Haberler

Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kuruldu

https://www.bilgiTV.info/

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı     : 36965231-903.99
Konu : Taşra Teşkilatı Kuruluşu
27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle değişik 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 465’inci maddesinde Bakanlığın taşra teşkilatı kurmaya yetkili olduğu ve Serbest Bölge Müdürlüklerinin doğrudan Bakanlığa bağlı olduğu; 509’uncu maddesinde ise taşra teşkilatının ihtiyaca göre İl Valisine bağlı il kuruluşları, kaymakama bağlı ilçe kuruluşları veya doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarından bir veya birkaçından oluşacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca ve 18/02/2019 tarih ve 29 sayılı Bakanlık Makamı Onayı muvacehesinde mülga Ekonomi Bakanlığı ile mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı taşra kuruluşları birleştirilerek Bakanlığımız taşra teşkilatı kurulmuş olup konuya ilişkin mezkûr Bakanlık Makamı Onayı, “Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Karar” ve ilgili ekleri ilişikte yer almaktadır.
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
 
e-imzalıdır
Burak KÜRKÇÜ Bakan a.
Personel Genel Müdürü V.
 
EKLER:

DAĞITIM:
Tüm Taşra Teşkilatı Birimlerine

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

18.02.2019-29                                    BAKANLIK MAKAMINA
Malumları olduğu üzere 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle değişik 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 465 inci maddesinde Bakanlığın taşra teşkilatı kurmaya yetkili olduğu ve Serbest Bölge Müdürlüklerinin doğrudan Bakanlığa bağlı olduğu, 509 uncu maddesinde ise taşra teşkilatının ihtiyaca göre İl Valisine bağlı il kuruluşları, kaymakama bağlı ilçe kuruluşları veya doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarından bir veya birkaçından oluşacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu çerçevede mülga Ekonomi Bakanlığı ile Mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı taşra kuruluşlarının birleştirilerek söz konusu hükümlere uygun olarak Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatının oluşturulması gerekmekte olup Bakanlığımız ilgili Birim Amirlerinin de görüşleri toplanarak;

  • Yukarıda arz edilen madde hükümleri çerçevesinde Serbest Bölge Müdürlüklerinin aynen muhafaza edilmesi
  • Mülga Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ile mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinin birleştirilmesi suretiyle gümrük ve dış ticaret hizmetlerinin sunulacağı doğrudan merkeze bağlı Bakanlık Bölge Müdürlüklerinin kurulması,
  • İç Ticarete ilişkin hizmetlerin sunulduğu 81 ildeki Ticaret İl Müdürlüklerinin İl Valisine bağlı il kuruluşları olarak Bölge Müdürlükleriyle herhangi bir hiyerarşik bağı bulunmadan aynen muhafaza edilmesi

şeklindeki yapılanmanın uygun olacağı değerlendirilmiştir.
Bu itibarla, ekte bağlantıları ve grup başkanlıkları belirtilen ve doğrudan merkeze bağlı 19 adet “Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü” ile valiliklere bağlı 81 vilayette “Ticaret İl Müdürlüğü” kuruluşuna ilişkin “Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kurulmasına İlişkin Karar”ı takdirlerinize arz ederim.
Burak KÜRKÇÜ
Personel Genel Nüdürü V.
 
OLUR
18.02.2019
Ruhsar PEKCAN
Bakan

Başa dön tuşu