Gümrük Genel Tebliğleriİthalat Tebliğleri

Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından 07.08.1023-28731 Resmi Gazete

GEÇİCİ VE YABANCI PLAKALI TAŞITLARDAN ALINACAK GEÇİŞ ÜCRETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 68)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, karayolunun bakımı, korunması ile karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin giderlere katkıda bulunmak üzere; sınır kapılarımızdan giriş ve çıkış yapan yabancı veya geçici plakalı taşıtlardan alınacak geçiş ücretlerinin düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

b) Birim taşıt: Yarı römorkuyla veya römorkuyla birlikte çekiciyi veya araç tescil belgesinde “römork takabilir” ifadesi varsa römorkuyla birlikte veya tek başına kamyonu veya tek başına kamyoneti,

c) Geçici plakalı taşıt: Bir ülkeden başka bir ülkeye satılan ve ülkemiz üzerinden transit geçen taşıtı,

ç) Geçiş belgesi: Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, akit taraflardan biri tarafından kendi topraklarına girmek ve çıkmak veya bu topraklardan transit geçmek üzere diğer ülkede kayıtlı bir karayolu aracına verilen belgeyi,

d) Kamyonet: Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı veya sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövde ile birleşik panelvanı,

e) Karayolu: Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, yol, otoyol, köprüler ve benzeri yapı ve alanları,

f) Minibüs: Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüsü,

g) Motorlu taşıt: Karayolunda insan, hayvan veya eşya taşımaya yarayan ve makine gücüyle yürütülen aracı veya taşıtı,

ğ) Otobüs: Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıtı,

h) Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,

ı) Taşıt: Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adını,

i) Taşıt katarı: Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en az bir çeken ve en çok iki çekilen römork veya bir yarı römork ile bir römorktan oluşan aracı,

j) Transit geçiş: Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan yolcu veya eşya taşımalarını,

k) Üçüncü ülke taşıması: Yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan taşımaları,

ifade eder.

Eşya/yük taşımaya mahsus yabancı plakalı taşıtların geçiş ücretine ilişkin esaslar

MADDE 4 (1) Eşya/yük taşımaya mahsus yabancı plakalı dolu veya boş taşıtlardan;

a) Anlaşmalı ülke taşıtlarından bir birim taşıt veya taşıt katarı için;

Taşıt + Yük toplamının Ton x Km’si için 0,01 Euro veya karşılığı Türk Lirası,

b) Anlaşmasız ülke taşıtlarından bir birim taşıt veya taşıt katarı için;

Taşıt + Yük toplamının Ton x Km’si için 0,015 Euro veya karşılığı Türk Lirası,

geçiş ücreti alınır ve bu taşıtların giriş ve çıkışlarına izin verilir.

(2) Bir birim taşıtta veya bir taşıt katarında yer alan taşıtların farklı yabancı ülkelerde kayıtlı olması halinde; bu birim taşıt veya taşıt katarı için alınacak geçiş ücretinin hesaplanmasında; geçiş ücreti tarifesi yüksek olan taşıtın ülkesi esas alınır.

(3) Bir birim taşıtta veya bir taşıt katarında yer alan taşıtlardan herhangi birinin Türkiye’de kayıtlı olması ve/veya geçiş ücretinden muaf bir ülkeye ait olması halinde; bu birim taşıt veya taşıt katarı için alınacak geçiş ücretinin hesaplanmasında, yabancı veya geçiş ücretine tabi olan taşıtın ülkesi esas alınır.

“Geçici plaka veya plakasız taşıtlara ilişkin esaslar” (Değişik:21.02.2014-28920 R.G.)

MADDE 5 (1)  (Değişik:21.02.2014-28920 R.G.)“Otomobiller hariç, geçici plakalı veya plakasız taşıtların ülkemizden kendi tekerlekleri üzerinde transit geçişlerinde sınırdan girişte olmak üzere”;

a) Boş motorlu ve motorsuz taşıtlardan taşıt başına 600 Euro veya karşılığı Türk Lirası ücret alınır.

b) Yüklü motorlu ve motorsuz taşıtlardan taşıt başına 1200 Euro veya karşılığı Türk Lirası ücret alınır.

c) Kamyonet ve minibüs cinsi taşıtlardan bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ücretin ¼’ü (bir bölü dördü) alınır.

ç) Bir birim taşıtta veya bir taşıt katarında yer alan taşıtların herhangi birinin geçici plakalı taşıt olması durumunda geçici plakalı taşıtın boş veya dolu olmasına bağlı olarak bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ücret alınır.

d) Bir birim taşıtta veya bir taşıt katarında yer alan taşıtların her birinin geçici plakalı taşıt olması durumunda her bir taşıt için taşıtın boş veya dolu olmasına bağlı olarak bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ücret alınır.

(2) Türkiye’ye ithal edilerek getirilen eşya/yük taşımaya mahsus geçici plakalı yüklü taşıtlardan sınırdan girişte taşıt başına 600 Euro veya karşılığı Türk Lirası ücret alınır.

İstisnai haller

MADDE 6 (1) Geçiş belgesi veya Bakanlığımız özel iznini gerektirdiği halde; geçiş belgesiz veya özel izin alınmaksızın yapılan eşya/yük taşımalarında her taşıma türü için birim taşıt veya taşıt katarı için 3.000 (üçbin) Euro veya karşılığı Türk Lirası geçiş ücreti alınır ve bu taşıtların ülkemize/ülkemizden giriş ve çıkışlarına izin verilir.

(2) Uygun olmayan geçiş belgesiyle yapılan üçüncü ülke eşya/yük taşımalarında, birim taşıt veya taşıt katarı için 3.000 (üçbin) Euro veya karşılığı Türk Lirası geçiş ücreti alınır ve bu taşıtların ülkemize/ülkemizden giriş ve çıkışlarına izin verilir.

Geçiş ücretlerinin tahsili

MADDE 7 (1) Bu Tebliğ’de yazılı ücretlerin tahsili Maliye Bakanlığınca yapılır. Bu Tebliğin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen ücretlerin usulüne uygun olarak giriş sınır kapısında ilgili maliye veznesine ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin tespiti halinde; ödenmeyen veya eksik ödenen miktarlar çıkış sınır kapısında üç katı olarak tahsil edilir.

Diğer hususlar

MADDE 8 (1) Tamir, bakım, onarım, tadilat amacıyla veya geçici ithal kapsamında boş olarak ülkemize giriş yapan ve ihraç yükü alarak dolu çıkış yapan yabancı ülke taşıtları için 600 Euro veya karşılığı Türk Lirası ücret alınır.

(Ek:03.04.2021-31443 R.G.) “Tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla gelen ve ülkemizde işlem ve işçilik gördükten sonra boş olarak çıkış yapacak yabancı ülke taşıtlarından tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2.000 (ikibin) Euro veya karşılığı Türk Lirasından fazla olan ve bu durumu belgeleyen taşıtlardan geçiş ücreti alınmaz. Bu taşıtların tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 2.000 (ikibin) Euro veya karşılığı Türk Lirasından az olanlarından 600 (altıyüz) Euro veya karşılığı Türk Lirası ücret alınır.

(2) İnsani yardım malzemesi/yükü taşıyan yabancı plakalı taşıtlardan bu Tebliğin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen ücretler alınmaz.

“(3) (Ek:21.02.2014-28920 R.G) Karayolu veya denizyoluyla ülkemiz sınır kapılarına gelen ve ülkemizden tescil plakalı bir taşıt üzerinde yük olarak transit  geçişi sağlanacak geçici plakalı veya plakasız taşıtlardan 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ücretler alınmaz.”

(4) Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin olarak Ülkemizin taraf olduğu çok taraflı ve ikili anlaşmalar ve bu anlaşmalar çerçevesinde yapılan protokol hükümleri saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 (1) 4/6/2004 tarihli ve 25482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici ve Yabancı Plakalı Araçlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 44) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 (1) Bu Tebliğ, 1/9/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yür

Başa dön tuşu