İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/29)

11.08.2014-29085 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/29)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Mevcut Durum
MADDE 1 – (1) Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Malezya ve Çin Tayvan’ı menşeli 54.07 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında yer alan “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat”ın ithalinde, 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) ile ülke ve firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlemler yürürlüğe konmuştur. 1/8/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/25) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin devamına karar verilmiştir.
(2) Mevcut dampinge karşı önlemlerin etkinliği 31/12/2010 tarihli ve 27802 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu Eşyanın İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ İthalat: 2011/20 ile takip edilmekte olup çeşitli sektör temsilcileri anılan eşyanın ithalatında uygulanan önlemlerin, önleme tabi ürünlerin Bulgaristan üzerinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası ile Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.
(3) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Soruşturma konusu ürün
MADDE 2 – (1) Soruşturma konusu ürün İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler (Tebliğ No: 2002/2 ve Tebliğ No: 2008/25) kapsamında önleme konu olan ve 54.07 GTP’si altında yer alan sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucattır.
Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular
MADDE 3 – (1) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı son dönem itibarıyla dalgalı bir seyir izlemiş olup Bulgaristan menşeli ürünün ithalatında ise artış gözlemlenmiştir. Bulgaristan’dan anılan ürünü ülkemize ihraç eden firmaların varlığı, faaliyet alanları, üretim konuları ve ihracat kapasiteleri hakkında Bakanlık ve Bakanlığın anılan ülkedeki Ticaret Müşavirliği tarafından gerçekleştirilen incelemeler neticesinde bu ülkeden ihracat gerçekleştiren firmaların mevcut dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı yönünde önemli bulgulara ulaşılmıştır.
Karar ve işlemler
MADDE 4 – (1) Yapılan inceleme sonucunda yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından, Bulgaristan menşeli/çıkışlı söz konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 5 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla söz konusu maddenin bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.
(2) Öte yandan, ilgili üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturmaya konu ülkenin Türkiye’deki diplomatik temsilciliğine de soru formu gönderilecektir.
Süreler
MADDE 6 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.
(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzerleri.) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.
Geçici önlem alınması, önlemin geriye dönük uygulanması
MADDE 8 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 9 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:
Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi
İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA
Tel: +90 (312) 204 75 34; 204 77 76
Faks: +90 (312) 212 87 65
e-posta: oek148@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 10 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu