İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/24)

25.07.2009-27299 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/24)

Başvuru
MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun,20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yerli üreticiler Rota Çocuk Gereçleri San. Tic. A.Ş. ve Derya Bebe Çocuk Gereçleri İml. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 8715.00.10.00.00 ve 8715.00.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında (GTİP) yer alan “bebek arabaları ile bunların şasileri” için halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur. Başvuru, Ünal Çocuk Ger. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firması tarafından desteklenmiştir.
Önleme tabi madde
MADDE 2 – (1) Önleme tabi madde, 8715.00.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında yer alan “bebek arabaları” ve 8715.00.90.00.00 GTİP’i altında yer alan “aksam ve parçalar” madde kapsamında bulunan “bebek arabalarının şasileri”dir.
(2) Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonları bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı değildir.
Mevcut önlem
MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/15 sayılı Tebliğ kapsamında, ÇHC menşeli 8715.00.10.00.00 GTİP’i altında yer alan “bebek arabaları” na yönelik 8 ABD Doları/Adet ve 8715.00.90.00.00 GTİP’ialtında yer alan “aksam ve parçalar” tanımına giren “bebek arabalarının şasileri” ne yönelik 5 ABD Doları/Adet tutarındadampinge karşı önlem mevcuttur.
Gerekçe
MADDE 4 – (1) 18/12/2008 tarihli ve 27084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/39 sayılı Tebliğ ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunulabileceği ilan edilmiştir.
(2) Bu çerçevede yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC menşeli önleme konu ürüne uygulanan dampingekarşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.
Karar ve işlemler
MADDE 5 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmelik’in35 inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturmaya konu mevcut önlem, Yönetmelik’in 35 inci maddesi gereğince soruşturma sonuçlanıncaya kadar devam eder.
Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 6 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından Yönetmelik’in40’ıncı ve 41’inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğ’in 8’inci maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik’in 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmelik’in 7 ncimaddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 7 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Soruşturmaya taraf ithalatçıların ve yabancı üretici/ihracatçıların soru formunu Dış Ticaret Müsteşarlığının web sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.
(2) Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıylaÇHC’nin Türkiye’deki resmi temsilciliğine bildirim yapılacaktır.
Süreler
MADDE 8 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.
(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması da dahil olmak üzere soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğ’in 7 inci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 9 – (1) Yönetmelik’in 26’ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA
Tel: +90 312 204 77 26 / 212 87 52
Faks:+ 90 312 212 87 65 / 212 87 11
E-posta: dsd0924@dtm.gov.tr
Soruşturma başlangıç tarihi
MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülür.

Başa dön tuşu