Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (Alacakların Yeniden Yapılandırılması) (Seri No:1)

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 08.03.2011-27868 Resmi Gazete
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI) (SERİ NO:1)
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1-(1) Bu Tebliğin amacı, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 31/12/2010 tarihinden önce 27/10/1999 tarihli 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük İdarelerince 21/7/1953 tarihli 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, ve gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılması hakkında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
( 2) Mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun gereği Gümrük İdarelerince takip ve tahsili gereken para cezaları ile 10/7/2003 tarihli 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince gümrük komisyonlarınca verilen para cezaları, bu Tebliğ kapsamı dışındadır.
Dayanak
Madde 2- (1) Bu Tebliğ, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 168 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- ( 1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alacak tabiri, 31/12/2010 tarihinden önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince tahsili gereken gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile idari para cezalarını,
b) Gümrük vergileri tabiri, EK-1 sayılı listede yer alan, ilgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve gümrük idarelerince takip ve tahsil edilen gümrük vergisi, diğer vergiler, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümünü,
c) Kesinleşmiş alacaklar tabiri, alacaklara karşı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesinde belirtilen sürelerde idari itirazda bulunulmaması, idari itiraz yolunun tüketilmesi ve süresi içinde idari yargı mercilerine başvurulmaması ya da idari yargı mercilerince idare lehine karar verilmesini,
ç) TEFE/ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını,
ifade eder.
(2) Bu Tebliğde yer alan tarihler, belirtilen tarihi de kapsar.
İKİNCİ BÖLÜM
Kesinleşmiş Amme Alacakları
Kesinleşmiş alacaklar
Madde 4- (1) 31/12/2010 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük İdarelerince takip edilen amme alacaklarından, 25/2/2011 tarihinde kesinleşen amme alacaklarına ilişkin olarak;
a) Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergileri asıllarının ödenmemiş kısmının tamamının,
b) Tahsil edilecek vergilere bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,
Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(2) Aslı, 25/2/2011 tarihinden önce ödenmiş olan gümrük vergileri için de bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
(3) İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan gümrük vergileri de kesinleşmiş alacaklar olarak değerlendirilir ve bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
(4) 31/12/2010 tarihine kadar dahilde işleme rejimi kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ancak Kanunda öngörülen başvuru süresi sonuna kadar ihracat taahhüt hesabı müeyyideli kapatılan dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamına giren takibe konu kamu alacakları da kesinleşmiş alacaklar olarak değerlendirilir ve bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
(5) Kanunun 2 nci maddesinin sekizinci fıkrasından yararlanmak için başvuru süresi sonu olan 2/5/2011 tarihine kadar müeyyideli kapatılan dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme iznine ilişkin başvuruların süresinde yapılabilmesi için, müeyyideli kapatma işleminin başvuru süresi sonundan önce yapılması gerekir.
Kesinleşmiş para cezaları
Madde 5- (1) 31/12/2010 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük İdarelerince takip edilen amme alacaklarından, 25/2/2011 tarihinde kesinleşen para cezalarına ilişkin olarak, vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş olan idari para cezalarının % 50’sinin, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan % 50’sinin tahsilinden vazgeçilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları
Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacak asılları
Madde 6- (1) 31/12/2010 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğan ve 25/2/2011 tarihi itibarıyla;
a) İdari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan, ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; gümrük vergilerinin % 50’sinin,
b) Tahsil edilecek tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,
Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerinin kalan % 50’si ile faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen idari para cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
İtiraz veya temyiz aşamasında bulunan alacaklar
Madde 7- (1) 25/2/2011 tarihi itibarıyla bölge idare mahkemeleri veya Danıştay nezdinde ilgisine göre itiraz veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda, bu maddeye göre ödenecek alacak asıllarının tespitinde, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır.
(2) 25/2/2011 tarihinden önce verilmiş en son kararın;
a)Terkine ilişkin karar olması halinde, tahakkuka esas alınan gümrük vergilerinin % 20’si ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, gümrük vergilerinin kalan % 80’inin, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
b)Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması halinde, tasdik edilen gümrük vergilerinin tamamı ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
c) Ancak, verilen en son kararın bozma kararı olması halinde birinci fıkra hükmü *”6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi”, kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde ise onanan kısım için bu fıkranın (b) bendi, bozulan kısım için birinci fıkra hükmü uygulanır. *(Seri no:2 ile değişen şekli)
Dava konusu edilen para cezaları
Madde 8- (1) 25/2/2011 tarihi itibarıyla açılan davanın sadece idari para cezalarına ilişkin olması halinde;
a) Gümrük vergilerinin 25/2/2011 tarihinden önce veya Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, bu vergilere bağlı para cezalarının tamamının,
b) Asla bağlı olmaksızın kesilen idari para cezalarından kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunanlarda cezanın % 25’inin, verilmiş en son Kararın terkine ilişkin olması halinde cezanın % 10’unun, tasdik veya tadilen tasdike ilişkin olması halinde ceza tutarının % 25’inin, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların
tahsilinden vazgeçilir.
(2) Bu maddeye göre ödenecek alacakların tespitinde esas alınacak olan en son karar, para cezasına ilişkin olarak verilen ve 25/2/2011 tarihinden önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karardır.
(3) Bu madde hükmünden yararlanmak için başvuruda bulunan ancak bu Kanunda belirtilen ödeme şartını yerine getirmeyen borçlulardan para cezasının tamamı başka bir işleme gerek olmaksızın takip edilir. Şu kadar ki, 25/2/2011 tarihinden önce verilmiş olan en son yargı kararının, para cezasının tasdikine ilişkin olması halinde bu karar üzerine tahakkuk eden alacaklar takip edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kendiliğinden Yapılan Beyanlar
Kendiliğinden yapılan beyanlar
Madde 9- (1) 4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların, yükümlüsünce ilgili gümrük idaresine bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine 25/2/2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(2) Gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen tüm aykırılıklar bu madde kapsamında değerlendirilir.
Diğer alacaklar ve çeşitli hükümler
Madde 10 – (1) Gümrük İdarelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2010 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğduğu halde *”vadesi 31/12/2010 tarihinden önce sona erdiği halde” 25/2/2011 tarihine kadar ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi gereken her bir alacağın türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle;*(Seri no:2 ile değişen şekli)
a) Tutarı 50 lirayı aşmayan asli alacakların,
b) İdari para cezalarında 65 lirayı aşmayanların,
c) Tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklarda toplamı 100 lirayı aşmayanların,
tahsilinden vazgeçilir.
(2) Bu madde kapsamında olan alacakların, 25/2/2011 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlarının tahsilinden vazgeçilir ve belirtilen tarihten önce yapılmış olan tahsilatlar geri verilmez.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Alacak Tutarının Tespiti
Kesinleşmiş alacaklarda tahsil edilecek tutarın tespiti
Madde 11 – (1) 25/2/2011 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da henüz ödeme süresi geçmemiş bulunan vergiler bu madde kapsamına girmektedir.
Madde kapsamında ödenecek alacak tutarının tespiti için vergi asıllarına;
a) Vade tarihinden, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar gecikme zammı yerine,
b) Daha önce hesaplanmış gecikme zammı oranında faiz olması halinde, bu faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı oranında faiz yerine,
TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanır. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunur.
(2) Yapılandırılan alacak tutarının, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde vergi aslına ilişkin gecikme zammı, gecikme zammı oranında faiz, vergi aslına bağlı vergi cezaları ile bu cezalara uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(3) 25/2/2011 tarihi itibarıyla asılları tamamen ödenmiş gümrük vergileri üzerinden hesaplanmış;
ı) Gümrük vergilerinin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı yerine,
ıı) Gümrük vergilerine gecikme zammı oranında faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı oranında faiz yerine,
TEFE/ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak alacak tutarı hesaplanır. Bu tutarın Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde, vergi aslına uygulanan gecikme zammı oranında faiz, gecikme zammı ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(4) Asılları tamamen ödenmiş gümrük vergilerine ilişkin gecikme zammı oranında faiz ve gecikme zamlarından, Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen tahsil edilmesi durumunda;
a) Gümrük vergilerinin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammı yerine,
b) Gümrük vergilerine gecikme zammı oranında faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme zammı oranında faiz yerine,
TEFE/ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak alacak tutarı hesaplanır. Ödenmiş gecikme zammı/gecikme zammı oranında faiz tutarının, hesaplanan TEFE/ÜFE tutarından fazla olması halinde herhangi bir tahsilat yapılmaz, kalan gecikme zammı/gecikme zammı oranında faizin tahsilinden vazgeçilir. Bununla birlikte, tahsil edilmiş gecikme zammı ve gecikme zammı oranında faizden red ve iade yapılmaz. Ödenmiş gecikme zammı/gecikme zammı oranında faiz tutarının, hesaplanan TEFE/ÜFE tutarından az olması halinde ise, ödenecek tutar TEFE/ÜFE tutarından ödenmiş olan gecikme zammı/gecikme zammı oranında faiz düşülmek suretiyle tespit edilir. Bu şekilde belirlenen TEFE/ÜFE tutarının kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde, kalan gecikme zammı/gecikme zammı oranında faizin tahsilinden vazgeçilir.
TEFE/ÜFE tutarının hesaplanması
Madde 12 – (1) TEFE/ÜFE tutarı, fer’i alacaklar için Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde belirtilen hesaplama yöntemleri ve hesaplama süreleri kullanılarak hesaplanır.
(2)TEFE/ÜFE tutarının hesaplanmasında; 4458 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı oranında faiz ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı oranı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları kullanılır.
(3) Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları esas alınır.
(4) Bu hesaplamalarda esas alınacak ilk aya ilişkin TEFE/ÜFE aylık değişim oranı, alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan orandır. Alacağın vade tarihlerinin ayın son günlerine rastladığı hallerde de TEFE/ÜFE aylık değişim oranı vade tarihinin rastladığı aydan başlamak suretiyle hesaplanır.
(5) Kanunun 20 nci maddesinin sekizinci fıkrası gereğince, Kanunun yayımlandığı tarihe kadarki TEFE/ÜFE tutarının hesaplanmasında Kanunun yayımlandığı ay için esas alınması gereken oran bir önceki aya ait TEFE/ÜFE aylık değişim oranı olacaktır.
(6) Türkiye İstatistik Kurumunca Ocak/1980 ayından Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki aya ait ÜFE aylık değişim oranı dahil açıklanan TEFE/ÜFE aylık değişim oranları EK-2 sayılı tabloda yer almaktadır. TEFE/ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarının eksi (negatif) çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dikkate alınır. Belli bir döneme ilişkin olarak TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarının toplamları eksi değer olması halinde alacak asılları üzerinden hesaplanan fer’iler yerine alınması gereken TEFE/ÜFE tutarı sıfır kabul edilir.
(7) Toplam TEFE/ÜFE aylık değişim oranı ile vergi aslı çarpılmak suretiyle gecikme zammı yerine ödenmesi gereken TEFE/ÜFE tutarı hesaplanır. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunur.
TEFE/ÜFE tutarının hesaplanmasında esas alınacak diğer hususlar
Madde 13 – (1) Gecikme zammının günlük olarak hesaplanması gerektiği hallerde, bu sürelere uygulanması gereken TEFE/ÜFE aylık değişim oranı da Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde günlük olarak bulunur.
(2) 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yer alan, asgari gecikme zammı tutarı gecikme zammı yerine alınacak TEFE/ÜFE tutarı için de uygulanır.
(3) 6183 sayılı Kanunun 52 nci maddesine göre gecikme zammı tatbik süresini durduran iflas ve aciz halleri söz konusu ise gecikme zammı uygulanmayan süreye TEFE/ÜFE aylık değişim oranı da uygulanmaz, bu hallerin varlığı TEFE/ÜFE uygulanan süreyi de durdurur.
Kesinleşmemiş alacaklarda tahsil edilecek tutarın tespiti
Madde 14 – (1) 25/2/2011 tarihi itibarıyla, vergi mahkemeleri nezdinde dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş gümrük vergileri için vergi aslının %50 si ile bu tutara vade tarihinden itibaren uygulanacak gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanacak TEFE/ÜFE tutarının, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi, dava açılmaması ve açılan davalardan vazgeçilmesi şartıyla, gümrük vergilerinin %50’sinin, gecikme faizi, gecikme zammı ile vergi aslına bağlı vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(2) Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vergi mahkemesinde dava açma süresi henüz geçmemiş olan gümrük vergilerine gecikme faizi yerine TEFE/ÜFE tutarı, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanır.
(3) 25/2/2011 tarihi itibarıyla, bölge idare mahkemeleri veya Danıştay nezdinde ilgisine göre itiraz veya temyiz süreleri geçmemiş ya da bu yollara başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş gümrük vergileri asıllarının tespitinde, Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır. Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son kararın terkin kararı olması durumunda, alacak tutarı bu Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen açıklamalara göre belirlenir. Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son kararın tasdik veya tadilen tasdik kararı olması halinde ise, alacak tutarı bu Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan açıklamalar dikkate alınarak belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Başvuru ve Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar
Başvuru şekli ve süreler
Madde 15- (1) Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 2/5/2011 tarihine kadar ilgili Gümrük İdaresine EK-3 de belirtilen forma uygun olarak başvuruda bulunmaları şarttır.
(2) Kanun kapsamına giren gümrük vergilerine ilişkin alacakların yapılandırılmasına ilişkin başvurular münhasıran ilgili gümrük idaresine yapılır. Gümrük idareleri adına niyabeten diğer tahsil dairelerine yapılacak başvurular işleme alınmaz.
(3) Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvurulur.
(4) Alacak aslı ve buna bağlı para cezaları ve fer’i alacaklara ilişkin başvurular gümrük beyannamesi/para cezası kararı itibariyle yapılır. Aynı idarece takip edilen birden fazla alacağın yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabilir. Bu durumda, yükümlülüğe ilişkin detay bilgiler başvuruda ayrı ayrı belirtilir.
(5) Kanun hükümlerine göre yazılı başvuru gereken hallerde, yükümlülerin yazılı başvurularını iadeli taahhütlü posta yoluyla yapmaları mümkün olup bu takdirde başvuru belgelerinin postaya verildiği tarih esas alınır.
(6) Asla bağlı olmayan para cezalarına ilişkin başvurular her bir para cezası kararı için ayrı ayrı yapılır. Aynı idarece takip edilen birden fazla para cezasının yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabilir. Bu durumda, yükümlülüğe ilişkin detay bilgiler başvuruda ayrı ayrı belirtilir.
Ödeme süresi
Madde 16- (1) Kanun hükümleri kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitinin bu yılın Mayıs ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödenmesi şarttır.
(2) Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.
(3) Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
Taksitlendirmede faiz uygulaması
Madde 17- (1) Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın;
a) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.
b) Taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
c) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,05),
2) Dokuz eşit taksit için (1,07),
3) Oniki eşit taksit için (1,10),
4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Süresinde Ödenmeyen Taksitler
Süresinde ödenmeyen taksitler
Madde 18- (1) Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının taksitlendirme süresinin son taksidini izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılır.
(2) Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin birinci fıkrada belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kendiliğinden yapılan beyana ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.
(3) Taksit tutarının % 10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.
(4) Kanun kapsamına giren alacakların birinci fıkrada belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması halinde borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanun hükümlerinden yararlanırlar.
(5) Kanun hükmünden yararlanan yükümlülerin yaptıkları ödemeler, vadesi önce gelen borçlardan başlanarak her bir taksit dönemi itibarıyla mahsup edilir. Yapılan ödemelerle belirtilen şekilde yapılan mahsup sonucu tamamen tahsil edilemeyen dönemlerde Kanun hükmü ihlal edilmiş sayılır ve kısmi ödeme olan döneme ilişkin vergiler için yapılmış ödemeler kadar Kanun hükmünden yararlandırılır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler ve Hususlar
Tecil edilen alacakların yapılandırılması
Madde 19– (1) Kanun kapsamına giren alacakların, Kanunun yayımlandığı tarihten önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri halinde Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerlidir. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
(2) Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi fer’i amme alacağı hesaplanmaz. Bu tebliğin 4 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.
(3) Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir.
Cebren tahsil edilen tutarların mahsubu
Madde 20- (1) Kanunun yayımlandığı tarihten önce tatbik edilen hacizlere dayanılarak, Kanunun yayımlandığı tarihten sonra cebren yapılan tahsilatlar; yükümlülerin Kanun hükmünden yararlanmak üzere süresinde başvuruda bulunması halinde, başvuru tarihine bakılmaksızın, Kanun hükmüne göre ödenmesi gereken tutara, ilk taksitten başlamak üzere mahsup edilir. Fazla tutarın bulunması halinde ise 4458 sayılı Gümrük Kanununun ilgili maddeleri uyarınca geri verilir.
Davadan vazgeçme
Madde 21– (1) Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri gereken borçluların, Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır.
(2) Davadan vazgeçme dilekçeleri EK-4 de yer alan forma uygun olarak ilgili gümrük idaresine verilir ve bu dilekçelerin gümrük idarelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir.
(3) Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile idare aleyhine hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması halinde bunlar talep edilemez.
İade edilmeyecek alacaklar
Madde 22- (1) Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar, Kanunun 16 ncı maddesi hükmü hariç olmak üzere Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar ile Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılan tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. Ancak, Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında olup dava konusu edilen tahakkuklara karşılık Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödeme yapılmış olması halinde, ödenen bu tutarlar, vergi mahkemesinde esasa ilişkin olarak hiç karar verilmemiş veya verilen kararın bozulması nedeniyle yeniden karar verilmek üzere mahkemesine iade edilmiş davalara konu alacaklar için bu maddeden yararlanılmak üzere yapılan başvurular ile ilk derece idari yargı mercilerince verilmiş terkin kararları üzerine red ve iade edilebilir.
(2) Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık;
a) 25/2/2011 tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar,
b) Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar,
red ve iade edilmez. Ancak, Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında olup dava konusu edilen tahakkuklara karşılık Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödeme yapılmış olması ve yükümlülerin Kanunun 3 üncü maddesinden yararlanmak için başvuru yapması halinde;
i) Vergi mahkemesinde esasa ilişkin karar verilmemiş olması veya vergi mahkemesince verilen nihai kararın bozulması nedeniyle dosyanın yeniden karar verilmek üzere vergi mahkemesine iade edilmiş olması durumunda,
ii) Vergi mahkemesince verilen nihai kararın terkine ilişkin olması durumunda,
ödenen bu tutarlar red ve iade edilebilir.
Kabahatler Kanunu
Madde 23– (1) Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren idari para cezaları için 30/3/2005 tarihli 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinde düzenlenmiş olan indirimli ödeme hükümlerinden yararlandırılmaz.
Diğer hususlar
Madde 24- (1) Kanunun uygulama süresinin sınırlı olması nedeniyle, taleplerin süratle değerlendirilmesi amacıyla Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerince gerekli idari önlemler alınır.
Yetki
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ’de hüküm bulunmayan özel ve istisnai durumları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir.
Yürürlük
Madde 26- (1) Bu Tebliğ, 25/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 27- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Başa dön tuşu