Gümrük Genel Tebliğleri

Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 14.03.2017-30007 Resmi Gazete

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLERİN İZLENMESİ TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının verilmesine ilişkin koşullar ile sertifika kapsamı izin ve yetkilerin verilmesine ilişkin koşulların yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerince sağlanmaya devam edilip edilmediğinin bölge müdürlükleri bünyesindeki Ticaretin Kolaylaştırılması Şubelerince izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 160 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Bölge Müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

ç) Güncel soru formu: Yönetmeliğin 153 üncü maddesi uyarınca, sertifika sahibinin mevcut durumunu yansıtacak şekilde sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren yılda bir kez hazırlanan ve Yönetmeliğin 2 no.lu ekinde yer alan soru formunu,

d) İzleme: Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerince bu sertifikanın verilmesine ilişkin koşullar ile sertifika kapsamı izin ve yetkilerin verilmesine ilişkin koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla yetkili bölge müdürlüklerince gerçekleştirilen inceleme faaliyetini,

e) İzleme değerlendirme formu: Yetkili bölge müdürlüklerince gerçekleştirilen izleme neticesinde düzenlenen formu,

f) Sertifika: Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını,

g) Yetkili bölge müdürlüğü: Yönetmeliğin 20 no.lu eki uyarınca sertifika başvurularını kabule yetkili ve izleme faaliyetine tabi tutulacak sertifika sahibinin sertifikasını düzenlemiş veya dosyasını devralmış olan gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünü,

ğ) Yönetmelik: 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İzlemeye Tabi Kişiler, İzlemenin Kapsam ve Süresi

İzlemeye tabi kişiler

MADDE 4 – (1) Tüm yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri izleme faaliyetine tabidir. Ancak, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları anılan maddeye tabi olma koşullarını ve sertifika kapsamında faydalandıkları izin ve/veya yetkilerin verilmesine ilişkin koşulları sağlamaya devam edip etmediklerinin belirlenmesi bakımından sınırlı olarak izleme faaliyetine tabidir.

İzlemenin kapsam ve süresi

MADDE 5 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren üç yılda bir yetkili bölge müdürlüğünde yer alan Ticaretin Kolaylaştırılması Şubelerince izlenir. Bu izleme faaliyeti aşağıdaki koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediğinin incelenmesini kapsar:

a) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası,

b) Yönetmeliğin 7 nci maddesi,

c) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinin bu sertifika kapsamında haiz oldukları izin ve yetkilere ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlar sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren üç yılda bir yetkili bölge müdürlüğünde yer alan Ticaretin Kolaylaştırılması Şubelerince izlenir.

a) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahipleri tarafından aşağıda belirtilen koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediği;

1) Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,

2) Yönetmeliğin 61 inci maddesi kapsamında eşya taşıtılan izinli gönderici haricindeki taşıyıcılar için Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrası,

b) İzinli gönderici yetkisi sahipleri tarafından aşağıda belirtilen koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediği;

1) Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri,

2) Yönetmeliğin 80 inci maddesi kapsamında eşya taşıtılan izinli gönderici haricindeki taşıyıcılar için Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi,

c) İthalatta yerinde gümrükleme izni sahipleri tarafından Yönetmeliğin 121 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediği,

ç) İzinli alıcı yetkisi sahipleri tarafından aşağıda belirtilen koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediği;

1) Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri,

2) Yönetmeliğin 101 inci maddesi kapsamında eşya taşıtılan izinli alıcı haricindeki taşıyıcılar için Yönetmeliğin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi,

d) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme izni sahipleri tarafından Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulun sağlanmaya devam edilip edilmediği,

e) Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenme izni sahipleri tarafından Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulun sağlanmaya devam edilip edilmediği.

(3) İkinci fıkranın uygulanmasında, izlemenin yapılacağı tarihten önceki bir yıl içerisinde, Yönetmeliğin 18 inci maddesinin bir ila dördüncü fıkraları uyarınca sertifika kapsamına izin veya yetki eklenmesi halinde, bu yetki veya izne ilişkin koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediğinin incelenmesi izleme faaliyeti dışında tutulabilir.

(4) Sertifika kapsamında sahip olunan götürü teminat yetkisinin incelenmesi işlemi izleme faaliyeti içerisinde yer almayıp, bu yetkinin güncellenmesi işlemleri Yönetmeliğin 39 uncu maddesi uyarınca yürütülür.

(5) Genel Müdürlükçe ya da yetkili bölge müdürlüğünce gerekli görülen hallerde, sertifika sahibi firmalar için birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen süreler dışında da izleme faaliyeti gerçekleştirilebilir.

(6) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinin yeşil hatta işlem gören beyannameleri ile izinli alıcı/göndericilere ait transit beyannameleri, bu beyannamelerin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünde yer alan Kontrol Şubelerince incelenir.

Güncel soru formu ve ibrazı gerekli belgelerin kontrolü ile incelenmesi

MADDE 6 – (1) Yetkili bölge müdürlüklerinde yer alan Ticaretin Kolaylaştırılması Şubeleri tarafından, sertifika sahiplerince, sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki on iki aylık dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanan güncel soru formunun süresi içerisinde ibraz edilip edilmediği kontrol edilir.

(2) Güncel soru formunun süresi içinde ibraz edilmemesi durumunda ise, sürenin bitimini takip eden ilk iş gününde Ticaretin Kolaylaştırılması Şubesi tarafından Yönetmeliğin 154 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca işlem yapılarak izleme faaliyetine başlanır. Bu durumda sertifika sahibine askıya alma işlemi ile ilgili yazılı olarak bildirimde bulunulur.

(3) Sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren üç yılda bir gerçekleştirilecek izleme faaliyeti dahilinde aşağıda belirtilen belgelerin ibrazı, sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki üçüncü yılın sonuna tekabül eden tarihi izleyen on beş iş günü içinde istenir:

a) Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler,

b) İzinli gönderici ve izinli alıcı yetkisi sahiplerince Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi örneği,

c) İthalatta yerinde gümrükleme izni sahiplerince Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerden biri,

ç) İhracatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici ve izinli alıcı yetkisi sahiplerince Yönetmeliğin 61, 80 veya 101 inci maddesine istinaden, taşıma hizmeti alınmak suretiyle bu yetki kapsamında eşya taşıtılan izinli gönderici veya izinli alıcı haricindeki taşıyıcıların bulunması halinde, bunlara ait Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan belgeler ile güncel hizmet sözleşmesi,

d) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme izni sahiplerince, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren geçen üç yıllık dönemin yalnızca son bir yıllık bölümü için doldurulmuş olarak Yönetmeliğin 1/C no.lu ekinin I numaralı bölümünde yer alan istatistiki bilgiler,

e) Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenme izni sahiplerince, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren geçen üç yıllık dönemin yalnızca son bir yıllık bölümü için doldurulmuş olarak Yönetmeliğin 1/C no.lu ekinin II numaralı bölümünde yer alan istatistiki bilgiler.

(4) Ticaretin Kolaylaştırılması Şubeleri tarafından 5 inci madde kapsamında yürütülen izleme faaliyeti, üçüncü fıkradaki belgelerin ibrazını müteakiben en geç otuz iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Beşinci fıkra kapsamında eksik belgelerin sonradan tamamlanması halinde, izleme faaliyetinin sonuçlandırılma süresi eksik belgeler tamamlanıncaya kadar işlemez.

(5) Yapılan inceleme neticesinde belgelerden bir kısmının ibraz edilmediğinin tespit edilmesi halinde, başvuru sahibine eksik belgelerin en geç otuz iş günü içerisinde tamamlanması için yazı ile ve elektronik posta yoluyla üçüncü fıkrada belirtilen süre dâhilinde bildirimde bulunulur.

(6) 5 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında gerçekleştirilecek izleme faaliyetinde üçüncü fıkrada belirtilen süre beklenilmeksizin ibrazı gerekli belgeler derhal istenir ve izleme sonuçları 8 inci madde uyarınca değerlendirilir.

Yapılacak sorgular ve dönemleri

MADDE 7 – (1) Sertifika sahipleri için faaliyet alanına bağlı olarak Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) bentleri uyarınca yapılacak sorgular sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren üç yıl için ayrı ayrı yapılır.

(2) Yönetmeliğin 80 ve 101 inci maddesi uyarınca taşıma hizmeti alınmak suretiyle izinli gönderici/alıcı yetkisi kapsamında eşya taşıtılan izinli gönderici/alıcı haricindeki taşıyıcılar için, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (e), (g), (ğ) bentleri uyarınca yapılacak sorgular sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren üç yıl için ayrı ayrı yapılır.

(3) Yönetmeliğin aşağıda sayılan maddeleri uyarınca yapılacak işlem hacmine ilişkin sorgular veya beyan kontrolü sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren geçen üç yıllık dönemin yalnızca son bir yıllık dönemi için yapılır:

a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi,

b) 57 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,

c) 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi,

ç) 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi,

d) 121 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi,

e) 45 inci maddesinin birinci fıkrası,

f) 52 nci maddesinin birinci fıkrası.

(4) 5 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında gerçekleştirilecek izleme faaliyetinde sorgular sertifikanın düzenlendiği tarihten veya bir önceki izleme faaliyetinden itibaren geçen süre için yapılır ve izleme sonuçları 8 inci madde uyarınca değerlendirilir. Sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmediği durumlarda, bu maddede yer alan sorgular için bir yıllık sürenin dolması beklenir ve birinci ve ikinci fıkrada yer alan sorgular yalnızca bir yıl için yapılır.

İzleme sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) İzleme kapsamındaki sertifika sahiplerince beşinci maddede belirtilen koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediği hususu, Bakanlık veri tabanları üzerinden yapılacak sorgular ile dosyada yer alan ve ibraz edilen belgeler üzerinden Ticaretin Kolaylaştırılması Şubelerince kontrol edilerek Ek-1’de yer alan İzleme Değerlendirme Formunun ilgili bölümleri doldurulur.

(2) Yapılan inceleme neticesinde, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerince bu sertifikanın verilmesine ilişkin koşullardan herhangi birinin sağlanmaya devam edilmediğinin anlaşılması halinde, Yönetmeliğin 154 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem yapılarak yetkilendirilmiş yükümlü statüsü otuz gün süreyle askıya alınır. Bu durumda, sertifika sahibine askıya alma işlemi ile ilgili yazılı olarak bildirimde bulunulur.

(3) İkinci fıkra kapsamında askıya alma işleminin uygulandığı hallerde, askıya alma süresinin sonunda yapılan incelemede kaybedildiği anlaşılan koşulların tümünün tekrar sağlanamamış olması halinde, Yönetmeliğin 155 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bu koşul ya da koşullar sağlanana kadar yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası Ticaretin Kolaylaştırılması Şubelerince geri alınır.

(4) Yapılan inceleme neticesinde sertifika kapsamında yalnızca sahip olunan izin ve yetkilerden birine ilişkin koşullardan en az birinin kaybedildiğinin anlaşılması durumunda; Ticaretin Kolaylaştırılması Şubelerince aşağıdaki maddeler kapsamında işlem yapılır.

a) İhracatta yerinde gümrükleme izni için Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin yedinci fıkrası,

b) İzinli gönderici yetkisi için Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin yedinci fıkrası,

c) İzinli alıcı yetkisi için Yönetmeliğin 119 uncu maddesinin yedinci fıkrası,

ç) İthalatta yerinde gümrükleme izni için Yönetmeliğin 141 inci maddesinin yedinci fıkrası,

d) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme izni için Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrası,

e) Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenme izni için Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrası.

(5) Ceza koşullarının karşılanamaması nedeniyle ikinci fıkra uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının askıya alınması için, ceza koşulunun 7 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca sorgulanan dönemlerden herhangi birinde kaybedildiğinin anlaşılması yeterlidir.

(6) Yapılan inceleme neticesinde sahip olunan ihracatta yerinde gümrükleme izni veya izinli gönderici ve izinli alıcı yetkisi kapsamında eşya taşıtılan izinli gönderici veya izinli alıcı haricindeki taşıyıcı için aşağıdaki koşulların karşılanmadığının anlaşılması durumunda, söz konusu taşıyıcıya koşulları sağlayana kadar izin veya yetki kapsamında eşya taşıtılmasına izin verilmez. Bu durumda, sertifika sahibine yapılan işlem ile ilgili yazılı olarak bildirimde bulunulur.

a) İhracatta yerinde gümrükleme izni için Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrası,

b) İzinli gönderici yetkisi için Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi,

c) İzinli alıcı yetkisi için Yönetmeliğin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi.

(7) Bu maddenin iki ila altıncı fıkraları kapsamında işlem yapılması durumunda, bu işlemler izleme değerlendirme formunda belirtilir.

İzleme değerlendirme formunun düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) Yetkili Bölge Müdürlüğünde yer alan Ticaretin Kolaylaştırılması Şubesince, 5 inci madde kapsamında yapılan izleme işlemlerine istinaden Ek-1’de yer alan İzleme Değerlendirme Formu düzenlenerek, elektronik ortamda Genel Müdürlüğe gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 10 – (1) Genel Müdürlük bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Mevcut yetkilendirilmiş yükümlülerin izlenmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üç yılı aşkın süredir sertifika sahibi olan firmalar için izleme faaliyeti, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte bir kez ve devamında sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren her üç yılda bir gerçekleştirilir.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üç yıldan az süredir sertifika sahibi olan firmalar için izleme faaliyeti, üç yıllık sürenin doldurulmasını müteakip bir kez ve devamında sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren her üç yılda bir gerçekleştirilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

Başa dön tuşu