Gümrük GenelgeleriPosta / Kargo / Yolcu

Posta ve hizli kargo tasimaciligi yoluyla gelen esya hk. (Genelge 2014/7)

2020/25 Sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIGI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 31775355-10.06.01

Konu : Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen esya
GENELGE (201417)

7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayimlanan 2009115481 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazi Maddelerinin Uygulanmasi Hakkında Kararın Besinci Kisim hükümleri cercevesinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen esyaya aşagidaki sekilde islem yapilacaktir.
1) Asagida belirtilen esyanın serbest dolasima giris beyanı, dolaylı temsilci sifatiyla posta idaresi veya Bakanlıkca yetkilendirilmis hızlı kargo firmalan tarafmdan yapilabilir.
a) Döküman,
b) Karann 45 inci maddesinde belirtilen onemli degeri olmayan esya,
c) Karann 62 nci maddesinde belirtilen degeri 1500 A vro ‘yu, miktan brüt 30 kilogramı gecmeyen, bir gercek kisi adma gelen ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen esya,
d) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fikrasının sekizinci bendinin (d) alt bendi kapsarm numunelik esya ve modeller”.
2) Kararın 45 inci maddesi cercevesinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı kapsammda gelen esyaya muafiyet uygulanmasında, esyanın ticari miktar ve mahiyette olup olmadigi veya bir gercek kisiye ya da tüzel kisiye gelip gelmedigi onem arz etmemektedir. Bununla birlikte, Kararın 62 nci maddesi kapsammda posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen esyaya muafiyet uygulanabilmesi icin, esyanın bir gercek kisiye gelmesi, ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi ve degerinin 1500 Avro’yu, miktarının diplomatik esya ve yolcu esyasi haric olmak üzere brüt 30 kilogramı gecmemesi gerekmektedir.
3) Kararın 61 inci maddesinde düzenlenen 430 Avro tutarındaki yolcu beraberi esya muafiyeti, posta veya hizli kargo taşımacılığı yoluyla getirilen esyaya uygulanmamaktadir.
4) Karann 62 nci maddesi kapsammda, Türkiye Gümrük Bolgesindeki gercek bir kisiye posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen esyanın vergilendirilmesinde, esya kiymetinden Kararın 45 inci maddesinde gecen deger mahsup edilmeyecektir.
5) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen esyanın kiymetinin muafiyet limitleri dahilinde olup olmadigmm tespitinde kargo iicreti dikkate almmayacak, aynca aym gonderici tarafindan Tiirkiye’deki bir ahci adma gonderilen aym konsimento muhteviyati gonderiler bir biitiin teskil ederek tamamının kiymeti birlikte dikkate ahnacaktir. Esyanm sigorta policesinde belirtilen kiymetinin yiiksek ya da diistik bildirilmis oldugunun tespiti durumunda, esyarun kiyrneti ibraz edilen faturaya, sans fisine veya esya bedelinin odendigine iliskin belgeye gore belirlenir. Bu tiir beIge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayith kiymetin dusuk bulunmasi halinde, esyanm kiymeti giimruk idaresince belirlenir.

6) Onemli degeri olmayan ve temsil ettikleri esya bakimmdan sipariste bulunulmak icin kullamlabilecek nitelikteki numunelik esya ve modellerin giimriik islemleri, Karann 45 ve 62 nci maddelerinden bagimsiz olarak, 86 net madde hükümleri cercevesinde gümrük vergilerinden muafen posta idaresi veya hızlı kargo firmalannca dolaylı temsil yetkisi kapsammda beyan edilmek suretiyle gerceklestirilir.
Esyanın numune olup olmadığının belirlenmesinde, faturasında veya ambalajında numune olduguna dair bir ibare olmadigi durumlarda, muayene memurunca esyanin numune olduguna kanaat getirilmesi halinde esyanın islemlerinin yukarıda bahsi gecen hükumler kapsammda sonuclandırılmasi gerekmektedir.
Bu Genelge hükümleri cercevesinde posta veya hizlı kargo tasrmacılığı yoluyla muafiyet hukumleri kapsammda getirilmesi yasaklanan esyanın numune olduguna kanaat getirilmesi ve bu maddede belirtilen sartlan karsilamasi kosuluyla muafen ithali mümkün bulunmaktadir.
7) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla sahsi tedavide kullanılmak iizere getirilen ilaclann, gümrük memurunca alici sahsın hastalığının tedavisiyle ilgili olduguna kesin olarak kanaat getirilmesi durumu saklı kalmak üzere, gümrük idaresine beIge (sağlık kurulusundan alman rapor, doktor raporu veya recete) ibraz edilmesi kosuluna bagli olarak, girisine izin verilecektir.
8) Cep telefonunun muafen serbest dolasnna sokulabilmesi icin, sadece yolcu beraberi kisisel esya statüsünde olmasi gerekmektedir. Dolayisiyla, yolculuk oncesi veya sonrasmda gonderilen yolcu beraberi esya kapsami dahil olmak üzere, cep telefonunun posta veya hızlı kargo taşıması yoluyla muafen veya vergileri odenerek hicbir surette getirilmesi mümkün bulunmamaktadir. Bununla birlikte, yurt disina giden yolculann IMEI numarasi halihazirda kayitlı olan cep telefonlarının yurt dışında kalmasi veya tamir amaciyla yurt disına gonderilmis olmasi ve bu telefonların posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla geri gonderilmesi durumunda, soz konusu telefonlarm IMEI numaralannm kayıtlı oldugunun
..http://www.mcks.gov.tr/trlimeisorgu.php.. adresinden yapilacak sorgulama sonucu teyit edilmesi halinde muafen teslim edilmesi mümkündür.
9) Hayvansal urünlerin posta veya hızlı kargo tasimacılığı yoluyla yurda girmesine iliskin islemler, 112/2012 tarihli ve 28191 sayilı Resmi Gazete’de yayimlanan Hayvansal Uriinlerin Kisisel Sevkiyatlarnın Ulkeye Girisine Iliskin Kurallar Hakkında Tebligin 5 inci maddesi uyarmca yürütülür,
10) 13/6/2010 tarihli ve 27610 sayilı Resmi Gazete’de yayrmlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gida ve Yem Kanununun 3 uncu maddesinin birinci fikrasının 65 no.lu alt bendinde tanımlanan “takviye edici gidalar” ile 6112/2003 tarihli ve 25308 sayılı Resmi Gazete’de yayimlanarak yürürlüğe giren Turk Gida Kodeksi 2003/42 nolu Sporcu Gidaları Tebliginin 4 üncü maddesinde tanımlanan “sporcu gıdaları’nın Kararın 45 inci ve 62 nci maddeleri kapsamında ithali mümkün bulunmamaktadir,
Ancak, bu kapsamdaki ürünleri doktor tavsiyesi ile kullanan kisilerin, hastalıklarına dair resmi hastaneden alınmis bir raporu veya doktorun onerdigine dair bir receteyi, milli sporcuların ise “Milli Sporcu Belgesi”ni ilgili gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde soz konusu ürünleri posta veya hızlı kargo yoluyla getirmelerine izin verilir. Rapor veya recetelerin, esyanın ilgilisine teslim edildigi tarih itibariyle son bir yil icerisinde diizenlenmis olmasi yeterli olup, her gonderi icin yeni bir rapor ve recete aranmasma gerek bulunmamaktadir,
11) 30/3/2005 tarihli ve 25771 saylı Resmi Gazete’de yayimlanan 5324 sayih Kozmetik Kanununun ikinci maddesi ile kapsanu belirlenmis olan kozmetik iiriinlerinin Karann 45 inci ve 62 nci maddeleri kapsammda ithali mümkün bulunmamaktadir.
12) 10 ve 11 inci maddelerde bahsi gecen ve muafen ithali mümkün olmayan esyaya, kiymetine ve miktanna bakilmaksizın genel hükümler cercevesinde, mer’i gümrük ve dis ticaret mevzuatın ilgili hükümleri uygulanarak islem yapilabilir.
13) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesine sınirlama getirilen esyanın bir koli icinde, sınirlamaya konu olmayan baska esya ile birlikte gelmesi ve sahibince gumruge terk veya mahrecine iadesinin talep edilmesi halinde, sınırlamaya tabi olmayan esyaya genel hükümler cercevesinde islem yapilır,
14) Bazi Kanunlar ile 375 Sayili Kanun Hükmünde Kararnamede Degisiklik Yapilmasi Hakkmda Kanunun 26 ncı maddesi ile 4207 sayılı Tütün Urünlerinin Zararlarının Onlenmesi ve Kontrolii Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin altınci fikrasina eklenen hüküm geregince “tütün ürünü” kabul edildiginden, elektronik sigara ve her tiir kartuslarının Kararın 45 ve 62 nci maddeleri kapsammda posta veya hızlı kargo tasimaciligi yoluyla ithali yasaktir.
15) 2313 sayılı Uyusturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında bulunmamakla birlikte uyusturucu ve uyarıcı etkiye haiz maddelerin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithali ve ihraci miimkiin bulunmamaktadir.
16) Atesli Silahlar ve Bicaklar ile Diger Aletler Hakkinda Yonetmeligin 40 ıncı maddesinde yer alan kisiler haric, yurticinde kayit ve ruhsati bulunmayan silah ve tüfeklerin serbest dolasima sokulmasi mümkün bulunmadigından soz konusu esyanın posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla da getirilmesi yasaktir. Ancak, silah ve tüfekler haric olmak üzere,
2013111 sayılı Bazi Patlayici Maddeler, Atesli Silahlar, Bicaklar ve Benzeri Aracların ithaline ilişkin Teblig kapsamı esyanın posta veya hizli kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolasima sokulmak istenmesi halinde, kiymeti, miktan veya ağırlığı hakkinda herhangi bir istisna getirilmeksizin Emniyet Genel Mudurlugunden ahnacak genel güvenlik ve asayis yonunden uygunluk yazısının ibrazi gerekmektedir.
17) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gel en esyanm gümrük kontrolü sirasmda fikri ve sinai miilkiyet haklanm ihlal ettiginin tespit edilmesi halinde, esyaya iliskin gümrük islemleri durdurularak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 57 nci maddesi uyarınca islem baslatilması gerekmektedir.

617/2011 tarihli 2011139 sayılı Genelgenin posta ve hızlı kargo yoluyla gelen esyanın gümrük islemlerine iliskin hükümleri yürürlükten kaldırılmistir.
Bilgi edinilmesini ve posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen esyaya iliskin olarak yukarıda belirtilen hükümler cercevesinde islem tesisi hususunda geregini rica ederim.
 
Ziya AL TUNY ALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
 
DAGITIM: Merkez ve Tasra Teskilati

Başa dön tuşu