İthalat TebliğleriÜrün Güvenliği ve Denetimi

Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/25)

31.12.2014-29222 Resmi Gazete

TÜRK ÜRÜNLERİNİN İHRACATININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEKNİK MEVZUATI HAZIRLAYACAK KURUMLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARIN EKİNDE YAPILAN DÜZENLEMENİN DUYURULMASI HAKKINDA TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/25)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinde verilen yetkiye istinaden Ekonomi Bakanlığınca yeniden belirlenen Karar ekinin 11 ve 32 nci bölümlerindeki sorumlu/koordinatör, katkıda bulunacak kuruluşlar ile 15 ve 19 uncu bölümlerine ilave edilen alt ürün grubu başlıklarındaki sorumlu/koordinatör, katkıda bulunacak kuruluşlar Ek 1’de yer almaktadır.
Protokol
MADDE 2 – (1) Gerekli görüldüğü takdirde, kuruluşlar arasında devre ilişkin usul ve esaslar yapılacak protokol ile belirlenir.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 23/2/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 
Eki için tıklayınız

Başa dön tuşu