Gümrük Genelgeleri

Gümrük Kanunu 235-1/c maddesine ilişkin uygulama (Genelge 2016/ 9)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-010.06
Konu : Gümrük Kanunu 235-1/c maddesine ilişkin uygulama

GENELGE (2016/…)

Bakanlığımıza intikal eden olaylar, denetim ve sonradan kontrol raporlarında yer verilen tespitler çerçevesinde, Gümrük Kanunun 235 inci maddesinin 1 inci fıkrasının c bendi kapsamında yerine getirilen işlemlerde bir yeknesaklığın olmadığı anlaşılmış olup konuya ilişkin bazı açıklamalar yapılması gereği hasıl olmuştur.
Bilindiği üzere; serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda yapılan tespitlere yönelik işlemlere ilişkin Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi “eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.” hükmünü amirdir.
Yürürlükteki mevzuat uyarınca ilgili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye’ye ithali öngörülen her türlü izin veya uygunluk belgesine tabi eşyaya ilişkin yetkili kurumlarca yapılacak kontrolleri açıklayan Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin 10 uncu fıkrasının (b) bendinde muayene veya kontrol sonucunun yapılan beyanın aksine eşyanın ilgili kurumun ithalat veya ihracat kontrolünü gerekli kılması durumunda, gerekli kontrollerin yapılmasını teminen yükümlünün ilgili kuruma yönlendirileceği, (c) bendinde denetime ilişkin belgenin veya referans numarasının beyannamede yer almadığının beyannamenin kapatılmasından veya eşyanın tesliminden sonra yapılan kontroller neticesinde anlaşılması durumunda ilgili kurumun bilgilendirileceği, (ç) bendinde ise yapılan yönlendirme veya bilgilendirme neticesinde; ilgili kurumca gerçekleştirilen denetimin olumsuz sonuçlandığının bildirilmesi veya ithali ve ihracı lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olan eşyanın denetlendiğine dair belge veya referans numarası alınmadığı halde alınmış gibi gösterilmesi halinde Kanunun 235 inci maddesi hükümleri uygulanacağı belirtilmektedir.
Bu çerçevede;
1- Beyanın kontrolü için yapılan muayene ve denetim esnasında ithale konu eşyanın diğer kurumlarca yapılan kontroller kapsamında olduğu ve bu kontrolün yapılmamış olmasına ilişkin tespitin eşyanın gümrük işlemleri tamamlanmadan ve tesliminden önce yapılması halinde;
-Eşyaya ilişkin gerekli denetim ve/veya kontrollerin yapılmasını teminen yükümlü ilgili kuruma yönlendirilir.
-Yükümlüye, Gümrük Kanununun 46 ve 70 inci maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi ve 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) dikkate alınmak suretiyle bir süre verilir.
-Yönlendirme sonucunda verilen süre içerisinde denetimin ve/veya kontrolün olumlu sonuçlandığına ilişkin bilgi ve belge ibraz edilememesi veya ilgili Kurumca denetimin ve/veya kontrolün olumsuz sonuçlandığının bildirilmesi halinde, Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde işlem tesis edilir. Ayrıca, yine aynı maddenin 4 üncü fıkrasına göre; eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya Gümrük Kanunun 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.
2- İthale konu eşya ile ilgili olarak, denetime ilişkin belgenin veya referans numarasının beyannamede yer almadığının beyannamenin kapatılmasından veya eşyanın tesliminden sonra yapılan denetimler ve/veya kontroller neticesinde anlaşılması durumunda;
-Eşyaya ilişkin denetimlerin ve/veya kontrollerin yapılmasını teminen ilgili kurum bilgilendirilir.
-Bilgilendirme yazısında; Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine ilişkin açıklamalara yer verilerek denetime ve/veya kontrole ilişkin olumlu ya da olumsuz sonucun 3 ay içerisinde bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde verilen sürenin bitimini müteakip eşyaya ilişkin denetimin ve/veya kontrolün olumsuz sonuçlandığı kabul edilerek Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendine göre işlem tesis edileceği ifade edilir. İlgili Kuruma verilecek olan 3 aylık süre, bilgilendirme yazısının Kurumun kayıtlarına giriş tarihinden itibaren başlar ve talep edilmesi halinde en çok 6 aya kadar uzatılabilir.
– Denetimin ve/veya kontrolün olumsuz sonuçlandığının bildirilmesi ya da verilen sürenin sona ermesine rağmen ilgili Kurumdan herhangi bir geri dönüş sağlanmaması halinde, Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde işlem tesis edilir. Ayrıca, yine aynı maddenin 4 üncü fıkrasına göre; eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya Gümrük Kanunun 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.
Ancak, yukarıda bahsedilen denetimler ve/veya kontroller esnasında, yükümlü tarafından gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edilmesi veya eşyanın denetlendiğine dair belge veya referans numarası alınmadığı halde alınmış gibi gösterilmesi halinde bilgilendirme veya yönlendirme yapılmaksızın Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde işlem tesis edilir. Ayrıca, yine aynı maddenin 4 üncü fıkrasına göre; eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya Gümrük Kanunun 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
Cenap AŞCI
Bakan a. Müstaşar

Başa dön tuşu