İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/26)

25.07.2009 – 27299 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/26)

Başvuru
MADDE 1 – (1) 26/7/2006 tarih ve 26240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/20 sayılı Tebliğ” ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli, 8415.10.90 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) “Yalnız duvar tipi split klimalar”, 8415.81 GTP’li “Yalnız duvar tipi split klimaların dış ünitesi (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)” ile 8415.82 GTP’li “Yalnız duvar tipi split klimaların iç ünitesi” madde tanımlı eşya için CIF bedelinin % 25’i oranında dampinge karşı vergi şeklinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 11/07/2007tarihinden itibaren “Yalnız duvar tipi split klimaların iç ünitesi” madde tanımlı eşya, 8415.90 GTP altında sınıflandırılmaya başlanmıştır.
(2) Yerli üretici Arçelik – LG Klima San. ve Tic. A.Ş., 2006/20 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan ÇHC menşeli önleme konu eşya için dampinge karşı vergi uygulanmasının akabinde, ÇHC menşeli klimaların söz konusu ticaret politikası önlemini etkisiz kılacak şekilde menşe yanıltması yapılarak Malezya üzerinden ülkemize ihraç edildiği iddiası ile Müsteşarlığımıza başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından da desteklenmiştir. Bu bağlamda 12/01/2008 tarihli 26754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/3 sayılı Tebliğ ile Malezya’ya yönelik olarak bir önlemlerin etkisiz kılınması soruşturması açılmıştır. Bu soruşturma sonucunda, 28/02/2009 tarih ve 17155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin 2009/6 sayılı Tebliğ ile, ÇHC’ye yönelik uygulanmakta olan önlem bazı firmalar muaf tutulmak üzere Malezya’ya teşmil edilmiştir.
(3) İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 2006/20 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan ÇHC menşeli önleme konu eşya için dampinge karşı vergi uygulanmasının akabinde, ÇHC menşeli klimaların söz konusu ticaret politikası önlemini etkisiz kılacak şekilde menşe yanıltması yapılarak Vietnam üzerinden ülkemize ihraç edildiği iddiası ile Müsteşarlığımıza başvuruda bulunmuştur.
(4) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/3 sayılı Tebliğ kapsamında Malezya’ya yönelik yürütülen önlemlerin etkisiz kılınması soruşturması kapsamında yapılan incelemelerde ÇHC’ye yönelik yürürlükte olan önlemin Vietnam, Endonezya, Filipinler, Pakistan ve Mısır üzerinden etkisiz kılındığına yönelik bulgulara ulaşılmıştır.
(5) Mezkur önlemin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Başvuru konusu madde
MADDE 2 – (1) Başvuru konusu madde, halen normal olarak 8415.10.90, 8415.81, 8415.90 GTP’leri altında beyan edilen “Yalnız duvar tipi split klimalar, yalnız duvar tipi split klimaların dış ünitesi (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç) ve yalnız duvar tipi split klimaların iç ünitesi” madde tanımlı eşyadır.
(2) Bu aşamada belirtilen GTP’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.
Önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular
MADDE 3 – (1) İç pazarda yaşanan hızlı büyüme ile birlikte bahse konu ürünün genel ithalatında hızlı bir artışın olduğu, bununla birlikte anılan ticaret politikası önlemi sonrası ÇHC’den yapılan ithalatta bir düşüş eğilimi ile birlikte üçüncü ülkelerden artış eğilimi görüldüğü tespit edilmiştir.
(2) Mevcut bilgiler ışığında Vietnam, Endonezya, Filipinler, Pakistan ve Mısır ile Türkiye arasında ticaretin şeklinde ani ve önemli değişmeler olduğu ve söz konusu değişikliklerin mezkûr önlemin etkisiz kılınmasına yönelik faaliyetlerden kaynaklandığına işaret eden ciddi bilgi ve bulguların varlığı tespit edilmiştir.
(3) Bu nedenle, söz konusu dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında önlemin miktar ve değer açısından yerli üretim dalı üzerinde beklenen iyileştirici etkisinin tam olarak görülmediği değerlendirilmiştir.
Karar ve işlemler
MADDE 4 – (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı bir soruşturmanın açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından, 16/07/2009 tarihinde İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Vietnam, Endonezya, Filipinler, Pakistan ve Mısır menşeli/çıkışlı başvuru konusu madde için Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 5 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu DTM internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.
(2) Ayrıca, ilgili ülkelerdeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla Vietnam, Endonezya, Filipinler, Pakistan ve Mısır’ın Türkiye’deki resmi temsilciliklerine bildirim yapılacaktır.
Süreler
MADDE 6 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 5 inci maddesinde belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.
(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde DTM İthalat Genel Müdürlüğüne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğ’in 5 inci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.
Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması
MADDE 8 – (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 9 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA
Tel: +90 (312) 204 77 02
Faks: +90 (312) 212 87 65, 212 87 11
e-posta: dsd0926@dtm.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 10 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Başa dön tuşu