Gümrük Genelgeleri

Tarım ve Orman Bakanlığı Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması Hk. (Genelge 2018/18)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625-010.06.01
Konu : Tarım ve Orman Bakanlığı Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması Hk.

GENELGE (2018/18)

İthalat ve ihracata konu eşya, Bakanlığımız ve muhtelif kamu kurumlarının uygulamakla yükümlü olduğu mevzuat çerçevesinde tahlile tabi tutulabilmektedir. Aynı eşyanın muhtelif kamu kurumlarınca tahlile tabi tutulması ithalatçılar ve ihracatçılara ilave yükler getirmekte ayrıca kamu kaynaklarının israfına sebebiyet vermektedir. Dış ticarete konu eşyanın tahlillerinin tek aşamada yapılarak, bir kurum tarafından ulaşılan sonuçların diğer kurumlarca da kullanılabilmesi bahsi geçen olumsuzlukların önlenmesi bakımından önem arz etmektedir.
Bu bağlamda; Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesinin beşinci fıkrasında; ” Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi mevzuatları gereği yapılan ve yaptırılan tahlillere ilişkin raporların gümrük laboratuvarlarına ibrazı durumunda, hangi hallerde yeniden tahlil yapılmayarak ibraz edilen tahlil sonuçları üzerinden laboratuvar raporu düzenleneceğine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmü yer almaktadır.
Gümrük beyannamesi muhteviyatı eşyaya ilişkin olarak yapılacak laboratuvar analizlerinin tek noktada gerçekleştirilerek ithalat süreçlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması amacıyla, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin “Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar” başlıklı 15 inci Fasıl 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.08, 15.11,
, 15.13, 15.14, 15.15 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında yer alan eşyaların, İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2018/5) uyarınca “Uygunluk Yazısına Tabi Ürünler” için, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen “Uygunluk Yazısı”na esas teşkil eden “Muayene ve Analiz Raporu”’nun tarih ve sayısının, mükellefince Gümrük Beyannamesinin 44 no.lu hanesinde açık bir şekilde beyan edilmesi ve ilgili Gümrük Müdürlüğüne beyanname ekinde mezkur tahlil raporunun bir nüshasının ibrazı durumunda;
Muayene memurunca; tahlil sonuçlarının Tek Pencere Sistemi alt yapısı üzerinden elektronik ortamda alınmasına ilişkin olarak iki Bakanlık arasında gerekli entegrasyon sağlanana kadar, bahse konu “Muayene ve Analiz Raporu”’nun bir nüshasının mükellefinden elden teslim alınarak, Gümrük Laboratuvarlarına tahlil için gönderilen numune ile birlikte, LARA sistemi üzerinden eklenmesinin sağlanması,
Gümrük Laboratuvarlar Müdürlüklerince; kendilerine intikal eden numunelere ilişkin tarife tespitinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen “Muayene ve Analiz Raporu” unda yer alan tahlil sonuçlarının esas alınması,
Beyanname ekinde sunulan “Muayene ve Analiz Raporu”nun GTİP tespiti için yetersiz kaldığı durumlarda ise, Laboratuvar Müdürlüklerince gerekli görülen tahlillerin yapılarak tarife tespitinin yapılması,
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen “Muayene ve Analiz Raporu”‘na istinaden Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan tarife tespitine itiraz edilmesi halinde; tahlillerin mer’i mevzuat çerçevesinde ilgili Laboratuvar Müdürlüklerinde yapılması,
gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
GONCA IŞIK YILMAZ BATUR
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Başa dön tuşu