İthalat Tebliğleriİthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulaması

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/ 5)

30.01.2008-26772 Resmi Gazete

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/5)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda (Değişik ibare:RG-11/7/2012-28350) gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
 
(Değişik tablo:RG-11/7/2012-28350)

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
9003.90.00.00.00 Aksam ve parçalar

Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak (Değişik ibare:RG-11/7/2012-28350) Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili G.T.P.’den 250 (ikiyüzelli) çift veya 1 (bir) kilogram veya bunlardan daha az miktarda yapılacak olan ithalat, gözetim uygulamasından muaftır.
Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun usulüne uygun bir şekilde doldurularak, EK II’ deki belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belgeler isteyebilir.
(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.
Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.
(2) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
(3) Gözetim belgesi devredilemez.
(4) Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatıyla ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ithalat gerçekleştirilmiş ise gümrük beyannamelerinin fotokopisi ve Genel Müdürlükçe gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.
(5) Gözetim belgesi düzenlenme tarihinden itibaren, gözetim belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın tümünün stokları bitinceye dek, EK III’te yer alan “Yeminli Mali Müşavirlik Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu”nun her 6 (altı) ayda bir İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.
(6) İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunlu olan belgeleri iletmemiş olan belge sahiplerinin bu Tebliğ kapsamında yapacakları müteakip gözetim belgesi başvuruları karşılanmaz.
Yürürlükten kaldırılan Mevzuat
MADDE 5 – 01/6/2007 tarihli ve 26539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/22 sayılı Tebliğ ekleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6– (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini (Değişik ibare:RG-11/7/2012-28350) Ekonomi Bakanı yürütür.
EK I
GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU
Tarih: …./…/….
 
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA
 
Dilekçe ve Taahhütname
İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2008/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri Tebliğ’de belirtilen süreler içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi, kabul ve taahhüt ederiz.
Bilgileri ve gereği arz olunur.
İmza ve Kaşe
İsim- Unvan
 

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Ünvanı :
Adresi :
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi numarası:
İmza sirküleri ve vekaletnamenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi:

 

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Ünvanı :
Adresi:
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi/Numarası: T.C. kimlik numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
Menşe ülke: Sevk ülkesi:
Döviz transferinin yapıldığı/yapılacağı ülke:
Miktar : Toplam FOB: Navlun: Sigorta:
İthalat için öngörülen Tarih:
Gümrük Kapısı:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Ünvanı:
Adresi:
 
Ülkesi:
Tel: Faks: E-posta: Internet sitesi:
 

EK II
GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER
1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname. (Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece ilk başvuruda verilir. Belgenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi Başvuru Formu’nda belirtilir.)
2- İthal edilecek eşyaya ait proforma/ticari faturanın aslı veya sureti. (Faturada farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmeli ve ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalıdır. Her fatura kaleminin, eşyayı tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı ve adet, metre veya Kg bazında miktarı ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir.)
 
EK III

Rapor Sayısı: YMM ../…-…
Rapor Ekleri :
……………………
…./…/…….

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
GÖZETİM KAPSAMI ÜRÜNLER FAALİYET TASDİK RAPORU

İncelemeyi Yapan
Yeminli Mali
Müşavirin
Adı Soyadı :
Bağlı Olduğu Oda :
Büro Adresi :
Telefon Numarası :
Dayanak
Sözleşmesinin
Tarihi :
Sayısı :
İthalatçının Adı Soyadı (Unvanı) :
Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Kimlik Numarası :
Telefon Numarası :
İnceleme Dönemi :
:
Gözetim Belgelerinin Tarihi :
Numarası :
SONUÇ :

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK GÖZETİM KAPSAMI ÜRÜNLER FAALİYET TASDİK RAPORU DİSPOZİSYONU

  1. GENEL BİLGİ

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.
– İthalatçının, ünvanı, adresi, kuruluş tarihi, ortaklarının ad soyadı veya ünvanları, adresleri hisse oranları.
– İthalatçının iştigal konusu, ticaret sicil kaydı ve numarası.
– İthalatçının ve varsa ortaklarının bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası.
– İthalatçının (varsa) sanayi sicil belgeleri.
– İthalatçının kayıtlı olduğu mesleki kuruluşlar ve sicil numaraları.
– İthalatçının son bir yıl içinde, çalıştırdığı işçi sayısı ve bunların çalıştıkları süreler.
– İthalatçı hakkında, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde tespit veya rapor varsa bununla ilgili bilgiler.
– Gerekli görülen diğer hususlar.
 

  1. USUL İNCELEMELERİ

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.
– Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler.
– Gözetim belgelerine ilişkin bilgiler.
– Gerekli görülen diğer hususlar.
 

  • HESAP İNCELEMELERİ

Bu bölümde ithalatçının Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince tuttuğu yasal defter kayıtları ile bu defter kayıtlarının dayanağı olan fatura ve benzeri belgeler esas alınarak en az aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.
 
A- Gözetim Kapsamında İthal Edilen Aksam ve Parçaların Durumunu Gösterir Tablo
Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatını, satışlarını ve stoklarını içeren aşağıdaki şekle uygun olarak düzenlenmiş icmal tablosu.

Gözetim Belge No. Gözetim belgesinde kayıtlı ürün İthalatı
gerçekleştirilen ürün
Yurt içi satışı yapılan ürün Üretimde kullanılan ürün Stoklardaki ürün
Adet USD (CIF) Adet USD-YTL
(CIF)
YTL Adet YTL Adet YTL Adet
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM  
 

B- Gözetim Kapsamında İthal Edilen Aksam Parçaların Kullanım Kapasitesini Gösterir Tablo
Aşağıdaki tabloda gözlük çerçevelerinin üretimine ilişkin bilgiler, son bir mali yıl esas alınarak doldurulacaktır.

Dönem Başı: Dönem Sonu:
Ödenen sigorta primi YTL
Çalıştırılan işçi sayısı Kişi
Çalışan işçi başına üretim Adet
Elektrik sarfiyatı Kwh
YTL

C- Gözlük Çerçeveleri Üretimine İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo

  • Aşağıdaki tablo, 90.03 gümrük tarife pozisyonunda yer alan gözlük çerçevelerine ilişkin olarak, gözetim belgesi alan üretici firma veya bu tebliğ kapsamı aksam ve parçaları satın alarak üretim yapan fişrmalarca doldurulacak olup, raporun düzenlendiği tarihten önceki takvim yılı esas alınacak ve alınan yıl açıkça belirtişlecektir.
90.03 G.T.P.’lu gözlük çerçevelerine ait veriler Birim Yıl : ….
Üretim miktarı Adet
YTL
Yurtiçi satışlar (üretimden) Adet
YTL
Yurtdışı satışlar (üretimden) Adet
YTL
Dönem sonu stoklar Adet
YTL
Ödenen sigorta prim gün sayısı Gün

– Gerekli görülen diğer hususlar.

  1. SONUÇ

Yeminli mali müşavir, rapor kapsamı ürünlerin ithalatına, satışlarına, stoklarına ilişkin bilgilerin ilgili mevzuata ve yasal defter kayıtları ile belgelere uygunluğunu ve doğruluğunun araştırıldığını belirterek, konu hakkında görüşünü kesin olarak ifade edecektir.
 

Başa dön tuşu