GenelgelerGümrük Genelgeleri

Soruşturmacı/Muhakkik Tayini Hakkında (Genelge 2022/8)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-82858591-050.03.04[GGM-MDK-YDK GENEL YAZIŞMA]-00073510700

Konu: Soruşturmacı/Muhakkik Tayini Hakkında

GENELGE (2022/8)

4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin 2 nci bendinde; gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı mesleğinin vakar ve onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan ya da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan meslek mensupları hakkında, gümrük müşavirliği hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre uyarma, kınama, geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma ve meslekten çıkarma cezalarının verileceği, aynı maddenin 8 nci bendinde uyarma ve kınama cezalarının yetkili gümrük ve dış ticaret bölge müdürü, geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezalarının Bakanlık Merkez Disiplin Kurulu, meslekten çıkarma cezalarının Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verileceği hüküm altına alınmıştır.

Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesi kapsamında, bölge müdürlüklerince hazırlanan dosyalara istinaden; bölge müdürlükleri ile Merkez ve Yüksek Disiplin Kurullarınca verilen disiplin cezaları ile ilgili olarak, Bakanlığımız aleyhine sonuçlanan davaların mahkeme kararlarında genel itibariyle; disiplin hukukunun temel ilkeleri gereğince disiplin cezası verilebilmesi için kusurlu halin tespitinden sonra, belli süreler içinde ilgili gümrük müşaviri veya yardımcısı hakkında tarafsız bir soruşturmacı görevlendirilerek disiplin soruşturmasının açılması, söz konusu soruşturmada gümrük müşaviri veya müşavir yardımcısının lehine ve aleyhine olan tüm delillerin toplanarak ekleriyle birlikte bir soruşturma raporunun oluşturulması, bu raporun ilgilisine tebliğ edilerek savunma hakkını kullanmasının sağlanması ve bu yolla gümrük müşaviri veya müşavir yardımcısının hangi fiili, nerede, ne zaman, nasıl, ne şekilde işlediğinin somut, hukuken kabul edilebilir ve delilleriyle birlikte şüpheye yer vermeyecek açıklıkta ortaya konulması, nihayetinde, bu rapora istinaden, yetkili disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından ilgiliye disiplin cezası verilip verilmeyeceği hususunda bir karar alınması gerektiği belirtilmektedir.

Söz konusu mahkeme kararlarından hareketle;

a)- Gümrük Müdürlüğü tarafından tayin edilen en az gümrük müdür yardımcısı seviyesindeki bir muhakkik/soruşturmacı tarafından, gümrük müşaviri/gümrük müşavir yardımcısının disiplin cezasına konu fiillerinin detaylı olarak araştırılması,

b)- Yukarıda belirtilen Mahkeme kararlarında yer alan hususlar dikkate alınmak ve ilgili gümrük müşaviri/gümrük müşavir yardımcısının bilgisine başvurulmak suretiyle hazırlanacak “Muhakkik/Soruşturma Raporu”nun soruşturulan olayla ilgili her türlü bilgi ve belge ile birlikte bölge müdürlüğüne gönderilmesi,

c)- ‘Uyarma’ ve ‘Kınama’ disiplin cezası uygulanmasını gerektirir durumlarda, bölge müdürlüğünce Muhakkik/Soruşturma Raporunun ilgilisine tebliğ edilip savunmasının alınarak işlemin sonuçlandırılması,

d)- ‘Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma’ ve ‘Meslekten çıkarma’ disiplin cezası uygulanmasını gerektirir dosyaların ise; muhakkik/soruşturmacı tarafından hazırlanan rapor ile birlikte konuyla ilgili önerinin de belirtildiği, Genelge eki “Gümrük Müşaviri/Gümrük Müşavir Yardımcısının Soruşturma Konusu Fiillerine İlişkin Disiplin Cezasına Ait Teklif Formu”nun, Merkez veya Yüksek Disiplin Kuruluna sunulmak üzere Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi şeklinde işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY Bakana.

Bakan Yardımcısı

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ/GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCISININ SORUŞTURMA KONUSU FİİLLERİNE İLİŞKİN DİSİPLİN CEZASINA AİT TEKLİF FORMU

1. OLAYLAR:

2. OLAYA KARIŞAN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ/YARDIMCISI:

3. SUÇ KONUSU ADLİ TAKİBAT:

4. İZİN BELGESİ ALINMA GEREKÇESİ/GEREKÇELERİ:

5. TEKLİF EDİLEN İZİN BELGESİ ALINMA SÜRESİ:

6. İZİN BELGESİNİN TEDBİREN ALINIP ALINMADIĞI/ALINDI İSE ALINMA TARİHİ:

7. KONUYA İLİŞKİN BELGELER:

8. DAHA ÖNCE ALMIŞ OLDUĞU DİSİPLİN CEZALARI (BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLEN DİSİPLİN CEZALARINDA İDARİ YÖNDEN DAVA SAFAHATININ EN GÜNCEL DURUMUNUN BELİRTİLMESİ):

9. ÖNERİ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu