Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (SÜRE DEĞİŞİMİ) (Seri No:2)

26.04.2006-26150 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SÜRE DEĞİŞİMİ) SERİ NO: 2

                Amaç ve kapsam
                MADDE 1 – (1) 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 46 ncı maddesinde, özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek buna ilişkin işlemlerin denizyolu ile gelen eşyada özet beyanın verildiği tarihten itibaren 45 gün, diğer bir yolla gelen eşyada ise özet beyanın verildiği tarihten itibaren 20 gün içinde tamamlanacağı; şartlar gerektirdiği takdirde, Gümrük Müsteşarlığının söz konusu sürelerden daha kısa bir süre saptayabileceği gibi bu sürelerin uzatılmasına da izin verebileceği hüküm altına alınmıştır.
(2) Bu Tebliğ ile söz konusu süre uzatımı ile ilgili olarak gümrük idarelerince yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
Süre uzatım taleplerinin değerlendirilmesi
MADDE 2 – (1) Yukarıda bahsi geçen sürelere ilaveten, ilgilinin yazılı başvurusu üzerine;
a) Otuz güne kadar gerekçe aranılmaksızın,
b) Otuz günü aşan ek süre talepleri için ise gerekçenin belirtilmesi ve kanıtlayıcı belgenin sunulması şartıyla,
Gümrük Müdürlüklerince uzatılacaktır.
(2) Süre uzatım taleplerinin, sürelerin bitiminden önce yazılı olarak yapılması zorunludur. Süresi içinde yapılmadığı anlaşılan talepler reddedilir. Gümrük Müdürlükleri, süre uzatım taleplerini dilekçenin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde inceleyip sonuçlandırırlar.
(3) Süre uzatım talepleri ilgililerce doğrudan veya mutat haberleşme araçları ile gümrük müdürlüğüne yapılır ve bu talebe ilişkin dilekçenin gümrük müdürlüğü kayıtlarına intikal ettiği tarih esas alınır.
(4) Süre uzatımları, özet beyan kapsamı eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce verilebileceği gibi gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasını müteakip beyanname tescilinden sonra da verilebilecektir.
(5) Verilen süre uzatımlarını müteakip 1 inci fıkranın (b) bendinde belirtilen hükümler doğrultusunda tekrar süre uzatımı talebinde bulunulması halinde bir önceki sürenin bitiminden önce olmak şartıyla bu yöndeki talep de değerlendirilecektir.
(6) Verilen süre uzatımları yasal sürenin bitiminden sonraki gün itibariyle başlatılır.
(7) Otuz günü aşan süre uzatım taleplerinin reddi halinde, talebin Gümrük Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen süreleri durdurduğu kabul edilir, kalan süre ilgilisine bildirilir. Ancak ikinci veya daha sonra verilen süre uzatım dilekçeleri kalan süreyi tekrar durdurmaz.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
                MADDE 3 – (1) 9/2/2000 tarihli, 23959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) Seri No: l yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
                MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
                MADDE 5 – ( l ) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Başa dön tuşu