Gümrük Genelgeleri

2006/12 DIR Tebliği Geçici 33. Md. (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :41208501-132.99
Konu :2006/12 DIR Tebliği Geçici 33. Md.   13.02.2019 / 41538017
DAĞITIM YERLERİNE

22.01.2019 tarihli ve 30663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne geçici 32 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 33- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde
işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten
itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir. ”
Bu çerçevede, anılan Geçici Madde hükmüne ilişkin ilave süre müracaatlarının Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 21 ila 27 nci madde hükümlerinden ayrı değerlendirilmek suretiyle ilgili gümrük idarelerince karşılanması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a. Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Başa dön tuşu