İthalat MevzuatıKambiyo-MaliKararlar

Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar (2014/6852)

Karar Sayısı : 2014/6852 16.10.2014-29147 Resmi Gazete
Ekli “Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 2957965 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

VADELİ İTHALATTA KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ HAKKINDA KARAR

Vadeli ithalatta fon kesintilerinin takip ve tahsili
MADDE 1 – (1) Vadeli ithalatta fon kesintilerinin takip ve tahsili münhasıran gümrük idarelerince yapılır. Fon kesintisi, gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihteki gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak hesaplanır.
(2) İthal edilen eşya ile ilgili olarak hiç ödenmeyen veya eksik ödenen fon kesintileri ile ithal eşyasından yanlışlıkla veya fazla alındığı anlaşılan fon kesintileri hakkında 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır. Fon kesintilerine tabi ithal eşyasının yapılan muayene ve denetleme veya tesliminden sonra kontrolü sonucunda, tespit edilen fon kesintisi farklılıklarına ilişkin 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki esaslara göre para cezası uygulanır.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Karar, yayımı tarihini takip eden yedinci gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Maliye Bakanı müştereken yürütür.

Başa dön tuşu