri Derneği (KONÜDER) ÇHC menşeli kontrplakların ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin Bulgaristan ve Vietnam üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.
(3) Mezkur önlemin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Soruşturma konusu eşya
MADDE 2 – (1) Soruşturma konusu eşya 4412.10, 4412.31, 4412.32 ve 4412.39 Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) altında yer alan “kontrplaklar”dır.
(2) Bu aşamada belirtilen GTP’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.
Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular
MADDE 3 – (1) İnceleme konusu üründe toplam ithalatımız 2012 yılında 265.006 m3 iken, 2013 yılında bir önceki yıla göre %8,5 oranında artarak 287.695 m3, 2014 yılında ise bir önceki yıla göre %9,4 oranında artarak 314.652 m3 olarak gerçekleşmiştir. ÇHC menşeli kontrplak ithalatının 2012 yılında 444 m3 iken, 2013’de %74 oranında gerileyerek 115 m3’e düştüğü; buna karşın başvuru konusu iki ülkeden yapılan toplam ithalatın aynı dönemde % 19 oranında artarak 19.831 m3’den 23.682 m3’e çıktığı belirlenmiştir. 2014 yılında ÇHC menşeli ithalat 267 m3, başvuru konusu iki ülkeden yapılan toplam ithalat ise 43.656 m3 olarak kaydedilmiştir.
(2) Vietnam’dan önlem (NGGS) öncesinde gerçekleştirilen ithalat 2010 yılında 3.250 m3 iken, 2013 yılında 10.052 m3’e, 2014 yılında ise 24.065 m3’e yükselmiştir. Toplam ithalat içinde Vietnam’ın payı 2010 yılında % 2 iken 2014 yılında %8’e ulaşmıştır.
(3) Bulgaristan’dan yapılan ithalat 2010 yılında 13.243 m3 iken 2014 yılında 19.591 m3’e yükselmiştir. Toplam ithalat içinde Bulgaristan’ın payı 2010-2014 yılları itibariyle yaklaşık % 6 seviyesinde gerçekleşmiştir.
(4) Yapılan incelemeler ve ilgili ülkelerdeki Ticaret Müşavirliklerimiz aracılığıyla elde edilen bilgiler doğrultusunda, yürürlükteki dampinge karşı önlemin Bulgaristan ve Vietnam üzerinden etkisiz kılındığına dair ciddi şüphe hasıl olmuştur.
Karar ve işlemler
MADDE 4 – (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Bulgaristan ve Vietnam menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 5 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.
(2) Öte yandan, ilgili üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturmaya konu Bulgaristan ve Vietnam’ın Ankara Büyükelçiliklerine de soru formu gönderilecektir.
(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.
Süreler
MADDE 6 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 5 inci maddesinde belirtilen bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.
(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.
Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması
MADDE 8 – (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 9 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA
Tel: +90 (312) 204 77 88; 204 77 01
Faks +90 (312) 204 86 33
e-posta: oek187@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 10 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu