İthalat TebliğleriTebliğler

Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/10)

Ticaret Bakanlığından: 29.12.2018-30640 (2.Mükerrer) Resmi Gazete
(MÜLGA)

BANKNOT VE BENZERİ KIYMETLİ EVRAKA MAHSUS KAĞITLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/10)

İzne tabi eşya
MADDE 1 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (G.T.İ.P.) yer alan banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların (yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtlar, yalnız hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile yalnız çek kağıtları hariç) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Ticaret Bakanlığının uygunluk yazısı aranır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
İthalatı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılacak eşya
MADDE 3 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li yalnız banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtların ithali sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılır.
İthalatı bankalar tarafından yapılacak eşya
MADDE 4 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li yalnız çek kağıtlarının ithali sadece bankalar tarafından yapılır.
Sermaye Piyasası Kurulunun uygunluk yazısına tabi eşya
MADDE 5 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına giren ve payları Borsada işlem görmeyen halka açık şirketler için sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar (6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamı dışında kalan ve halka açık ortaklık statüsü olmayan şirketlerin hisse senetlerinin basımında kullanılacak filigranlı kağıtlar hariç) ile 4907.00 G.T.P’li yalnız halka arz ve satışı yapılmak üzere yurt dışında bastırılan sermaye piyasası araçlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Sermaye Piyasası Kurulunun uygunluk yazısı aranır.
İzin belgesi alınacak eşya
MADDE 6 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li diğer kağıtların ithali için Ek-1’de yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgeler ile birlikte Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne başvurulur. Ancak 6362 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan ve halka açık ortaklık statüsü olmayan şirketlerin hisse senetlerinin basımında kullanılacak söz konusu G.T.İ.P’li filigranlı kağıt ithali için bu maddede belirtilen belgelere ek olarak Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınacak uygunluk yazısı ile birlikte İthalat Genel Müdürlüğüne başvurulur.
Atıflar
MADDE 7 – (1) 31/12/2017 tarihli ve 30287 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)’ne yapılan atıflar ilgili kısımları itibarıyla bu Tebliğe yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Ek-1

BANKNOT VE BE ZERİ KIYMETLİ EVRAKA MAHSUS KAĞITLARI İTHALİNE İLİŞKİN MÜRACAAT FORMU

G.T.İ.P.
Madde ismi
Eşyanın teknik tanımı
İthalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu, faks no, e-posta adresi ve Ankara irtibat telefonu (varsa)
213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası
Eşyanın kullanım amacı Eşyanın miktarı Eşyanın değeri
Eşyanın menşe ülkesi Eşyanın sevk ülkesi Eşyanın giriş gümrüğü
 
Firma Unvanı Yetkili İmza
 
Aranacak Diğer Belgeler

  1.   Dilekçe
  2. Proforma fatura
  3. İmza sahiplerinin firmayı temsil ve ilzama yetkili olduğunu kanıtlayan imza sirkülerinin veya imza beyanının aslı veya Ticaret Bakanlığınca onaylı sureti
  4. Kıymetli evrakın basımına ilişkin ilgili firma/kuruluşun yetkili organının gerekçeli kararının aslı veya bir örneği
  5. İhtiyaç sahibi firma ile basım işlemini yapacak matbaa işletmecisi arasında basım işleminin yapılmasına ilişkin sözleşmenin aslı veya bir örneği
  6. Yabancı ülkelere ait kıymetli evrakların ülkemizde bastırılması halinde, ihtiyaç sahibi kurum/kuruluş ile basım işlemini yapacak matbaa işletmecisi arasında basım işleminin yapılmasına ilişkin belgelerin aslı veya bir örneği
  7. Gümrük muayenelerine esas teşkil edecek şekilde, kağıdın ayrıntılı teknik özelliklerinin belirtildiği belgeler
  8. Firma unvanının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya ticaret ve/veya sanayi odaları veya ticaret sicil memurlukları tarafından onaylı sureti (Ticaret Bakanlığına, varsa unvan ve adres değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her birinin ibrazı )
Başa dön tuşu