Gümrük Genelgeleri

ÖTV (Genelge 2010/16)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüü
SAYI : B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.01.V12
KONU: 02/04/2010
GENELGE
(2010/16)
İLGİ: a)11/08/2008 tarihli ve 2008/22 sayılı Genelge.
b) 22/07/2009 tarihli ve 2009/87 sayılı Genelge.
Danıştay Yedinci Dairesinin 25/11/2009 tarihli 2009/5001 sayılı Kararı uyarınca, İlgide
belirtilen Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu itibarla, dış seferlerde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesindeki antrepolardan alınan serbest dolaşıma girmemiş ve yurtdışından alınan yakıt için, dahili kabotaj hattına geçildiğinde ÖTV Kanununun 16/4 maddesi ve bu maddeye istinaden Maliye Bakanlığınca çıkarılan 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
S. Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM : Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine
Başa dön tuşu