GenelgelerKambiyo-Mali

8528.71.99.00.00 GTİP numaralı ürünün ithalatının ÖTV’ye tabi olup olmadığı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-135-E.58539 17.01.2019

Konu : 8528.71.99.00.00 GTİP numaralı ürünün ithalatının ÖTV’ye tabi olup olmadığı.

İlgi : 31/01/2018 tarihli ve 364930 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz ve ekleri.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanız tarafından ithal edilmek istenilen 8528.71.99.00.00 G.T.İ.P. numarasındaki Sending Box (MCTRL300 Led Display Controller) isimli malın, radyo ve uydu yayını alma özelliği bulunmadığı, sadece PC’den gelen görüntünün aktarımını sağladığı, monitör ve projektör olmadığı hususlarından bahisle, söz konusu ürünün ithalinin özel tüketim vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

-(1/1) maddesinde, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal edenler tarafından teslimi ile özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbi bulunduğu;

-(1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu ve Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarında, Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişikliklerin ÖTV uygulamasında hüküm ifade etmeyeceği,

-(4/1-a) maddesinde, (IV) sayılı listede yer alan malların mükellefinin, bu malları imal veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu,

-(12/1) maddesinde, özel tüketim vergisinin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu hükümlerin uygulama usul ve esaslarına Özel Tüketim Vergisi (IV) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Anılan Genel Tebliğin (I/A/3) bölümünde belirtildiği üzere, ÖTV’ye tabi mallar, esas itibarıyla, Kanuna ekli listelerde Türk Gümrük tarife Cetvelindeki tarife, tarife altı poziyon açılımları, G.T.İ.P. numaralarına yer verilmek suretiyle Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlandığı şekilde belirlenmiştir. Bu bağlamda, ülkemizde bir malın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılmasının belirlenmesinde yetkili kurum Ticaret Bakanlığıdır.

Öte yandan, Kanuna ekli (IV) sayılı listede 85.28 tarife pozisyonunda “Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)” yer almakta olup, parantez içi hükümle söz konusu mallardan sadece 8528.42.00.00.00, 8528.52.10.00.00, 8528.62.00.00.00 G.T.İ.P. numaralarında sınıflandırılanlar ÖTV’nin kapsamı dışında tutulmuştur. Bu çerçevede, Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan ve 85.28 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan mallardan belirtilen G.T.İ.P. numaraları dışında kalanlar vergiye tabi olup, bunların özelliklerinin ve kullanım amacının vergilendirme üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Buna göre, başvurunuzda bahsi geçen ve 85.28 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan 8528.71.99.00.00 G.T.İ.P. numaralı malın ithali, imalatçıları tarafından teslimi ve ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı, mezkûr Kanuna ekli (IV) sayılı listenin 85.28 tarife pozisyonu sırası kapsamında % 6,7 oranında ÖTV’ye tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başa dön tuşu