Gümrük Genelgeleri

Deniz ve hava ulaştırmacılığında kullanılan eşya (Genelge 2014/17)

T.C.

GÜMRÜK VE TiCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 31775355-10.06.01
Konu : Deniz ve hava ulaştırmacılığında kullanılan eşya

GENELGE (2014/17)

07/10/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Kararname eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 97 nci maddesi kapsamı eşyanın serbest dolaşıma girişinde uygulanacak gümrük işlemlerinin aşağıda belirtilen şekilde yapılması gerekmektedir.

  1. HAVA ULAŞTIRMACILIĞINDA KULLANILAN EŞYA

1- Kararın 97 nci maddesi ile 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4, 8, 14 ve 31 inci maddeleri gereğince Bakanlığımız ile adı geçen Bakanlık tarafından gümrük muafiyetine tabi donatım ve işletme malzemesine ilişkin liste Ek-1’deki şekilde belirlenmiştir.
Bu çerçevede, hava yolu şirketleri ile hava aracı bakım kuruluşlarının söz konusu liste kapsamı eşyaya ilişkin talepleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce değerlendirilerek, uygun bulunanlara ilişkin yıllık izin yazısının ilgili gümrük müdürlüğüne yazılı olarak iletilmesini müteakip serbest dolaşıma giriş işlemleri gerçekleştirilecektir.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen iznin belirli bir süreye tabi kılınması durumunda, izin süresi içinde muafiyete konu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemine başlanması gerekmektedir.
2- Yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan havayolu şirketleri tarafından bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere serbest dolaşıma sokulan hava taşıtları, motorları ile bunların Ek-1’deki listede yer almayan aksam ve parçalarına muafiyet tanınır.
Anılan Kararın 97/2 nci maddesi gereğince muafiyete tabi hava taşıtları ve motorlarına ait liste Ek-2’deki şekilde belirlenmiştir. Diğer taraftan, söz konusu madde uyarınca muafen serbest dolaşıma sokulmak istenen diğer eşyanın “aksam ve parça” kapsamında olup olmadığı ilgili gümrük müdürlüklerince değerlendirilir.
Söz konusu muafiyet kapsamında, yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere serbest dolaşıma sokulan hava taşıtlarının koltuk kapasitesinin yirmi ve üzeri olması gerekir. Yük taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere serbest dolaşıma sokulan hava taşıtları için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
3- Anılan Kararın 97 nci maddesi kapsamında muafen gerçekleştirilecek olan ithal işlemlerine ilişkin olarak BİLGE sistemi-Kalem Ekranı-Genel Bilgiler-Muafiyetler sekmesinde;
– Ek-1’deki listede yer alan donatım ve işletme malzemesinin, Kararın 97/1-a maddesi kapsamında ithalat yapan firmalar tarafından muafen ithal edilebilmesi için BK97A kodunun seçilmesi,
– Ek-1’deki listede yer alan donatım ve işletme malzemesinin, Kararın 97/1-b maddesi kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilen hava aracı bakım kuruluşları tarafından hava ulaşım araçları için muafen ithal edilmesi için BK97B kodunun seçilmesi,
– Ek-2’deki listede yer alan hava taşıtları ve motorlarının, Kararın 97/2 kapsamında yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan hava yolu şirketleri tarafından bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere muafen ithal edilmesi için BK972 kodu seçilmesi,
gerekmektedir.

  1. DENİZ ULAŞTIRMACILIĞINDA KULLANILAN EŞYA

Deniz ulaşım araçları için muaf olarak getirilen veya gönderilen donatım ve işletme malzemesine ilişkin I ve II no’lu liste Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Bakanlığımızca müştereken Ek-3’deki şekilde belirlenmiştir.
II no.lu liste kapsamındaki milli gemilerin ihtiyaçları için yabancı limanlardan, yabancı bayraklı gemilerin Türk limanlarından aldıkları veya kendi içlerinde getirdikleri ve geminin Türk tersanelerinde tadilatı, bakımı ve onarımı için kullanılan Türkiye’de serbest dolaşıma girmemiş gemi sac ve profillerinin belirlenen amaç dışında kullanımını önlemek üzere, Ek-4’de yer alan belgenin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı ilgili bölge müdürlüğü veya liman başkanlığınca doldurularak ilgili gümrük müdürlüğüne ibrazını müteakip gümrük işlemleri sonuçlandırılacaktır.
Ayrıca, Kararın 97 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında serbest dolaşıma sokulan hava taşıtları hariç olmak üzere, anılan madde kapsamı eşyanın muafiyet kapsamında serbest dolaşıma giriş işlemlerinde aynı Kararın 112 nci maddesi gereği, diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümlerin dikkate alınmaması hususunda gereken titizliğin gösterilmesi gerekmektedir.
Konuya ilişkin 29/6/2010 tarihli ve 2010/28 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a. Müsteşar

EKLER:
EK1 : Hava ulaştırmacılığında kullanılan eşya listesi
EK2 : Hava taşıtları ve motorları
EK3 : Deniz ulaştırmacılığında kullanılan eşya listesi
EK4 :Yazı örneği

EK1 : Hava ulaştırmacılığında kullanılan eşya listesi

2710.19.91.00.00
3208.10.10.00.00
3208.10.90.00.00
3208.20.90.00.11
3208.20.90.00.12
3209.90.00.00.00
3214.10.10.00.19
3214.10.90.00.00
3214.90.00.00.19
3401.19.00.13.00
3403.99.00.00.00
3506.91.00.90.19
3814.00.90.00.19
3819.00.00.00.00
3820.00.00.00.00
3824.90.40.00.00
3824.90.97.90.68
3909.40.00.00.00
3911.90.19.00.00
3917.29.00.20.00
3917.31.00.10.00
3917.33.00.00.00
3917.39.00.20.00
3917.40.00.00.11
3917.40.00.00.12
3917.40.00.00.19
3918.90.00.00.19
3919.10.80.90.00
3919.90.00.90.00
3920.49.90.00.00
3920.92.00.00.00
3920.99.90.90.00
3921.90.90.90.00
3922.20.00.00.00
3922.90.00.90.19
3923.50.90.00.00
3926.90.92.00.00
3926.90.97.90.14
3926.90.97.90.18
4008.29.00.10.00
4009.12.00.10.00
4009.22.00.10.00
4009.32.00.10.00
4009.42.00.10.00
4011.30.00.10.00
4012.13.00.10.00
4012.20.00.10.00
4016.10.00.11.00
4016.10.00.12.00
4016.10.00.19.00
4016.93.00.11.00
4016.93.00.12.00
4016.93.00.19.00
4016.93.00.19.00
4016.95.00.00.00
4016.99.91.90.11
4016.99.97.19.11
4016.99.97.90.11
4017.00.00.91.00

4819.40.00.90.00*
4823.90.85.20.00

5602.10.19.00.00
5702.92.90.00.00
5705.00.30.00.00
5705.00.80.00.00
6303.92.90.00.12
6307.20.00.00.00
6813.81.00.10.00
6813.89.00.00.00
6813.89.00.00.00
6815.10.10.00.00
7007.11.10.00.19
7007.11.10.00.29
7009.91.00.90.00
7019.39.00.00.19
7019.59.00.00.00
7304.31.20.10.00
7304.31.80.10.00
7304.39.52.10.00
7304.39.58.10.00
7304.39.92.10.00
7304.39.93.10.00
7304.39.98.10.00
7304.41.00.10.00
7304.49.95.10.00
7304.49.99.10.00
7304.51.81.10.00
7304.51.89.10.00
7304.59.92.10.00
7304.59.93.10.00
7304.59.99.10.00

7304.90.00.10.00
7306.30.11.10.00
7306.30.19.10.00
7306.30.41.10.00
7306.30.49.10.00
7306.30.72.10.00
7306.30.77.10.00
7306.30.80.10.00
7306.40.20.10.00
7306.40.80.10.00
7306.50.20.10.00
7306.50.80.10.00
7306.61.92.10.00
7306.61.99.10.00
7306.69.10.10.00
7306.69.90.10.00
7307.99.10.00.00
7307.99.80.00.11
7307.99.80.00.12
7307.99.80.00.19
7312.90.00.00.00
7318.15.70.00.00
7318.15.90.00.11
7318.15.90.00.12
7318.16.30.00.00
7318.21.00.00.00
7318.22.00.00.00
7318.23.00.00.00
7318.24.00.00.00
7318.29.00.00.00
7320.20.89.00.00
7320.90.90.00.00
7324.10.00.00.00
7326.20.00.00.00
7326.90.98.00.19
7607.20.90.00.19
7608.10.00.10.11
7608.10.00.10.12
7608.20.20.10.00
7608.20.81.10.00
7608.20.89.10.00
7609.00.00.00.00
7613.00.00.00.00
8108.90.90.00.00
8205.59.80.00.19
8205.70.00.00.00
8206.00.00.00.00
8301.20.00.00.00
8301.40.90.00.19
8302.10.00.00.19
8302.20.00.00.00
8302.42.00.00.00
8302.49.00.00.00
8302.60.00.00.00
8405.10.00.00.14
8407.10.00.10.11
8407.10.00.10.12
8408.90.27.10.00
8408.90.41.10.00
8408.90.43.10.00
8408.90.45.10.00
8408.90.47.10.00
8408.90.61.10.00
8408.90.65.10.00
8408.90.67.10.00
8408.90.81.10.00
8408.90.85.10.00
8408.90.89.10.00
8409.10.00.10.00
8411.11.00.10.00
8411.12.10.10.00
8411.12.30.10.00
8411.12.80.10.00
8411.21.00.10.00
8411.22.20.10.00
8411.22.80.10.00
8411.81.00.10.00
8411.82.20.10.00
8411.82.60.10.00
8411.82.80.10.00
8411.91.00.10.00
8411.99.00.10.00
8412.10.00.10.00
8412.21.20.10.00
8412.21.80.10.00
8412.29.20.10.00
8412.29.81.10.00
8412.29.89.10.00
8412.31.00.10.00
8412.39.00.10.00

*Genelge 2018/1 ile eklenmiştir.

8412.80.80.10.00
8412.90.20.10.00
8412.90.40.10.00
8412.90.80.20.00
8413.19.00.10.00
8413.20.00.10.00
8413.30.20.10.00
8413.30.80.10.00
8413.50.20.10.00
8413.50.40.10.00
8413.50.61.10.00
8413.50.69.10.00
8413.50.80.10.00
8413.60.20.10.00
8413.60.31.10.00
8413.60.39.10.00
8413.60.61.10.00
8413.60.69.10.00
8413.60.70.10.00
8413.60.80.10.00
8413.70.21.10.00
8413.70.29.10.00
8413.70.30.10.00
8413.70.35.10.00
8413.70.45.10.00
8413.70.51.10.00
8413.70.59.10.00
8413.70.65.10.00
8413.70.75.10.00
8413.70.81.10.00
8413.70.89.10.00
8413.81.00.00.00
8413.91.00.00.00
8414.10.20.00.00
8414.10.25.10.00
8414.10.81.10.00
8414.10.89.10.00
8414.20.80.10.00
8414.30.20.10.00
8414.30.81.10.00
8414.30.89.10.00
8414.51.00.10.00
8414.59.20.10.00
8414.59.40.10.00
8414.59.80.10.00
8414.80.11.10.00
8414.80.19.10.00
8414.80.22.10.00
8414.80.28.10.00
8414.80.51.10.00
8414.80.59.10.00
8414.80.73.10.00
8414.80.75.10.00
8414.80.78.10.00
8414.80.80.10.00
8414.90.00.10.00
8415.81.00.10.00
8415.82.00.10.00
8415.83.00.10.00
8415.90.00.10.00
8418.10.20.00.00
8418.10.80.00.00
8418.30.20.00.00
8418.30.80.00.00
8418.40.20.00.00
8418.40.80.00.00
8418.61.00.00.00
8418.69.00.10.00
8418.69.00.91.00
8418.69.00.99.00
8419.50.00.00.00
8419.81.20.00.11
8419.81.20.00.19
8419.81.80.00.00
8419.90.85.90.13
8421.19.20.10.00
8421.19.70.10.00
8421.21.00.00.00
8421.23.00.00.00
8421.29.00.00.11
8421.29.00.00.19
8421.31.00.10.00
8421.39.20.10.00
8421.39.60.10.00
8421.39.80.10.00
8421.99.00.00.19
8424.10.00.00.00
8424.90.00.00.19
8425.11.00.00.00
8425.19.00.00.00
8425.31.00.00.19
8425.39.00.00.90
8425.42.00.00.00
8425.49.00.00.00
8426.99.00.10.00
8428.10.20.10.00
8428.10.80.10.00
8428.20.20.10.00
8428.20.80.10.00
8428.33.00.10.00
8428.39.20.10.00
8428.39.90.10.00
8428.90.90.20.00
8443.32.10.20.00
8466.20.20.00.00
8471.41.00.10.00
8471.49.00.10.00
8471.50.00.10.00
8471.60.60.10.00
8471.60.70.10.00
8471.70.20.10.00
8471.70.30.10.00
8471.70.50.10.00
8471.70.70.10.00
8471.70.80.10.00
8471.70.98.10.00
8473.30.20.00.00
8473.30.80.00.00
8481.10.19.00.00
8481.20.10.00.00
8481.30.91.00.00
8481.40.90.00.00
8481.80.99.00.19
8481.90.00.00.00
8482.10.10.00.11
8482.10.10.00.12
8482.10.90.00.11
8482.10.90.00.12
8482.10.90.00.13
8482.80.00.00.00
8482.99.00.00.19
8483.10.21.10.00
8483.10.25.10.00
8483.10.29.10.00
8483.10.50.10.00
8483.10.95.10.00
8483.30.32.10.00
8483.30.38.10.00
8483.30.80.10.00
8483.40.21.10.00
8483.40.23.10.00
8483.40.25.10.00
8483.40.29.10.00
8483.40.30.10.00
8483.40.51.10.00
8483.40.59.10.00
8483.40.90.10.00
8483.50.20.00.11
8483.50.20.00.12
8483.50.80.00.11
8483.50.80.00.12
8483.60.20.10.00
8483.60.80.10.00
8483.90.20.10.00
8483.90.81.10.00
8483.90.89.10.00
8484.10.00.00.11
8484.10.00.00.19
8484.20.00.00.00
8484.20.00.00.00
8484.90.00.00.00
8484.90.00.00.00
8501.20.00.11.00
8501.20.00.11.00
8501.20.00.12.00
8501.20.00.12.00
8501.31.00.10.11
8501.31.00.10.11
8501.31.00.10.12
8501.31.00.10.12
8501.32.00.11.00
8501.32.00.11.00
8501.32.00.19.00
8501.32.00.19.00
8501.33.00.10.00
8501.33.00.10.00
8501.33.00.21.00
8501.33.00.21.00
8501.33.00.22.00
8501.33.00.22.00
8501.33.00.23.00
8501.33.00.23.00
8501.34.00.20.00
8501.34.00.20.00
8501.40.20.11.00
8501.40.20.11.00
8501.40.20.19.00
8501.40.20.19.00
8501.40.80.11.00
8501.40.80.11.00
8501.40.80.12.00
8501.40.80.12.00
8501.51.00.10.00
8501.51.00.10.00
8501.52.20.10.00
8501.52.20.10.00
8501.52.30.10.00
8501.52.30.10.00
8501.52.90.10.00
8501.52.90.10.00
8501.53.50.00.00
8501.53.50.00.00
8501.53.81.10.00
8501.53.81.10.00
8501.61.20.10.00
8501.61.20.10.00
8501.61.80.10.00
8501.61.80.10.00
8501.62.00.11.00
8501.62.00.11.00
8501.62.00.12.00
8501.62.00.12.00
8501.62.00.13.00
8501.62.00.13.00
8501.63.00.00.00
8501.63.00.00.00
8502.11.20.10.00
8502.11.20.10.00
8502.11.80.10.00
8502.11.80.10.00
8502.12.00.11.00
8502.12.00.11.00
8502.12.00.12.00
8502.12.00.12.00
8502.12.00.13.00
8502.12.00.13.00
8502.13.20.10.00
8502.13.20.10.00
8502.13.40.10.00
8502.13.40.10.00
8502.13.80.10.00
8502.13.80.10.00
8502.20.20.10.00
8502.20.20.10.00
8502.20.40.10.00
8502.20.40.10.00
8502.20.60.10.00
8502.20.60.10.00
8502.20.80.10.00
8502.20.80.10.00
8502.31.00.11.00
8502.31.00.11.00
8502.31.00.12.00
8502.31.00.12.00
8502.31.00.13.00
8502.31.00.13.00
8502.39.20.21.00
8502.39.20.21.00
8502.39.20.22.00
8502.39.20.22.00
8502.39.20.23.00
8502.39.20.23.00
8502.39.80.11.00
8502.39.80.11.00
8502.39.80.12.00
8502.39.80.13.00
8502.40.00.10.00
8503.00.99.90.19
8504.10.20.10.00
8504.10.80.10.00
8504.31.21.00.00
8504.31.29.00.00
8504.31.80.10.00
8504.31.80.90.11
8504.31.80.90.19
8504.32.00.10.00
8504.32.00.80.00
8504.33.00.00.00
8504.40.30.20.00
8504.40.55.10.00
8504.40.82.10.00
8504.40.84.10.00
8504.40.88.10.00
8504.40.90.10.00
8504.50.20.10.00
8504.50.95.00.00
8506.10.98.00.00
8506.50.90.00.00
8507.10.20.00.11
8507.10.20.00.12
8507.10.80.00.11
8507.10.80.00.12
8507.20.20.00.11
8507.20.20.00.19
8507.20.80.00.00
8507.30.20.00.00
8507.30.80.00.00
8507.40.00.00.00
8507.50.00.00.00
8507.60.00.00.00
8507.80.00.00.00
8507.90.30.00.00
8507.90.80.00.00
8511.10.00.10.00
8511.20.00.10.00
8511.30.00.10.00
8511.40.00.10.00
8511.50.00.10.00
8511.80.00.10.00
8512.40.00.00.11
8516.60.50.00.00
8516.60.90.00.19
8516.71.00.00.11
8516.71.00.00.12
8516.71.00.00.19
8516.80.20.00.11
8516.80.20.00.19
8517.12.00.00.19
8517.62.00.10.00
8517.62.00.90.00
8517.70.11.10.00
8517.70.15.00.00
8517.70.19.00.11
8517.70.19.00.19
8517.70.90.00.19
8518.10.30.00.00
8518.10.95.10.00
8518.10.95.90.00
8518.21.00.00.00
8518.22.00.00.00
8518.29.30.10.00
8518.29.95.00.00
8518.30.20.00.00
8518.30.95.10.00
8518.40.30.00.00
8518.40.80.00.00
8518.50.00.00.00
8518.90.00.90.00
8519.81.95.00.00
8519.89.90.10.00
8519.89.90.90.00
8521.10.20.00.00
8521.10.95.00.00
8522.90.80.90.19
8526.10.00.00.11
8526.10.00.00.12
8526.10.00.00.19
8526.91.20.00.00
8526.91.80.00.11
8526.91.80.00.13
8526.91.80.00.19
8526.92.00.20.00
8527.13.99.00.00
8528.41.00.00.00
8528.51.00.00.00
8528.59.70.00.00
8528.61.00.00.00
8529.10.11.00.00
8529.10.31.10.00
8529.10.39.10.00
8529.10.65.10.00
8529.10.69.10.00
8529.10.80.10.00
8529.10.95.10.00
8529.90.65.10.00
8529.90.97.10.00
8531.10.95.00.00
8531.20.20.00.00
8531.20.40.00.11
8531.20.40.00.12
8531.20.95.00.00
8531.80.20.00.00
8531.80.95.10.00
8536.10.10.00.19
8536.10.50.00.19
8536.10.90.00.19
8536.20.10.00.19
8536.49.00.00.29
8536.49.00.00.29
8536.50.80.00.18
8536.69.90.00.18
8537.10.91.00.00
8537.10.99.00.19
8539.10.00.10.00
8539.21.30.00.00
8539.29.30.00.00
8539.31.10.00.12
8539.31.90.00.19
8539.31.90.00.19
8543.70.90.00.19
8544.30.00.00.00
8544.42.10.00.00
8544.42.90.00.00
8803.10.00.00.00
8803.20.00.00.00
8803.30.00.00.00
8805.29.00.00.00
9001.90.00.11.00
9001.90.00.19.00
9002.90.00.11.00
9002.90.00.19.00
9004.90.90.00.19
9014.10.00.00.00
9014.20.20.11.00
9014.20.20.91.00
9014.20.80.10.00
9014.20.80.90.00
9014.90.00.11.00
9014.90.00.19.00
9019.20.00.00.25
9020.00.00.00.11
9020.00.00.00.12
9020.00.00.00.15
9025.11.80.00.11
9025.11.80.00.19
9025.19.20.11.00
9025.19.80.21.00
9025.80.20.10.00
9025.80.20.90.00
9025.80.40.10.00
9025.80.80.10.00
9025.90.00.11.00
9025.90.00.19.00
9026.10.21.10.00
9026.10.29.10.00
9026.10.81.10.00
9026.10.89.10.00
9026.20.20.10.00
9026.20.40.10.00
9026.20.80.10.00
9026.80.20.10.00
9026.80.80.10.00
9026.90.00.10.00
9029.10.00.10.00
9029.20.38.10.00
9030.10.00.10.00
9030.20.10.10.00
9030.20.30.10.00
9030.20.91.10.00
9030.20.99.10.00
9030.31.00.10.00
9030.32.00.10.00
9030.33.10.10.00
9030.33.91.10.00
9030.33.99.10.00
9030.39.00.11.00
9030.39.00.21.00
9030.40.00.10.00
9030.84.00.10.00
9030.89.30.10.00
9030.89.90.10.00
9030.90.20.00.00
9030.90.85.10.00
9031.80.32.00.00
9031.80.34.00.11
9031.80.34.00.19
9031.80.38.10.00
9031.80.91.10.00
9031.80.98.10.00
9031.90.20.00.11
9031.90.30.00.11
9031.90.85.10.00
9032.10.20.10.00
9032.10.81.10.00
9032.10.89.10.00
9032.20.00.10.00
9032.81.00.10.00
9032.89.00.00.00
9032.90.00.10.00
9032.90.00.90.00
9104.00.00.00.11
9104.00.00.00.19
9401.10.00.10.00
9401.10.00.90.00
9401.90.10.00.00
9403.20.80.10.00
9403.20.80.90.00
9403.70.00.00.00
9405.10.21.00.00
9405.10.91.50.00
9405.10.98.50.00
9405.60.20.00.00
9405.60.80.10.00
9405.92.00.00.00
9405.99.00.11.00
9405.99.00.12.00

2018/16 Genelge ile eklenenler (Aşağıdaki Liste)

2201.90.00.00.11 5807.90.90.00.00 8211.95.00.00.00 8542.32.55.00.00
2901.10.00.90.19 5903.90.10.10.00 8301.60.00.00.19 8543.30.70.00.00
2901.29.00.90.11 5911.90.99.00.19 8412.29.81.90.00 8544.11.10.00.19
2903.39.15.00.00 6303.99.90.00.29 8412.90.80.10.00 8701.95.90.00.00
*2903.39.26.00.00   6306.12.00.00.00 8413.60.20.90.00 8708.70.99.00.12
*2903.45.00.00.00 (tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde olanlar hariç),

*2903.59.00.00.00, *9402.90.00.00.19 ve *9402.90.00.00.21 (* 2022/10 Genelge ile eklenmiştir)

2914.40.10.00.00 6306.19.00.00.00 8414.10.25.90.00 8716.39.80.00.00
3403.19.80.00.00 6307.10.90.90.00 8414.10.81.90.00 9002.11.00.90.00
3506.10.00.90.11 6307.90.91.00.00 8414.80.51.90.00 9002.20.00.90.00
3506.91.90.90.13 6307.90.98.90.00 8415.81.00.90.00 9005.80.00.90.19
3603.00.50.00.00 6307.90.98.90.19 8419.90.15.00.00 9013.80.30.00.00
3604.90.00.00.19 6804.22.90.00.00 8421.19.70.90.00 9013.80.90.00.00
3705.00.90.00.00 6804.30.00.00.19 8423.81.80.00.00 9013.90.80.00.00
3801.90.00.90.00 6806.10.00.00.00 8423.82.20.00.00 9015.30.90.10.00
3808.93.90.00.19 6813.81.00.90.00 8423.89.20.90.00 9015.80.80.10.00
3809.91.00.90.19 6909.11.00.00.12 8427.10.90.00.00 9015.80.80.90.00
3811.21.00.10.00 7007.21.80.00.29 8427.20.11.00.00 9016.00.10.10.00
3811.21.00.90.00 7009.91.00.10.00 8427.20.19.00.00 9017.10.90.90.00
3811.90.00.10.11 7014.00.00.90.29 8431.10.00.00.00 9017.20.90.00.00
3811.90.00.90.00 7018.20.00.00.00 8431.20.00.90.00 9017.30.00.90.00
3812.20.90.00.00 7106.92.00.00.00 8431.39.00.00.00 9017.80.10.90.29
3825.50.00.00.00 7211.90.80.29.19 8431.49.80.39.00 9017.80.90.90.00
3906.90.50.00.00 7222.11.89.00.00 8443.99.10.00.00 9019.20.00.00.18
3916.20.00.00.00 7228.50.61.00.00 8468.90.00.90.19 9024.10.80.90.00
3917.22.90.00.00 7304.29.90.10.00 8477.90.80.00.00 9024.80.19.00.00
3918.10.90.00.11 7304.29.90.90.00 8479.90.20.90.19 9024.80.90.90.00
3919.10.12.00.00 7304.59.10.00.00 8480.49.00.00.00 9024.90.00.10.00
3919.10.15.00.00 7307.23.10.00.11 8481.80.51.00.00 9024.90.00.90.00
3919.90.80.30.00 7312.10.49.00.00 8481.80.87.00.00 9025.80.40.90.00
3920.59.90.00.00 7319.40.00.00.19 8487.90.90.00.11 9026.10.21.90.00
3921.13.10.00.00 7324.90.00.00.19 8487.90.90.00.11 9026.10.81.90.00
3922.10.00.00.14 7406.10.00.00.00 8513.90.00.90.00 9027.80.91.00.00
3923.29.10.00.19 7407.10.00.00.13 8518.90.00.50.00 9027.90.50.00.00
4011.90.00.00.00 7410.12.00.00.00 8519.81.45.00.19 9027.90.80.00.00
4202.12.99.90.00 7411.21.10.00.00 8528.71.15.00.00 9030.10.00.90.00
4202.91.80.00.00 7419.99.30.00.00 8529.10.80.90.00 9030.31.00.90.11
4202.92.19.00.00 7506.20.00.00.11 8529.90.15.00.00 9030.31.00.90.12
4202.92.98.90.00 7606.11.93.00.13 8529.90.49.00.11 9030.40.00.90.00
4202.99.00.10.00 7606.11.99.00.13 8532.25.00.00.19 9030.84.00.90.00
4202.99.00.90.00 7607.19.10.00.12 8533.40.10.00.12 9030.89.90.90.00
4205.00.90.00.11 7611.00.00.10.00 8536.10.90.00.11 9031.10.00.10.00
4819.10.00.00.00 7614.90.00.00.00 8536.50.15.00.11 9032.10.20.90.00
4820.40.00.00.00 8003.00.00.90.16 8536.50.80.00.11 9114.90.00.00.00
4902.90.00.90.00 8101.99.90.90.19 8536.90.20.00.00 9405.91.10.00.00
4905.91.00.00.19 8105.90.00.00.00 8536.90.95.00.00 9405.91.90.90.18
4905.99.00.00.19 8112.19.00.00.12 8539.10.00.90.00 9603.40.90.00.00
5204.11.00.00.00 8207.19.90.00.19 8539.50.00.00.00 9606.22.00.00.00
5515.13.99.90.00 8207.30.10.00.00 8540.89.00.00.11
5608.19.90.00.00 8207.40.10.90.00 8540.89.00.00.19
5701.10.10.00.19 8207.40.30.90.00 8540.89.00.00.29
5702.31.10.00.00 8207.90.71.00.00 8541.21.00.00.11
5702.42.00.00.00 8208.10.00.00.00 8541.29.00.00.12

2020/26 Genelge ile eklenmiştir.

2207.20.00.10.14 3919.90.80.20.00 5807.10.90.00.00 8211.94.00.00.00
2712.10.90.00.00 3920.10.24.00.00 5906.99.90.00.00 8306.29.00.90.00
2804.40.00.00.00 3920.20.21.00.19 5909.00.10.00.19 8306.30.00.00.00
2811.22.00.00.00 3920.43.10.00.00 6006.22.00.00.00 8412.31.00.90.00
2821.10.00.90.11 3921.19.00.10.00 6304.99.00.00.13 8413.30.80.90.00
2853.90.10.00.00 3921.90.30.00.00 6909.19.00.00.12 8504.40.84.90.00
2905.12.00.00.11 3921.90.90.10.00 6909.19.00.00.19 8506.10.11.00.00
2915.29.00.90.19 3926.30.00.00.00 7007.11.90.00.29 8525.80.30.00.00
2931.90.00.90.68 4015.11.00.00.00 7011.90.00.00.00 8528.59.00.00.00
3004.32.00.00.00 4107.12.19.00.00 7019.39.00.00.11 8528.72.40.00.00
3004.39.00.00.00 4202.11.90.00.12 7019.90.00.10.00 8535.21.00.00.19
3215.90.70.00.19 4202.12.19.00.00 7219.34.10.00.00 8536.49.00.00.11
3402.13.00.00.00 4202.12.50.00.00 7222.11.81.00.00 8536.49.00.00.12
3801.10.00.00.00 4821.10.10.00.00 7226.99.70.00.19 8543.70.90.00.12
3808.91.10.00.00 4821.90.90.00.00 7310.29.90.90.00 8545.19.00.00.00
3808.94.10.00.00 4901.99.00.30.00 7315.89.00.00.00 8545.90.90.00.19
3808.94.20.00.00 5107.10.90.00.00 7323.99.00.00.00 9011.90.00.00.00
3808.94.90.00.19 5208.31.00.92.00 7325.91.00.00.00 9012.10.00.00.00
3811.19.00.00.00 5401.10.16.20.00 7325.99.90.00.00 9017.20.39.00.00
3812.39.90.00.00 5401.10.18.20.00 7409.39.00.00.14 9017.30.00.10.00
3824.78.90.00.00 5401.20.90.00.00 7419.91.00.90.00 9025.19.00.19.00
3824.99.93.00.19 5501.20.00.00.00 7606.11.10.00.12 9025.80.80.90.00
3824.99.96.90.68 5516.23.90.90.00 7606.11.10.00.13 9029.20.90.10.00
3907.20.99.00.00 5603.12.90.00.19 7806.00.80.00.00 9114.30.00.00.00
3913.10.00.00.00 5603.93.90.00.19 7903.90.00.00.11 9403.20.20.00.11
3916.90.10.00.19 5607.50.30.10.00 8202.10.00.00.19 9603.40.10.00.00
3917.22.10.00.00 5608.90.00.00.00 8202.20.00.00.00 9608.20.00.10.00
3919.10.80.20.00 5801.37.00.00.00 8205.51.00.00.00

(2021/19 Sayılı Genelge ile eklenmiştir.)1401.10.00.00.00 5512.19.90.00.00
3401.30.00.00.00 5607.50.11.90.00
3926.10.00.00.00 5806.32.10.00.19
3901.20.10.00.00 5903.90.99.90.00
3921.90.60.00.11 6307.90.98.00.19
4107.11.11.00.00 7306.61.10.00.00
4104.11.10.00.12 7307.23.90.00.00
4107.11.90.00.00 7304.41.00.90.00
4107.99.10.00.00 7306.40.80.90.00
4112.00.00.00.00 7326.90.98.00.19
4114.10.90.00.00 8308.90.00.90.00
4202.12.11.00.00 8483.50.80.00.11
4202.11.10.00.11 8483.50.80.00.12
4202.11.10.00.13 8543.70.04.00.00
4202.12.91.10.00 8543.70.09.00.00
4412.33.00.00.00 9014.20.80.10.00
4820.30.00.00.00 9026.20.40.90.00
4803.00.90.00.00 9014.20.80.90.00
4818.10.10.90.00 9018.90.84.00.19
4818.20.91.00.00 9605.00.00.10.00
4818.20.99.00.00 9605.00.00.90.00
5401.10.14.20.00 9613.80.00.00.11
5407.42.00.90.19
5407.72.00.90.19
5607.50.11.10.00

Ek-2: HAVA TAŞITLARI ve MOTORLARI GTİP LİSTESİ

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
8407.10.00.10.11 Silindir hacmi 250 cm3 veya daha az olanlar
8407.10.00.10.12 Silindir hacmi 250 cm3 .den fazla olanlar
8408.90.27.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.41.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.43.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.45.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.47.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.61.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.65.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.67.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.81.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.85.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8408.90.89.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.11.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.12.10.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.12.30.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.12.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.21.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.22.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.22.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.81.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.82.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.82.60.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8411.82.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8412.10.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8412.21.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar
8412.21.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar
8412.29.20.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar
8412.29.81.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar
8412.29.89.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılan gaz türbinlerine ait olanlar
8412.31.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8412.39.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8412.80.80.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
8802.11.00.00.00 Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçmeyenler
8802.12.00.00.00 Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg.ı geçenler
8802.20.00.20.00 Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.20.00.90.00 Diğerleri
8802.30.00.20.00 Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.30.00.90.00 Diğerleri
8802.40.00.10.00 Yolcu taşımaya mahsus olanlar
8802.40.00.90.00 Diğerleri

Ek3(Değişik:2019/41 Genelge)
I NO.LU LİSTE
A– İŞLETME MALZEMESİ (Demirbaş Eşya Dışında Kalan Tüketim ve Sarf Malzemeleri)
Sı r a No: Eş ya T anı mı :
1- İŞLETME MALZEMESİ (Demirbaş Eşya Dışında Kalan Tüketim ve Sarf Malzemeleri)
Sıra No: Eşya Tanımı :
1 Kumanya
2 Tatlı su
1.1. SARF MALZEMELERİ/MÜSTEHLEK MALZEMELER
1 Temizlik malzemeleri (sabun, deterjan)
2 Kimyevi malzemeler (taşasidi, kısır giderici diğer asitler)
3 Oksijen, asetilen, propan-bütan gazı, azot gazı
4 Klima ve soğutma sistemlerinde kullanılan asal gazlar (Freon12, Freon22, Amonyak)
5 Tutya (magnezyum, çinko, alüminyum alaşımlı)
6 Elektrod (muhtelif örtü karakterli)
7 Muhtelif cins contalar (klingerit, lastik, neopran, telli contalar, ambar kapakları ve su geçirmez kapılar için
lastik contalar)
8 Civatalar ve çubuklar
9 Tel (bakır, çelik, demir)
10 Zımpara (tas, kağıt, bez)
11 Macun (alıştırma macunları dahil)
12 Üstübü, Bez (salaşpur)
13 Boya ve boya katkı maddeleri ve solventleri(yangına dayanıklı olan-fire retardant paints, korozyon önleyicianti corrosive, canlıların gemi karinasına yapışmasını önleyici-Anti fouling, kendiliğinden aşınan-self polishing,
tank boya kaplaması-tank coating, ısı dayanımlı-heat resistant, tiner ve kumlu boya)
14 Epoksi tank kaplaması-epoxy tank coating, çoklu koruma sistemli boyalar multiguard sistemli, Sıvı filmiFluid film, kimyasallara dayanıklı-novacoat kaplama ve astar boya ve solventleri vs.gibi
15 Pil, ampul, muhtelif elektrik kablosu (klas onaylı), yanıcı ve parlayıcı gaz ortamlarda kullanılan explosionproof aydınlatma armatürleri
16 İş elbiseleri, eldiven, baret
17 Yangın söndürme sistemlerinde kullanılan kimyasal tozlar ve köpük yapan kimyasal katkılar (Karbon dioksit
va azot gazları vs.gibi)
18 Kırtasiye malzemeleri
19 Çimento
20 Eşyaların muhafazasında kullanılmak amacıyla oluklu mukavva, kaba kağıt, naylon, mukavva, tahta (lata) ve
takoz vb. tüketim malzemeleri
1.2. AKSAM VE YEDEK PARÇALAR
1 Dizel yedekleri
2 Buhar türbini yedekleri
3 Rediktör yedekleri
4 Şanzuman yedekleri
5 Dümen makinası
6 Dümen makinası yedekleri
7 Kargo pompaları ve yedekleri
8 Alternatörler
9 Alternatör yedekleri
10 Elektrik motorları yedekleri
11 Kazan ve teçhizatı yedekleri
12 Separatör yedekleri
13 Pompa yedekleri
14 Otomatik kumanda yedekleri
15 Elektronik sistem yedekleri
16 Vinç ve ırgat yedekleri
17 Kreyn yedekleri (elektrik ve hidrolik olan parçaları dahil)
18 Soğutma ve buzluk mahalli yedekleri
19 Havalandırma (air-condition) yedekleri
20 Yangın pompaları yedekleri
21 Elastik kaplin ve yedekleri
2- DONATIM MALZEMESİ (Gemilerin demirbaş defterine kayıtlı olup, geminin donanımı ile ilgili
malzemelerdir)
1 Ana makinalar (Ağır yakıt ,dizel-oil ve gaz ile çalışan her türlü ana makine)
2 Ana makinalara ait her türlü aksam ve yedek parçalar
3 Redüktör ve şanzumanlar
4 Redüktör ve sanzumanlara ait yedek parçalar
5 Pervaneler (sabit kanatlı ve kontrol piçli pervaneler)
6 Kontrol piçli pervane kanatları
7 Pervane şaftlar, ara şaftlar
8 Saft yatakları
9 Kuyruk kovanları (Stern Tube)
10 Kuyruk kovanı conta ve ringleri
11 Her tip soğutucular
12 Turbo şarj ve yedekleri
13 Ana makine için elektirikli ve mekanik kontrol ve kumanda sistemleri
14 Ana makine için elektirikli ve mekanik kontrol ve kumanda sistemleri yedekleri
15 Ana makine liman ve emercensi dizel-elektrojen grupları
16 Jeneratörler, pompalar ve diğer tahrikli sistemler için dizel motorlar
17 Dizel motorlar için tazyikli ve/veya tazyikli havalı ilk hareket motorları
18 Her türlü dizel motor yedekleri
19 Tazyikli hava kompresörleri (elektrik motorlu veya dizel tahrikli)
20 Tazyikli hava tüpleri ve teçhizatı
21 Ağır yakıt separatörleri
22 Yağ separatörleri
23 Dizel-oil ( DO ) (mazot) separatörleri
24 Sintine separatörleri
25 Ağır yakıt, yağ mazot ve sintine separatörleri yedekleri
26 Dümen makinası
27 Dümen makinası yedekleri
28 Kargo pompaları ve yedekleri (dsizel, hidrolik ve /veya elektrik motoru tahrikli, komple)
29 Kargo pompaları (yalnız pompa)
30 Yangın pompaları
31 Yangın pompaları yedekleri
32 Servis pompaları (dizel ve/veya elektrik motoru tahrikli, komple)
33 Servis pompaları yedekleri
34 Ana makine yardımcı makinalar için her türlü pompa ve yedekleri
35 Balast pompası ve yedekleri (elektrik motoru tahrikli)
36 Balast pompaları
37 Pis su arıtma cihazları ve yedekleri
38 Tatlı su üretme cihazları ve yedekleri
39 Katı artık yakma cihazları ve yedekleri
40 Soğutucular (dizel motorları soğutma devreleri için (her tip)
41 Gaz türbinleri ve yedekleri
42 Nitrojen jeneratörü, inert-gaz üreticileri
43 Balast tank gaz ölçme sistemi
44 Fin stabilizatör (yalpa önleyici sistem ünitesi, anti-rol fin system unit)
45 Fener ve diğer teçhizat, projektörler, reflektörler, ışıldaklar ve diğer fenerler
46 Güvenlik valflari, termostatik valflar
47 Ahşap, alüminyum saç direkler, krom veya galvaniz direk telleri bomlar, serenler, gurcetelelar, makaralar
48 Garaj mahalli, ambarlar, sıhhi tesisat havalandırması, makine dairesi fanları, körükler,
49 Stim (kızgın buhar) türbinleri ve yedekleri
50 Su jeti ve su jetine ait her türlü aksam ve yedek parçaları
51 Baş/kıç itici pervaneleri ve her türlü aksam ve yedek parçaları
52 Elektrik sevk sistemi frekans konvertörleri, motorları, starterleri ve trafoları ile her türlü aksam ve yedek
parçaları
53 Kargo elleçleme sistemleri ile her türlü aksam ve yedek parçaları
54 Balast suyu arıtma sistemleri ile her türlü aksam ve yedek parçaları
55 Hidrolik karıştırıcılar, güç üniteleri ile her türlü aksam ve yedek parçaları
56 Su geçmez kayar kapılar ile her türlü aksam ve yedek parçaları
57 Balast suyu arıtma üniteleri, tamamlayıcı aksamları ve yedek parçaları
58 Baca gazı arıtma cihazları, tamamlayıcı aksamları ve yedek parçaları
59 Seçici katalitik indirgeyiciler, tamamlayıcı aksamları ve yedek parçaları
2.1. GÜVERTE MAKİNA TEÇHİZATI
1 Güverte yük vinçleri, iskele vinçleri, hortum kreyni, kurtarma botu kreyni
2 Güverte yük vinçlerine ait hidrolik/elektrikli tahrik üniteleri ve yedekleri
3 Demir ve tonoz (kıç) ırgatları (elektrik/hidrolik tahrikli)
4 Demir ve Tonoz (kıç) ırgatları (elektrik /hidrolik tahrik üniteleri ve yedekleri
5 Çapa zincirleri
6 Çapalar
7 Servis vinçleri (elektrik veya hidrolik motor tahrikli)
8 Borda merdivenleri
9 Ambar çadırları, ambar muşambaları, kapelalar(branda kılıfları),
10 Demir zinciri, bosalar, diğer zincirler,
11 Güverte bağlama sistemleri ve teçhizatı
12 Konteynerler bağlama sistemleri ve teçhizatı (konteyner lashing sistemleri ve teçhizatı)
13 Konteyner istifleme ve bağlantı sistemi teçhizatına ait akseseuar (lashing eyes(bağlama askıları), lashing
plates (bağlama plakası), lashing bars(bağlama demiri), turnbuckles(germe demiri), lashing wires(bağlama
halkaları), lashing chains(bağlama demirleri), tension/compression elements(germe/sıkıştırma elemanları),
twistlocks(pabuç), lockable stackingcones(ambar içi istifleme pabucu, twinlock, tension lever, lateral
supports(yanal mesnet), cell guides accessories (konteyner kızagı donanımı) gibi.
14 Konteynerler (frigrofik konteynerler dahil )
15 Frigorifik konteynerler için elektrik bağlantıları (socket ve kablosu)
16 Sürat teknesi ve kıçtan takma motoru, dümeni ve telleri, oturma minderi
17 Süvari merdiveni ve vardevelası
18 Deniz merdiveni ve vardevelası
19 Su kayağı, banana, hamburger, wake board ve çekme ipleri
20 Sörf tahtası, direği, yelkeni, ipleri kano ve kürekleri
21 Her türlü halat makaraları, babalar, kurtağzı, loçalar ve diğer palamar teçhizat
22 Kilitler, fırdöndüler, makaralar, liftin uskurları vb. halat ve palamar aksesuarları
23 Yelkenler, yelken rayları, kilitleri, makaraları, döner roller
24 Tel/çelik halatlar
25 Naylon/propilen halatlar
2.2. CAN KURTARMA TEÇHİZATI
1 Can filikaları (motorlu /motorsuz)
2 Kurtarma botları (rescue boat) (motorlu /motorsuz)
3 Serbest düşmeli filikalar (motorlu)
4 Filika mataforaları (davit)
5 Şişebilir can salları ve bunlara ait teçhizat
6 Dalma elbiseleri
7 Dalış saatleri
8 Ahtapot (dalgıç ağızlık ve regülatörleri) ve dalgıç aksesuarları
9 Kimyasal madde yıkama üniteleri ve bunlara ait kimyasal yıkama malzemeleri, kimyasal maddelere dayanıklı
eldiven, çizme ve diğerleri
10 Isı koruma elbiseleri
11 İşaret fişekleri
12 Flemalar ve bayraklar
13 Seyir kitapları
14 Seyir haritaları
15 Sinyal lambaları (aldis lambası ve diğerleri)
16 Projektörler ve yedekleri
17 Seyir fenerleri ve yedekleri
18 Halat atma aparatı
19 Megafonlar (her tip)
20 Gemi düdükleri ve sirenler
21 Can yelekleri
22 Can yelekleri bataryalı lambaları
23 Can yelekleri bantları
24 Can simidleri (ışıklı/ ışıksız)
2.3. YANGIN VE YANGIN ÖNLEME TEÇHİZATI
1 Karbondioksit sabit yangın söndürme sistemleri
2 Karbondioksit sabit yangın söndürme sistemlerine ait teçhizat ve yedekleri
3 Yangın önleme ve alarm indikatörleri
4 Yangın tertibatı, tüpleri, seyyar yangın cihazları, foam köpük, sipringler sistemi, sabit yangın sistemi tüplerini
tartma terazisi ve diğer yangınla mücadele teçhizatı (kanca, balta, yangın elbisesi (baslık, maske ve teneffüs
cihazları ile birlikte) yangın hortum ve baslıkları (nozul, aplikatör, hortum), yangın alarm, lokal söndürme
sistemi, yangın (itfaiyeci elbiseleri ve bunlara ait her türlü teçhizat
5 Yangın söndürme seyyar tüpleri (karbondioksit, köpük ve diğerleri)
6 Yangın söndürme köpükleri
7 Yangın monitörleri (su/köpük topları)
8 Yangın hortumları
9 Hortum nozulları, lansleri ve diğer parçalar
2.4. SOĞUTMA- ISITMA-HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ VE TEÇHİZATI
1 Havalandırma (air-condition) üniteleri
2 Havalandırma kanal sistemleri teçhizatı ve bağlantı parçaları
3 Havalandırma fanları
4 Duvar- tavan tipi soğutma /ısıtma ünitesi, cihazları ve yedekleri
5 Kalorifer kazanları
6 Kızgın buhar (stim) kazanları
7 Yağ ısıtıcı üniteleri (termal oil-kızgın yağ)
8 Brüler sistemli kazanlar
9 Elektrikli ısıtıcılar
2.5. SEYİR ALETLERİ
1 Sextantlar
2 Dürbünler
3 Gemi saatleri
4 Her türlü pergeller
5 Her türlü pertavsızlar
6 Cetveller (düz, paralel, diğerleri)
7 Gönye, açı ölçer ve diğerleri
8 Her türlü barometreler
9 Her türlü higrometreler
10 Termometreler (elektrikli veya standart tiplerde)
11 Yalpametreler
12 Gemi çanları (kampanalar)
13 İşaret fişekleri
14 Her türlü manyetik pusulalar
15 Refrektörlü manyetik pusulalar
16 Masa ve el kronometreleri
17 Azimut ölçü aleti
18 Gemi düdük ve sirenleri
19 Cam silicileri
20 Merkezi saat ve sistemleri ve yedekleri
21 Makine telgrafları ve yedekleri
22 Rüzgar hız, yön ölçme cihazları
23 Merkezi TV ve radyo anten sistemleri
24 Kamera sistemi ile her türlü aksam ve yedek parçaları
2.6. SEYİR CİHAZLARI
1 Radar cihazları (arpa radar, TM ve Diğerleri)
2 Radar transponder sistemleri
3 Radar cihazı yedekleri
4 Radar antenleri (komple veya yedekleri)
5 Cayropusulalar ve yedekleri
6 Cayropusula ripiterleri
7 Otopilot cihazları ve yedekleri
8 Her türlü pareketalar ve yedekleri
9 Elektrikli iskandil cihazları (Echosounder – Echograph) ve yedekleri
10 GPS cihazları ve yedekleri, GPS Interface üniteleri
11 NAVTEX cihazları ve yedekleri
12 EPIRB cihazları ve yedekleri
13 Elektrikli harita sistemleri/ ECDIS ve yedekleri
14 Sonar sistemleri ve yedekleri
15 Dinamik konumlandırma sistemleri ile her türlü aksam ve yedek parçaları
2.7. MUHAREBE CİHAZLARI
1 SSB radyo-telefon sistemleri ve yedekleri
2 GMDSS muhabere sistemleri ve yedekler, küresel deniz tehlike ve güvenlik sistemi (global maritime distress
and safety system)
3 DCS vardiya alıcıları
4 INMERSAT muhabere cihazları ve yedekleri (uluslararası denizcilik uyduları-International maritime
satellites)
5 Telex cihazları
6 Yazıcılar
7 Bilgisayarlar
8 VHF radyo telefon cihazları (Sabit ve el) ve yedekleri
9 Alarm panelleri
10 Muhabere cihazlarına ait her tip antenler
11 Muhabere cihazlarına ait her tip kablolar ve bağlantı malzemeleri
12 Bataryasız (SP) telefon sistemleri, teçhizatı ve yedekleri
13 Dahili muhabere sistemleri (Talk-Back), teçhizatı ve yedekleri
14 Exchange telefon sistemleri
15 Jenaratörler ve yedekleri
16 Voltaj regülatörleri
17 Transformatörler
18 Sarj redresörleri
19 Konvantörler
20 Gemi kabloları (her tip)
21 Elektrik armatürleri (fis, priz, buat ve diğerleri)
22 Aydınlatma armatürleri (reflektörler, masa-duvar-tavan lambaları ve diğerleri)
23 Jeneratör panoları
24 Tevzi panoları
25 Aydınlatma panoları
26 Salterler (her tip)
27 Bilgisayar sistemleri
28 Sigortalar (her tip)
29 Ölçü aletleri (voltmetre, ampermetre, frekansmetre ve diğerleri)
2.8. YASAMA MAHALLİ TEÇHİZATI VE MALZEMELER
1 Yanmaz paneller
2 Yanmaz kapılar
3 Gaz geçirmez kapılar
4 Kaporta kapılar
5 Yanmaz tavan panelleri
6 Tas/cam Yünü
7 Panel-kapı-tavan bağlantı malzemeleri
8 Otomatik kapı kapama – kilitleme tertibatları
9 Pencereler ve lumbuzlar (komple)
10 Pencere ve lumbuz camları
11 Kapı kilit- menteşe ve aksesuarları
12 Güneş minderleri, günes armutları, sandalye ve şezlongları
13 Toplanabilir güneş tenteleri ve yağmur tenteleri,
14 İç salon, dıs güverte yemek ve oturma masaları, koltuk ve sandalyeler,
15 Salon resimleri, tablolar, süsler, aplikler, perdeler, saatler,
16 Kamara ve salon mobilyaları
17 Banyo – tuvalet modül sistemleri ve aksesuarları
18 Duşakabin, lavabo, klozet rezervuar, banyo küveti, jakuziler, ayna askılar, dolaplar vs.
19 Sıhhi tesisat armatürleri
20 Ekmek makinesi, buz makinesi bıçak bileme makinesi,
21 Kamaralardaki su ısıtıcıları, buzdolabı ve buz kovaları, çelik kasalar,
22 Yer döşemeleri (halı, vınil, kauçuk ve diğer malzemeden mamûl)
23 Seramik ve fayanslar
24 Perdeler ve döşeme malzemesi (yanmaz veya standart)
25 Daktilolar, yazı ve hesap makinaları (standart veya elektrikli)
26 Buzdolapları
27 TV cihazları
28 Radyo – CD- DVC(radyo pikap, DVD, VCD teçhizatı -video kameraları, merkezi müzik, TV, DVD, VCD
sistemi anten ve teferruatı) oyun makinaları, çocuklar için atlı karınca vs.
29 Kamara yatak malzemeleri (somya, çarşaf, battaniye ve diğerleri)
30 Bilgisayarlar ve bilgisayar sistemleri
2.9. MUTFAK MALZEMESİ
1 Kuzineler-fırınlar (elektrikli veya gazlı)
2 Servis bankoları
3 Dolaplar
4 Kıyma makinaları ve yedekleri
5 Patates soyma makinaları ve yedekleri
6 Derin dondurucular
7 Buzdolapları
8 Yemek pişirme malzemeleri (tencere, tava vs.)
9 Servis takımları (tabak, çatal, bıçak, kasık ve diğerleri)
10 Tost makinaları
11 Kahve ve çay hazırlama makinaları
12 Bulaşık makinaları
13 Dondurma makinaları
14 Ölçü ve tartı aletleri
2.10. ÇAMAŞIRHANE VE TEMİZLİK TEÇHİZATI
1 Çamaşır makinaları ve yedekleri
2 Çamaşır kurutma makinaları ve yedekleri
3 Ütüler
4 Elektrik süpürgeleri
5 Cila makinaları
2.11. ATÖLYE VE MAKİNA TEÇHİZATI VE TAKIMLARI
1 Torna tezgahlan ve yedekler
2 Freze tezgahları ve yedekleri
3 Boru bükme makinaları (manuel ve/veya otomatik/ programlı)
4 Matkaplar (elektrikli veya el)
5 Mengeneler
6 Galvaniz ve plastik su devre boruları, plastik boru kaynak makinası,
7 El planyası, ağaç kesme makinesi, sunta kesme makinesi,
8 Seyyar fanlar, vantilatörler
9 Pafta takımları
10 El aletleri (her tip anahtarlar, lokma takımları, pergeller, mikrometreler v.s.)
11 Voltaj regülatörü, trafolar, şarj redrösörleri
12 Elektrikli ölçü aletleri (avometre, ampermetre ve diğerleri)
13 Gaz ölçme aletleri
14 Kargo test cihazları (yakıt ve diğerleri için)
15 Boyama makinaları
16 Taslama makinaları ve taslama tezgahları
17 Tork anahtarları
18 Krikolar (hidrolik ve mekanik)
19 Caraskallar (elektrikli ve el kumandalı)
20 Tavan vinçleri
21 Elektrik kaynak makina ve redresörleri
22 Oksijen kaynak takımları
23 Asetilen kesme makinaları
24 Elektrodlar ve kaynak teklleri
25 Çelik saç, profil ve diğerleri
26 Boya ve boya katkı maddeleri
27 Yüzey yağ temizleme kimyasal maddeleri saç kesme makinaları (optik ve/veya CNC)
28 Tozaltı kaynak makinaları
29 Gazaltı kaynak makinaları
30 Fork-Lift
31 İskele vinçleri (her tip)
32 Yüzer vinçler (çekilebilir ve/veya kendinden hareketli)
2.12. ÖLÇME – KONTROL – KUMANDA – KORUMA TEÇHİZAT ve SİSTEMLERİ
1 Kargo, balast-servis tankları seviye-ısı-basınç ölçme sistemler ve yedekleri
2 Gaz ölçme cihazları ve yedekleri
3 Yağ monitörleri ve yedekleri
4 Makina dairesi kontrol-kumanda sistemleri (makina dairesi kontrol odası sistemleri)
5 Kimyasal madde yıkama üniteleri ve bunlara ait kimyasal yıkama maddeleri
6 Kargo analiz cihazları ve yedekleri
7 Kimyasal maddelere dayanıklı çizme-eldiven ve diğerleri
8 Uzaktan kumandalı vanalar kontrol üniteleri ile her türlü aksam ve yedek parçaları
II NO. LU LİSTE

II NO. LU LİSTE GTİP
Gemi Sacı 7208.51.98.90.00
7208.52.99.90.00
Gemi Köşebendi 7216.21.00.10.00
7216.22.00.10.00
Balb Lama (Lama Iron/Hollanda Profili) 7216.10.00.10.11
7216.10.00.10.12

Ek4:
......... Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Aşağıda kayıtlı gemiye ait yine aşağıda bilgileri yer alan 201./…. sayılı Genelgenin Ek-3’ de yer alan II No.lu Liste kapsamı eşyanın 2009/ 15481 sayılı “4458 Sayılı Gümrük Kanunu nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar “ın 97 nci maddesi kapsamında muafen serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılması uygun bulunmuştur. …/…/20…
Bilgi ve gereğini arz ederim.

İmzalayanın
Adı-Soyadı/Unvanı/İmzası/Mühür

GEMİNİN
Adı ve Tipi
IMO No
Sahibi veya İşleten Temsilci veya Kuruluş
Teknik Kütük Limanı/No
YANIN
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ve
Tanımı
İthal Edildiği Ülke
Fatura Tarih ve No
Birim Miktar
Toplam Miktar
Toplam Tutar
Muafiyet Belge Tarihi ve No
İlgili Gümrük İdaresinin Adı
Başa dön tuşu