Gümrük Genelgeleriİhracat Genelgeleri

İhracat Refakat Belgesi (Genelge 2018/19)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 96603261-010.06.01
Konu : İhracat Refakat Belgesi

GENELGE (2018/19)

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 84 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında, transit rejiminin uygulanmasında ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi eşyanın taşınmasına ilişkin olarak Bakanlıkça belirlenecek özel hükümlerin saklı olduğu; Bakanlığın, transit eşyanın cinsine, niteliğine ve taşımanın özelliğine göre veya Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, bu Bölümdeki madde hükümlerine bağlı kalmaksızın transit rejimine ilişkin düzenlemeler yapılması konusunda yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu mevzuat hükmü uyarınca, ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın karayoluyla Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde ulusal transit rejimi altında taşınmasında, yükümlünün tercihine göre NCTS programından transit beyannamesi düzenlenmesi yerine, İhracat Refakat Belgesi (İRB) programından İRB düzenlenebilir ve bu durumda aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılır.
İhracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın hareket gümrük idaresinden varış gümrük idaresine taşınmasında, eşyaya bir örneği ekte yer alan İRB ve kalem listesi eşlik eder.
İhracat beyannamesinde yer alan bilgilere ilave olarak, İRB;
Beyan sahibinin vergi kimlik numarası ve adı,
Rejim hak sahibinin vergi kimlik numarası ve adı,
Taşıyıcının vergi kimlik numarası ve adı, ç) Varış ve sınır/çıkış gümrük idareleri,
Taşıma aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke,
Taşıma aracına tatbik edilen mühürlerin adet ve numaraları,
Transit süre sınırı,
bilgilerini içerir.
Bir veya birden fazla gümrük idaresinden varış gümrük idaresine ihracat eşyası taşıyan bir taşıma aracı için, araç kapsamı tüm ihracat beyannamelerini kapsayacak şekilde tek bir İRB düzenlenir. Bir ihracat beyannamesinin birden fazla araçla (parçalı) taşınacak olması halinde her araçta taşınacak ihracat eşyasının kap ve kilo bilgisi ayrı ayrı girilmek suretiyle araç sayısı kadar İRB düzenlenir.
İRB kapsamındaki işlemler, araçta taşınan eşyanın tamamını kapsayacak şekilde ve araca farklı gümrük idarelerinden ihracat eşyası yüklenmesi durumu da dahil olmak üzere, bir araç için tek bir rejim hak sahibi olacak şekilde gerçekleştirilir.
Aynı taşıma aracına birden fazla gümrük idaresinden ihracat eşyası yüklenecek olması durumunda, ilk gümrük idaresinden sonraki gümrük idarelerinde, ilk gümrük idaresinde alınan İRB numarası değişmeksizin, o gümrük idaresinden yüklenen ihracat eşyasına ilişkin bilgiler ile tatbik edilen yeni mühür numaraları kaydedilmek suretiyle İRB bilgileri güncellenir.
Öncesinde NCTS programından düzenlenmiş transit refakat belgesi kapsamı eşya bulunan bir araç için İRB düzenlenmesine izin verilmez. Benzer şekilde, öncesinde düzenlenmiş İRB kapsamı eşya bulunan bir araç için NCTS programından transit refakat belgesi düzenlenemez.
İRB kapsamında yükümlüler ile hareket ve varış gümrük idarelerince yapılacak işlemler, Bakanlığımız kurumsal internet sayfasında yer alan “İhracat Refakat Belgesi Uygulama Kılavuzu” doğrultusunda gerçekleştirilir.
İRB kapsamında, varış gümrük idaresi Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule, Dereköy ve Uzunköprü Gümrük Müdürlükleri olacak şekilde işlem yapılamaz.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Gonca Işık YILMAZ BATUR Bakan a.
Bakan Yardımcısı
EK-1: İhracat Refakat Belgesi ve Kalem Listesi örneği
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu