Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:79 (Geçici Depolama Yeri İşleticileri Taahhütname Örneğe)

EK 79  (Değişik:3/1/2019/-30644)

GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ AÇIP İŞLETME TALEBİNDE BULUNANLARDAN ALINACAK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

(Noterden tasdikli olacaktır.)
Adresi ve diğer özellikleri … ./.. ./….tarihli ve ……. sayılı yazımızla sunulan belgelerde gösterilmiş bulunan yeri geçici depolama yeri olarak açmak ve işletmek için Bakanlıkça verilecek izne karşı aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt ederim. Şöyle ki:

 1. Geçici depolama yeri alınacak eşya için geçici depolama yerleri hakkında yürürlükte olan veya ileride konulacak olan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Bakanlığın bu husustaki tebliğlerine riayet etmeyi,
 2. Geçici depolama yerinin içinde ve dışında emniyetin sağlanmasını ve geçici depolama yerine konulacak eşyanın hazine haklarının kaybına meydan vermeyecek surette korunmasının teminini,
 3. Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlere ve de işbu taahhütnameye uyulmamasından dolayı geçici depolama yerine konulan eşyanın ziyana uğradığı tespit edildiği takdirde, terettüp edecek bütün sorumluluğu kabul etmeyi, devlet haklarına ait tazminat ve zarar ziyanı mahkeme hükmüne veya hakem kararına gerek kalmaksızın Bakanlığın isteği üzerine derhal ödemeyi ve ziya uğrayan eşyanın vergilerini itirazsız vermeyi,
 4. Geçici depolama yeri, bina ve müştemilatı kanunen her an gümrük idaresinin denetlemesi altında bulunmakla beraber bu idarenin memur ve amirlerine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi ve Yardımcılarına diledikleri zamanlarda geçici depolama yerindeki eşya ve maddeler ile bunlara ait bütün kayıt ve belgeleri göstermeyi ve gerekli açıklamayı yapmayı,
 5. Gümrük ve Ticaret Müfettişi ve Yardımcıları, gümrük idaresi amirleri veya yetkili kılınacak gümrük personeli tarafından şahsen veya dolaylı yapılan teftiş ve soruşturmalarda, gümrük mevzuatı bakımından yolsuzlukları görülen veya idaresi altındaki eşyayı veya bunlara ait bütün kayıt ve belgeleri her ne sebeple olursa olsun göstermekten çekinen görevli memurlarımızın, işten el çektirilmesi veya görevlerine son verilmesi istenildiği takdirde bu isteği derhal yerine getirmeyi,
 6. Mevcut tesisatta gümrük idaresinin izni olmadıkça hiçbir suretle tadilat, tevzi ve tenkisat yapmamayı,
 7. Geçici depolama yerine konulacak eşyanın iyi muhafazası, gümrük vergisi ile diğer vergi ve resimlerin korunması bakımından lüzumlu fenni tesisat, ölçü ve aletleri usulüne uygun şekilde temin etmeyi, bunlarda meydana gelecek arızalan tamir ettirmeyi ve gümrük haklarının emniyetle korunabilmesi için Bakanlıkça gerekli görülecek sair tesisat ve tadilatı yapmayı,
 8. Geçici depolama yerine konulacak eşyanın geçici depolama yerine girerken Yönetmelik gereğince tespit olunacak miktarları veya bu tespit yapılmamışsa belgelerinde yazılı miktarları üzerinden gümrük idaresine karşı sorumlu olmayı, eşyanın buharlaşması gibi tabiatı icabı meydana gelen fire ve zayiat ile gümrüğün denetlemesi altında geçici depolama yerinde yapılacak işlemlerden kendimizin veya istihdam ettiğimiz personelin kusur ve hatasından ileri gelmediğini ispat edeceğimiz yanma, kaybolma, çalınma ve sair haller dolayısı ile meydana gelen ve gümrük memurları ile birlikte usulüne göre tespit edilecek noksan ve eksiklikler hariç olmak üzere, geçici depolama yeri içinde eşyanın bir yerden bir yere nakli, döküm halindeki mavilerin depo veya tanklardan tank veya depolara veya kaplara, yahut kaplardan kaplara boşaltılıp aktarılması gibi işlemler sırasında meydana gelen veya tesisatın veya personelin kusurundan ileri gelen sızıntı ve akıntılardan veya zayiattan dolayı gümrükçe tahakkuk ettirilecek bütün vergi ve resimleri derhal ödemeyi,
 9. Geçici depolama yerini ileride Bakanlığın izni ile başkasına devredebilmek için taahhütlerimizin tamamını yerine getireceğimizi, aksi takdirde Bakanlığın devre izin verilmemesine karşı hiçbir itiraz ve zarar ziyan iddiasında bulunmamayı,
 10.  Geçici depolama yerini ileride Bakanlığın izni ile kısmen veya tamamen kapatmak istediğimiz takdirde mevcut eşyayı her türlü masrafı kendimize ait olmak üzere Bakanlıkça gösterilecek bir başka geçici depolama yerine nakledeceğimizi, aksi halde bunlar serbest dolaşıma sokularak veya yeniden ihraç veya transit edilerek buradan tamamen çıkarılıncaya kadar sorumluluk ve taahhütlerimizin devam edeceğini,
 11. Geçici depolama yerine konulacak eşyanın giriş ve çıkışlarını göstermek üzere Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muntazam kayıt tutacağımızı ve bu kayıtları ilgili ve yetkili gümrük memurları ile amirlerine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi ve Yardımcılarına her istedikleri anda göstermeyi; Geçici depolama yerine eşya konulması, buralardan eşya çıkarılması veya Geçici depolama yerinde sayılması, ölçülmesi gibi gümrükçe lüzum görülecek sair işlemlere ait formaliteleri de Yönetmelik hükümleri dairesinde yerine getirmeyi,
 12. Geçici depolama yerine alınacak eşyanın gümrük ve sair vergi ve resimleri ile aranacak ceza tutarını karşılaması bakımından, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre teminat vermeyi,
 13. Geçici depolama yerinde devamlı olarak çalışmak üzere tayin edilecek gümrük memurlarının kadrolarına göre kanuni ve sağlık izinleri (rapor) de dahil olmak üzere maaş ve ücretlerini üçer aylık olarak bir defada ve peşinen gümrük veznesine yatıracağımızı ve bu memurların alışılmış araçlarla geçici depolama yerine geliş ve gidiş giderlerini ödemeye veya temin edilecek araçlardan parasız faydalanmalarını temin etmeyi,
 14. Telefon dahil olmak üzere büro mahalli ile bunların kırtasiye, matbua ve demirbaş ihtiyacını ve aydınlatıp ısıtılmasını bedelsiz olarak temin etmeyi,
 15. Bakanlık veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü veya yetkili gümrük idaresi tarafından yapılacak sair lüzumlu tavsiye ve istekleri yerine getirmeyi,
 16. Gümrük mevzuatına ve taahhütlerimize aykırı hareketimiz görüldüğü takdirde Bakanlığın verdiği izni geri alabileceğini ve mevcut malları masrafı tarafımızdan ödenmek şartı ile göstereceği başka yere naklettirerek geçici depolama yerini kapatacağımızı ve bu husustan dolayı zarar ve ziyan iddiasında bulunmaya hakkımız olmayacağını kabul ve taahhüt

Taahhütnameyi verenin veya vekil veya temsilcisinin imzası ,,

Başa dön tuşu