İthalat Tebliğleriİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2007/ 4)

31.03.2007-26479 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2007/4)

BİRİNCİ KISIM
Genel Bilgi ve İşlemler
Soruşturma
MADDE 1 – (1) Bento Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bento) tarafından yapılan ve diğer yerli üretici Bando Koçkaya Kayış Sanayi ve Ticaret (Türkiye) A.Ş. (Bando) tarafından desteklenen başvuru üzerine, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Hindistan ve Vietnam menşeli “v-kayışları” için 13/5/2006 tarih ve 26167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/11 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.
Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 3 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC, Hindistan ve Vietnam’da yerleşik bilinen ihracatçılarına ve ayrıca anılan ülkelerde yerleşik diğer ihracatçılara iletilebilmesini teminen adı geçen ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soru formları gönderilmiştir.
(2) Şikayetçi firma ve soruşturmayı destekleyen firma Müsteşarlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmişlerdir.
(3) Soru formu gönderilen Vietnam’da yerleşik Swichuan Trading Co. Ltd. firması soru formuna cevap için süre uzatımı talebinde bulunmuş, süre uzatımı kabul edilmesine rağmen ilgili firmadan yanıt alınamamıştır. Soru formu gönderilen Hindistan’da yerleşik Vinko Auto Industries Ltd. firması soru formuna cevap için süre uzatımı talebinde bulunmuş, verilen ek süre içinde yanıt alınamayan firmadan nihai bildirimin yapılmasından sonra, diğer bir deyişle soruşturmanın tamamlanma aşamasında alınan ve eksiklikler içeren yanıt değerlendirmeye alınmamıştır.
(4) SD’de 4010.32.00.00.00, 4010.34.00.00.00 ve 4010.39.00.00.00 GTİP’lerinden ÇHC, Vietnam ve Hindistan’dan ithalat yaptığı tespit edilen 26 firmaya “ithalatçı soru formu” gönderilmiş, 15 firmadan soru formuna yanıt alınmıştır. Yanıt alınan firmalardan 5 tanesi, soruşturma konusu ürüne ilişkin ithalatlarının olmadığını belirtmiştir.
(5) Soruşturma konusu ürünün ilgili ülkelerden bilinen ithalatçıları haricinde muhtemel diğer ithalatçılarına da, Açılış Tebliği’nde belirtilen süre içerisinde soruşturmaya taraf olmaları için imkân tanınmış ve bu çerçevede bir ithalatçı firmadan soru formuna cevap alınmıştır.
Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 4 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde, verilen cevapların yerinde doğrulanması amacıyla İstanbul’da yerleşik şikâyetçi Bento firmasının (yerli üretim dalı) üretim ve idari tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması yürütülmüştür. Soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik üretici/ihracatçılardan işbirliği olmadığından söz konusu firmalar nezdinde yerinde doğrulama soruşturması yapılmamıştır. İthalatçılarca sunulan bilgiler ile ileri sürülen görüşlerin yeterli delillerle desteklenenleri doğru kabul edilerek dikkate alınmış olup, ithalatçılar nezdinde yerinde doğrulama soruşturmasına gerek görülmemiştir.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve dinlenmesi
MADDE 5 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçı firmalara ve ayrıca anılan ülkelerde yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ilgili ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine şikâyetin gizli olmayan özeti metni ve Soruşturma Açılış Tebliği’nin birer örneği gönderilmiştir.
(2) İlgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri ilgili tarafların incelemesine açık tutulmuştur.
(3) Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, soruşturmanın ilgili taraflarına soruşturma sonucundaki belirlemelere esas teşkil eden verileri içeren nihai bildirimler gönderilmiş ve karşıt görüş ve değerlendirmelerini iletmeleri için mâkul bir süre tanınmıştır.
(4) Tüm taraflara soruşturma boyunca, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve bu görüşlerle alâkalı belgeleri sunma imkânı verilmiş; ortaya konulan yazılı görüşlerden nesnel ve konuyla ilgili olanları mevzuat kapsamında değerlendirilmiş ve bunlara Tebliğ’in ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.
Soruşturma dönemi
MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2005–30/6/2005 tarihleri arasındaki dönem soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlenmesinde ise, veri toplama ve analiz için 1/1/2002–30/6/2005 arasındaki dönem esas alınmıştır. Bir ithalatçının SD’ye ilişkin itirazı, soruşturmanın tamamlanma aşamasında sunulduğundan dikkate alınmamıştır.
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 4010.32.00.00.00, 4010.34.00.00.00 ve 4010.39.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan “Kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları” (v-kayışları) ’dır. Soruşturma konusu ürün, kord ipliği ve kord beziyle takviyeli, bütün yüzeyleri veya sadece üst yüzeyi kauçuk emdirilmiş bez ile kaplı olarak imal edilen ve güç iletiminin gerekli olduğu yerlerde kullanılan, v-yivli ya da senkronize olmayan, kesiti trapez şeklinde vulkanize edilmiş kauçuktan transmisyon kolanlarıdır (v-kayışı).
(2) Bazı ithalatçılar tarafından, yerli üretim dalının soruşturma konusu ürünün bazı tiplerini (dar kesitli kayışlar, varyatör kayışları, altıgen kayışlar) üretmediği ifade edilmiştir. Yapılan incelemelerde şikâyeti destekleyen diğer yerli üretici de dikkate alındığında söz konusu ürün tiplerinin önemli bir kısmının üretildiği veya üretilebileceği anlaşılmıştır. Ayrıca, çok sayıda tipin olduğu böyle bir üründe hiçbir üreticinin piyasa talebi olan tüm tipleri üretmesinin beklenmesi mâkul görülmemiştir.
(3) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde, kullanım yeri ve özellikleri belirtilmiş olan soruşturma konusu maddenin, yerli üreticiler tarafından üretilenleri ile soruşturma konusu ülkelerden ithal edilenleri arasında işlevsel özellikler, fiziksel özellikler, kullanım amaçları, dağıtım kanalları, tüketicilerin algılaması ve birbirini ikâme edebilmeleri açısından bir fark bulunmadığı tespit edilmiş ve şikâyet konusu ülkelerden ithal edilen v-kayışları ile yerli üretim dalı tarafından üretilen v-kayışlarının benzer ürün kabul edilebileceği anlaşılmıştır.
(4) Bazı ithalatçılarca, yerli üretim tarafından üretilen ürünlerin kalitesiz olduğu iddia edilmekle birlikte, bu iddiayı destekleyecek nesnel bir bilgi veya belge sunulmamıştır.
(5) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır.
İKİNCİ KISIM
Dampinge İlişkin Belirlemeler
Normal değer
MADDE 8 – (1) Soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik üretici/ihracatçılar soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunmamıştır. Ayrıca, ÇHC ve Vietnam piyasa ekonomisi uygulayan ülke olarak kabul edilmemektedir. Bu itibarla, normal değer belirlemesi için Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü uyarınca eldeki mevcut veriler kullanılmış olup, bu belirleme için oluşturulmuş değer yöntemine başvurulmuştur.
(2) Normal değer hesaplamaları yapılırken, v-kayışlarından yerli üretim tarafından en çok üretilen ve piyasada en çok talep edilen tiplerden olan 17 mm’lik düz v-kayış verileri değerlendirmeye alınmış, yerli üretim dalının üretim ölçeği dikkate alınarak hesaplamalar ihracatçının lehine olmak üzere gözden geçirilmiştir.
(3) SD’de, dampingli ithalatın da etkisiyle yerli üretim dalının v-kayış üretimi önemli oranda düşüş göstermiştir. Aynı dönemde, istihdamda gözlenen azalmaya rağmen, çalışan işçi başına verimlilikte düşüş yaşanmış, üretimdeki ciddi azalma nedeniyle maliyet yapısında bozulmalar ortaya çıkmıştır. Ticari ve sınai maliyeti artıran bu gelişme nedeniyle, oluşturulmuş normal değerin belirlenmesinde baz alınan 2005 yılı hammadde maliyetine, 2004 yılına ilişkin hammadde maliyetinden sınai maliyete geçiş oranı ile sınai maliyetten ticari maliyete geçiş oranı uygulanmıştır.
(4) Yerli üretim dalı tarafından, SD’de 17 mm’lik düz v-kayışın yukarıda belirtildiği biçimde hesaplanan ticari maliyetine mâkul bir kâr marjının eklenmesi suretiyle oluşturulan normal değer fabrika çıkış aşamasında belirlenmiştir.
(5) Bazı ithalatçılar, normal değerin olması gerekenin üstünde belirlendiğini iddia etmiştir. Normal değer belirlemelerinde ilgili taraflarca iletilen bütün bilgiler değerlendirmeye alınmış, yukarıda da belirtildiği üzere, yerli üretim dalının maliyetlerinde SD’de ortaya çıkan bozulmayı giderecek ayarlamalar yapılarak normal değerin sağlıklı bir biçimde tespiti yapılmıştır.
(6) Bazı ithalatçılar tarafından yerli üretim dalının üretim teknolojisinin çok eski olduğu ve bu şekilde üretim yaptığı için zararda olduğu iddia edilmiş, ancak nesnel bir veri sunulmamıştır. Diğer yerli üretici Bando firmasının da üretim maliyet verileri incelendiğinde söz konusu iddianın haklı sebeplere dayanmadığı görülmüştür.
İhraç fiyatı
MADDE 9 – (1) Normal değer hesabında kullanılan ürün tipine ilişkin olarak ihraç fiyatları, işbirliğinde bulunan ithalatçılardan elde edilen fiilen işlem yapılmış ithalatçı faturalarında yer alan bilgiler esas alınarak belirlenmiştir.
Fiyat karşılaştırması
MADDE 10 – (1) Normal değerle ihraç fiyatlarını âdil biçimde karşılaştırmak amacıyla, ihraç fiyatının belirlenmesi aşamasında, eldeki mevcut veriler çerçevesinde navlun ve sigorta giderleri için ithalatçı faturaları ve diğer kaynaklardan elde edilen veriler kullanılarak ayarlama yapılmıştır.
(2) Üretici/ihracatçıların lehine olmak üzere, damping marjı hesaplanırken FOB bazda olan ihraç fiyatını fabrika çıkış aşamasına getirmek için ayrıca bir ayarlama yapılmamıştır. Fiyat karşılaştırmasında kullanılan ihraç fiyatı ve normal değer, aynı tip ürün için belirlenmiş olup, normal değer ile ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilen bu fiyatlar esas alınarak aynı ticari aşamada karşılaştırma yapılmıştır.
Damping marjları
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları, ağırlıklı ortalama ihraç fiyatları ile oluşturulmuş değer yöntemiyle hesaplanan normal değerin karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.
(2) Bu çerçevede, damping marjları, ÇHC için CIF ihraç fiyatının %214,5’i ve miktar bazında 5,46 ABD Doları/Kg, Vietnam için CIF ihraç fiyatının %158,6’sı ve miktar bazında 4,93 ABD Doları/Kg ve Hindistan için CIF ihraç fiyatının %96,5’i ve miktar bazında 3,95 ABD Doları/Kg olarak tespit edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Zarara İlişkin Belirlemeler
BİRİNCİ BÖLÜM
Dampingli İthalat
Genel
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı incelenmiştir.
Maddenin genel ithalatı
MADDE 13 – (1) 4010.32.00.00.00 ve 4010.34.00.00.00 GTİP’leri altında soruşturma kapsamındaki ürünlerin tanımı yapılmışken, 4010.39.00.00.00 GTİP’i “Diğer” başlığını taşımakta olup içinde soruşturma kapsamında olmayan diğer ürünler de bulunmaktadır.
(2) Eldeki en iyi veriler kullanılarak, soruşturma kapsamında yer alan ürünlere ilişkin incelemenin daha sağlıklı yapılabilmesini teminen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri revize edilmiştir. Bu kapsamda, 4010.39.00.00.00 GTİP’i altında soruşturma kapsamına girmeyen ve birim fiyatı daha yüksek olan diğer tip kayışların istatistikleri yanıltacağından hareketle birim fiyatı soruşturma konusu ürünün normal değerinin bir mislinden daha yüksek fiyata gerçekleştirilen işlemler ile ithalatları içinde soruşturma konusu ürünün önemli bir pay tutmadığı anlaşılan otomobil üreticilerinin işlemleri istatistiklerden çıkarılmış ve veriler bu şekilde ayrıştırılmıştır.
(3) Buna göre, 2002 ile SD arasındaki v-kayışı ithalatı gelişimi izlendiğinde; miktar olarak 2002 yılında 875.600 Kg olan genel ithalatın, 2003 yılında 1.036.228 Kg ve 2004 yılında 1.104.859 Kg’a çıktığı belirlenmiştir. SD’de ise v-kayış ithalatı miktar olarak 537.169 Kg düzeyinde gerçekleşmiştir.
Maddenin soruşturma konusu ülkelerden ithalatı
MADDE 14 – (1) ÇHC, Vietnam ve Hindistan’dan yapılan ithalat için hesaplanan damping marjları ve soruşturmaya tabi her bir ülkeden yapılan ithalat miktarları ihmal edilebilir oranlardan yüksektir.
(2) Yapılan incelemeler sırasında soruşturmaya tabi her bir ülke kaynaklı ürünün aynı tür dağıtım kanalından geçtiği ve aynı piyasaya hitap ettiği anlaşılmıştır. Soruşturmaya tabi her bir ülkeden ithal edilen soruşturma konusu ürünlerin kendi aralarında ve yerli üretim dalının ürettiği benzer ürünle rekabet ettiği sabit görülmüştür. Bu çerçevede, Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümlerine dayanarak, soruşturmaya eş zamanlı konu olan ÇHC, Vietnam ve Hindistan’dan yapılan ithalatın etkilerinin toplu değerlendirilmesine karar verilmiş olup dampingli ithalat ifadesi bu ülkelerden yapılan toplam ithalatı ifade etmektedir.
(3) Bu çerçevede, dampingli ithalat 2002 ile 2004 yılları arasında sırasıyla 506.841 Kg, 700.231 Kg ve 746.690 Kg olarak gerçekleşmiştir. SD’de ise 371.093 Kg olarak gerçekleşmiştir. 2002 yılı ile SD arasında dampingli ithalatın toplam ithalat içindeki payı %57,88’den %69,08’e yükselmiştir. Değer olarak dampingli ithalat 2002 yılında 1.455.603 ABD Doları iken, 2003 yılında 2.144.449 ABD Doları ve 2004 yılında 3.010.549 ABD Doları düzeyine yükselmiştir. SD’de ise 1.564.711 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.
Maddenin üçüncü ülkelerden ithalatı
MADDE 15 – (1) Soruşturma konusu maddenin üçüncü ülkelerden ithalatı 2002’de 368.759 kg iken, 2003 yılında 335.997 kg, 2004 yılında 358.169 kg ve SD’de ise 166.076 kg olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde üçüncü ülkelerin miktar bazında genel ithalat içindeki payı ise sırasıyla %42,12, %32,43, %32,42 ve %30,92 olmuştur.
Dampingli ithalatın pazar payındaki değişim
MADDE 16 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları hesaplanırken yerli üretim dalının yurtiçi satış rakamları ile soruşturma konusu maddenin ithalat rakamları dikkate alınmıştır.
(2) Dampingli ithalatın pazar payı 2002 yılında %37,09’dan SD’de %49,35’ye yükselmiştir. Aynı dönemde soruşturma konusu ülkelerin her biri pazar payını artırırken yerli üretim dalının pazar payı endeksinin 100’den 79’a düştüğü tespit edilmiştir.
Dampingli ithalatın fiyatlarının gelişimi
MADDE 17 – (1) Soruşturma konusu ÇHC menşeli v-kayışların ithalatının revize edilmiş TÜİK verilerinden elde edilen ortalama fiyatları 2002 yılında 2,03 ABD Doları/Kg, 2003 yılında 2,40 ABD Doları/Kg, 2004 yılında 4,17 ABD Doları/Kg ve SD’de ise 4,38 ABD Doları/Kg’a çıkmıştır.
(2) Soruşturma konusu Vietnam menşeli v-kayışların ithalatının revize edilmiş TÜİK verilerinden elde edilen ortalama fiyatları 2002 yılında 3,52 ABD Doları/Kg, 2003 yılında 3,46 ABD Doları/Kg, 2004 yılında 3,32 ABD Doları/Kg ve SD’de ise 3,41 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. Bir ithalatçı firma Vietnam’ın dış ticaret istatistiklerinde en yüksek ithalat fiyatına sahip olmasına rağmen, en düşük ithalat fiyatlı olarak gösterildiği şeklinde itirazda bulunmuştur. Ancak eldeki nesnel verilerden Vietnam’dan yapılan ithalatın tüm ithalat içinde en düşük ağırlıklı ortalama fiyata sahip olduğu görülmüştür.
(3) Soruşturma konusu Hindistan menşeli v-kayışların ithalatının revize edilmiş TÜİK verilerinden elde edilen ortalama fiyatları 2002 yılında 4,28 ABD Doları/Kg, 2003 yılında 5,62 ABD Doları/Kg, 2004 yılında 4,88 ABD Doları/Kg ve SD’de ise 5,40 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.
Dampingli ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisi
MADDE 18 – (1) Yerli üretim dalı, dampingli ithalat nedeniyle SD’de sınaî maliyetinin de altında fiyatlarla satış yapmak durumunda kaldığından, dampingli ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisini daha sağlıklı biçimde yansıtacağından fiyat bastırmasına bakılmış ve önemli ölçüde olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede, yerli üretim dalının dampingli ithalatın yokluğunda olması gereken fiyatı olarak ifade edilebilecek maliyet bazına dayalı değerle, ithalatçı faturalarından elde edilen ağırlıklı ortalama ithal fiyatlarına gümrük vergisi ve diğer ithalat masraflarının ilave edilmesi sonucu elde edilen gümrüklü fiyat karşılaştırılmış ve ithal fiyatlarının yerli üretim dalının olması gereken fiyatının ÇHC için CIF bedelin %197,84’ü (5,04 ABD Doları/Kg), Vietnam için CIF bedelin % 146,16’sı (4,55 ABD Doları/Kg) ve Hindistan için CIF bedelin %85,42’si (3,50 ABD Doları/Kg) oranında altında kaldığı görülmüştür.
(2) Öte yandan, yerli üretim dalının ortalama satış fiyatları ile ithalatçı faturalarından elde edilen, gümrük vergisi ve masrafları dahil Türkiye piyasasına ağırlıklı ortalama giriş fiyatlarının karşılaştırılması yoluyla hesaplanan fiyat kırılmasının da, yerli üretim dalının sınai maliyetlerin bile altında fiyatlara satış yapmasına karşın SD’de ÇHC için CIF bedelin % 98,11’i (2,50 ABD Doları/Kg), Vietnam için CIF bedelin % 64,54’ü (2,01 ABD Doları/Kg) ve Hindistan için CIF bedelin % 23,44’ü (0,96 ABD Doları/Kg) oranlarında gerçekleştiği görülmüştür. Fiyat kırılması oranları dikkate alındığında, yerli üretim dalının dampingli ithalat ile fiyat rekabetine girmesinin güç olduğu görülmüştür.
İKİNCİ BÖLÜM
Yerli Üretim Dalının Durumu
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 19 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri, SD’de yurtiçi üretimin önemli bir bölümünü gerçekleştiren Bento firmasının sağlamış olduğu ve mümkün olduğu ölçüde soruşturma konusu maddeye ilişkin ekonomik göstergeler temelinde değerlendirilmiştir. Soruşturmayı destekleyen Bando firması 2004 yılının ortasında faaliyete geçmiştir. Ancak yeni kurulan bir firma olarak kuruluş ve faaliyete geçiş maliyetlerinin yüksek olması ve bunun da yerli üretimin mali tablolarında dampingli ithalattan kaynaklanan zararın yorumunda zorluklar çıkaracağı düşünülerek, soruşturmayı destekleyen Bando firmasının mali verileri kullanılmamıştır.
(2) Soruşturma süresi içerisinde Süper Kauçuk Sanayii A.Ş.’nin de Türkiye’de v-kayışı üretimi yaptığı iddia edilmekle birlikte, söz konusu firma üretimini soruşturma açılmadan önce durdurduğunu beyan etmiştir. Bu çerçevede, şikâyeti desteklediğini yazılı olarak beyan eden üreticiyle şikayetçi firmanın, soruşturma döneminde yurtiçindeki üretimin tamamını gerçekleştirdiği yönündeki tespitte herhangi bir değişiklik olmamıştır.
(3) Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ile enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmıştır.
a) Üretim
(1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2002 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2003 yılında 162’ye yükselmiş, 2004 yılında 147 ve SD’de ise 44 olmuştur.
b) Satışlar
(1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2002 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi, 2003 yılında 141’e yükselmiş, 2004 yılında 129 ve SD’de ise 44 olmuştur. Satış hasılasına bakıldığında ise 2002 yılında 100 olan endeksin, 2003 yılında 111’e yükseldiği, 2004 yılında 89 ve SD’de ise 19 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
c) Pazar payı
(1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2002 yılında 100 olan yurtiçi pazar payı endeksi, 2003 yılında 111’e yükselmiş ancak 2004 yılında 101 ve SD’de ise 79 olmuştur.
ç) Stoklar
(1) Firmanın ilgili üründe 2002 yılında 100 olan dönem sonu stok miktar endeksinin, 2003 yılında 1.331, 2004 yılında 2.348 ve SD’de 2.403 olarak gerçekleşmiştir.
d) Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)
(1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2002 yılında 100 olan kapasite endeksi, 2003 yılında 114 olmuş ancak 2003 yılından SD’nin sonuna kadar kapasitede değişiklik olmamıştır. Yerli üretim dalının ilgili üründe 2002 yılında %33 olan kapasite kullanım oranı, 2003 yılında %46’ya yükselmiş, 2004 yılında %42 ve SD’de ise %25 olmuştur.
e) İstihdam
(1) Yerli üretim dalının çalışan idari personel sayısı endeksi 2002 yılında 100 iken, 2003 yılında 105, 2004 yılında 100 ve SD’de 70 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2002 yılında 100 olan işçi sayısı endeksi ise, 2003 yılında 98, 2004 yılında 89 ve SD’de 79 olarak gerçekleşmiştir.
f) Ücretler
(1) Üretimde çalışan işçilerin aylık ücret endeksi 2002 yılında 100 olarak kabul edildiğinde, 2003 yılında 92, 2004 yılında 102 ve SD’de ise 120 olarak gerçekleşmiştir.
g) Verimlilik
(1) Üretimde çalışan işçi başına verimlilik 2002 yılında 100 iken, 2003 yılında 166, 2004 yılında 165, SD’de ise 112 olarak gerçekleşmiştir.
ğ) Yurtiçi Fiyatlar
(1) Yerli üretim dalının ilgili üründe yurtiçi birim satış fiyatı endeksinin, 2002 yılı verileri 100 olarak alındığında, 2003 yılında 79, 2004 yılında 69 ve SD’de 44 olarak gerçekleştiği görülmüştür.
h) Maliyetler
(1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2002 yılında 100 olan birim sınai maliyeti, 2003 yılında 62, 2004 yılında 55 ve SD’de 63 olarak gerçekleşmiştir, birim sınai maliyeti ise 2002 yılında 100 iken 2003 yılında 68, 2004 yılında 60 ve SD’de 68 olarak gerçekleşmiştir.
ı) Kârlılık
(1) Yerli üretimin ilgili üründe 2002 yılında 100 olan birim kârlılığı, 2003 yılında 134, 2004 yılında 132 ve SD’de ise (-) 3.142 olarak gerçekleşmiştir.
i) Nakit akışı
(1) Soruşturma konusu ürünün 2002 yılında 100 olan nakit akış değeri, 2003 yılında 313, 2004 yılında 271 ve SD’de (-) 801 olarak gerçekleşmiştir.
j) Özkaynakların Kârlılığı ve Yatırım Hasılatı
(1) 2002 yılında 100 olan özkaynakların kârlılığı (kâr/özkaynaklar) endeksi, 2003 yılında 221, 2004 yılında 96 ve SD’de ise (-) 862 olarak gerçekleşmiştir.
(2) Yerli üretimin 2002 yılında 100 olan yatırım hâsılatı (kâr/aktif toplamı) endeksi, 2003 yılında 98, 2004 yılında 82 ve SD’de (-) 497 olarak gerçekleşmiştir.
k) Büyüme
(1) Yerli üretim dalının 2002 yılında 100 olan aktif büyüklüğü, 2003 yılında 222, 2004 yılında 236 olarak gerçekleşmiş, SD’de ise 278 olmuştur.
l) Sermaye artışı
(1) Yerli üretim dalının 2002 yılında 100 olan öz kaynak endeksi, 2003 yılında 98, 2004 yılında 202 ve SD’de 160 olarak gerçekleşmiştir.
m) Yatırımlardaki artış
(1) Yerli üreticilerin 2002 yılında 100 olan tevsi yatırımları 2003 yılında 259, 2004 yılında 66 ve SD’de 96 olarak gerçekleşmiştir. 2002 yılında 100 olan yenileme yatırımları ise, 2003 yılında 297, 2004 yılında 103 ve SD’de 22 olarak gerçekleşmiştir.
n) Damping marjının büyüklüğü
(1) Soruşturma konusu ülkeler için hesaplanan damping marjlarının ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edilmiştir.
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 20 – (1) Yerli üretim dalının zarar inceleme dönemine ait ekonomik göstergelerinin incelenmesi sonucunda; üretim, yurtiçi satışlar, pazar payı, yurtiçi satış fiyatları, stoklar, istihdam, kapasite kullanım oranı ile kârlılık, nakit akışı, özkaynakların kârlılığı ve yatırım hâsılatı gibi mali göstergelerinde ciddi bozulmalar olduğu belirlenmiştir. Özellikle soruşturma dönemi olan 2005 Ocak-Haziran döneminde satışlardaki ciddi daralma nedeniyle üretimdeki önemli düşüşe rağmen stoklar eritilememiş, kapasite kullanım oranı düşmüş, yurtiçi satış fiyatlarında dampingli ithalatın fiyat baskısı nedeniyle düşüşler yaşanırken maliyetler büyük ölçüde eski düzeyini korumuş, fiyatlardaki bu düşüş kârlılık endeksinde büyük bozulmaya yol açmış ve 2004 yılına kadar artışta olan verimlilik istihdamdaki düşüşe rağmen üretimdeki azalmaya bağlı olarak düşüşe geçmiştir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler
Dampingli ithalatın etkisi
MADDE 21 – (1) 2002-2004 döneminde üçüncü ülkelerden v-kayış ithalatı % 2,87 oranında düşüş gösterirken, dampingli ithalat % 47,32 oranında artmış ve toplam ithalatın % 26,18 düzeyinde artmasına kaynaklık etmiştir. Bu dönemde dampingli ithalatın toplam ithalat içindeki payı % 57,88’den % 67,58’e yükselmiş, SD’de de % 69,08 düzeyine ulaşmıştır.
(2) 2002 ile SD arasındaki dönemde yerli üretimin satış fiyatları reel olarak %56 düşmüş, SD’de yerli üretim dalı birim sınai maliyetin de altında satış yapmak durumunda kalmıştır. Buna rağmen, SD’de dampingli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını hâlâ önemli ölçüde kırmakta olduğu belirlenmiştir. Maliyetin altında gerçekleştirilen satışlar nedeniyle yerli üretim dalı kârlı durumdan, SD’de zarar eder konuma gelmiştir. 2002 yılında 100 olan yerli üretimin pazar payı endeksi, 2003 yılında 111’e yükselmesine rağmen sonra 2004 yılında 101’e düşmüş ve fiyat baskısından kaynaklanan zararına satışlara karşın SD’de 79’a gerilemiştir. SD’de, üretimdeki ciddi daralmaya rağmen önceki dönemlerden kalan stoklar eritilememiştir. Kapasite kullanım oranı ise 2003 yılında %33’ten %46’ya ulaşmasına rağmen, 2004 yılında %42 olmuş ve SD’de önemli oranda düşerek %25 düzeyinde kalmıştır. Buna karşın, dampingli ithalatın pazar payı 2002 yılında %37,09’dan her yıl artarak SD’de %49,35’e ulaşmıştır. Yerli üretim dalının ekonomik verilerinde tevsi ve yenileme yatırımlarının bulunduğu görülmekle birlikte yatırımların eski düzeylerini koruyamamasında dampingli ithalatın da etkisinin bulunduğu düşünülmektedir.
(3) Bu tespitler ışığında, yerli üretim dalında görülen zarar ile dampingli ithalatın eş zamanlı olması nedeniyle dampingli ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarar arasında illiyet bağı olduğu sonucuna varılmıştır.
Üçüncü ülkelerden ithalat
MADDE 22 – (1) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı 2002 ile SD arasında %26,98’den, %22,09 düzeyine gerilemiştir. Aynı dönemde yerli üretimin pazar payı düşerken, şikâyete konu ülkelerin pazar payları artmıştır. Buna rağmen bazı ithalatçılar soruşturma kapsamı dışındaki bazı ülkelerin de soruşturma kapsamına alınmasını talep etmişlerdir. Soruşturma yerli üretimin şikayetinde yer alan ülkelerle sınırlı olmakla birlikte, yapılan incelemede SD’de üçüncü ülkeler menşeli ithalatın, gerek fiyatları ve gerekse miktarı itibariyle yerli üretime zarar verebilecek boyutta olmadığı da tespit edilmiştir.
Diğer unsurların etkisi
MADDE 23 – (1) Bando 2004 yılının ortasında soruşturma konusu ürünün üretimine başlamıştır. Ancak zarar inceleme döneminin sonlarında piyasaya girmiş olması nedeniyle firmanın verilerinin yerli üretim dalının ekonomik göstergelerindeki trendin değerlendirilmesinde bozucu etkisi olacağından ve yeni kurulan bir işletme olarak ilk yatırım tutarlarının yüksek olması sebebiyle ekonomik göstergelerinde olumsuzlukların yerli üretim dalının ekonomik göstergelerini olumsuz yönde etkileme durumu söz konusu olduğundan yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde dikkate alınmamıştır.
(2) Bununla birlikte, soruşturmaya konu ürünün toplam yerli üretimi ve piyasadaki durumun değerlendirilebilmesi için Bando firmasının verileri de dikkate alınarak 2004 ve SD’yi kapsayan dönem için ayrı bir analiz yapılmıştır.
(3) İki firmanın verileri birlikte değerlendirildiğinde, yerli ürünün üretim miktarı endeksi 2004 yılında 100 iken SD’de ise 48 olarak gerçekleşmiştir. Yerli ürünün satış miktarı endeksi 2004 yılında 100 iken SD’de 46 olarak gerçekleşmiştir. Bando firmasının üretime başlaması, toplam yurtiçi v-kayış üretim kapasitesine %13,2’lik bir artış getirmiştir. SD’de ise kapasitede belirgin bir değişiklik gerçekleşmemiştir. Toplam kapasite kullanım oranı, 2004 yılında %40 iken SD’de %38 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretimin pazar payı endeksi ise 2004 yılında 100 iken SD’de 96 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan incelemelerde altı aylık ithalatların talepte önemli bir mevsimselliğe işaret etmediği anlaşılmış olup SD’ye ilişkin veriler, yerli ürünün üretim, satış, kapasite kullanım oranı ve pazar payında olumsuz bir seyrin bulunduğunu işaret etmektedir.
(4) Yeni yerli üreticinin piyasaya girmesi ile birlikte yerli üretimin ekonomik göstergelerinde ilerleme olması beklenirken, üretim ve satış miktarı, kapasite kullanım oranı ve pazar payı göstergelerinde olumsuzluklar olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, bazı ithalatçıların iddia ettiği üzere ortaya çıkan zararın yalnızca yerli üretim dalının verimsiz çalışmasından kaynaklandığı iddiası temelsiz kalmaktadır. Kaldı ki, yerli üretim dalının verimsiz ve yüksek maliyetli çalıştığı iddiası 2002-2004 yılı için temelsiz görünmekte, 2005 yılında başlayan olumsuzluklar ise firmanın yeni üreticinin piyasaya girmesinin ötesinde dampingli ithalatın pazar payını artırmasıyla üretimini kısmak durumunda kalması ve bunun sonucunda maliyet yapısının bozulmasından kaynaklanmaktadır.
(5) Bazı ithalatçılar yerli üretim dalının son dönemlerde önemli üretim ve finansman sorunları yaşadığını belirtmişlerdir. Ancak bu durum yerli üreticinin dampingli ithalattan zarar gördüğü gerçeğini değiştirmemektedir. Yerli üretim dalının yaşadığı sorunlarda dampingli ithalatın etkisinin bulunduğu görülmektedir.
Soruşturma ile ilgili diğer hususlar
MADDE 24 – (1) Bazı ithalatçılar tarafından soruşturma sırasında yerli üretim dalının kiralık olarak kullandığı mal varlıklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satılacağı, şikâyetçi firma ortadan kalkacağından soruşturmanın bitmesi gerektiği ifade edilmektedir. Soruşturmanın tamamlanma aşamasında yerli üretim dalının kiralık olarak kullandığı mal varlıklarının TMSF tarafından Derby Konveyör Bant Sanayii ve Ticaret A.Ş.’ye satıldığı bilgisi edinilmiş olup ilgili üreticiyle gerekli yazışmalar yapılmış ve ilgili firma satın alma amaçlarının v-kayış üretmek olduğunu, bir ay gibi kısa bir sürede imalata başlamayı tasarladıklarını ve bu konuda gerekli bilgi, deneyim ve koşullara sahip olduklarını, ancak yatırımın beklendiği gibi verimli bir biçimde işletilebilmesinin dampingli ithalatın yerli üretim dalına zarar vermesinin önlenmesine bağlı olduğunu beyan etmiştir. Kaldı ki, Tebliğin 1 inci maddesinde ifade olunduğu üzere, Bento firmasının tek üretici olmadığı; şikâyeti destekleyen Bando’nun da soruşturmaya konu ürünü üretip sattığı bilinmektedir.
(2) Bazı ithalatçılar şikâyet konusu ürüne önlem alınması durumunda Bando firmasının tek başına kalacağı ve piyasadaki rekabeti engelleyici bir durumun oluşacağını ifade etmektedirler. Soruşturmada amaç ithalattan kaynaklı haksız rekabetin önlenmesidir. Şikâyet konusu ülkelerden ve üçüncü ülkelerden ithalata yasak gelmemekte, soruşturma konusu ülkelerden dampingli fiyatlarla yapılan ithalatın yerli üreticiye verdiği zararın önlenmesi amaçlanmaktadır.
(3) Bazı ithalatçılar tarafından şikâyetçi firma ile soruşturmayı destekleyen firmanın başka ülkelerden ithalat yapıp yapmadıkları tespitinin yapılmadığını belirtmişlerdir. Yerli üretim tarafından yapılan ithalat SD’de ülkemize ihmal edilebilir oranlarda ihracat yapan ülkelerden gerçekleştirilmiş olup, ürün gamını tamamlamak amacına yönelik olduğu anlaşılmıştır. Öte yandan, ithalat yapan firmalardan birinin yerli üreticiyle bağlantılı firma olduğu yönündeki iddia somut belgelerle ispat edilmediğinden dikkate alınmamıştır.
(4) Yerli üretim dalının SD’de soruşturma konusu ülkelerden ithalatı bulunmamaktadır.
BEŞİNCİ KISIM
Sonuç
Karar
MADDE 25 – (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen miktarda dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.

GTİP
Eşyanın Tanımı
Menşe Ülke
Dampinge Karşı Vergi
(ABD Doları/Kg)
 
 
4010.32.00.00.00
 
 
 
Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları
 
Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları
 
Yalnız “Kesiti trapez şeklinde (V-Kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları”
Çin Halk Cumhuriyeti 5,04
 
 
4010.34.00.00.00
 
 
Hindistan 3,50
 
 
4010.39.00.00.00
 
 
Vietnam 4,55

Uygulama
MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numaraları, tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın ithalatında, karşılarında gösterilen miktarda dampinge karşı vergiyi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Başa dön tuşu