Gümrük Genelgeleri

Özel İskeleler (Genelge 2011/18)

T.C

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.09.00.10.06.01.11
Konu :Özel İskeleler

GENELGE

(2011/18)

Özel veya tüzel kişilere ait iskelelerden yapılmak istenilen ithalat veya ihracata ilişkin yükleme ve boşaltma taleplerinin;
1-Bölgede yetkili Liman Başkanlığının izninin aranması,
2-Serbest dolaşımda olan eşyanın serbest dolaşımda olmayan eşya ile karışmasının önlenmesi ve gümrük işlemine tabi olmadan eşya giriş ve çıkışının olmaması bakımından gerekli tedbirlerin alınması ve personel görevlendirilmesi için Gümrük Muhafaza biriminden talepte bulunulması,
3-26.04.2009 tarihli, 27211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 324 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği‘nde belirtilen esaslara uyulması,
4-İşlem hacminin gerektirdiği sayıda personel görevlendirilmesi,
5-İthal ve ihraç işlemlerinin 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 5607sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, ithalat ve ihracat rejim kararları ile sair mevzuat hükümlerine uygun olarak sonuçlandırılması, mevzuata aykırı durumların bir tutanağa bağlanarak gereğine tevessül edilmesi,
6-Söz konusu yükleme ve boşaltma mahallerinin özel durumları da göz önünde bulundurularak ilgili gümrük müdürlüklerince gerekli görülecek ilave tedbirlerin alınarak bunların denetlenmesi,
7-İlgili gümrük İdaresinin, gümrük işlemine konu eşyanın işlemlerini yapmaya yetkili olması,
8-Gümrük İşlemine konu eşya miktarını tespite uygun gerekli teknik donanımın olması,
9-Gümrük denetiminin yapılmasını sağlayacak gerekli tedbirlerin alınması,
Kayıt ve şartıyla karşılanması yönünde doğrudan işlemi yapan Gümrük Müdürlüklerinin yetkili kılınması uygun bulunmuştur.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Müsteşar a.
Genel Müdür
DAĞITIM : Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

Başa dön tuşu