Gümrük Genelgeleri

Yapışkan Bantlarda Gözetim Uygulaması (İthalat/Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Konu    :Yapışkan Bantlarda Gözetim Uygulaması
Sayı     :20117910-502.02 20.06.2019 / 45301207
DAĞITIM YERLERİNE
15.06.2019 tarihli ve 30802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/2) ile ilgili olarak İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 20.06.2019 tarihli ve 45227122 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.
Bilgi edinilmesini ve anılan Tebliğin yürürlüğe gireceği 15.07.2019 tarihine kadar olabilecek yanıltıcı beyanların önüne geçilebilmesini teminen konuya ilişkin işlemlerde azami dikkat gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Kadir TURSUN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı Y.
Ek: 1 Adet Yazı
Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı     :17752354-113.99
Konu    :Yapışkan Bantlarda Gözetim Uygulaması
20.06.2019 / 45227122

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Malumları olduğu üzere, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2013/3 sayılı Tebliğ kapsamında 3919.10 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan bazı ürünlerde 2013 yılından bu yana 3-3,5 ABD Doları/kg birim kıymet üzerinden gözetim uygulanmaktadır.
Bu Tebliğe ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüzce yapılan bir çalışmada, 3919.10 tarife pozisyonu altında yer alan ancak gözetime tabi olmayan 3919.10.80.20.00 GTİP’li ürünün ithalatında önemli miktarda artış olduğu ve ithalatlarını daha önce gözetime tabi diğer pozisyonlardan beyan eden bazı firmaların söz konusu tarifeyi kullanmaya başladıkları tespit edilmiştir.
Bunun üzerine, ilgili ürünün de gözetim kapsamına alınması amacıyla hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2019/2 sayılı Tebliğ 15/6/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Söz konusu Tebliğin yürürlüğe gireceği 15/7/2019 tarihine kadar olabilecek yanıltıcı beyanların önüne geçilebilmesi amacıyla, ayrıca geçmişe dönük olarak yapılabilecek incelemelerde değerlendirilebileceği düşüncesiyle, konunun Genel Müdürlükleri ile paylaşılmasında fayda görülmüştür. Bu itibarla, anılan Tebliğin sevk aşamasında Bakanlık Makamına sunulan bilgi notu ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerine ve gereğini arz ederim.

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ
Genel Müdür V.

Başa dön tuşu