İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/ 9)

09.08.2009-27314 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/9)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
(Değişik tablo:RG-11/7/2012-28350)

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı CIF Kıymet
(ABD Doları/Kg*)
8515.31.00.00.00 Tamamen veya kısmen otomatik olanlar 20
8515.39.13.00.00 Transformatörlerle birlikte olanlar 20
8515.39.18.00.00 Jeneratörlerle veya rotatif konvertörlerle veya statik konvertörlerle, redresörler veya redresör cihazları ile birlikte olanlar 20
8515.39.90.00.00 Diğerleri 20
8515.90.00.90.19 Diğerleri 20

*Kg: Brüt ağırlık
Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen eşya, ancak (Değişik ibare:RG-11/7/2012-28350) Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 2 (iki) adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.
Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK II’deki belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.
(2) Gözetim belgesi düzenleme tarihinden itibaren, gözetim belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın tümünün stokları bitinceye kadar Ek III’te yer alan tablonun Yeminli Mali Müşavirce onaylı olarak her 6 (altı) ayda bir İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi zorunludur.
(3) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.
Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.
(2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymeti”ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymeti”ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
(4) Gözetim belgesi devredilemez.
(5) Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatıyla ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi ile Genel Müdürlükçe gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden sonra belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi zorunludur.
(6) İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi zorunlu olan belgeleri iletmemiş olan belge sahiplerinin bu Tebliğ kapsamında yapacakları müteakip gözetim belgesi başvuruları karşılanmaz.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (Değişik:RG-11/7/2012-28350)
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
EK I GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU
Tarih: …./…/….
 
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA[1]
(İthalat Genel Müdürlüğü)
İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA
 
Dilekçe ve Taahhütname
İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/9 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri Tebliğ’de belirtilen süreler içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
Bilgileri ve gereği arz olunur.
İmza ve Kaşe
İsim- Unvan
 

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Unvanı :
Adresi :
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi numarası:
Son iki takvim yılında gerçekleştirilen toplam ithalat tutarı (ABD Doları) 200… 200…
   
Son iki takvim yılında ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar) 200… 200…
   
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:  
İthalatçı ile ihracatçı arasında ortaklık ilişkisi varsa ortaklığın yapısı ve oranları  
İmza sirküleri ve vekaletnamenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi:  
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Unvanı :
Adresi:
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi/Numarası: T.C. kimlik numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
         
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
G.T.İ.P.(12 li): Tanımı:
Menşe ülke: Sevk ülkesi:
Döviz transferinin yapıldığı/yapılacağı ülke:
Miktarı : Kg. (Brüt): Kg. (Net): Adet: CIF/Adet:
Değeri : FOB: CIF: CIF/Kg.:
Navlun: Sigorta
İthalat için öngörülen Tarih:
Gümrük Kapısı:
           
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Unvanı:
Adresi: Ülkesi:
Tel: Faks: E-posta: Internet sitesi:

EK II GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER
1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.
2- İthal edilecek eşyaya ait proforma/ticari faturanın aslı veya fotokopisi. (Faturada farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmeli ve ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalıdır. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı ve kilogram ve adet bazında miktarı ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir).
3- (Değişik:RG-28/7/2011-28008) Vergi levhasının bir örneği.
4- Kaynak makinesi imalat sanayiinde üretim yaptığını gösterir kapasite raporu (ithalatçı, kendisi üretim yapmıyorsa ithal ettiği ürünleri üretiminde kullanacak kaynak makinesi imalat sanayiinde üretim yapan firmaya ait kapasite raporu ile bu firma ile aralarında yapmış olduğu satış sözleşmesinin aslını ibraz etmek zorundadır).

EK III

Gözetim Kapsamında İthal Edilen Eşyanın Durumunu Gösterir Tablo (İlk başvuruda ibraz edilmez.)
-Gözetim belgesi kapsamında olan eşyanın ithalatını, satışlarını ve stoklarını içeren aşağıdaki şekle uygun olarak düzenlenmiş icmal tablosu.

Gözetim Belge No Gözetim Belgesinde Kayıtlı Ürün İthalatı Gerçekleştirilen Ürün Yurt İçi Satışı Yapılan Ürün Üretimde Kullanılan Ürün Stoklardaki Ürün
Adet KG USD (CIF) Adet KG USD (CIF) Adet KG TL Adet KG TL Adet KG TL
                               
                               
                               
TOPLAM                              

 
[1] (Değişik ibare:RG-11/7/2012-28350)

Başa dön tuşu