İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/14)

10.07.2012-28349 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/14)

BİRİNCİ KISIM
Genel Bilgi ve İşlemler
Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonlarında (GTP) yer alan “granit” için 14/9/2006 tarihli ve 26289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/25) ile dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
(2) 24/12/2010 tarihli ve 27795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/30) ile söz konusu ürünlere ilişkin önlemin 14/9/2011 tarihinde sona ereceği, yerli üretim dalının Mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabileceği duyurulmuştur.
(3) Yerli üretim dalını temsilen Granitaş Granit Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (Granitaş) ile Silkar Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Silkar) ÇHC menşeli “granit” için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin gözden geçirilmesine yönelik bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için Ekonomi Bakanlığına başvuruda bulunmuştur. 28/7/2011 tarihli ve 28008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/13) ile açılan nihai gözden geçirme soruşturması İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda alınan kararı ve bu karara esas teşkil eden bilgi ve tespitleri içermektedir.
Yerli üretim dalının temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Nihai bildirim sonrası yapılan kamu dinleme toplantısı esnasında, şikayetçi Granitaş ve Silkar firmaları dışında da önlem konusu “granit”in yerli üreticilerinin bulunduğu ve bu bağlamda anılan soruşturmada şikayeti destek nispetinin sağlanamadığı hususu gündeme gelmiştir. Bununla beraber yapılan incelemede “granit” maddesine ilişkin olarak en büyük üreticilerin anılan firmalar olduğu tespit edilmiş olup bilinen diğer yerli üreticilerin soruşturmayı destek yazısı ise soruşturma dosyasında mevcuttur.
(2) Buna ilaveten anılan toplantıda isimleri zikredilen diğer bazı firmaların ise soruşturmaya konu “granit”in üreticisi olmadığı, peyzaj ve kaldırım kaplama amacıyla kullanılan “granit” maddesinin üreticileri olduğu tespit edilmiş olup firmaların iştigal sahalarına ilişkin beyanları da soruşturma dosyasında mevcuttur.
(3) Netice itibariyle Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, şikâyetin yerli üretim dalı adına yapıldığı ve bu bağlamda şikâyetçi üreticilerin şikayeti destek nispetini taşıdığı anlaşılmıştır.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip söz konusu ürünün yerli üreticilerine, Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ürünün ÇHC’de yerleşik bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için ÇHC Ankara Büyükelçiliğine, ilgili soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılış bildiriminde bulunulmuştur.
(2) Tarafların soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(3) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.
(4) İthalatçı soru formunu doldurmaları için kendilerine soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulan ithalatçıların 4’ünden çok sınırlı bir yanıt alınmıştır.
(5) Öte yandan soruşturmaya tabi ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan soru formlarına yönelik herhangi bir yanıt alınmamıştır.
(6) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim; ÇHC Ankara Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında sınırlı da olsa işbirliğinde bulunmuş olan 4 ithalatçı firmaya, bir aracı firma ve yerli üreticilere iletilmiştir.
(7) İthalatçı firmaların talebi üzerine kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir.
(8) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına işbu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.
Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üreticiler Granitaş ve Silkar firmalarının İstanbuldaki idari tesislerinde yerinde doğrulama yapılmıştır.
Gözden geçirme dönemi
MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere, 1/1/2008-30/6/2011 tarihleri arası gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.
İKİNCİ KISIM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu madde, 6802.23 ve 6802.93 Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) altında yer alan “Granit”tir.
(2) Granit, en sert doğal taşlardan birisi olup, su, güneş, donma gibi pek çok tabiat olayına karşı dayanıklılığı ve estetik bir yapıya sahip olması nedeniyle, günümüzde yapı sektöründe dış cephe kaplamada, zemin kaplamada ve mutfak ve banyo tezgâhları gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.
(3) Granitin bu dayanıklı yapısı nedeniyle, düzgün şekilde kesilmesi ve parlatılması da diğer taşlara nazaran daha zor ve zahmetli bir işlem gerektirmektedir. Genellikle 2-3 cm kalınlığında kesilen plakalar, kullanılacağı zamana kadar plaka olarak saklanmakta ve ihtiyaca göre de ebatlanmakta olup; plaka olarak veya ebatlanmış halde pazarlanmaktadır.
(4) Yerli üretim dalı tarafından imal edilen “granit” ile soruşturma konusu ülke menşeli “granit”in benzer ürün olduğu tespiti, mevcut önleme esas soruşturmada (esas soruşturma) yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, fiziksel özellikler, ürün çeşitliliği, kullanım alanları, tüketici algılaması ve dağıtım kanalları bakımından yerli üretici tarafından üretilen ürün ile soruşturmaya konu ülke menşeli ürün arasında “benzer ürün” tanımı açısından ayrım yaratan herhangi bir farklılığın ortaya çıktığına ilişkin yeni bir bilgiye ulaşılmamıştır. Bu itibarla, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Tebliğde (Tebliğ No: 2006/25) soruşturma konusu ürün ve benzer ürüne yönelik olarak yapılmış olan tespitleri değiştirecek herhangi bir bilgi mevcut olmadığından anılan belirlemeler bu aşamada geçerliliğini sürdürmektedir.
(5) Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde soruşturma konusu maddelerin yukarıda belirtilen GTİP’ler dışında bir sınıflandırma altında ithal edildiğine ilişkin herhangi bir bulgu edinilmemiştir. Öte yandan, soruşturma konusu maddeler haricinde bir maddenin mezkur GTİP’lerin altında ithal edildiğine dair bir itirazda da bulunulmamıştır.
(6) Soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde dampingin devam edip etmediği incelenmiştir. Soruşturma sırasında önleme konu ÇHC’de yerleşik hiçbir ihracatçı işbirliğinde bulunmamış olduğundan damping marjı hesaplanmamış, asıl soruşturmada hesaplanmış olan damping marjı gösterge olarak dikkate alınmıştır.
(2) Esas soruşturmada, oransal olarak CIF ihraç fiyatının %117,99’u oranında miktar olarak ise 310 ABD Doları/Ton tutarında damping marjı hesaplanmıştır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Maddi Zararın Varlığı ve Devamı
Genel açıklamalar
MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, yerli üretim dalında zarar durumu ve bu zararın devamına ilişkin incelemeler yapılmıştır. İthalat verileri incelenirken, yerli üretim dalının göstergeleri ile paralel olması açısından 2008-2010 tam yıl ve 2011 yılının ilk yarısını kapsayan dönem dikkate alınmıştır.
Maddenin genel ithalatı
MADDE 10 – (1) Önlem konusu ürünün 2008-2010 tam yıl ve 2011 yılının ilk yarısını kapsayan dönemde Türkiye’ye genel ithalatı ile önleme konu ÇHC’den yapılan ithalatının incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.
(2) Buna göre 2008 yılında 203.781 Ton olan genel ithalat miktarı, 2009 yılında 223.946 Ton’a ve 2010 yılında, 265.702 Ton’a yükselmiş ve 2011 yılında ise 323.633 Ton olarak gerçekleşmiştir.
(3) İthalat istatistiklerine değer olarak bakıldığında ise, granit için 2008 yılında 119 milyon ABD Doları olan toplam ithalatın, 2009 yılında 127 milyon ABD Doları, 2010 yılında 150 milyon ABD Doları ve 2011 yılında ise 186 milyon ABD Doları olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Maddenin soruşturma konusu ülkeden ithalatı
MADDE 11 – (1) Soruşturmaya konu ÇHC menşeli granit ithalatının ise 2008 yılında 112.566 Ton, 2009 yılında 106.600 Ton, 2010 yılında 119.416 Ton ve 2011 yılı ilk yarıyılda ise 64.823 Ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu bağlamda ÇHC menşeli ithalatın miktar olarak genel ithalat içindeki payının 2008 yılında %55, 2009 yılında %48, 2010 yılında %45 ve 2011 ilk yarı yılda ise %43 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
(2) Soruşturma konusu ülkeden gerçekleşen ithalata değer olarak bakıldığında ise ÇHC menşeli granit ithalatın 2008 yılında 58 milyon ABD Doları iken 2009 yılında 56 milyon ABD Doları, 2010 yılında 62 milyon ABD Doları ve 2011 yılında ise 74 milyon ABD Doları olarak gerçekleştiği görülmüştür.
(3) Yukarıdaki rakamlar incelendiğinde önleme rağmen ÇHC menşeli ithalatın en düşük seviyesinde genel ithalattan %40’ın üzerinde pay aldığı görülmektedir. Önleme rağmen ÇHC menşeli ithalatın genel ithalat içerisindeki bu yüksek seviyeyi korumasından, uygulanmakta olan önlemin mevcut haliyle yetersiz kaldığı değerlendirilmiştir.
Önlem konusu ürün ithalatının tüketime göre değişimi
MADDE 12 – (1) Önlem konusu granitin Türkiye toplam tüketimi, 2008-2010 tam yıl ve 2011 ilk yarıyılı kapsayan dönem için şikâyetçi yerli üreticiler Granitaş ve Silkar firmalarından temin edilen yurt içi satış miktarları ile ilgili yıllara ait ithalat miktarlarının toplanması suretiyle bulunmuştur. İthalat verilerinin Kg, yerli üretim dalının verilerinin ise M2 cinsinden olması sebebiyle yerli üretim dalının verileri dönüşüm katsayısı üzerinden ithalat verileri ile uyumlu hale getirilmiştir. Öte yandan 2011 yılı için alınan veriler 6 aylık olduğundan karşılaştırmanın sağlıklı yapılabilmesi için 12 aya tamamlanmıştır.
(2) Buna göre 2008 yılında 100 olarak alınan toplam yurtiçi tüketim endeksi 2009 yılında 105’e, 2010 yılında 125’e ve 2011 yılında ise 137’ye yükselmiştir. Yerli üretim dalının 2008 yılında 100 olan pazar payı endeksi ise 2009 yılında 66, 2009 yılında 70 ve 2011 ilk yarıyılda ise 56 olarak gerçekleştiği ve büyüyen pazardan pay alamadığı gözlemlenmiştir.
(3) ÇHC menşeli ithalata bakıldığında ise 2008 yılında %48,2 olan tüketim içerisindeki payın, 2009 yılında %43,6, 2010 yılında %41 ve 2011 yılı ilk 6 ayda ise %40,5 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu verilerden, önlem sonrası dönemde ÇHC menşeli ithalatın tüketim içerisindeki payının belli bir oranda azalmakla beraber yine de çok yüksek seviyelerde kaldığı anlaşılmaktadır. En düşük seviyesinde %40 üzerinde olan bu tüketim payının, uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin yeterli gelmediğine işaret etmektedir.
Önlem konusu ürün ithalatının fiyatlarının gelişimi
MADDE 13 – (1) Granite ilişkin genel ithalatının ağırlıklı ortalama birim fiyatının 2008 yılında 585 ABD Doları/Ton, 2009 yılında 570 ABD Doları/Ton, 2010 yılında 567 ABD Doları/Ton ve 2011 yılı ilk yarıyılda ise 577 ABD Doları/Ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.
(2) Önleme konu ÇHC’den gerçekleşen ithalatın birim fiyatının ise, 2008 yılında 524 ABD Doları/Ton, 2009 yılında 526 ABD Doları/Ton, 2010 yılında 527 ABD Doları/Ton ve 2011 ilk yarıyılda ise 529 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşerek genel ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatlarının önemli ölçüde altında seyrettiği görülmektedir.
Önlem konusu ithalatın yerli üretim dalının iç piyasa fiyatları üzerindeki etkisi
MADDE 14 – (1) Fiyat kırılması, soruşturma konusu ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının (CIF ithal fiyatı + gümrük vergisi ve masrafları) yerli üretim dalının fiyatlarının altında olup olmadığını göstermektedir.
(2) Fiyat kırılması hesaplanırken, TÜİK verilerinden elde edilen ithalatın birim fiyatına gümrük vergileri ve ithal masrafları eklenmek suretiyle elde edilen ithal birim fiyatı şikayetçi yerli üretici Granitaş ve Silkar firmalarının ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatı ile karşılaştırılmıştır. Önlemin olmadığı bir durumda soruşturma konusu ülkelerin fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisinin görülmesi amacıyla, uygulanmakta olan dampinge karşı önlemler bu hesaplamaya dahil edilmemiştir.
(3) Nihai bildirime görüş bildiren ithalatçı firmalar, fiyat kırılması hesaplanırken CIF ihraç fiyatına eklenen elleçleme giderlerinin gerçeği yansıtmadığını ve oranın çok daha yüksek olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Sınırlı bir şekilde işbirliğinde bulunan 4 ithalatçı firmanın sunmuş olduğu bilgi ve belgeler arasında bu hesaplamada kullanılabilecek hiçbir veri bulunmadığından mevcut önleme esas teşkil eden damping soruşturmasında kullanılan oran kullanılmak suretiyle fiyat kırılması hesabında bir güncelleme yapılmıştır.
(4) Bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda mevcut önleme rağmen yüksek tutarda fiyat kırılması hesaplanmıştır.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 15 – (1) Yerli üretim dalı ekonomik göstergeleri, şikayet başvurusunda bulunan Granitaş ve Silkar firmalarının verileri üzerinden incelenmiştir. Söz konusu zarar incelemesi 2008-2010 tam yıl ve 2011 yılının ilk yarısını kapsayan dönem için yapılmıştır. İncelemenin reel fiyatlar üzerinden yapılmasını teminen veriler enflasyondan arındırılmış ve endekslenmiştir. Endeksleme 2008 yılı esas alınarak (2008=100) alınarak yapılmıştır. Öte yandan elde 2011 yılının ilk yarısına ilişkin veriler bulunduğundan, göstergelerin seyrinin sağlıklı bir şekilde incelenebilmesini teminen söz konusu veriler 1 tam yıla tamamlanarak değerlendirmeye alınmıştır.
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO):
1) Yerli üretim dalının 2008 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2009 yılında 47’ye gerilemiş, 2010 yılında ise 72 ve 2011 yılında ise 70 olarak gerçekleşmiştir.
b) Yurtiçi satışlar:
1) Yerli üretim dalının 2008 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi 2009 yılında 69’a gerilemiş, 2010 yılında 87 ve 2011 yılında ise 74 olarak gerçekleşmiştir.
c) Yurtiçi Fiyatlar:
1) Yerli üreticinin Ton bazında ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatı 2008 yılında reel olarak 100 iken, 2009 yılında 111 olarak gerçekleşmiş, 2010 yılında ise 96’ya ve 2011 yılında ise 75’e gerilemiştir.
ç) İhracat:
1) Yerli üretim dalının 2008 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi, 2009 yılında 78’e, 2010 yılında 71’e ve 2011 yılında ise 63’e gerilemiştir.
d) Pazar payı:
1) Yerli üretim dalının 2008 yılında 100 olan pazar payı endeksi ise 2009 yılında 66, 2010 yılında 70 ve 2011 ilk yarıyılda ise 56 olarak gerçekleşmiştir.
e) Maliyetler:
1) Yerli üretim dalının 2008 yılında reel olarak 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti, 2009 yılında 123’e yükselmiş, 2010 yılında 105 ve 2011 yılında ise 83 olarak gerçekleşmiştir.
f) Kârlılık:
1) Yerli üretim dalının yurt içi satışlardan elde ettiği birim kârlılık 2008 yılında reel olarak 100 iken 2009 yılında (-29), (-)24 ve (-1) olarak gerçekleşmiştir.
2) Yurt içi satışlardan elde edilen toplam kârlılık ise birim kârlılığa paralel olarak, 2008 yılında reel olarak 100 iken 2009 yılında (-) 20, 2010 yılında -(21) ve 2011 yılında ise (-1) olarak gerçekleşmiştir.
g) Stoklar:
1) Yerli üretim dalının 2007 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2009 yılında 52, 2010 yılında ise 54 olarak gerçekleşmiş ve 2011 yılında 120’ye yükselmiştir. Stok çevrim hızına (satış/stok) bakıldığında ise 2008 yılında 100 iken, 2009 yılında 133, 2010 yılında 158 olarak gerçekleşmiş ve 2011 yılında ise 61’e gerilemiştir.
ğ) İstihdam:
1) Yerli üretim dalının 2008 yılında 100 olan direkt işçi sayısı endeksi, 2009 yılında 87’ye gerilemiş, 2010 yılında 91 ve 2011 yılında ise 88 olarak gerçekleşmiştir.
h) Verimlilik:
1) Üretimde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2008 yılında 100 iken, 2009 yılında 54’e gerilemiş, 2010 yılında 79 ve 2011 yılında ise 80 olarak gerçekleşmiştir.
ı) Nakit Akışı:
1) Yerli üretim dalının granit üretim ve satışı ile sağladığı reel nakit akışı (kâr+amortisman) 2008 yılında 100 iken (nakit çıkışı), 2009 yılında 2’ye ve 2010 yılında 1’e gerilemiş, 2011 yılında ise 12 olarak gerçekleşmiştir.
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 16 – (1) Önlem sonrası dönemde söz konusu önlemin etkinliğini görebilmek amacıyla yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir. Yapılan incelemede yerli üretim dalının yurt içi satış miktarında incelemeye konu yıllarda olumsuza gidiş gözlemlenmiştir. Satış miktarındaki bu düşüş üretime de yansımış ve yerli üretim dalının üretim miktarı 2008 ve 2011 yılları arasındaki dönemde düşüş göstermiştir. Üretimdeki bu düşüş sonucu yerli üretim dalının tam kapasitenin çok altında üretim yaptığı ve 2008-2011 döneminde kapasite kullanım oranında çok ciddi gerileme gerçekleşmiştir. Kapasite kullanım oranındaki bu düşüşe bağlı olarak 2008 yılında 100 olan stoklar %20 artış göstererek %120 seviyesine gelmiştir.
(2) Buna ilaveten yurt içi satış fiyatında 2009 yılında bir artış olmasına karşın, takip eden yıllarda ciddi bir düşüş olduğu tespit edilen diğer bir husustur. Satış fiyatındaki bu düşüşe bağlı olarak yurt içi satışlardan elde edilen hâsılanın da aynı dönem içerisinde düştüğü ve 2011 yılında hâsılanın zarara döndüğü tespit edilmiştir. Zira daha önce belirtildiği üzere 2008 yılından itibaren yerli üretim dalının fiyatları önemli ölçüde kırılmıştır. Buna bağlı olarak ürün nakit akışında da ciddi bir bozulma görülmüştür.
BEŞİNCİ KISIM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Oluşma İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.
(2) Bu çerçevede, önlem konusu ürünün uluslararası piyasasındaki gelişmeler, önleme konu ülkenin üretim kapasitesi, ihracat kabiliyeti ve ihraç fiyatları, önleme konu ülke için Türkiye pazarının önemi, talebi etkileyen unsurlar, esas soruşturmada tespit edilen damping marjı ve dampingli ithalatın muhtemel fiyatları gibi dampingin devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimaline ilişkin hususlar irdelenmiştir.
Önleme tabi ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 18 – (1) Önlem konusu ürüne ilişkin olarak dünya pazarındaki gelişmelerin incelenmesinde Uluslararası Ticaret Merkezi (UTM) verileri esas alınmıştır. UTM verilerine göre ÇHC’nin önleme konu GTP’ler altında yer alan granit için dünyadaki ana tedarikçi olduğu görülmektedir. Bu bağlamda miktar bazında her iki GTP altında gerçekleştirilen dünya çapında toplam granit ihracatının 2008-2010 yılları arasında yarısından fazlasının ÇHC’den gerçekleştiği görülmektedir. Bu bağlamda anılan GTP’ler altında gerçekleşen toplam ihracatın 2008 yılında %53, 2009 yılında %55’i ve 2010 yılında yine %53’ü ÇHC tarafından gerçekleştirilmiştir.
(2) Yukarıda yapılan açıklamalar değerlendirildiğinde söz konusu üründe ÇHC’nin küresel piyasada en büyük ihracatçısı durumunda olduğu, ihracatının istikrarlı bir seviyede dünya ticaretinden pay aldığı, bu bağlamda mevcut önlemin kalkması halinde Türkiye’ye yönelik ihracatını kolayca artırabilecek durumda olduğu değerlendirilmektedir.
Türkiye pazarının önemi
MADDE 19 – (1) Önleme konu ÇHC için Türkiye, önemli bir pazar mahiyetindedir. Türkiye’deki çok sayıda ithalatçı gerek önlem kadar, gerekse belli bir ölçüde azalan bir seyirle de olsa önlemden sonra da önemli miktarlarda granit ithalatını ÇHC’den gerçekleştirmişler ve halen de gerçekleştirmeye devam etmektedir. Bu eğilim, mevcut önlemin kalkması halinde Türkiye’ye ÇHC menşeli önemli bir seviyede granit ithalatı olacağına işaret etmektedir. ÇHC menşeli üretici/ihracatçılar Türkiye pazarı, rekabet şartları, dağıtım ve pazarlama kanalları, ürünler ve fiyat seviyeleri hakkında iyi derecede bilgiye sahip olup pazara nüfuz etme sorunu yaşamadıkları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, önlemin kalkması durumunda ÇHC, hali hazırda çok yüksek seviyede bulunan Türkiye’ye olan ihracatını kolaylıkla artırabilecek durumdadır.
(2) Netice itibariyle, Türkiye granit pazarının önleme rağmen hali hazırda ÇHC için önemini koruduğu ve korumaya da devam edeceği değerlendirilmektedir.
Esas soruşturmada tespit edilen damping marjı
MADDE 20 – (1) Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden orijinal damping soruşturması esnasında tespit edilen damping marjları, soruşturma konusu ülkede yerleşik üretici/ihracatçıların önlemin yürürlükten kalkması halinde muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir gösterge niteliği taşıdığından dikkate alınmıştır.
(2) Buna göre esas soruşturmada oransal olarak CIF ihraç fiyatının %117,99’u oranında miktar olarak ise 310 ABD Doları/Ton tutarında damping marjı hesaplanmıştır.
Üçüncü ülkelerden ithalat ve diğer hususlar
MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu ÇHC’ye ilaveten, Hindistan menşeli granitin de fiyatlarının dampingli olduğu ve zarara neden olduğu hususunda yerli üretim dalından bir başvuru alınmış ve 31/1/2012 tarihli ve 28190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) ile Hindistan için de granit maddesine yönelik olarak bir damping soruşturması başlatılmıştır.
(2) Hindistan menşeli granitin fiyatlarının dampingli olup olmadığı ve yerli üretim dalına zarar verip vermediği İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) ile başlatılan damping soruşturması kapsamında incelenecek bir husus olup ÇHC menşeli ithalatın yerli üretime zarar verdiği konusunda yapılan tespitleri değiştirmemektedir. Buna ilaveten ÇHC ve Hindistan haricindeki ülkelerden yapılan ithalatın, miktar ve birim fiyat itibariyle bu aşamada yerli üretim dalına zarar verici boyutta olmadığı değerlendirilmektedir.
Değerlendirme
MADDE 22 – (1) Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde, önlemin kalkması halinde önlem konusu ülkenin muhtemel davranışlarını yansıtması bakımından esas soruşturmada hesaplanan damping marjının önemli düzeylerde olduğu, ÇHC’nin önleme rağmen hala Türkiye’ye en büyük granit ihracatçısı konumunda olduğu; buna ilaveten anılan ülkenin dünya çapında da en büyük granit ihracatçılarından biri konumunda olduğu ve birim fiyatının dünya ticaretindeki ortalama fiyatların oldukça altında seyrettiği; bu bağlamda Türkiye’ye yönlendirdiği önemli bir kapasitesi olduğu ve önlemin kalkması halinde ve fiyata duyarlı söz konusu ürünün mevcut konjonktürde büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceğine ilişkin işaretlerin bulunduğu değerlendirildiğinden yürürlükteki önlemin kalkması halinde dampingli ithalatın devamı veya tekrarının muhtemel olduğu tespit edilmiştir.
ALTINCI KISIM
Sonuç
Karar
MADDE 23 – (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin yerli üretim dalında dampingli ithalattan kaynaklanan zararı ortadan kaldırmakta yetersiz kaldığı sonucuna ulaşıldığından İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Bakanın onayı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/25) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin artırılarak, aşağıda gümrük tarife pozisyonu, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalinde karşısında gösterilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
 

GTP Madde İsmi Menşe Ülke Dampinge Karşı Önlem
6802.23
6802.93
Granit Çin Halk Cumhuriyeti 174 ABD Doları/Ton

Uygulama
MADDE 24 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşısında gösterilen oranda dampinge karşı önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu